Annons
 - Anna Karlsson
Foto: Anna Karlsson

Attityder och kulturella skillnader påverkar

Publicerad 4 december 2013

Fakta

Om Pisa-undersökningen

 • Står för Programme International Student Assessment
 • Initierat och styrt av OECD.
 • Genomförs vart tredje år. Den första kom år 2000.
 • Mäter 15-åriga skolelevers kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Vid varje tillfälle är ett kunskapsområde huvudämne, men samtliga kunskapsområden undersöks varje gång.
 • Alla 34 OECD-länder deltar i undersökningen och dessutom erbjuds andra länder att delta.
 • I den senaste undersökningen – Pisa 2012 – deltog cirka 4700 svenska elever fördelade på 209 skolor. Huvudämnet var matematik. 
 • Pisa lägger stor vikt vid elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. De ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. Målet är inte att utvärdera elevers förmåga att återge kunskaper i relation till skolämnen och styrdokument.
 • Det är frivilligt att delta i Pisa och resultatet är inte betygsgrundande.

Andra internationella undersökningar

Timss – Trends in international mathematics and science study

 • Organiseras av IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).
 • Mäter elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8.
 • Genomförs var fjärde år, den senaste 2011.

Timss advanced

 • Mäter elevers kunskaper i avancerad matematik och fysik i gymnasieskolans sista år.
 • Organiseras av IEA.
 • Har genomförts vid två tillfällen, 1995 och 2008. Nästa gång är 2015.

Pirls – Progress in international reading literacy study

 • Organiseras av IEA.
 • Mäter läsförmågan hos elever i årskurs 4.
 • Genomförs var femte år, den senaste 2011.

ICCS – International civic and citizenship education study

 • Undersöker kunskaper, attityder och engagemang i demokrati- och samhällsfrågor hos elever i årskurs 8 och 9. Genomfördes 2009, men liknande studier har även gjorts 1971 och 1999/2000.

ESCL– European survey of language competences

 • Undersöker kunskaperna i främmande språk hos elever i årskurs nio. Genomfördes 2011 och det finns en ambition att upprepa studien framöver.

 

Relaterat

Svenska elevers resultat fortsätter att rasa i en rad ämnen, inte minst i matematik. Pisa-mätningen visar att svenska elever nu presterar under OECD-genomsnittet i såväl matematik, som läsförståelse och naturvetenskap. 
– Såväl elevernas som lärarnas kompetens sjunker. Men det måste gå att vända utvecklingen. Det har vi gjort förr, säger Astrid Pettersson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet.

Av de stora internationella skolundersökningarna är OECD:s Pisa den som har störst politisk betydelse. Den uppfattas av många som ett slags VM i skola för världens rikaste länder. Ett gott resultat är en bekräftelse på att ett lands utbildningssystem är bra, att landet är en kunskapsnation att räkna med. De till synes exakta tabellerna och kurvorna antyder en naturvetenskaplig objektivitet.

– Listlogiken är förförande. Pisa-mätningarna ger ett intressant och viktigt underlag för att bedöma utvecklingen i skolan. Samtidigt bör vi vara kritiska till hur resultaten tolkas och används och vilka slutsatser som dras. Den här typen av internationella kunskapsmätningar ger en slags flygbild över landskapet.

Vi får på systemnivå en överblick av hur eleverna presterar, säger Daniel Sundberg som är docent i pedagogik vid Linneuniversitetet i Växjö.

– Däremot går det inte att dra slutsatser om hur exempelvis mattelärare bör undervisa för att vi ska rätta till våra dåliga resultat i matematik. För att kunna avgöra det måste vi in i klassrummen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har dragit igång ”Pisa 2015”, med målet att Sverige i nästa Pisa-undersökning ska placera sig bland de tio bästa OECD-länderna.

Satsningen kan ses som ett exempel på hur internationella kunskapsmätningar mer och mer liknar tävlingar. Magnus Oskarsson, lektor i didaktik vid Mittuniversitetet och projektledare för Pisa i Sverige, vänder sig mot beskrivningen av undersökningen som en tävling mellan länder.

– Omvärldsbevakning är jätteviktigt. Den gör att vi lättare förstår vad vi själva håller på med och kan lära av andra som gör bra saker. Den gör också att vi upptäcker förhållanden som inte är så lätta att få syn på med egna studier, till exempel att vi har problem med det svenska skolsystemet. Resultaten sjunker samtidigt som skillnaden mellan skolor och elever ökar. Skolan blir mindre likvärdig.

Påverkar Pisa undervisningen?
– Det är inte meningen att undervisningen ska inriktas på vad Pisa mäter. Samtidigt vet vi att den har påverkat. Pisa är en urvalsundersökning, vilket bland annat innebär att det finns en statistisk osäkerhet i resultaten. Även om ett lands medelvärde är högre än ett annat lands, är det inte säkert att resultatet verkligen speglar exempelvis läsförmågan hos ländernas 15-åringar.

Svend Kreiner, professor i statistik vid Köpenhamns universitet, menar till och med att Pisa-undersökningen gjort mer skada än nytta.

– Det finns så stora statistiska felmarginaler i undersökningen att ett land kan komma olika högt i rakning beroende på hur man räknar.

I den officiella Pisa-rankningen i läsförståelse 2006 kom till exempel Danmark på 17:e plats. När Svend Kreiner beräknade provresultaten på alternativa, men statistiskt godkända, sätt hamnade Danmark på antingen 3:e eller 42:a plats.

– Våra alternativa listor är egentligen inte heller så bra. Men de visar hur svårt det är att mäta.

Att Pisa-statistiken är svårtolkad beror enligt Svend Kreiner dels på bortfall och urvalsmetoder, dels på vilka frågor som ställs. Uppgifter som är svåra i ett land kan av kulturella och historiska skäl uppfattas som enkla i andra.

– Det är olyckligt när politikerna lägger stor vikt vid en statistiskt osäker undersökning. Danmark och många andra länder formar sin utbildningspolitik utifrån Pisa. Jag anser att den danska skolan inte alls är så dålig som det påstås. Det är kanske inte den svenska heller är, säger Svend Kreiner.

För några veckor sedan avslöjades allvarliga misstankar om fusk i tidigare Pisa-undersökningar. Fusket gällde dock inte elevernas resultat, utan deltagande rektorers enkätsvar. Det är information som används för att sätta elevernas kunskapsresultat i ett sammanhang, till exempel när det gäller likvärdighet, huvudmannaskap, undervisningsformer och lärartäthet.

Det har under flera år även cirkulerat rykten om att en del länder inte låter svagpresterande elever delta i Pisa för att få bättre resultat i undersökningen.

Ett sådant rykte gäller Finland.

– En viss andel elever får undantas, men det är samma regler för alla. Jag har frågat mina finska kollegor om de utesluter fler än vad reglerna tillåter. Det gör de inte. Vid något tillfälle har däremot Nederländernas och Storbritanniens resultat strukits eller fått en anmärkning i undersökningen på grund av att man inte uppnått tillräckligt hög svarsfrekvens, säger undervisningsrådet Anita Wester på Skolverket.

Enligt Magnus Oskarsson är Pisa förmodligen den mest kontrollerade och övervakade internationella skolundersökningen som finns.

– Det är väldigt noga att alla kriterier följs, till exempel när det gäller vilka elever och skolor som deltar och vilka som inte deltar. OECD har speciellt inhyrda kontrollanter som åker runt och undersöker att allt går till som det ska.

– Det är dock svårt att göra internationellt jämförbara undersökningar, bland annat beroende på att urvalet kan skilja lite mellan länderna. Men som jag ser det är utvecklingen för svensk del tydlig.

Nämligen?
– De svenska elevernas resultat faller trendmässigt, oavsett utvecklingen i andra länder. Att inte ta det på allvar vore ett stort misstag. Vi har gjort jättemycket med vårt skolsystem under de senaste 20 åren. Dessvärre är inte resultatet så roligt.

Enligt Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet, råder det inte någon tvekan om att svenska elevers skolresultat sjunker i internationell jämförelse. Men det är inte hela förklaringen till Sveriges låga placering i Pisa.

– Kulturella skillnader mellan länderna har viss betydelse. Under Pisaproven är eleverna instängda under två timmar. De får inte lämna lokalen och inte fråga om något. Svenska prov börjar ofta med de lättaste uppgifterna. Så är det inte i Pisa. I den kan de svåraste uppgifterna komma först. Allt detta är exempel på villkor som är ovanliga för svenska elever, vilket kan framkalla stress och påverka resultaten.

För eleverna är det frivilligt att delta i Pisa. Vill eller kan de inte svara på en fråga är det bara att hoppa över den.

– I Sverige är det en relativt stor andel elever som lämnar uppgifter obesvarade. I framgångsrika Pisa-länder som Sydkorea och Finland gör eleverna i princip alla uppgifter. I Sydkorea kan dessutom rektorerna inför proven samla deltagande elever och förklara att testet handlar om nationens stolthet och att det är viktigt att alla presterar bra. Det sker inte i Sverige, säger Astrid Pettersson.

Resultaten i Pisa är anonyma på elevnivå och inte betygssättande, vilket enligt docent Daniel Sundberg också kan påverka resultaten.

– Forskning visar att svenska elever agerar utifrån hur mycket som står på spel. Tror de att ett prov påverkar betygen kämpar de och försöker svara på allt. Vet de att resultatet inte påverkar betygen, är det många som inte bryr sig.

Det är inte bara elevernas inställning till Pisa som varierar, utan också vilken årskurs de går i när de gör proven. Pisa mäter 15-åringars kunskaper. Vid vilken ålder barnen börjar skolan skiljer mellan de deltagande länderna, en del kan ha gått åtta år i skolan när de skriver proven, andra kan ha gått elva år.

– Det är ett metodproblem som det inte går att bortse ifrån. Tester visar att ett extra år i skolan har betydande effekt på bland annat läsförmågan, säger Daniel Sundberg.

Kan då den svenska skolan komma tillbaka till toppen?
– Absolut. På 1960- och 1980-talet låg svenska elever långt efter i matematikkunskaper internationellt sett. Då gjordes det en rejäl satsning, vilket bland annat gav resultat i internationella och nationella undersökningar. Vi borde kunna göra samma sak igen. Men då krävs det bland annat en satsning på lärarna och deras arbetsförhållande. 

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Liberalerna: ”Lokala lärarlönesatsningar behövs”

Liberalerna: ”Lokala lärarlönesatsningar behövs”

Debatt

Vad Stockholm, med ungefär tio procent av samtliga elever i Sverige, gör spelar roll för resten av landet. Lokala lärarlönesatsningar behövs liksom tillräckliga resurser för att skolorna ska kunna utvecklas, skriver oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Kommentera
Annons
Annons
1 000 lärare kräver kommunen på högre lön

1 000 lärare kräver kommunen på högre lön

Lärarlönelyftet

Ta ansvar för lärarlönerna, är budskapet från 1 000 lärare till Skellefteå kommun.
– De måste skjuta till pengar om vi ska kunna rekrytera unga i framtiden, säger Anette 

Annons
”Läslovet ska vara ett lov”

”Läslovet ska vara ett lov”

Läslov

För ett år sedan förvandlades höstlovet till läslov för den som ville – och blev en succé. Men det ska vara ett frivilligt läslov.
– Krav kring läsning finns det tillräckligt av, säger Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen.

Lärarlönelyftet
Lärarkravet: Karriärvägar måste vara öppna för alla

Lärarkravet: Karriärvägar måste vara öppna för alla

Lärarlönelyftet

Lärarlönelyft, karriärtjänster och individuella löner. Ett karriärsystem måste vara möjligt för alla att ta del av men som det är nu är det helt godtyckligt. Det menar läraren Mikael Bruér.

Annons
Annons
"Vi kommer att jobba för alla lärare"

"Vi kommer att jobba för alla lärare"

Kommentar

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén om kritiken mot lärarlönelyftet.

Annons
Teknisk miss ger fler lärare lönelyft

Teknisk miss ger fler lärare lönelyft

Lärarlönelyftet

I Malmö gläds Lärarnas Riksförbund över en kommunmiss. Tio lärare som skulle blivit utan lönelyft blir nu inkluderade.

Lärarna rasar över lönelyftet: ”Värsta veckan någonsin”

Lärarna rasar över lönelyftet: ”Värsta veckan någonsin”

Lärarlönelyftet

Lärarkåren är splittrad av lärarlönelyftet och hur pengarna fördelas.
– Det här kan vara ett av de sämsta besluten som någonsin har tagits, säger Cathrine Sonesson, ordförande Lärarnas Riksförbund i Karlstad.
Samtidigt nobbade Stockholms stad fackets begäran om en lokal förstärkning av lönelyftet.

”Lärarlönelyftet har fungerat bra”

”Lärarlönelyftet har fungerat bra”

Lärarlönelyftet

Kritiken är stor mot lärarlönelyftet – men inte på alla platser i landet. I Bräcke kommun är många av lärarna nöjda med hanteringen av statens extrapengar.
– Det har inte varit något problem här, säger Margareta Svelander, lärare i kommunen.

Sex av tio lärare behöver öka it-kompetensen

Sex av tio lärare behöver öka it-kompetensen

IT

Skolverkets förslag om ny it-satsning ger skolan ansvar för elevernas digitala utveckling. Men sex av tio lärare har ett stort behov av fortbildning som för att möta kraven i nya läroplanen.

Åsa Fahlén: Hota inte elever med utvisning

Åsa Fahlén: Hota inte elever med utvisning

Migrationspolitik

I ett nytt blogginlägg uppmanar LR:s ordförande Åsa Fahlén regeringen att tänka om kring elever som hotas av utvisning.
– Man inte kan leva i det här utan att agera, säger hon till Skolvärlden.

Risk för gymnasieavhopp när föräldrar saknar arbete

Risk för gymnasieavhopp när föräldrar saknar arbete

Forskning

Om föräldrar saknar arbete, trots att de är högutbildade, ökar risken att eleverna hoppar av gymnasiet, visar en studie från Göteborgs universitet.
– Detta kan inte bara ligga på skolan att lösa, det är en betydligt mer komplex fråga än så, menar Torun Österberg, en av forskarna bakom studien .

Projektpedagogik för intern motivation

Projektpedagogik för intern motivation

Debatt

Traditionell pedagogik och skolans nuvarande modell bygger på extern motivation, projektpedagogik kan leda till intern motivation, men det kräver noggrann och nära handledning, skriver John Steinberg.

Kommentera
Ni har ögonen på er, lärare

Ni har ögonen på er, lärare

Debatt

”Har man shorts ser det inte ut som att man arbetar. Om jag var rektor skulle jag införa klädkod för lärare”, enligt debattören.

Kommentera
Drömmen om tillgänglighet – som fungerar

Drömmen om tillgänglighet – som fungerar

Debatt

Alla elever ska ha tillgängliga lärmiljöer. Men – det är så att problemen landar hos lärarna och eleverna. Båda har fått ett omöjligt uppdrag, skriver Peter Dahlgren, lärare i Mora.

Kommentera
Pojkarnas problem synliggörs i ny tv-serie

Pojkarnas problem synliggörs i ny tv-serie

Ojämlikhet

Vad är det som gör att killar fortfarande presterar sämre i skolan?
Nu har ojämlikheten mellan könen i klassrummet blivit en tv-serie, ”Skolpojkarna”, som ska få politikerna att agera.

Antologi ska guida lärare med nyanlända elever

Antologi ska guida lärare med nyanlända elever

Nyanlända

En ny antologi med flera författare från Mälardalens Högskola ska hjälpa lärare och lärarstudenter i arbetet med nyanlända elever.
– Det finns kunskaper om hur man kan jobba och dem behöver fler ta till sig, säger professorn i svenska Eva Sundgren, en av två redaktörer.

Kritiskt läge för nya digitala plattformen

Kritiskt läge för nya digitala plattformen

Digitalt

En halv miljard kronor har redan satsats på en ny digital plattform som ska underlätta arbetet i skolorna. Nu hotas Stockholm stads jätteprojekt ”Skolplattform Stockholm” av förseningar och kostnadsökningar.

Morden i Trollhättan
Årsdagen av morden i Trollhättan: Att minnas är ett sätt att gå vidare

Årsdagen av morden i Trollhättan: Att minnas är ett sätt att gå vidare

Skolmorden

Säkerhetsvakten som anställdes efter attacken slutade i våras. En ny vardag vilar över skolan Kronan i Trollhättan. Men på årsdagen av vansinnesdådet riktas ljuset återigen mot personalen som förlorade en elev och två kollegor.

Lärare på Kronan får inte ersättning

Lärare på Kronan får inte ersättning

Försäkring

Öga mot öga på gärningsmannen. Det är kravet för att lärarna på Kronan i Trollhättan ska få ersättning för arbetsskada, för att de jobbade den dagen då två kolleger och en elev mördades.

SKL: Krisberedskap i skolan måste stärkas

SKL: Krisberedskap i skolan måste stärkas

Krisberedskap

Det finns en bristande krisberedskap i de svenska skolorna, menar Sveriges kommuner och landsting, SKL, ett år efter skolattacken i Trollhättan.

Här morgontränar skolans lärare varje dag

Här morgontränar skolans lärare varje dag

Hälsa

Hur blir man piggare i klassrummet?
I Malung-Sälens gymnasieskola har man hittat receptet för effektivare lärare och elever. Här börjar man alla skoldagar med morgongymnastik.

Nassim om sin dyslexi: ”Lärarens röda streck överallt drar ner en”

Nassim om sin dyslexi: ”Lärarens röda streck överallt drar ner en”

Lässvårigheter

Senaste pedagogiska forskningen visar vikten av läsförståelse – i alla ämnen. Så var det inte på 1980-talet när Nassim al Fakir gick i skolan.
Hans dyslexi gjorde att han blev placerad i en invandrarklass.

Förlustaffär att bli lärare

Förlustaffär att bli lärare

Lön

Du förlorar en halv miljon kronor på att bli ämneslärare, 400 000 kronor på att bli yrkeslärare och 800 000 kronor på att bli lärare i praktiska och estetiska ämnen. Detta jämfört med om du hade börjat jobba direkt efter gymnasiet.

Granskning: Likvärdig skola
Det skiljer fyra mil – men skolgapet är enormt

Det skiljer fyra mil – men skolgapet är enormt

Granskning

De senaste fem åren har 69 000 elever lämnat grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Andelen behöriga elever varierar dock mellan olika delar av Sverige. 
Skolvärlden åkte till Sjöbo, där var femte elev inte når upp till behörighetskraven, för att ta reda på vad som gör att den svenska skolan inte är likvärdig.

”Vi håller på att skapa ett demokratiproblem”

”Vi håller på att skapa ett demokratiproblem”

Kommentar

De stora skillnaderna i skolresultat är på väg att bli ett demokratiproblem. Det menar Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Så använder du nya tekniken i klassrummet

Så använder du nya tekniken i klassrummet

Ny teknik

Arbetet med IKT i skolan måste ske kollektivt om det ska bli ett effektivt hjälpmedel för lärare och elever. Det menar Daniel Pamp, lärare och IKT-utvecklare i Malmö.

Kommunen rekordsatsar på lärarnas löner

Kommunen rekordsatsar på lärarnas löner

Lön

Kommunernas hantering av lärarlönelyftet delar lärarkåren. I Botkyrka kommun tar man satsningen ett steg längre. Nästa år kommer 1 300 lärare att tilldelas en extra löneökning utöver den statliga satsningen.

Kampen mot rasismen börjar i klassrummet

Kampen mot rasismen börjar i klassrummet

Debatt

När rasismen och fascismen flyttar fram sina positioner måste skolan stå rustad mot de krafter som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Kampen mot rasismen kan börja i klassrummen.

Yrkes-SFI leder dem raka vägen ut i arbetslivet

Yrkes-SFI leder dem raka vägen ut i arbetslivet

Yrkes-SFI

Med yrkes-SFI får utlandsfödda i Botkyrka en rakare väg till framtidens arbete. Undervisning i svenska kombineras med golfrobotar och vårdsnack.
– Vi har otroliga människor som kommer hit och inte kommer ut på arbetsmarknaden. För både deras och Sveriges skull måste vi dra nytta av dem, säger läraren Björn Benbasat.

Lärarnas tid räcker inte till för APL

Lärarnas tid räcker inte till för APL

Yrkesutbildning

Mer planeringstid för yrkeslärare, ett större övergripande ansvar från skolledarhåll samt en bättre samverkan mellan skola och arbetsliv. Det är några punkter för att framöver förbättra APL inom yrkesutbildningar.

Ministern om lönelyftet: Kommunerna bör skjuta till mer

Ministern om lönelyftet: Kommunerna bör skjuta till mer

Löner

”Förskräckligt”, ”jätteproblem” och ”obefintlig transparens” är några omdömen om lärarlönelyftet från Skolvärldens läsare. Ansvarige ministern Helene Hellmark Knutsson skyller på kommunerna.

Hur ser du ut, lärare?

Hur ser du ut, lärare?

Klädkod

Läraren Sam Aalto har fått kritik för sina kläder och sina tatueringar. Hans kollega Andreas Nilsson går till jobbet på mellanstadieskolan iförd slips för att känna sig mer professionell.
Har utseendet verkligen någon betydelse?

”Hel och ren – sen är det fritt”

Klädkod

Svenska lärare kopplar inte arbetskläder med hur de lyckas i jobbet. Det menar Charlotte Arkenback-Sundström, som intervjuat pedagoger om klädregler på arbetsplatsen.
– Hel och ren och sen är det ganska fritt i övrigt, sammanfattar hon resultatet.

Arbetsmiljön får lärarna att fly

Arbetsmiljön får lärarna att fly

Arbetsmiljö

För inte så många år sedan köade lärarna för att få jobb i kommunen. Regionen ansågs av många vara en av Sveriges absolut mest framstående skolkommuner, men i dag ser verkligheten annorlunda ut.

 

"Risk att Pisa examinerar fel saker"

"Risk att Pisa examinerar fel saker"

Forskning

Anneli Dyrvold konstaterar i sin avhandling att Pisa-provets matteuppgifter innehåller ord som eleverna sällan möter i matteundervisningen eller i sin vardag. Därför finns en risk proven testar elevernas språkliga förmåga snarare än deras matematiska förmåga.

Kommunen ger lönelyft till alla leg-lärare

Kommunen ger lönelyft till alla leg-lärare

Lärarlönelyftet

Många lärare är kritiska till hur pengarna inom Lärarlönelyftet fördelas, visar en undersökning av Lärarnas Riksförbund. Nybro kommun är på väg att komplettera det statliga lärarlönelyftet med ett lokalt.
– Det är bra för arbetsklimatet, säger skolchefen Kjell Fernandi.

”Lärare behöver mer kreativitet och mindre rädsla”

”Lärare behöver mer kreativitet och mindre rädsla”

Ledarskap

Ett par veckor in i september vet lärare vilka elever som inte kommer att nå kraven i läroplanen. Men schemat som är lagt i juni löper på.
I ”Våga leda skolan” föreslår Lina Axelsson Kihlblom snabba schemaförändringar för att hjälpa elever att klara målen.

Forskaren: Ta bort "F" ur betygssystemet

Forskaren: Ta bort "F" ur betygssystemet

Betyg

Betyget F riskerar att skapa mer utanförskap och sänka kunskapsnivån i Sverige. Det menar betygforskaren Alli Klapp på Göteborgs universitet som föreslår att man borde ta bort underkänt ur betygsskalan.

Skolsatsningar riskeras när klassrumsmiljön inte duger

Skolsatsningar riskeras när klassrumsmiljön inte duger

Arbetsmiljö

Det finns en risk att de olika satsningar som görs på skolan och för lärare i synnerhet inte får önskad effekt om den fysiska miljön inte håller måttet. Det menar Magnus Fahlström, forskare på Högskolan Dalarna.

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Så kan vi fixa Pisas läsresultat

Debatt

Det finns faktiskt något konkret som visar vad som skiljer den guldålder då Sverige låg på åttonde plats och det tragiska nu då vi ligger under OECD:s genomsnitt. Det handlar om systematisk träning av informationstext, skriver Lars Melin, docent i svenska.

Kommentera
Lärarstress ger brist på praktikplatser

Lärarstress ger brist på praktikplatser

Arbetsmiljö

Var fjärde gymnasielärarstudent i Uppsala saknar praktikplats, trots att en praktikperiod snart börjar. Gymnasielärarna i skolorna hinner helt enkelt inte med handledning.
 

Var tredje lärare: ”Rektor försökte påverka betygen”

Var tredje lärare: ”Rektor försökte påverka betygen”

Granskning

En tredjedel av lärarna uppger att rektor försökt påverka deras betygssättning. Ofta handlar det om att höja elevers betyg, ibland efter påstötningar från elevernas föräldrar. Den lärare som inte är ”flexibel” i betygsfrågor riskerar lägre lön.
Det visar en ny undersökning.

Åsa Fahlén: ”Måste få konsekvenser”

Åsa Fahlén: ”Måste få konsekvenser”

Betygsättning

Det fria skolvalet bidrar till betygspressen på lärarna.
– Marknadskrafternas inverkan på skolan måste begränsas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Utredning: Kommuner får inte säga nej till friskolor

Utredning: Kommuner får inte säga nej till friskolor

Skolkostnadsutredningen

Tydligare redovisning av inkomster och utgifter för alla skolor, mer transparens i friskoleköerna – men ingen möjlighet för kommunerna att stoppa friskoleetableringar. Det föreslår Skolkostnadsutredningen.

Tidiga betyg ingen garanti för godkänt

Tidiga betyg ingen garanti för godkänt

Betygsuppföljning

Hälften av de elever som fick F i matematik när de gick i sexan hade fortfarande F i betyg när de gick ut nian i våras.

Lärarassistenter
Rastvakten tar fokus från undervisningen

Rastvakten tar fokus från undervisningen

Arbetsmiljö

En undersökning visar att eleverna vill ha fler vuxna i skolmiljön. Men för att skapa en tryggare miljö på rasterna blir lärarna rastvakter.
– Lärarnas arbetsbelastning är stor som den är, säger Ragnar Sjölander, ordförande i LR Stockholm

Unik utbildning skapar fler lärarassistenter

Unik utbildning skapar fler lärarassistenter

Lärarassistenter

Lärarassistenter är efterfrågade på skolorna. Nu startar flera utbildningar till yrket.
– Det behövs fler vuxna i skolan, säger Nina Morgin kursansvarig på Munka Folkhögskola.

Anna Ekström: ”Inte främmande för nationell utbildning”

Anna Ekström: ”Inte främmande för nationell utbildning”

Lärarassistent

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström stänger inte dörren för förslaget om en nationell utbildning till lärarassistent.

För få syvare med behörighet

För få syvare med behörighet

Syv

Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att syv-tätheten och behörigheten över landet varierar mycket. Lena Hartvigsson ordförande för Lärarnas Riksförbunds Forum för studie- och yrkesvägledning kan se flera anledningar till varför det ser ut som det gör.

Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen

Obligatoriskt skolval bryter inte segregationen

Forskningsrapport

Närhet till skolan och att syskonen redan går där avgör när föräldrar väljer skola. Skolans resultat påverkar nästan inte alls, enligt ny rapport. 
 

”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

”Dags att göra upp med den progressiva pedagogiken”

Debatt

Forskning visar att reformer hämtade från de progressiva idéerna om elevers nöjdhet är negativa för kunskapsresultaten. Ändå vurmar politiker och pedagoger dessa idéer. Skolan behöver gå tillbaka till en klassisk undervisning där lärarna ska förmedla kunskap och inte överlåta det till eleverna, skriver representanter för Moderat skolungdom.

Kommentera
Läraren: Kommunen gör lärarlönelyftet till ett lotteri

Läraren: Kommunen gör lärarlönelyftet till ett lotteri

Lärarlönelyftet

I Lunds kommun fick lärarna själva motivera varför de var värda högre lön när lärarlönelyftet skulle delas ut. Det bojkottades på Lerbäckskolan och till slut tilldelades bara var tredje lärare i årskurs 7-9 högre lön.

Ny undersökning: skolan bör vässa elevers punktlighet

Ny undersökning: skolan bör vässa elevers punktlighet

Fostran

Skolan måste odla de egenskaper som gör ungdomar attraktiva på arbetsmarknaden. Det är resultatet av en undersökning Skolverket gjort med arbetsledare inom fyra branscher, som anställer många unga.

Stockholms lärare ska minska läromedelsglappet

Stockholms lärare ska minska läromedelsglappet

Likvärdighet

Det skiljer stora summor mellan de kommuner som satsar mest och de som satsar minst på läromedel. Nu utreder Stockholms kommun skillnaderna inom kommunen.

Lärare måste stärka sin egen auktoritet

Lärare måste stärka sin egen auktoritet

Ledarskap

Elever med attitydproblem? Bristande föräldraansvar? Det må vara hänt, men ansvaret att ta ledarskapet i klassrummet är lärarens, menar försteläraren Jonas Nilsson.

Beppe ska göra matematik roligare

Beppe ska göra matematik roligare

Undervisning

Beppe Singer slår ett slag för matematiken i skolan. Med Youtube-serien ”Beppematik” ska fler elever upptäcka allt det roliga som matematiken har att erbjuda.

Stress vanligaste hindret i läraryrket

Stress vanligaste hindret i läraryrket

Arbetsmiljö

Var tredje lärare har besvär som orsakas av arbetet – och stress har gått om fysiska besvär som vanligaste orsak.
– Det är en stress att känna att man inte blir litad på, säger Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund.