Annons
Foto: Robert Hilmersson

Dragkampen om skolan

Publicerad 25 april 2013

Polemiken kring skolans huvudmannaskap har förändrats totalt sedan kommunaliseringen och allt fler sällar sig nu till kampen för en starkare nationell styrning. Lärarnas Riksförbund driver frågan och är mitt i en massiv kampanj där ett nationellt kunskapslyft är målet.
– Det är oerhört glädjande att allt fler verkar för en nationell kunskapsskola, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Skolvärlden har gjort en historisk tillbakablick av skolans huvudmannaskap och talat med ett par skolkännare om utvecklingen.

Med fem rösters marginal röstade riksdagen den 8 december 1989 för att kommunalisera skolan, det vill säga att föra över ansvaret för lärarna på kommunerna.
 Beslutet var finalen på flera decenniers utveckling mot en mer decentraliserad skola.

På ja-sidan stod Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (dåvarande VPK). Många lärare var, precis som den borgerliga oppositionen, kritiska till beslutet. Men även inom den socialdemokratiska regeringen fanns det personer som var tveksamma.

En var utbildningsministern Bengt Göransson som ifrågasatte det rimliga i att kommunalpolitikerna i framtiden skulle bedöma lärarnas kompetens: ”Med samma rätt som Volvo väljer företagsläkare bör kommunerna ha rätt att anställa lärare. Men lika lite som Volvo kan utfärda läkarlegitimationer bör lokala skolstyrelser får ta ställning till lärarbehörighet”, resonerade han.

Den dåvarande skolministern Göran Persson (S) skriver i sina memoarer att han är övertygad om att han gjorde rätt när han drev fram kommunaliseringen ”även om jag samtidigt insåg varför lärarna gjorde sådant motstånd. Den statliga kopplingen gav dem högre status i förhållande till kommunalanställda. Jag förstod deras motstånd, men det gamla systemet var dödsdömt”.

Folkpartiet är förmodligen det riksdagsparti som under de senaste åren mest ihärdigt och kategoriskt kritiserat den ökade decentraliseringen. Då det begav sig var man inte lika kritisk.

1990 till exempel, förklarade Lars Leijonborg, senare FP-ledare, från riksdagens talarstol: ”Nu får vi äntligen en kraftig decentralisering av skolan och schabloniserade stats-bidrag. Allt detta har vi krävt länge, och den svenska skolan behöver det verkligen. Jag är också beredd att ge ett visst överbetyg för Göran Perssons rejäla tag i skolbyråkratin. Jag tror att det är riktiga grepp.”

En som omprövat sin uppfattning är den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten och utbildningspolitikern Bengt Silfverstrand. 1989 röstade han för kommunaliseringen.

Det var ett felaktigt beslut som har skapat ojämlika förhållanden i skolan, ökade skillnader, godtycklighet i beslutsfattandet och på många håll sämre kvalitet i undervisningen. Jag tycker idag att skolan bör för-statligas.

Flera som Skolvärlden har talat med säger att beslutet 1989 visserligen inte var oundvikligt, men den logiska konsekvensen av en flera decennier lång utveckling mot allt större kommunal kontroll över skolan.

– Det gamla systemet hade havererat. Huvudmannaskapet var splittrat. Skolöverstyrelsen hade på 1980-talet blivit en koloss som det var oerhört svårt att få något vettigt ur. Dess anseende var kört i botten, säger historiken och Sacos avgående samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg som under 1980-talet bland annat arbetade som chefstjänsteman och utredare på finansdepartementet.

Han är tveksam om det hade varit möjligt att gå åt det motsatta hållet.

– Det gamla systemets haveri blockerade en utveckling mot ett totalt förstatligande, vilket nog var tur, säger Gunnar Wetterberg.

Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildningsvetenskap samt ordförande i Historielärarnas förening, menar att makten över skolan alltid har böljat fram och tillbaka mellan staten och kommunerna.

– När staten etablerade universitet och högskolor ville den säkerställa att kvaliteten var hög på dem som skulle gå där. Därför blev gymnasierna statliga. Folkskolan blev det upp till socknarna/kommunerna att svara för, säger Hans Albin Larsson.

Och så fortsatte det långt in på 1900-talet.

– Innan socialdemokratin kom i regeringsställning värnade man om den kommunala självstyrelsen. På många håll – framför allt i kommuner där partiet var starkt - såg man den kommunala självstyrelsen som en möjlighet att genomföra reformer. Socialdemokratiskt styrda Malmö hade till exempel tidigt en radikal skolpolitik som gick ut på att staden sponsrade familjer som lät sina barn gå kvar ytterligare ett år i skolan efter att den obligatoriska skolgången tagit slut, berättar Gunnar Wetterberg.


– När socialdemokratin i början på 1930-talet fick regeringsmakten blev man däremot betydligt mer benägen att centralstyra skolan.

Den moderna skolan är precis som övriga delar av välfärdssamhället i stor utsträckning ett efterkrigsprojekt. Det är under 1950-talet som skolan på allvar börjar byggas ut. För många var en bred, allmän och allomfattande skola en väg att lösa ekonomiska och sociala problem och att utjämna klasskillnader. Skolan sågs som ett verktyg i demokratiseringen av samhället.

Inför valet 1948 tryckte det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU upp en idag klassisk affisch med en springpojke som blickar bort mot en grupp studenter. Affischen hade texten:
”Begåvad men fattig – ge honom lika chans.”

– Det var under 1940- och 1950-talen mycket prat om begåvningsreserven, framför allt från socialdemokratins och en del liberalers sida, berättar Gunnar Wetterberg.

Men bara ideologisk övertygelse räckte inte för att driva på utbyggnaden av skolan. Lika viktigt var det växande behovet av välutbildad arbetskraft. Även krigsårens stora barnkullar bidrog till utbyggnaden.

– Det här var en expansiv period där det satsades mycket pengar. Kommunernas roll stärktes på utbildningsområdet. Fler och fler uppgifter blev kommunala – lokaler, skolmåltider, läromedelsinköp och skolhälsovård. Däremot inte själva undervisningen. Den fortsatte staten att reglera, säger Hans Albin Larsson.

Som en del i arbetet med att skapa den nya skolan blev lärarna inom barn- och ungdomsskolan kommunalt anställda, förutom (motsvarande) låg- och mellanstadielärarna som redan var det. Lärarnas arbetsvillkor reglerades i avtal med staten som också finansierade deras löner.


I flera statliga utredningar pläderades det för att det lokala inflytandet över skolan borde öka. Samtidigt betonades det att kvalitetsfrågorna skulle vara förbehållna staten.

– Det handlade bland annat om behörighetsregler och liknande. Den statliga styrningen ansågs viktig för att åstadkomma en likvärdig skola över hela landet. Det var professionen som skulle svara för vad som skedde i klassrummet: för undervisningsmetoder, läromedel och liknande. Staten såg till att undervisningens innersta kärna var förbehållen lärarna, säger Hans Albin Larsson.

Kommunsammanslagningarna i början av 1970-talet är en bra illustration av det nära sambandet mellan skolutbyggnaden och kommunerna. I början av 1950-talet fanns det cirka 2 500 kommuner i Sverige. Tjugo år senare hade antalet minskat till knappt 280.

– En av de viktigaste drivkrafterna bakom kommunsammanslagningarna lär ha varit att alla kommuner skulle bli stora nog att kunna bära ett högstadium. Det var också kommunerna som, genom kraftiga höjningar av kommunalskatterna, mobiliserade de pengar som behövdes för att kunna bygga ut skolan, säger Gunnar Wetterberg.

Ett återkommande begrepp i 1970-talets diskussion om skolan var decentralisering. Staten skulle ange mål och riktlinjer, men i växande utsträckning överlåta ansvaret för skolans organisation till kommunerna.

– Det är i ganska stor politisk enighet som man för över mer och mer makt över skolan till kommunerna, säger Hans Albin Larsson.

Samtidigt börjar lärarnas löner försämras jämfört med flera andra yrkesgruppers.

– Resan neråt för lärarlönerna började redan runt 1970. Lärarna tjänade tidigare ganska hyfsat och kom bra ut ur arbetsmarknadskonflikterna 1966 och 1971. Deras framgångar retade många sociademokratiska makthavare som tog revansch under 1970- och 1980-talens förhandlingar mellan lärarfacken och staten. Den höga inflationen bidrog också till att urholka lärarlönerna, säger Gunnar Wetterberg.

Under 1980-talet växte kritiken mot den offentliga sektorn. Den ansågs, framför allt av kritiker på den politiska högerkanten, som byråkratisk och ineffektiv. Den svenska skolan beskrevs som den kanske dyraste i världen, men långt ifrån den bästa. Produktiviteten ansågs som alldeles för låg.

Med inspiration från Ronald Reagans USA och Margaret Thatchers Storbritannien hoppades många, även inom delar av socialdemokratin, att det med hjälp av avregleringar, privatiseringar, decentralisering, konkurrensutsättning, besparingar och en allt större fokusering på mål- och resultatstyrning skulle gå att effektivisera den offentliga sektorn, däribland skolan.

– Det togs ett antal viktiga beslut under 1980-talet som enligt min mening starkt har bidragit till skolans negativa utveckling. Ett sådant gällde lärarnas behörighetsregler. Istället för att de skulle ha utbildning i de ämnen som de undervisade i, ändrades reglerna till att skolans rektor skulle eftersträva att lärarna i huvudsak hade en utbildning som motsvarade deras arbetsuppgifter, berättar Hans Albin Larsson.

– Samtidigt ändrades det statliga regelverket kring rektorernas behörighet. De skulle tidigare ha lärarutbildning på den nivån de skulle vara rektor för. Det ändrades till att till rektor kunde endast den utses som hade förvärvat pedagogisk insikt. Och det har ju nästan varenda människa. Man tog bort behörigheten för rektorerna och gjorde dem till budgethållare. De tidigare statligt reglerade skolcheferna blev helt kommunala, en slags skolkamrerer.

Hans Albin Larsson beskriver beslutet i riksdagen i december 1989 som toppen på en lång utvecklingskurva.

– Man gör rent hus och tar bort nästan alla kvalitetsregler som finns. De regler som trots allt blir kvar görs väldigt lösa. Staten retirerar och överlåter till kommunerna att helt sköta skolan. I praktiken innebär det att människor som ofta inte har några direkta kunskaper om utbildning fattar detaljbeslut över professionens huvud.

Det lilla som fanns kvar av statlig styrning och kontroll försvann med den nya borgerliga regeringens satsning på friskolor och skolpeng. Kommunala och fristående/privata skolor agerade plötsligt på en marknad i konkurrens med varandra. Från att ha varit medborgare med rätt till utbildning blev eleverna kunder på en skolmarknad.

– De borgerliga var emot kommunaliseringen. Men när de själva fick regeringsmakten 1991 upphävdes den inte. Istället gjorde de en uppgörelse med Socialdemokraterna om skolpeng, säger Hans Albin Larsson.

– Reglerna som togs fram kring friskolorna var oerhört ”lösa”. I det nya kapitlet i skollagen hette det till exempel att de fristående skolorna skulle leva upp till samma krav som de kommunala till ”art och nivå”. Man formulerade en gummiparagraf. Det betydde att man kunde ha färre lärare, hitta på nya ämnen, bilda koncerner och trixa med det mesta. Kommunaliseringen i kombination med friskolereformen slog sönder det som trots allt fanns kvar av en likvärdig skola, säger Hans Albin Larsson.

I början av 1990-talet förändrades även statsbidragssystemet till kommunerna, vilket många anser påverkade skolans kvalitet negativt.

– Tidigare fanns det 50 eller 60 specialdestinerade statsbidrag till kommunerna, vilket de flesta ekonomer som sysslade med frågan ansåg var ett mycket ineffektivt system. 1993 valde man istället att lägga i princip alla bidrag i samma påse. Sedan var det upp till respektive kommun att avgöra hur pengarna skulle användas, berättar Gunnar Wetterberg.

Problemet var bara att staten, som en del i arbetet med att sanera sin egen ekonomi, minskade på bidragens storlek.

– Den gjorde ungefär som Axel Oxenstierna gjorde när han skulle ta ut soldater till trettioåriga kriget. Han lät nämndemännen svara för uttaget och slapp därmed folkets vrede. På liknande vis var det under 1990-talet. Då var det kommunstyrelseledamöterna som fick ta stryk för de många besparingarna på skolans område.

Gunnar Wetterberg, som arbetade på Finansdepartementet under krisåren, tror att det antagligen hade skurits lika mycket på skolan om den hade varit statlligt finasierad.

–Man skar hårt i alla statliga anslag då, säger han.

Forskaren, ämnesläraren och rektorsutbildaren Anna Forssell vid Stockholms universitet arbetade under några år på 1990-talet som pressekreterare till skolminister Ylva Johansson (S) och var sedan kvar som sakkunnig på departementet under en period.

Hon menar att det är alldeles för enkelt att skylla de senaste årens sjunkande skolresultat på enbart kommunaliseringen.

– Man skulle decentralisera makt och inflytande till professionen, till lärare och rektorer. Men så blev det inte. Lärarna fick inte makten i klassrummet som många hoppades på.

– Ungefär samtidigt med kommunaliseringen fick vi friskolor, fria skolval, skolpeng och enorma nedskärningar i offentlig sektor på grund av den ekonomiska krisen. Det var reformer och förändringar som förstärkte varandra negativt. Många hoppades att den ökade konkurrensen skulle gynna kvaliteten, att det inte behövdes någon egentlig kontrollapparat. Det fanns en utbredd naivitet kring vilka krafter som släpptes lösa.

Även om den statliga styrningen och kontrollen av skolan har ökat under de senaste åren, beskriver Gunnar Wetterberg de senaste decenniernas skolutvecklingen som ”katastrofal”, i synnerhet på gymnasienivå.

– Man har till exempel släppt hela den offentliga kontrollen över gymnasieskolans dimensionering. Istället bejakas eleverna fria val fullt ut. På grundskolenivå är kombinationen av fritt skolval och fri etableringsrätt framför allt problematisk ur segregationssynvinkel, vilket jag dessutom tror är något som är mycket farligt på sikt.

– Vi hade tidigare två viktiga instrument för att etablera ett kitt i samhället – lumpen och skolan. Lumpen har vi helt och hållit avhängt oss. Nu är vi också på väg att avhänga oss skolan.

Att öka den statliga styrningen och kontrollen av skolan är Gunnar Wetterberg positiv till.

– Men jag tror inte på att förstatliga skolor. Däremot tycker jag att det vore spännande att slå samman landstingen till exempelvis sex regioner och låta dem bland annat ansvara för gymnasieskolan. Regionerna behöver inte driva några egna gymnasier, däremot ska de upphandla utbildningsplatserna med hjälp av tydliga kvalitetskriterier.

Med andra ord, ingen skolpeng eller fri etableringsrätt?

– Nej, däremot får eleverna i mitt system får söka och välja fritt bland de platser som är upphandlade av regionerna. Det fria skolvalet blir kvar.

Vad man ska göra med grundskolan tycker Gunnar Wetterberg är knepigare.

– Vi befinner oss i en pest– eller kolerasituation. Kommunaliseringen var inte bra, men jag tror heller inte på ett förstatligande. Jag tror att det mest rationella är att ha kvar grundskolan på kommunal nivå, men inom tydliga statliga ramar.

Liknande uppfattning har Hans Albin Larsson:

– Jag tror att kommunerna även i framtiden bör ansvara för grundskolan och de praktiska gymnasierna, förutsatt att det finns en mycket tydlig kvalitetsstyrning från statens sida. Det är viktigt med tydliga statliga regler, framför allt när det gäller behörighet, timplaner och liknande. Under de senaste åren har det nästan rått en Klondykeinställning till skolan. Nästan vem som helst har kunnat hitta på vad som helst och dessutom fått skattepengar för besväret.

Vad bör hända med friskolorna?

– Är de seriösa och upprätthåller kvalitetskrav kan de få vara kvar. Men de bör vara betydligt färre än idag. Friskolorna ska bidra till att förbättra skolan, inte dränera den på pengar och förstöra många ungdomars förutsättningar att studera vidare.

Enligt Hans Albin Larsson bör staten svara för de universitetsförberedande gymnasierna.

– Då kan man ganska lätt upprätt-hålla samma kvalitet och villkor över hela landet. Statliga gymnasier förenklar dessutom kontakten och samarbetet mellan gymnasierna och universiteten/högskolorna och gör det möjligt att kombinera lärartjänster.

Anna Forssell tror att ett förstatligande av den svenska grund- och gymnasieskolan skulle vara kostsamt.

– Frågan är hur man tänkt göra med friskolorna? Förstatliganden är en mycket mer komplex fråga än vad som görs gällande i debatten.

– Däremot tror jag att den statliga kontrollen och styrningen av skolan måste öka. Jag tror även att staten bör ta ett större ansvar för finansieringen.

 

Skolutvecklingen i korthet

– Makten över skolan har varierat genom århundradena

1085: Katedralskolan i Lund grundas som en domskola. Domskolorna var ursprunget till de svenska allmänna läroverken.

1623: Sveriges första gymnasieskola grundas i Västerås.

1693: Enligt den nya skolordningen stadgas att de som ville gå vidare till akademien skulle genomgå en kunskapsprövning. Detta var en första form av studentexamen.

1723: Enligt en regeringsresolution ålades föräldrarna att lära barnen ”läsa bok” och se till att de lärde sig vissa hänvisade kristendomsstycken. 

1786: Första flickskolan grundas i Sverige av Herrnhutiska brödraförsamlingen i Göteborg.

1842: Folkskolan inrättas. Enligt 1842 års folkskolestadga ska det finnas minst en skola i varje socken och stadsförsamling. Denna skola skulle vara fast och ha en godkänd lärare. Alla åldersgrupper skulle gå i samma klass.

1847: Mindre än hälften av barnen i skolåldern är inskrivna i någon skola.

1849: Gymnasiet delas i två lika långa studievägar, förenade inom ett läroverk med studentexamen som slutmål.

1856: För att även barn i glesbygden ska få undervisning inrättar staten statsbidrag till mindre folkskolor.

1862: Det första statliga reglementet för folkskoleseminarier. 1877 blev utbildningen fyraårig. Tvåårig seminarieutbildning av småskollärare anordnades av landstingen.

1864: Klasser inrättas i folkskolan.

1878: Allmän läroplan införs.  Folkskolan blev sexårig. Läroverken delas in i ett högre läroverk med nioårig studiegång fram till slutexamen och ett lägre läroverk med tre eller fem årskurser utan slutexamen.

1882: Skolplikt införs.

1895: Tre fullgjorda folkskoleår blir grund för läroverksstudier.

1905: Läroverksöverstyrelsen inrättas vilket ger en centralisering. Läroverket delas in i ett lägre sexårigt stadium som kallas realskola och ett högre fyraårigt stadium som kallas gymnasium och som bygger på realskolans femte klass och får studentexamen som slutmål. Samma år får flickor tillträde till studier vid läroverken, till en början endast i realskola. Fyraåriga kommunala mellanskolor inrättas. De bygger på klass 6 i folkskolan och leder till realexamen.

1914: Beslut om en 4-årig folkskollärarutbildning.

1918: Tekniska skolor inrättas på gymnasienivå (tekniska läroverk).

1920: Den sexåriga folkskolan anses som genomförd. Folkskolöverstyrelsen och läroverksöverstyrelsen slås samman till Skolöverstyrelsen.

1921: Kommunala verkstadsskolor inrättas.

1928: Enligt den nya läroverksstadgan får även flickor antas till gymnasiet.

1936: Riksdagsbeslut om sjuårig obligatorisk folkskola. Genomförandet ska ske under perioden 1937 till 1949.

1941: Engelskan börjar införas som första främmande språk i skolan.

1950: Beslut om att enhetsskolan – istället för folk- och realskolan – ska införas för en försöksperiod om tio år.

1957: Riksdagen beslutar att försöksverksamheten ska vara avslutad 1961/62.

1958: Aga förbjuds i folkskolan.

1962: Riksdagen beslutar att inrätta en ny nioårig obligatorisk skola, grundskolan. Den ersätter folkskolan, fortsättningsskolan, högre folkskolan, kommunala mellanskolan, realskolan och kommunala flickskolan.

 Grundskolan övertar successivt folkskolans uppgifter och är helt införd 1971. Samtidigt beslutas om att inrätta tvååriga fackskolor. De ersätts 1970 av tvååriga allmänna linjer på det nya gymnasiet.

1964: Riksdagen beslutar om att inrätta ett nytt gymnasium uppdelat på fem treåriga linjer. Alla gymnasier skulle vara kommunala.

1970: Riksdagen beslutar om en ny och samlad läroplan för gymnasieskolan Lgy70.

1989: Riksdagen beslutar om kommunalt huvudmannaskap för lärare.

1990: Skolöverstyrelsen läggs ner och ersätts av Skolverket.

1990-talet: Genomförs en rad ”maktreformer” på skolans område. Statens kontroll och styrning minskar radikalt.  Kommunerna får det fulla ansvaret för genomförandet av skolans verksamhet. Den ekonomiska styrningen läggs på kommunerna. Samtidigt öppnas för ett långtgående privat friskolesystem. Ett nytt betygssystem införs, förskolan förs in i utbildningssystemet och gymnasieskolan blir helt treårig.

2000-talet: Efter larmrapporter om fallande skolresultat återtar staten kontrollen över skolan. Skolinspektionen inrättas, tydliga behörighetsregler införs för lärare. Däremot kvarstår friskolesystemet.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Annons
Annons

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons