Annons

Lämplighetsprov ska sålla bort olämpliga

Publicerad 22 januari 2015

Fakta

Bakgrund

Lämplighetsprov fanns tidigare till lärarutbildningen men togs bort 1977 då all lärarutbildning förenades i högskolesystemet. Under 2012 utredde Sigbritt Franke, tidigare universitetskansler, på uppdrag av regeringen lämplighetsprov för de som söker lärarutbildningen. Hon kom fram till att man skulle införa lämplighetsprov som en försöksverksamhet. Franke kom i sin utredning fram till att det finns ett par aspekter kring lärarlämplighet som återkommer och som skolorna kan mäta genom att de sökande ska:

Skriftligen beskriva sig själv och motivera varför han eller hon vill bli lärare.
Muntligen ska framföra en berättelse och beskriva en uppgift kring ett problem som har koppling till skolan
Intervjuas av lektor på lärarutbildningen samt vfu-handlare.

Universitets- och högskolerådet samt utbildningsdepartementet har gett två lärosäten i uppdrag att starta försök med lämplighetsprov: Linneuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. De menar att detta kan höja statusen och attraktiviteten på yrket.

Relaterat

Linneuniversitetet prövar lämplighetsprov för de som vill studera till lärare eller förskollärare. Testerna ska pröva kommunikativ förmåga, personlig hållning/lyhördhet samt synen på sig själv och lärarrollen.
– Avsikten är att sålla bort de som inte är lämpliga, säger Per Gerrevall, professor vid Linneuniversitetet. 

Per Gerrevall ska tillsammans med en projektgrupp ta fram ett förslag på hur lämplighetsprov vid lärar- och förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitetet kan se ut. Målet är att proven ska bedöma lämplighet för dem som ska antas till lärar- och förskollärarutbildningen. Proven införs på försök hösten 2015, på uppdrag av Universitets- och högskolerådet samt utbildningsdepartementet.

– Vi ska förutsättningslöst pröva om lämplighetsprov kan vara rimliga att införa, säger Per Gerrevall.

Målsättningen med försöksverksamheten är att undersöka om det går att utveckla instrument som på ett bra sätt kan pröva studenters lämplighet som en form av behörighet till utbildningen. På sikt kan proven också användas som urvalsinstrument, där det är många sökande per utbildningsplats.

– Ett annat mål är att få stopp på de stora avhopp som nu sker tidigt i utbildningen genom att också de som inte passar för yrket antas. Både polis och läkarutbildningarna har liknande prov och vi vill utreda om det går att införa dem även för lärare.

Det första som händer är att de som ska söka till något av programmen gör ett webbaserat prov. I det ska det finnas frågor kring det framtida yrket, lärarrollen och personliga egenskaper som kan ha betydelse för yrket. Redan där kan alltså en första gallring ske.

– Vi vill att de som söker ska få en känsla för vad som väntar och tänka efter om den här utbildningen är rätt. Om de tvekar, ja, då kanske det inte är lämpligt att söka programmet, konstaterar Per Gerrevall.

Till hösten görs testerna på studenter som redan är antagna till utbildningarna. De kommer då att få genomgå flera prov. Ett handlar om att undersöka kommunikativa förmågor. Studenterna kan få en eller flera artiklar som rör ett pedagogiskt innehåll att läsa. De ska sedan sammanfatta budskapet i artiklarna och ge sin egen syn på innehållet. Redovisning kan ske både skriftligt och muntligt.

– På så vis kan vi få en uppfattning kring hur studenterna hanterar språket i skrift och kommunicerar med andra. Vi ser att en del studenter har svårigheter med detta. Men exakt vilken ordningsföljd eller hur innehållet i lämplighetstesterna ska se ut har vi inte slagit fast ännu. Vi diskuterar det just nu, säger Per Gerrevall.

En annan del av prövningen går ut på att undersöka social lyhördhet och mänsklig kommunikation med andra.

– Vi har studenter som blir underkända för att de inte intar en ledarroll, är alltför passiva och initiativlösa. Visst ska de också lära sig detta under utbildningen, men forskning visar att utbildningen i vissa fall inte kan utveckla detta. Och det är just de individerna vi vill försöka hitta med lämplighetsprovet, menar Per Gerrevall.

En tredje del av proven går ut på att undersöka, via intervjuer, vilken syn studenten har på sig själv, vilken insikt man har om sina egna styrkor och eventuella brister samt hur man uppfattar sin framtida yrkesroll som lärare.

Lämplighetsproven kan också komma att innehålla en levnadsbeskrivning med en motivering kring varför man har valt lärarutbildningen och vilka erfarenheter man själv har som kan ha betydelse för yrket.

– För att bli en bra lärare måste du besitta en social lyhördhet, kunna föra ett samtal, lyssna på andra och hantera en vanlig mänsklig kommunikation mellan människor. Istället för att bli underkänd längre fram i programmet eller göra ett studieavhopp vill vi se om det går att hitta de här personerna tidigare. Det är ju faktiskt bäst för alla, menar Per Gerrevall.

Exakt hur delarna kring levnadsbeskrivningen blir diskuteras också just nu. Ännu är inte testerna helt fastslagna i sin struktur. Men, huvudmålet med alla tre delar i lämplighetsproven är försöka ringa in de personer som kanske inte är lämpliga.

– Visst kan studenten i ung ålder vara blyg eller ha svårt för vissa saker som de sedan utvecklar under utbildningen. Men det finns också de som inte klarar av de krav som ställs i utbildningen.

Resultatet av de prov som görs till hösen ska utvärderas innan det införs skarpt på ett urval av programmen 2016. De studenter som har kommit in hösten 2015 riskerar med andra ord inte att åka ut innan utbildningen har börjat.

Deras resultat ska endast ligga som grund i försöksverksamheten och utvärderas, slår Per Gerrevall fast. Exakt hur formerna för prövningen 2016 ska se ut vet man inte ännu. Men tanken är att proven ska göras innan en student är antagen.

– Det är även juridiska frågor som behöver utredas inför den prövningen och det är något som Universitets- och högskoleverkets jurist hjälper oss med, säger Per Gerrevall.

Om projektgruppen kommer fram till att lämplighetsprov inte fungerar, är för svårt eller kostsamt finns det fler vägar att gå.

– I några länder använder man sig av förpraktik innan man får söka till utbildningen. Flera personer ska sedan intyga om man verkar vara lämplig för läraryrket eller inte, säger Per Gerrevall.

Även Högskolan i Jönköping utreder lämplighetsprov för lärar- och förskollärarutbildningen. De samarbetar med Linnéuniversitetet i frågan. De både lärosätena har bland annat varit på studiebesök i Finland för att på nära håll studera hur det fungerar med lämplighetsprov där. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons
Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Annons

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Annons
Annons
Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

Annons

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons