Annons

”Låt kommunerna slippa ansvaret”

Publicerad 15 mars 2016

Debatt. Bestämmer verkligen kommunen över skolan? Det är bättre att kommunerna avlastas det ansvar som de så tydligt visat att de inte kunnat hantera för att trygga likvärdighet och trygghet för alla, oavsett vem man är eller var man bor, skriver tre lärare.

Att påstå att skolan som den fungerar idag är en kommunal verksamhet är en sanning med stor modifikation enligt oss. Per definition är det kommunen som har det yttersta ansvaret och som fördelar elevpengar vilket är grunden för skolornas verksamhet, men betyder det att kommunen bestämmer över skolan? Vi vill med denna artikel diskutera och problematisera huruvida kommunen i realiteten har ansvaret för skolan och dess framtida utveckling, eller inte. Enligt vår åsikt vore det bättre om det blev så att kommunerna kunde avlastas det ansvar som de så tydligt visat att de inte kunnat hantera. Redan idag kan man se att detta övertagande från kommun till statens sida börjat ske, i stor omfattning.

Förutom att fördela elevpengar bestämmer kommunerna också över när skolans terminer ska starta och avslutas. Vilket i sig på ett tydligt sätt visar hur kommunalt självbestämmande kan få helt onödiga konsekvenser för vanliga familjer. De familjer som har barn som går i skolan i olika kommuner kommer att ”drabbas” av kommunens val av datum för lov, terminsstart och terminsslut. Men i ärlighetens namn, kan man med fog påstå att det är viktigt för skolans verksamhet, elevernas resultat eller något annat för skolan väsentligt som helhet att eleverna i en kommun startar ett läsår den 17/8 medan grannkommunen börjar läsåret den 19/8 och slutar den 9/6 istället för den 8/6? En verklighet som föräldrarna får lösa för sina barn. Men varför ska de behöva göra det? Särskilt om man betänker att en av kommunerna i sitt beslut av läsårsdata tydligt poängterar i protokollet för beslutet att man tagit hänsyn till grannkommunerna!?! Nåja, detta är bara en detalj i det stora hela, även om påverkade familjer med all säkerhet tycker annorlunda. Vad skulle hända om vi valde att göra som Finland, som i övrigt lyfts fram som ett föregångsland inom skolan? Där är skolavslutningen lagstadgad.

 ”Läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22”

Om vi ska titta lite mer ingående på om skolan i realiteten är styrd av kommunal eller statlig verksamhet finns det flera frågor som alltför sällan syns i den dagliga debatten. Den kommunala skolverksamheten styrs av statliga styrdokument som den statliga myndigheten Skolverket ansvarar för. Den kontrolleras utifrån en annan statlig myndighet, Skolinspektionen. Där Skolverket bland annat ska fördela statsbidrag till kommuner eller skolor. Borde inte kommunen som behövde satsa redan ha gjort detta? Var inte det ett av argumenten för att kommunalisera skolan? Varför ska det finnas en statlig myndighet som fördelar resurser till kommuner när anledningen till att kommunalisera skolan var att kommunerna själva visste vad de hade för starka och svaga sidor och utifrån det skulle satsa så att skolan utvecklades? Vi föredrar Skolverket.

Som en del av detta har regeringen beslutat att Skolverket ska administrera hur karriärtjänster genom lektorer och förstelärare ska hanteras. Skolverket föreslås hantera nästa karriärtjänst i form av lärarlönelyft som ska kunna ge duktiga lärare i genomsnitt 3 000 kr extra per månad. Kommunerna kan välja vilka kriterier som dessa karriärtjänster ska ha, förutsatt att man uppfyller de övergripande statliga kriterierna, och sedan kommer kommunen inte att betala detta för det gör staten. En relevant fråga kan väl då vara vad kommunerna gör för att höja lärares status i form av högre löner när alla sådana åtgärder kommer via staten? Vi skulle gärna vilja veta hur många av Sveriges kommuner som kan hävda att de gjort lärarjobbet till en karriärtjänst, utan statliga bidrag? I Statskontorets uppföljning av karriärtjänstreformen framkommer att en majoritet av lärarna är missnöjda. Inte med karriärtjänsterna i sig men på det sätt på vilket kommunerna, och andra huvudmän, valt att genomföra den.

“Orsaken till missnöjet är bland annat att det är otydligt på vilka grunder karriärtjänsterna tillsätts, samt att det är oklart vad förstelärarnas uppdrag innebär.”

Om vi fortsätter att titta på satsningar på skolan så hade så gott som alla kommuner i Sverige en eller flera så kallade matematikutvecklare för ett antal år sedan. Det vill säga så länge kommunerna fick statliga bidrag från detta. Vi kommer så väl ihåg när Anders Palm på Skolverket vid en konferens sa att det ska bli intressant att se vad som händer när dessa bidrag försvinner. Facit ser vi nu. Matematikutvecklare är en utrotningshotad art, i bästa fall. Förmodligen är den redan utrotad. Har kommunerna tagit sitt ansvar för skolutvecklingen?

Efter matematikutvecklare kom matematiksatsningar i olika varianter som gav Sveriges skolor stora möjligheter att utveckla undervisningen inom matematikämnet. Detta följdes av något som heter Matematiklyftet, en fortbildningsinsats som skulle omfatta alla som undervisar i matematik. Dessutom har andra satsningar som Lärarlyftet, Läslyftet, Naturvetenskap- och Tekniksatsningen gjorts. Nu ska dessa satsningar bli delar av Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram som från och med i år kommer att ha en budget på ca 140 miljon per år. Sammantaget handlar detta om gigantiska satsningar i miljardklassen, som staten stått för. Och under tiden har kommunerna satsat på… ja, vad har de satsat på? Hur många av Sveriges kommuner kan visa att de själva satsat på ett medvetet sätt med en i jämförelse åtminstone ansenlig summer på ett, eller flera andra ämnen utan statlig hjälp. De lär vara lätt räknade, om man behöver räkna överhuvudtaget. Vi är glada om vi har fel, tyvärr förväntar vi oss inte någon glädje i det avseendet.

När man var lärare i början av 1990-talet så ordnade kommuner gemensamma fortbildningsdagar för alla lärare, varför är det inte så idag? Vem är det egentligen som är ansvarig och vem är det egentligen som tar ansvar för lärares fortbildning. Vi är djupt oroade för att det finns kommuner som inte har en långsiktig ekonomiskplan och/eller långsiktig fortbildningsplan för hur kommunens lärare ska få ökad kompetens för att kunna höja kommunens och därigenom Sveriges resultat. Kommunaliseringen har lett till ökad ojämlikhet mellan var i landet man får sin utbildning. Det är enligt oss ovärdig ett land med våra resurser. Skolan är för viktig för att hanteras av kommunala hobbypolitiker, den måste vara statlig.

Ett av de senaste statliga uppdragen kommer från delbetänkandet från Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) som lett till Skolverkets uppdrag att se över hur IT används och bör användas i skolan.

”Strategierna ska innehålla målsättningar och insatser för att stärka förutsättningar för en likvärdig tillgång till it inom skolväsendet.”

(Regeringen, Utbildningsdepartementet U2015/04666/S)

Rubriken är att det är ett nationellt uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet.

”För att ge alla huvudmän och skolor möjlighet att utvecklas och förbättras inom en rad olika områden gav regeringen i juli 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/s m.fl.).”

(Regeringen, Utbildningsdepartementet U2015/04666/S)

Så vår fråga kvarstår, är skolan en statlig eller kommunal verksamhet? Eftersom staten i allt väsentligt styr över verksamheten är det hög tid att inse att kommunaliseringen var ett misstag som drabbat skolan på ett ovärdigt sätt. Skolans ansvar måste tas över av staten för att trygga likvärdighet och trygghet för alla, oavsett vem man är eller var man bor!

Per Berggren – förstelärare Ma/NO, FFM LR

Maria Lindroth – förstelärare Ma/SO, Lokalombud LR

Monica Widstrand – Sv/En-lärare, biträdande kommunombud LR Botkyrka

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons