Annons

”Låt kommunerna slippa ansvaret”

Publicerad 15 mars 2016

Debatt. Bestämmer verkligen kommunen över skolan? Det är bättre att kommunerna avlastas det ansvar som de så tydligt visat att de inte kunnat hantera för att trygga likvärdighet och trygghet för alla, oavsett vem man är eller var man bor, skriver tre lärare.

Att påstå att skolan som den fungerar idag är en kommunal verksamhet är en sanning med stor modifikation enligt oss. Per definition är det kommunen som har det yttersta ansvaret och som fördelar elevpengar vilket är grunden för skolornas verksamhet, men betyder det att kommunen bestämmer över skolan? Vi vill med denna artikel diskutera och problematisera huruvida kommunen i realiteten har ansvaret för skolan och dess framtida utveckling, eller inte. Enligt vår åsikt vore det bättre om det blev så att kommunerna kunde avlastas det ansvar som de så tydligt visat att de inte kunnat hantera. Redan idag kan man se att detta övertagande från kommun till statens sida börjat ske, i stor omfattning.

Förutom att fördela elevpengar bestämmer kommunerna också över när skolans terminer ska starta och avslutas. Vilket i sig på ett tydligt sätt visar hur kommunalt självbestämmande kan få helt onödiga konsekvenser för vanliga familjer. De familjer som har barn som går i skolan i olika kommuner kommer att ”drabbas” av kommunens val av datum för lov, terminsstart och terminsslut. Men i ärlighetens namn, kan man med fog påstå att det är viktigt för skolans verksamhet, elevernas resultat eller något annat för skolan väsentligt som helhet att eleverna i en kommun startar ett läsår den 17/8 medan grannkommunen börjar läsåret den 19/8 och slutar den 9/6 istället för den 8/6? En verklighet som föräldrarna får lösa för sina barn. Men varför ska de behöva göra det? Särskilt om man betänker att en av kommunerna i sitt beslut av läsårsdata tydligt poängterar i protokollet för beslutet att man tagit hänsyn till grannkommunerna!?! Nåja, detta är bara en detalj i det stora hela, även om påverkade familjer med all säkerhet tycker annorlunda. Vad skulle hända om vi valde att göra som Finland, som i övrigt lyfts fram som ett föregångsland inom skolan? Där är skolavslutningen lagstadgad.

 ”Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22”

Om vi ska titta lite mer ingående på om skolan i realiteten är styrd av kommunal eller statlig verksamhet finns det flera frågor som alltför sällan syns i den dagliga debatten. Den kommunala skolverksamheten styrs av statliga styrdokument som den statliga myndigheten Skolverket ansvarar för. Den kontrolleras utifrån en annan statlig myndighet, Skolinspektionen. Där Skolverket bland annat ska fördela statsbidrag till kommuner eller skolor. Borde inte kommunen som behövde satsa redan ha gjort detta? Var inte det ett av argumenten för att kommunalisera skolan? Varför ska det finnas en statlig myndighet som fördelar resurser till kommuner när anledningen till att kommunalisera skolan var att kommunerna själva visste vad de hade för starka och svaga sidor och utifrån det skulle satsa så att skolan utvecklades? Vi föredrar Skolverket.

Som en del av detta har regeringen beslutat att Skolverket ska administrera hur karriärtjänster genom lektorer och förstelärare ska hanteras. Skolverket föreslås hantera nästa karriärtjänst i form av lärarlönelyft som ska kunna ge duktiga lärare i genomsnitt 3 000 kr extra per månad. Kommunerna kan välja vilka kriterier som dessa karriärtjänster ska ha, förutsatt att man uppfyller de övergripande statliga kriterierna, och sedan kommer kommunen inte att betala detta för det gör staten. En relevant fråga kan väl då vara vad kommunerna gör för att höja lärares status i form av högre löner när alla sådana åtgärder kommer via staten? Vi skulle gärna vilja veta hur många av Sveriges kommuner som kan hävda att de gjort lärarjobbet till en karriärtjänst, utan statliga bidrag? I Statskontorets uppföljning av karriärtjänstreformen framkommer att en majoritet av lärarna är missnöjda. Inte med karriärtjänsterna i sig men på det sätt på vilket kommunerna, och andra huvudmän, valt att genomföra den.

“Orsaken till missnöjet är bland annat att det är otydligt på vilka grunder karriärtjänsterna tillsätts, samt att det är oklart vad förstelärarnas uppdrag innebär.”

Om vi fortsätter att titta på satsningar på skolan så hade så gott som alla kommuner i Sverige en eller flera så kallade matematikutvecklare för ett antal år sedan. Det vill säga så länge kommunerna fick statliga bidrag från detta. Vi kommer så väl ihåg när Anders Palm på Skolverket vid en konferens sa att det ska bli intressant att se vad som händer när dessa bidrag försvinner. Facit ser vi nu. Matematikutvecklare är en utrotningshotad art, i bästa fall. Förmodligen är den redan utrotad. Har kommunerna tagit sitt ansvar för skolutvecklingen?

Efter matematikutvecklare kom matematiksatsningar i olika varianter som gav Sveriges skolor stora möjligheter att utveckla undervisningen inom matematikämnet. Detta följdes av något som heter Matematiklyftet, en fortbildningsinsats som skulle omfatta alla som undervisar i matematik. Dessutom har andra satsningar som Lärarlyftet, Läslyftet, Naturvetenskap- och Tekniksatsningen gjorts. Nu ska dessa satsningar bli delar av Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram som från och med i år kommer att ha en budget på ca 140 miljon per år. Sammantaget handlar detta om gigantiska satsningar i miljardklassen, som staten stått för. Och under tiden har kommunerna satsat på… ja, vad har de satsat på? Hur många av Sveriges kommuner kan visa att de själva satsat på ett medvetet sätt med en i jämförelse åtminstone ansenlig summer på ett, eller flera andra ämnen utan statlig hjälp. De lär vara lätt räknade, om man behöver räkna överhuvudtaget. Vi är glada om vi har fel, tyvärr förväntar vi oss inte någon glädje i det avseendet.

När man var lärare i början av 1990-talet så ordnade kommuner gemensamma fortbildningsdagar för alla lärare, varför är det inte så idag? Vem är det egentligen som är ansvarig och vem är det egentligen som tar ansvar för lärares fortbildning. Vi är djupt oroade för att det finns kommuner som inte har en långsiktig ekonomiskplan och/eller långsiktig fortbildningsplan för hur kommunens lärare ska få ökad kompetens för att kunna höja kommunens och därigenom Sveriges resultat. Kommunaliseringen har lett till ökad ojämlikhet mellan var i landet man får sin utbildning. Det är enligt oss ovärdig ett land med våra resurser. Skolan är för viktig för att hanteras av kommunala hobbypolitiker, den måste vara statlig.

Ett av de senaste statliga uppdragen kommer från delbetänkandet från Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) som lett till Skolverkets uppdrag att se över hur IT används och bör användas i skolan.

”Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förutsättningar för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet.”

(Regeringen, Utbildningsdepartementet U2015/04666/S)

Rubriken är att det är ett nationellt uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet.

”För att ge alla huvudmän och skolor möjlighet att utvecklas och förbättras inom en rad olika områden gav regeringen i juli 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/s m.fl.).”

(Regeringen, Utbildningsdepartementet U2015/04666/S)

Så vår fråga kvarstår, är skolan en statlig eller kommunal verksamhet? Eftersom staten i allt väsentligt styr över verksamheten är det hög tid att inse att kommunaliseringen var ett misstag som drabbat skolan på ett ovärdigt sätt. Skolans ansvar måste tas över av staten för att trygga likvärdighet och trygghet för alla, oavsett vem man är eller var man bor!

Per Berggren – förstelärare Ma/NO, FFM LR

Maria Lindroth – förstelärare Ma/SO, Lokalombud LR

Monica Widstrand – Sv/En-lärare, biträdande kommunombud LR Botkyrka

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Världskampanj belyser ojämlikheter i skolan

Utbildning

Just nu lyfts frågan om allas rätt till utbildning i hela världen. Flera svenska toppolitiker besökte sina gamla grundskolor för att belysa frågan om de miljontals barn som inte går i skolan i dag.
– Det är en väldigt viktig fråga att jobba med, säger minister Anna Ekström.

Annons
Annons

”Stärk kvaliteten – högre utbildning måste löna sig”

Debatt

”Sverige lägger varje år många miljarder på den högre utbildningen men regeringens åtgärder för att sänka arbetslösheten utifrån att stärka utbildningssektorn har varit allt för tama”, menar Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot och talesperson för högre utbildning. 

Kommentera
Annons

Problemskolan lades ner: ”Rätt beslut”

Likvärdighet

Det var rätt beslut att stänga Vivallaskolans högstadium och i stället placera barnen på andra skolor. Det menar läraren Per Ohlsson som nyligen själv har bytt från Vivallaskolan till Gumaeliusskolan i centrala Örebro.
– Jag tycker att alla borde ta efter det som vi har gjort i Örebro, säger han.

”Digitaliseringen är inget lärare kommer undan”

Digitalisering

Nio av tio 11-åringar använder internet för skolarbetet, och en fjärdedel av sjuåringarna. Majoriteten av svenska elever får källkritik genom skolan.
– Det viktigaste är att skolan digitaliserar sig nu, säger Måns Jonasson, på Internetstiftelsen.

Annons
Annons

Förslaget att avskaffa modersmål sågas av egna partiet

Modersmål

Ledande moderatpolitiker vill avskaffa modersmålsundervisningen i skolan. Ett utspel som har väckt stor kritik. Till och med inom det egna partiet.
– Vi vill att man fortsatt ska ha möjlighet till modersmål, säger Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Erik Bengtzboe till Skolvärlden.

Annons

Utredningen gör deras undervisning svårare

Kulturskoleutredningen väckte rabalder med förslaget om gruppundervisning. På kulturskolan i Södertälje är det redan verklighet. En förändring som flera av lärarna är kritiska till.  
– Vi har tappat elever på grund av detta, säger Eva Dekany-Ström.

”Låt lärarna ta makten över fortbildningen”

Kompetensutveckling

Skolan lägger stora pengar på fortbildning med tveksamt innehåll, anordnade av kommersiella aktörer. Det menar läraren och forskaren Malin Tväråna. Och det sker ofta helt i onödan.
– Kompetensen finns redan i lärarkåren, säger hon.

Skolutveckling

De utvalda – så får de sin skola att lyfta

Sunnerbyskolan i Sorunda är en av skolorna i satsningen Samverkan för bästa skola – skolor vars resultat ska lyftas med hjälp av Skolverket. När den första orosfasen nu lagt sig är man eniga om att stödet är bra. Och skolutvecklingsarbetet genomsyrar precis allt.

Skolverket: ”Vi blir mötta med skepsis”

Skolverket möts ibland med viss skepsis från de utvalda skolorna.
– Då är det viktigt att vara tydlig med att vi ska stötta, inte dunka in insatser ovanifrån, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

Arbetsmiljö

Hyrlärare lockas med 50000 kr i månadslön

Arbetsmiljö

Bemanningsföretag lockar lärare med bättre villkor. Och levererar samtidigt en rejäl känga till skolor som inte tar hand om sin personal.
Men facket är kritiskt och menar att pengarna inte går dit de ska.

Lotte är hyrlärare: ”Jag plockade russinen ur kakan”

Arbetsmiljö

Friheten att kunna välja omfattning på uppdraget och att bara ägna sig åt undervisning. Det ser Lotte Johannessen som den stora vinsten med att jobba för ett bemanningsföretag.

Listan med regler för föräldrar skrotas

Arbetsmiljö

Stockholm föreslog regler för föräldrar för att stoppa påtryckningar mot lärare. Men regellistan skrotades av högsta skolchefen i sista stund.
– Det borde finnas ett förväntansdokument för föräldrar, säger Britt-Marie Selin på LR.

”Skolan riskerar bli lågpresterande – inte eleverna”

Debatt

”För många elever som har funktionsnedsättningar är teknikens intågande i klassrummen en lärorevolution. Elever med funktionshinder kan plötsligt skriva och läsa och delta i undervisningen på så lika villkor som möjligt”, skriver Gunilla Danielsson.

Kommentera

Ny forskning: Lågpresterande vinnare med digitala verktyg

Undervisning 

Digitala lärverktyg kan höja elevernas skolresultat och särskilt de lågpresterande, visar ny forskning. Alla är inte övertygade.
– Jag är inte övertygad om att själva undervisningen i skolan kan revolutionernas på det sättet som många teknikfrälsta menar, säger högstadieläraren och debattören Isak Skogstad.

Han får guldäpplets särskilda pris

Prisad

Guldäppeljuryns särskilda pris går till forskaren Carl Heath.
– Likvärdigheten är skolans största utmaning även när det gäller digitaliseringen, säger han.

Hjärnan

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Hjärnan

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

6 hjärnknep till dina elever

Hjärnan

Hur kan man som lärare hjälpa sina elever att plugga smartare? Författaren Johan Rapp har hjärnknepen. 

”Skolan får inte blunda för hedersvåld”

Integration

Kunskapen om hedersrelaterat våld ökar, samtidigt som ”bredvidsamhället” i förorterna växer. 
– Lärare måste understryka att det handlar om lagar, man får inte slåss och frihetsberöva. Och i dag finns det hjälp att få, säger Trifa Abdulla, lärare med egna erfarenheter av hedersvåld.

”Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron”

Integrationspolitik

Regeringen satsar 100 miljoner kronor under 2018 för att bekämpa hedersvåld. Det är ett förslag i höstbudgeten.
– Lärare ska aldrig behöva vara ensamma med oron för att en elev far illa, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Undersökning

Så tycker lärarna om sin rektor

Skolledning

En majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till, visar en undersökning som Skolvärlden gjort.
– Rektorn syns nästan aldrig ute i verksamheten. Ändå är det rektor som ska bedöma lärarna och sätta lönerna, säger läraren Petter Hedström i Helsingborg.

”Många har inte tid att fungera som de vill”

Skolledning

Det är inte bara lärare som är kritiska till hur det pedagogiska ledarskapet fungerar i skolan. Även bland rektorerna finns det kritik.
– Många rektorer har inte tid att fungera som de pedagogiska ledare som de vill vara, säger Matz Nilsson som är ordförande för Sveriges skolledarförbund.

Lärarnas svar i enkäten om sin rektor

Skolledning

Öppna svar – så svarar lärarna i Skolvärldens undersökning om sin rektor.

Anna Ekström: ”Jag är orolig”

Skolledning

Rektorernas kärnuppgift är pedagogiskt ledarskap, säger gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S).
– Behovet av pedagogiskt ledarskap är väldigt stort i Sverige.

Stresslösningen: Rektorn tar hand om föräldraskället

Arbetsmiljö

Rektorn Mikael Lindberg tar hand om allt skäll från föräldrar som riktas mot skolans lärare. Arbetsmodellen har gett resultat.
– Det har självklart minskat stressen hos mig som lärare, säger läraren Julia Söderhäll.

Här rättar hon eleverna – på toaletten

Gymnasium 

På Gymnasieskolan Futurum blir eleverna uppläxade även på toaletten. När läraren Amanda Gustafsson såg ett ovanligt felstavat klotter rättade hon det med massor av lappar – och la upp på Instagram.

Låga gymnasiebetyg förklarar lärarutbildningens många avhopp

Rapport

En stor andel studenter med låga gymnasiebetyg. Det är förklaringen till att många hoppar av lärarutbildningen i ett tidigt skede, enligt en ny rapport. Studenternas sociala bakgrund påverkar däremot inte avhoppen.

Pensionerad lärare: Läge kräva bra villkor

Förhandlingsläge

Pensionerade gymnasieläraren Bo Johansson tycker att fler 65+lärare borde ta chansen att undervisa. De har ett bra förhandlingsläge.
–  Som pensionär kan jag kräva bra villkor och säga: jag vill ha det så här.

"Det behövs bättre samverkan mellan studiehandledare och ämneslärare"

Nyanlända

Skolan behöver höja kvaliteten i studiehandledning på modersmålet. Till exempel måste samverkan mellan studiehandledare och ämnesläraren stärkas. Det visar Skolinspektionens granskning.

Hon vill lyfta NO med hjälp av ”gråskalor”

Den traditionella undervisningen måste ge plats åt mer diskussioner om naturvetenskapens karaktär i klassrummet.
Det menar Lotta Leden, doktorand vid Högskolan Kristianstad, som i sin nya avhandling framhäver att naturvetenskapen inte är svartvit – utan att den snarare går i gråskalor. 

Rektorn: Skolbytena ett jätteproblem

Planeringen förstörs när elever försvinner och tillkommer varje vecka. Nu föreslår Liberalerna en reglering av möjligheten att byta skola.

Robotforskaren: ”Så funkar det i klassrummet”

Forskning

Robotlärare kan bidra till nya undervisningsformer i skolan i framtiden, men vi kan inte lita på att tekniken ska lösa lärarbristen. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Läraren: ”Så blir din skola bättre på extra anpassningar”

Särskilt stöd

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till extra anpassningar och lyfts som ett gott exempel av Skolinspektionen.

Debatt: ”Föräldrar behövs i skolan”

Debatt

”Att inte ha föräldramöten i skolan är en uppgiven osthyveltaktik som inte löser något av skolans riktigt stora problem”, skriver Föräldraalliansen.

Kommentera

Demokrati och vetenskap i fokus på Nobel Teacher Summit

Nobel

Tre nobelpristagare och 350 lärare delar en dag som fördjupar lärarens roll i samhället.
– Det här ger inspiration, engagemang och praktiska tips, säger läraren Anna Vormisto.

Kraftig ökning: Så många återvänder till läraryrket

Lärarbrist

Fler lärare återvänder till yrket efter att ha arbetat med något annat.
Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av utbildningsdepartementet.
– Ökningen är jättepositiv, säger Åsa Fahlén på LR.

Obligatorisk förskoleklass blir verklighet

Politik

Regeringen vill att förskoleklass bli obligatoriskt redan nästa läsår. Nu får de stöd av Sverigedemokraterna vilket innebär att de ser ut att ha riksdagsmajoritet för förslaget.

Lista: Så många nya lärare kan din kommun få av miljarderna

Lista

Regeringens miljardsatsning kan teoretiskt innebära 10 000 nya lärartjänster i hela landet.
– Det vi vet spelar roll för elevernas resultat är tillgången på legitimerade lärare, säger Åsa Fahlén på LR.

Efter hjärnforskarens kritik: ”Bilden av läraren stämmer inte”

Hjärnforskaren Martin Ingvar är kritisk till läraridealet där läraren har en passiv roll och eleverna lär sig själva.
– Det ser inte ut så i dag – inte hos mig och inte hos mina kollegor, säger läraren Karin Johansson.

Olagligt förslag om obehöriga lärare dras tillbaka

Lärarbrist

Malmö stads omstridda förslag om obehöriga skolpedagoger kan dras tillbaka.
– Mycket tyder på det. Det skulle vara förödande för skolans resultat om detta gick igenom, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

”Liberalerna säger nej till de elever som behöver mest resurser”

Debatt

”Det Liberalerna vill skära ner på i skolbudgeten skulle drabba de elever och skolor som behöver resurserna allra mest”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin i en debattartikel.

Kommentera

Debatt: ”För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet”

Debatt

”Vi behöver reformer som stärker kvaliteten i varje skola. Och reformer som ser till att de som behöver skolan mest får riktigt bra undervisning”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så kan syv stärka sin roll i undervisningen

Syv

Här är satsningen som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i landets skolor.
– Det ger möjligheten till att på sikt öka elevernas motivation, säger syvaren Pernilla Danielsson.

Debatt: ”Facken ligger bakom lärarnas arbetsbelastning”

Debatt

”Tyvärr är situationen med den höga arbetsbelastningen för lärarna till stor del självförvållad av lärarfacken”, skriver Kjell Tormod.

Kommentera

Twitterstorm efter Malmös fortbildningsdag: ”Förakt”

”Förakt mot bildning och lärare”. Fortbildningsdagen i Malmö under onsdagen skapade en rejäl twitterstorm.
– Många lärare är besvikna och uppgivna, säger läraren Johan Åström.
– Vår egen utvärdering visar att många är positiva, svarar grundskoledirektören Anders Malmquist.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons