Annons

”Fem steg för skolan att bryta utanförskapet”

Publicerad 1 september 2017

Relaterat

Replik. ”Vill man professionalisera skolan så behöver man hitta ett systematiskt arbetssätt – där man analyserar innan man agerar”, skriver debattörerna med utgångspunkt i mångårig erfarenhet och neuropsykologisk och pedagogisk forskning.

Replik på ”Bryt utanförskapet med bättre mentorer”

För att hitta lösningar behöver man först komma fram till hur problemet ser ut. Vad för hjälp elever behöver för att utvecklas i enlighet med skollagen (så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar), hur vi kan förstå elever som har egna svårigheter som påverkar lärandet, vilka situationer som är extra utmanande och hur man kan anpassa för att minska svårigheterna, hur man kan samverka för att få till en bättre organisation – ja, detta finns det redan mycket kunskap om.

Mentorsrollen skulle kunna fyllas med helt andra saker än idag, men då krävs det att mentor är en del i det pedagogiska arbetet och är en av de lärare som eleven har. Skolans uppgift är lärande, men förutsättningen för att elever ska ta till sig kunskap är att de mår bra, känner sig trygga och känner att de klarar av skolarbetet. Därför är det viktigt att det i skolan finns en välfungerande stödfunktion med olika professioner som specialpedagoger, psykologer, kuratorer och så vidare, som kan hjälpa lärarna i situationer där deras expertis behövs. För att de ska kunna fungera bra tillsammans behöver det finnas en väl upparbetad organisation, där pedagogerna vet vem de kan vända sig till och få stöd i svåra situationer snabbt.

Sveriges Psykologförbund rekommenderar till exempel att det ska finnas en skolpsykolog på 500 elever och inte en på 1500 elever som idag. Om skolpsykologen används rätt, för handledning och som konsulter till pedagogerna, räcker de betydligt längre än om de träffar elever en och en. Samarbeta med socialtjänsten och sjukvården behöver man göra i skolan och en viktig uppgift är att hitta välfungerande samverkansformer, där alla arbetar med sina respektive uppgifter. Skolans uppgift är lärande, men för att kunna fokusera på det måste vi se hela eleven.

Varför får elever svårt att klara skolan?

Det finns förstås en mängd olika skäl, och det första man behöver göra om man vill sätta in åtgärder är att ta reda på vad skälet är för just denna elev. Det kan tyckas som en självklarhet men ofta innehåller pedagogiska kartläggningar, framför allt information om vilka mål eleven inte når, eftersom det är den informationen som efterfrågas av skolmyndigheter. Ofta fokuserar den pedagogiska kartläggningen på elevens individuella förutsättningar och inte, som den bör göra, också på organisations- eller gruppfaktorer.

Det är inte ovanligt att elever som misslyckas i skolan har svårt att organisera sitt skolarbete. De missar deadlines för inlämningar, kommer inte ihåg att det var prov, tappar bort material, kommer för sent, kommer efter och ger upp och så vidare. Elever med neuropsykiatriska svårigheter har oftast svårt att styra sig själva i förhållande till ett mål, det som inom neuropsykologin benämns som exekutiva funktioner. Många andra barn har också svårt att styra sig själva så att de fullt ut ”tar ansvar för sitt eget lärande”, ”arbetar självständigt” eller är bra på att arbeta mot ett långsiktigt mål av den enkla anledningen att de inte är vuxna. Man räknar med att de områden i hjärnan som dessa förmågor associeras till är färdigutvecklade i 20–25-årsåldern.

En av de faktorer som Hatties metastudie visade var viktigast.

Vill man professionalisera skolan så behöver man hitta ett systematiskt arbetssätt, där man analyserar innan man agerar.

Med utgångspunkt i mångårig erfarenhet, neuropsykologisk och pedagogisk forskning så föreslår vi följande grundläggande fundament i arbetet:

1. Relation – bygg upp och vidmakthåll den. Det är väsentligt för alla elever att ha en relation till pedagogerna, men särskilt viktigt för de elever som har störst svårigheter. En av de faktorer som Hatties metastudie visade var viktigast. Elevens mentor kan vara den person som står närmast, men det arbete mentor gör måste hänga ihop med det pedagogiska arbetet som pågår, inte vara något helt annat, om det ska leda till att elevens lärandesituation förbättras.

2. Analysarbetet: Vad är det som fungerar och vad är det som är svårt? För elever med svårigheter -och särskilt när det gäller de elever som inte längre förmår gå till skolan -  är det viktigt att ta reda vad det är de själva upplever som problematiskt. För vissa elever kan den stress som fått dem att inte längre komma till skolan härröra från detaljer som är lätta att åtgärda. Svårt att äta i matsalen, väldigt stressande att vara ute på gården på rasten, svårt att hålla reda på tider och schema, ingen att vända sig till om det blir besvärligt, är exempel på sådant. 

3. Skapa mening och sammanhang: Målet måste vara relevant för eleven och det måste vara möjligt för eleven att se hur man kommer dit för att de ska vara motiverade.

4. Dokumentera mål och tydliga förväntningar. Planen måste dock vara både möjlig att förstå för eleven och föräldrarna och vara ett arbetande dokument, inte något som arkiveras i en pärm. Planen behöver vara konkret och bör definiera vad som är viktigt, när och varför arbetet ska utföras och vilka som ska hjälpa till med det. Målen måste utvärderas och justeras så eleven har möjlighet att nå dem. Många elever behöver hjälp hitta ett sätt att planera hela sin tid så den går ihop. När ska man arbeta med läxor om man också ska hinna med träning eller andra aktiviteter?

5. När man gjort en plan måste man hålla fast i den, samordna insatserna och utvärdera. Finns det stora svårigheter behöver många personer runt barnet samverka och dra åt samma håll. Det är viktigt att föräldrarna inte hamnar i situationer där de ska samordna flera myndigheters insatser, som tyvärr är vanlig för de familjer där eleverna har de största svårigheterna.

Elever som inte är i behov av särskilt stöd behöver också det systematiska arbetssätt som vi kort beskriver ovan. Vi ställer idag höga krav på elevernas exekutiva förmågor i skolan utan att vara medvetna om det. Det skapar oro och stress hos eleverna. Många barn och ungdomar mår dåligt. Genom att systematiskt arbeta tillsammans i lärarlaget och skapa en sammanhållen och tydlig organisation där vi är, i den skola vi har, med de elever och personal som finns där så kan mycket förbättrats. Det har vi sett i det välkända Essunga-projektet.

Artikelförfattarna i den artikel som detta är en replik till menar att man behöver professionalisera mentorskapet och stärka lärarnas kärnuppgift, som är det pedagogiska arbetet. För att genomföra detta tänker sig Liberala ungdomsförbundet att mentorn skulle kunna vara en kandidat i psykologi eller socialt arbete, som troligen innebär att detta är en person under utbildning som har detta uppdrag under en praktikperiod. Var finns det vetenskapliga stödet för ett sådant tillvägagångssätt? Finns det praktisk erfarenhet av att det fungerar? Vilka grundtankar om elevers lärande bygger den på?

Det skolan behöver är att vi använder oss av den kunskap som finns.

Utifrån vår erfarenhet är detta helt fel väg att gå. Det lösgör mentorsfunktionen från det pedagogiska arbetet och blir till en psykosocial stödfunktion som det dessutom inte finns någon kontinuitet i alls, om man tänker sig att detta är ett uppdrag för praktikanter och inte en funktion som ligger i linje med skolans salutogena uppdrag. Mentorerna kan vara en viktig person för att hjälpa och stötta elever i skolarbetet och att i arbetet på skolan upptäcka situationer som är besvärliga för eleverna, som man behöver åtgärda på skolan. Mentorer som ingår i arbetslaget och själva är pedagoger kan ha en övergripande och samordnande funktion där det behövs mer samarbete än vanligt mellan pedagogerna.

Det skolan behöver är att vi använder oss av den kunskap som finns och ser till att utveckla arbetet utifrån de lokala förutsättningarna. Skolpersonalen måste tillsammans skapa en fungerande verksamhet. Det finns mycket kunskap hos pedagogerna och i arbetslagen som behöver lyftas fram. Det måste finnas utrymme för reflektion, samarbete och att pedagogerna tillsammans ”gräver där de står”.

Anna Borg, specialpedagog och skolsamordnare på KIND (Center of Developmental Disorders at Karolinska Institutet)

Gunilla Carlsson Kendall, leg psykolog, Provivus, handledare, utbildare och författare

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Vänta inte på andras lösningar – lärare kan göra mycket själva”

Debatt

Lärare bör inte förlita sig på att politiker – genom ytterligare en revolutionerande skolreform – ska komma med lösningar på skolans utmaningar.
Istället borde vi själva försöka lösa situationen så gott vi kan här och nu, skriver läraren Jonas Nilsson.

Kommentera
Annons
Annons

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Slöjdundervisning

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Annons

Forskning: Tre av fyra lärare saknar kunskap om NPF

Forskning

Majoriteten av lärarna saknar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie.
– Det är så sorgligt, säger läraren Ann Lindgren.

”Stora grupper gör att många lärare slutar”

Lärarbrist

Bristen på musiklärare är stor på flera håll i Sverige. En orsak är de stora grupperna. 
– De står inte ut, säger Anders Huss som varit verksam vid Musikhögskolan i Örebro. 

Därför riskerar undervisningen att ske på olika villkor

Musiklärare

I dag leder olika lärarutbildningar i musik – med vitt skilda krav på förkunskaper – fram till samma behörighet i legitimationen. 
– Vi behöver kvalitetssäkra lärarutbildningen, säger musikläraren Agneta Höglund.

Annons
Annons
Annons

Så kan kuratorn stötta lärarna

Debatt

Många lärare känner sig tyngda av att inte räcka till för eleverna. Skolkuratorn Ulla Kronqvist vill att skolkuratorns roll ska stärkas och trycker på vikten av ett förebyggande och systematiskt elevhälsarbete.

Kommentera

Kollegial granskning stärker lärarna

Kollegial granskning

I Linköping granskar en lokal ”inspektion” lärarna på kommunens skolor. Anledningen: Att lyfta goda exempel och ge lärare återkoppling på vardagsarbetet. Lärarna själva känner sig stärkta av granskningsbesöken.

 

”Trygghet i skolan handlar om att bli sedd”

Lärmiljöer

Hur skapar man tryggare klassrum och miljöer i skolan? Arkitekten och skoldesignern Peter C Lippman lyfter fram vikten av hörn där elever både kan känna sig säkra och sedda.
– Viktigast är ändå att du lär känna dina elever, säger Lippman.

Ny forskning: Mentorsuppdraget splittrar lärarnas arbete

Forskning

Mentorsuppdraget tränger in i förberedelserna av undervisningen och läraren får svårt att bestämma över och planera sin arbetstid.
Det visar Helena Wallströms avhandling.

Nytt stöd ska hjälpa skolor förebygga elevhälsoarbetet

Elevhälsa

Många skolor strävar efter att organisera elevhälsoarbetet för att det ska bli mer förebyggande och hälsofrämjande – men utmaningen är stor. Nu släpper SPSM ett nytt stödmaterial som ska hjälpa skolorna i utvecklingen.

Språkutveckling på schemat

Projekt

På Nya Munken bryter man schemat för att eleverna ska kunna jobba med språkutvecklande pass. Projektet är en fortsättning på läslyftet med syftet att öka måluppfyllelsen.

Så ska lärarutbildningen bli bättre

Lärarutbildning

Minst betyget C i undervisningsämnet, obligatoriskt lämplighetsprov och mer metodik. Så vill Lärarnas Riksförbund och Liberalerna stärka lärarutbildningen.
– Färre lärosäten är det viktigaste förslaget, då kan man höja kvalitén säger LR Stud:s ordförande Mimmi Rönnqvist.

Vart tog liberalismen vägen?

Blogg

"Om vi kan engagera 3 000 pensionärer till arbete i den svenska skolan, vore det inte bättre att de var i de klassrum över hela landet som saknar behöriga lärare?"
Per Kornhall är kritisk till Liberalernas utspel om att låta Skolinspektionen rekrytera tusentals lärare.

L vill stänga skolor som ger glädjebetyg

Förslag

Anställ 3 000 pensionerade lärare för rättning av nationella prov och ge Skolinspektionen rätt att dra in tillstånden för skolor som delar ut glädjebetyg. Det är Liberalernas förslag för att säkerställa likvärdig bedömning.

Läraren: Ställ frågor till dina läromedel

Läromedel

Den svenska modellen där lärare ansvarar för läromedelsinköp är ovanlig. Historieläraren Lina Lindström och hennes kollegor lade en hel termin på att hitta rätt bok.

Nationella prov i svenska sprids på sociala medier

Nationella prov

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har under tisdagsmorgonen spridits bland elever på sociala medier. Uppsatsdelen som skrivs på torsdag ska också ha spridits.

Så ska lärarnas karriärstege se ut

Läraryrket

Professionell utveckling i fyra steg, och fokus på kärnuppdraget – att undervisa. Det är huvudpoängerna i utredningen som ska stärka lärarprofessionen.

Lärarbristen: Viktigt behålla befintliga lärare

Behörighet

I några av landets kommuner är andelen behöriga lärare under 50 procent.
– Det görs en del men för lite. Man måste jobba för att behålla de behöriga lärare man har, säger Mattias Björlestrand, LR Norberg.

Regeringen: Staten bör ta större ansvar för gymnasieskolan

Styrning

Regeringen ska utreda hur staten kan ta över delar av ansvaret för gymnasieskolan från kommunerna. LR:s Åsa Fahlén välkomnar idén: ”Jag jublar” säger hon.

Det här är skolans otryggaste plats

Blogg

När man är naken ska man ha rätt att kunna bestämma vilka som kan se en eller inte – särskilt som barn.
Så varför ska barn tvingas att duscha bland ett dussin andra?
Alexander Skytte, idrottslärare, skriver om skolans otryggaste plats: Omklädningsrummet.

30 år efter genombrottet i mellon: ”Satsade hellre på att bli lärare”

Musiklärare

För 30 år sedan deltog läraren Karin Ljung i Melodifestivalen med låten ”Säg är det sant?”. Men hon valde bort artistkarriären för att satsa på läraryrket.

”Låt eleverna använda sina hjälpmedel vid nationella proven”

Debatt

Att inte låta elever med dyslexi använda stavningsprogram vid de nationella proven är lika dumt som att ta bort den synskadades vita käpp när hen ska gå över vägen, skriver läraren Karin Herlitz i ett debattinlägg. 

Kommentera

Skolan med nolltolerans mot skojbråk

På Järvenskolan Tallås i Katrineholm har man nolltolerans mot skojbråk.
– Om man får skojbråka blir det en kultur där det är okej att slåss, och det vill vi inte ha på skolan, säger specialläraren Maria Ekberg.

Pedagogiska överlämningar problem för lärare och elever

Elevhälsa

Misslyckade överlämningar när elever byter skola eller skolform skapar problem för lärare och lidande för elever. Specialpedagogen Ida Necovski tycker det är dags att prata om det.

”God undervisning leder till studiero”

Ordning och reda

Bra lärandemiljö och god undervisning leder till studiero. Det var ett budskap som återkom när trygghet och studiero diskuterades i en öppen utfrågning i utbildningsutskottet. 

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

Nationella prov

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår nationalekonomen Jonas Vlachos. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.

Skolverket svarar på kritiken: Ytterst huvudmannens ansvar att fortbilda lärare

Replik

Matematikläraren Johan Wikström riktade i en debattartikel skarp kritik mot att programmering nu införs i skolans matematikkurser.
Nu svarar Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner på Skolverket, på kritiken.

Kommentera

Så ska skola och föräldrar kunna mötas i konflikten

Arbetsmiljö

Konflikten mellan skola och föräldrar har blivit ett växande besvär och har lett till en stark debatt. Lärarnas Riksförbund, Föräldraalliansen och Barn i Behov möttes nyligen för att diskutera problematiken i skolan och hur man ska bli bättre på att arbeta tillsammans i framtiden.

Satsning för särskilt begåvade elever – så gick det sen

Särskilt begåvade

För tre år sedan storsatsade Simrishamns kommun på högstadieläraren Ola Olsson för att sprida kunskap om särskilt begåvade elever. Men hur gick det sen?

Mer forskning ska ge bättre lärare

Forskning

Bättre lärarutbildning – och i förlängningen bättre förutsättningar för lärare. Det ska bli resultatet av det förslag som i dag lämnades över till regeringen. 

”Lärare behöver få hjälp med extra anpassningar”

Stöd

Många lärare tampas dagligen med hur man ska ge elever extra anpassningar som stödinsats. Specialpedagogen Helena Wallberg vill se nya tag för att bryta den stora osäkerheten i skolan.
– Skolan ägnar för mycket tid åt att skriva listor på extra anpassningar, då har det redan gått snett, säger hon.

Valet 2018

Liberalerna tar täten som skolparti

Valet 2018

Liberalerna har den bästa skolpolitiken enligt väljarna, visar Novus senaste väljarmätning.

”Det är dags att lägga ner Skolverket”

Debatt

Att man stoppar in programmering i redan fullmatade matematikkurser har fått bägaren att rinna över, för matematikläraren Johan Wikström.
Nu har det blivit dags att lägga ner Skolverket, skriver han i sitt debattinlägg.  

Kommentera

Undervisning på distans blev skolans lösning i snökaoset

Digital undervisning med videosamtal mellan lärare och elever blev Färsingaskolans nödlösning för bibehållen undervisning i det rådande snöovädret.

– Jag sa till lärarna att vi ska våga pröva någonting nytt, säger Chris Hansen-Sonestam, rektor på skolan.

”Vi tar föräldrarnas förtvivlan på allvar”

Undervisning

En bok för föräldrar om hur barn lär sig matematik har blivit en riktig kioskvältare i Norge. Men även lärare har mycket att hämta i boken, säger författarna Elin Natås och Anne Lene Johnsen.
– Vi ger lärare förståelse för varför elever inte förstår och konkreta verktyg för att hjälpa.

Virala läraren: Lär eleverna om datorer – utan datorer

Viralt

Richard Appiah Akoto undervisar i datoranvändning – utan att använda några datorer. Foton av den ghananska läraren som lär ut datoranvändning med hjälp av svarta tavlan har blivit en viral succé och har delats tusentals gånger på sociala medier.

Nya avtalet: ”Måste titta på var gränsen för undervisningstid går”

Avtalsrörelsen

Om en månad ska det nya läraravtalet vara i hamn. En viktig del i förhandlingar som pågår just nu är hur mycket lärare undervisar.
– Det måste finnas gränser för hur mycket är det rimligt att undervisa, säger LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ny miljonsatsning på ledarskap för lärare

Ledarskap

I Kiruna storsatsar man på lärares ledarskap. Nära tio miljoner kronor skjuts till för att 130 lärare i kommunen ska få utveckla sitt ledarskap.

Så ska lärare orka jobba längre

Forskning

Det behövs nya mönster i arbetslivet om medarbetare ska jobba till 69 års ålder. ​​​​Professor Ewa Wikström leder ett forskningsprojekt där man har studerat olika metoder för hur arbetslivet kan behålla fler anställda längre upp i åldrarna.

Här är årets Lärarpristagare

Naturvetenskap

Årets lärarpristagare är utsedda av Kungliga Vetenskapsakademien, och fyra pedagoger inom naturvetenskap och matematik får dela på 200 000 kronor.
– Jag blev lite häpen, jag är en vanlig högstadielärare, säger NO-läraren Hans Erkhammar.

Lärare lockas med 6 000 mer i lön för att jobba på ytterstadsskolor

Lön

Med 6 000 kronor mer i månadslön hoppas Stockholm stad locka fler lärare till två skolor som ligger i socioekonomiskt svaga områden.

”Lärmiljön har blivit lugnare med lågaffektivt bemötande”

Problemskapande beteende

I grundsärskolan i Linköping jobbar pedagogerna sedan flera år med lågaffektivt bemötande.
– Nu fokuserar vi på rätt saker, säger läraren Linda Davidsson.

Forskning: Lärare saknar verktyg för att hantera extremism

Forskning

Kommuners handlingsplaner för våldsbejakande extremism i skolan är ingen tillräcklig grund för lärarna. Det menar forskaren Christer Mattsson.
– Råden som ges till lärarna är banala och ytliga, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons