Annons

Godtycke - 9 av 10 kommuner struntar i behoven

Publicerad 22 augusti 2013

Elevernas behov ligger sällan till grund för kommunernas resursfördelning. Och bara fem av de femtio största kommunerna ger extra resurser till elever som behöver stöd för att klara den ordinarie undervisningen. Det visar en ny rapport från Ernst & Young som pekar ut just resursfördelningen som en orsak till skolans minskade likvärdighet.

De senaste tjugo åren har likvärdigheten i svensk skola minskat rejält. Det visar rapporter från såväl Skolverket som Statskontoret, OECD och flera andra.

Skillnaderna mellan skolors resultat har mer än fördubblats och därmed har också betydelsen av vilken skola man går i ökat.

I rapporten ”Resurser utifrån förutsättningar och behov” synade Skolverket redan 2009 kommunernas resursfördelningssystem.

– Rapporten visade tydligt att det kompensatoriska inslaget i dagens system är alldeles för litet. Det är helt nödvändigt att det är rejält tilltaget för att alla barn och ungdomar ska få någorlunda lika förutsättningar. Jag tycker att situationen är anmärkningsvärd med tanke på att själva grundidén med en decentraliserad skola är att det ska vara lättare att ta hänsyn till lokala förhållanden och behov, säger Camilo von Greiff, nationalekonom som också har studerat skolans finansiering ur ett likvärdighetsperspektiv.

Före kommunaliseringen finansierades skolan genom ett hårt reglerat och centralstyrt system. Pengarna fördelades via ett antal öronmärkta statsbidrag som i detalj reglerade hur mycket som skulle gå till vad. Kommunerna hade då bara ett verkställande ansvar.

Systemet var komplext, svårt att sätta sig in i och förstå, och lätt att utnyttja för den som lyckades sätta sig in i det.

Med kommunaliseringen infördes ett nytt finansieringssystem och sedan 1993 är pengarna till skolan en del i det generella statsbidrag som kommunerna får. Det har sedan dess alltså varit upp till kommunerna att bestämma hur resurserna ska fördelas mellan olika kommunala verksamhetsområden och mellan olika skolformer och skolenheter.

I praktiken har Sverige i dag ett skolsystem med 290 olika finansieringsmodeller.

– Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ett mantra som lyder att resurser inte spelar någon roll för likvärdigheten. Men resurser har en avgörande roll för vissa elevkategorier, säger Per Kornhall, författare och debattör. Dagens fördelningssystem är per elev, vilket innebär att en skola som inte har så många elever i varje klass får miljontals kronor mindre i resurser. Jag har sett exempel på skolor med trettio språk på skolgården, som inte är lika populära som skolorna i villaområdet och därför får betydligt mindre resurser. Skolan i villaområdet kan anställa lärare i svenska som andraspråk, men inte skolan i det segregerade området.

I sommras släppte Ernst & Young rapporten ”Hur styr vi bort från dyrt och dåligt? En studie av kommunala resursfördelningssystem till grundskolan”. I den har de tittat på hur landets 50 största kommuner fördelar sina resurser till grundskolan. Slutsatserna är tydliga.

Faktiska, konstaterade och dokumenterade pedagogiska behov hos eleverna ligger sällan till grund för hur kommunerna fördelar skolpengarna. Det är också tydligt att inga kommuner styr mer resurser till de lägre årskurserna, där forskning tydligt slagit fast att de gör störst nytta. Och bara 10 procent av kommunerna ger extra resurser till elever med speciella behov, för att de ska klara av den ordinarie undervisningen.

Det är också tydligt att den enskilt viktigaste faktorn för elevers resultat – lärarens kompetens – inte beaktas alls när pengar fördelas.

– Rapporten är intressant läsning, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen. Med det fördelningssystem som vi har i dag gör man barnet till problembärare och inte skolan. Men det är faktiskt inte en elevs fel att hen misslyckas i skolan, det är skolan som har misslyckats med lärandet och sitt uppdrag. Det lyfts fram tydligt i rapporten och det är otroligt bra.

Enligt skollagen ska de elever som riskerar att inte nå de nationella målen identifieras, deras svårigheter ska utredas och dokumenteras, åtgärdas och följas upp.

Men någon resursfördelning sker inte baserat på den informationen.

Och även om merparten av kommunerna fördelar vissa resurser på socioekonomiska grunder så handlar det om en mycket liten andel av de totala resurserna.

Enligt Ernst & Youngs rapport saknas det också en koppling mellan resultat och resurser – det tas ingen hänsyn till vad som händer i en skola, de resultat som eleverna når där och de pengar som skolan får.

– Vi behöver skapa ett system som möter såväl individens som skolans problem och förutsättningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd (S) i Malmö stad. När elevsammansättningen på en skola förändras påverkas behovet av lärarkompetens, men vi flyttar inte lärarna och den kompetens som finns på en skola lika snabbt som eleverna byts ut.

Hur styr man då bort från dagens kostsamma skola med låga elevresultat? Ernst & Young menar att det behövs en perspektivförskjutning, från eleven som problembärare till fokus på skolan och lärarnas behov av resurser och stöd för att kunna möta alla elever.

Finansieringen måste enligt dem baseras på den aktuella situationen vid varje skolenhet och deras resultat, utöver den statistiska sannolikheten för att elever inte kommer att nå målen.

– Att situationen ser ut som den gör drygt tjugo år efter kommunaliseringen stämmer till eftertanke och jag tror inte att ytterligare förmaningar hjälper på de kommuner som har ett obefintligt eller för litet kompen-satoriskt inslag. Kanske behöver staten öka sin styrning på det här området, men det är förstås en svår uppgift att konstruera ett system som fungerar väl i praktiken, säger Camilo von Greiff.

 

Likvärdighet – vad är det?

Enligt Skolverket innebär likvärdighet att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen samt att utbildningen ska vara kompensatorisk.

Läs mer

”Hur styr vi bort från dyrt och dåligt?” Ernst & Young 2013.

”Utredningen om skolans kommunalisering”, Statskontoret 2013.

”Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid”, Skolverket 2012.

”Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning”, Camilo von Greiff, 2009.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Annons
Annons
Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

Annons

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera
Annons
Annons

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

Annons

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons