Annons

Behövs det bildning?

Publicerad 26 augusti 2014

Valfrihet, mätbarhet och specialisering är tre ledord i tiden för skola och högre utbildning. Men vad har bildningen för plats i vårt samhälle? Den är allt för liten, menar de professorer, lektorer och lärare Skolvärlden har talat med – och de varnar för att det kan komma att stå oss dyrt.

Vi borde ta ett steg tillbaka och tänka på våra barn som ska ta över när vi dör. Vilka möjligheter vill vi att de ska ha? Vad tycker vi att de måste ha med sig, utifrån våra egna erfarenheter? Vi vet inte hur samhället ser ut om 30 år. För 20 år sedan visste ingen att app-utveckling var en framtidsbransch. Vi vet inte vad framtiden bär i sitt sköte, och då måste vi tänka vad vi tror att våra barn behöver för att hantera vad än framtiden bär i sitt sköte. Det är en upplysningsidé som jag tycker att vi har förlorat, säger Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet.

Hon är huvudansvarig för ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet kallat ”Vad ska en svensk kunna?”, där olika innebörder av bildningsbegreppet undersöks.

I ett delprojekt granskar forskarna vad det betyder att den moderna högre utbildningen i allt större grad inriktar sig på metodiska färdigheter. Hur mycket går det att nischa in ett utbildningsprogram – vi har redan trafikteknik-ingenjörer, turism-ekonomer och kandidatprogram i digitala kulturer – utan att tappa bort de klassiska bildningsidealen?

– Det finns en idé i näringslivet – och även hos fackföreningarna – om att det för varje jobb ska finnas en utbildning som motsvarar den. Man förstår inte idén med generella färdigheter: att det finns kompetenser som man erhåller genom en bra och gedigen utbildning som gör att man är i stånd att lära sig mycket nytt och kanske hantera det på ett bättre sätt än den som bara gått en smal utbildning, säger Sharon Rider och fortsätter:

– Det är helt befängt och djupt olyckligt att barn tvingas till val av inriktning baserat på betyg de fick som små, och att detta val avgör vad de kan läsa vidare på universitetet – speciellt som universitetsutbildningarna blir mer och mer nischade. Det innebär att barnens framtid i hög grad är utstakad vid 14 års ålder. Bara för 40 år sedan kunde man göra i stort sett vad som helst om man hade en fil.kand. i filosofi eller litteraturvetenskap, för att inte tala om en doktorsgrad. Då hade man visat att man hade förmågan att under en viss begränsad tid utföra komplicerade uppgifter inom givna tidsramar. Det räckte. Den övriga träningen fick man på jobbet. Nu har man i princip outsourcat alla internutbildningar till universiteten. 

Sharon Rider säger att unga i dag tar studielån för att läsa till yrken som kanske inte ens existerar om 30 år.

– Och det utan att på något sätt ha utvidgat sin förmåga att lära sig något annat. Forskning har visat att ”klassiska utbildningar” ökar förmågan till att lära sig nytt i mycket högre grad än yrkesinriktade utbildningar.

Sharon Rider kommer ursprungligen från USA och studerade på 1980-talet på Penn State-universitetet i Pennsylvania. Där var det obligatoriskt för alla studenter på grundutbildningarna att läsa vissa gemensamma kurser.

– Det fanns en palett av kurser att välja bland som man ansåg tillhörde allmänbildningen. Kurserna var inte bara dekoration, utan ingick i examen och påverkade avgångsbetygen lika mycket som andra kurser. Blivande ingenjörer läste bland annat filosofi, historia, psykologi och statsvetenskap, medan antropologer och litteraturvetare läste matematik, astronomi, biologi och näringslära. Det viktiga var att professionsutbildningar inte skulle producera fackidioter. På programmen i Sverige i dag har studenterna oftast inte utrymme att välja till något som inte är deras huvudfåra, i synnerhet med tanke på de begränsade möjligheterna till studielån och att arbetsgivarna inte tycks se värdet i bredare bildning.

På 1800-talet blev den tyske friherren Wilhelm von Humboldt en förgrundsgestalt för bildningsidealet. Han skapade det första moderna forskningsuniversitetet i Berlin och var bland annat inspirerad av det klassiska antika Greklands tankar om att människan både har en strävan efter och en plikt att utveckla sin kapacitet.

Enligt den tyska upplysningens bildningsbegrepp ska en människa utveckla sina förmågor att tänka fritt och rationellt. Att kunna göra egna bedömningar och fälla giltiga omdömen var i hög grad utbildningens syfte. Den bildade människan skulle också vara självkorrigerande, alltså ha lärt sig att inse och rätta till sina egna misstag, missförstånd och fördomar. 

Sammantaget skulle allt detta göra en mer fullkomlig som individ, yrkesmänniska och medborgare.

Enligt Sharon Rider är det tankar som i högsta grad borde vara aktuella i 2010-talets Sverige, där vi pratar om lärande för livet.

 – En bildad person är inte synonymt med någon som har fått en yrkesutbildning på högskolenivå, eller sjunger
i Orphei Drängar – inte för att det är något fel med det, tvärtom – utan enligt upplysningstanken är det folk som är kapabla, tänkande och förstår att det finns bättre och sämre svar på olika frågeställningar och problem. Vill vi ha folk på Trafikverket som kan resonera på flera plan och fatta rimliga beslut, vill vi ha duktiga domare, politiker, poliser och lärare – då måste vi betona vikten av sakargument och sakkunskap, goda skäl, evidens och principer. Det är kärnan i det jag menar med bildning.

Sharon Rider fortsätter:

– Bildning är också viktigt för att vi ska kunna avgöra vad det är vi tycker att alla i Sverige ska kunna för att delta i det demokratiska samtalet, för att vara yrkesutövare och utveckla sin tankeförmåga optimalt. Vi måste veta vad det är vi vill ha om vi ska kunna få till det. Bildningsdiskussionen är angelägen.

Enligt Sharon Rider har de styrnings- och ledningsmetoder som sammanfattas i begreppet New Public Management, NPM, förändrat utbildningsväsendet och andra delar av den offentliga sektorn, som vården. Näringslivet har stått som förebild, men när kvaliteten i skolan ska utvärderas, kostnaderna hållas nere och produktiviteten maximeras riskerar lärarrollen att avprofessionaliseras, varnar hon.

– Läraren blir en del av ett enda stort mål- och resultatstyrningssystem där det väsentligaste i yrkesutövningen är testande och betygsättande. Lärarrollen fylls med så mycket administrativt innehåll att läraren reduceras till en slags byråkrat. Debatten har varit het kring när elever ska få sina första betyg, som om samhällets väl och ve hänger på om det är i fjärde eller sjätte klass. De grundläggande frågorna är dock varför vi ger betyg, vad vi vill uppnå med dem och vad de ska grundas på, liksom vilken roll de har i en större idé om vad utbildning är eller bör vara.

Språkläraren Helena von Schantz ser också en fara i att skolan blir för nyttofokuserad. Det leder till att bildningsuppdraget åsidosätts och skolan blir mer ensidig och mindre framgångsrik, menar hon. 

– Skolan handlar om mer än att bara ordna arbetskraft för industrin. En fungerande demokrati, människor som kan förverkliga sig själva, klara av förändringar och ett mångkulturellt samhälle – allt det är lika viktiga mål för skolan. När vi ställs inför utmaningar behöver vi bildning. Det vi får annars är ett torftigt och farligt samhälle där vi inte är rustade att reflektera över vår samtid, säger Helena von Schantz, som utöver sitt lärarjobb i Östergötland
också är ordförande för Språklärarnas riksförbund.

Hon upplever att det skett en stor förändring vad gäller bildning hos läraren i gemen under de 20 år hon varit i yrket. När hon började kunde kollegorna inte hålla fingrarna från Shakespeare, minns hon. 

– Någon oro för att elever kommer till gymnasiet avtända på Shakespeare behöver jag inte ha i dag. Det är allt mer sällsynt med lärare som läser klassiker. Om du växer upp i en familj där du inte har tillgång till det som kallas högkultur och sedan aldrig möter det i skolan – då är det en värld som är helt stängd för dig. Tänk på Albert Camus, som uppfostrades av en ensamstående mamma som var analfabet och städerska. Camus fick Nobelpriset i litteratur och gav sin lärare en stor del av förtjänsten. Hur många skulle göra en sådan klassresa i Sverige i dag, frågar hon sig.

Du är själv aktiv FP-politiker. Hur gör man för att debatten inte ska fastna i enskilda sakfrågor, utan att skolans större syfte lyfts?

– Det är en väldigt bra fråga. Jag lämnade in en hög med motioner till landsmötet senast – alla om skolan. Det är ett sätt att lyfta diskussionen, men våra katastrofala resultat gör det svårt att få fokus på just bildning. Samtidigt tror jag att det här är en del av problembilden. Ju mer vi relaterar skolan till nytta, desto mindre nytta gör den. 

Andra förklaringar hittar hon i vår historia:

– Sverige har nog alltid varit ett utilitaristiskt land. Om man jämför med andra länder så har bildning inte stått lika högt i kurs här. Med sjunkande skolresultat och ekonomiska utmaningar har det blivit ännu mer nyttofokus. Varje gång vi har någon typ av ekonomisk kris så lyfter man hur viktigt det är med matte och NO. Men med den ensidigheten skjuter man bara skolan mer i sank. Alla ämnen måste vara viktiga om skolan ska lyckas. En god balans mellan estetiska och teoretiska ämnen stimulerar hela hjärnan och gör skoldagen både roligare och mer effektiv, säger Helena von Schantz.

Enligt 2011 års läroplan för grundskolan är skolans uppdrag att ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.”

Kamran Namdar, lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola, betonar bildningens betydelse för att upprätthålla demokratin.

– 1930-talets Tyskland hade ett av världens bästa utbildningssystem och hade säkert gjort bra ifrån sig i Pisa-liknande mätningar. Det var ett avancerat land, där folk i genomsnitt hade goda kunskaper. Men det som saknades var etik grundad på ett perspektiv av global samhörighet. Utan en etiskt-rationellt motiverad världsbild som utgångspunkt, kan kunskap vändas mot mänsklighetens sanna välstånd, säger han.

Att avfärda bildning som något traditionellt som hör borgerligheten till är att vara ute på farlig mark, menar han. 

– Bildning har med människans allsidiga utveckling att göra. Det som vi skulle behöva göra i dag är att utveckla det traditionella bildningsbegreppet och -tänkandet till att bli något djupare och bredare. I stället har vi gett upp det och gått till ett paradigm där utbildning i stort sett är ett massproduktionstänkande. Vi har tagit bort ”bildning” från utbildning – det är bara ”ut” kvar. Hur mycket man får ut av färdigheter och kunskaper?

Lärarrollen är extra betydelsefull i en tid där högre utbildning anses avgörande för att höja en nations konkurrenskraft, säger Kamran Namdar.

– Tidigare var det råvaror och produktionsmedel, nu är kunskaper det viktiga. Det är därför man vill ha elever som når kunskapsmål och är anställningsbara och kan bidra till att utveckla vår ekonomi. Det är också därför man talar om elever och studenter som kunder. Skolan har blivit som ett företag. Det värsta med det är att det förvandlar det mänskliga till ekonomiska tankar och mått. Det är konsekvensen av det västerländska materialistiska värdesystemet som råder globalt. Det gör också att vi missar de stora frågorna, som vad skolan är till för och vad det är för typ av samhälle vi vill ha, säger Kamran Namdar, och svarar i nästa stund själv på frågorna han just ställt:

– Skolor behövs för att förändra världen. Den tjeckiske tänkaren Comenius talade om skolor som fabriker av ljus. Skolan ska vara en arena där man skapar möjligheter för förändring av världen. Hela mänskligheten och människans utveckling och förverkligandet av den potential som vi har som människor, den är beroende av att vi kan utveckla en bildning och utbildning som är i linje med, och relevant för, den verklighet vi befinner oss i.

I ett av delprojekten i ”Vad ska en svensk kunna?” undersöks vilken typ av bildningsideal som uttrycks i lärarutbildningens och skolans värdegrundsutbildning och demokratifostran. Hur förhåller sig lärarutbildningen egentligen till det man tänker att skolan ska kunna ge?

Kamran Namdar säger att det finns ”en viss schizofreni både i styrdokumenten och i läraryrket” vad gäller uppdraget.

– Politiker vill ha en bra skola, där elever får goda kunskaper och färdigheter och bidrar till nationalekonomin. Sedan har vi i Sverige också en uttalad värdegrund i skolan, men i verkligheten har kunskapsmålen dominans. Skulle en lärare i årskurs fyra under en termin inte alls undervisa i matematik skulle alla föräldrar ringa till honom eller henne och rektorn och undra vad det var för fel. Men om en elev under hela sin skolgång inte får någon konsekvent och systematisk och medveten uppfostran kring demokrati – då skulle ingen förälder märka det. När man talar med lärare säger de att de inte har tid med annat än kunskapsmålen. Det är de som mäts och anses avgörande. Det är farligt när de viktigaste sakerna inte får det utrymme och den uppmärksamhet som de borde ha, säger Kamran Namdar, som granskat lärarutbildningen, lärarrollen och samhället i ett globalt perspektiv.

I hans avhandling ”In Quest of the Globally Good Teacher” finns tre beskrivningar av lärarrollen, som förhåller sig till varandra som ryska dockor:

1) Läraren är en slags programmerare, en förmedlare av ämneskunskaper.

2) Bara ämneskunskaper räcker inte – det viktigaste är att bilda hela människan. Läraren blir därför en mentor eller terapeut, som utgår från att kunskap är viktigt men också ser till att eleverna utvecklas socialt som människor.

3) Punkterna 1 och 2 är viktiga men saknar en dimension: Läraren som världsskapare. Utöver att vara kunskapsförmedlare och mentor är det centralt att läraren också ser vilket samhälle man vill skapa. Skolan ska inte bara avspegla samhället utan vara med och skapa ett nytt samhälle.

– Det är inte fel att prata om Hattie och vad som gör en skola effektiv, men man måste först och främst ställa sig frågan vad skolan är till för. Vad ändamålet är. I dag behöver lärare framför allt vara ”world makers”. Man ska sträva efter att utbilda sina elever till att bli aktiva världsmedborgare, som är ute efter att förnya världen och inte bara reproducera den, anser Kamran Namdar.

Kulturjournalisten och författaren Ulrika Knutson prisades för ett par år sedan för sin ”hängivna bildningsverksamhet”. Hon säger bestämt att bildning inte är mindre väsentlig i en tid när information är mer lättillgänglig än någonsin. Googling kan inte ersätta bildning.

– Bildning hjälper oss att bättre förstå komplicerade processer, att skapa sammanhang och konkretion. Det behöver vi alla, oavsett om vi är ingenjörer eller lärare eller jobbar i vården. Man måste förstå både historien och sin samtid. Bildning är spridda kunskaper om fakta och sammanhang som vi kan bära med oss och som vi har i bakhuvudet även om vi inte har nätuppkoppling och kan googla. Har man inte lite bildning som ligger där och skvalpar blir det för magert. Det behövs som en kompost av uppgifter om världen. Det är något som måste finnas i skolan, säger Ulrika Knutson och konstaterar att det ligger i sakens natur att vi inte vet vilka kunskaper som kommer att vara till nytta, varken i en nära eller mer fjärran framtid:

– Det kan ändras på tio år. Vem hade kunnat ana att det skulle bli ett brett, kommersiellt mätbart sug efter att veta mer om Andrées luftfärd eller om kvinnornas rösträttsrörelse? Bildning handlar också om att veta i vilken härad man ska söka efter kunskap och kunna värdera den och ha en källkritisk hållning. Bristande bildning riskerar att urgröpa och urholka demokratin. Det vet både Gustav Fridolin och Jan Björklund – de är inte tappade bakom en mjölkpall, men det ger inte utdelning i valrörelsen att snacka bildning.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Annons
Annons

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons