Annons
Malmö latinskolas nya matsal har en örtvägg. Foto: David Polberger

Miljön ges inget utrymme i skolan

Publicerad 29 december 2014

Fakta

Lästips

  • Energifallet – Naturskyddsföreningens skolsajt för grundskolan: naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet
  • Globala gymnasiet – en kommunal gymnasieskola i Stockholm som funnits i tio år och hela tiden haft ”utbildning för hållbar utveckling” som övergripande idé: globalagymnasiet.stockholm.se
  • Knut-projektet – ett nationellt skolutvecklingsprojekt med syfte att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat-, resurs- och energifrågor: knutprojektet.se
  • Energimyndighetens skolsida: energikunskap.se/sv/lararrummet
  • Hållbar utveckling i skolan – en inspirationssida för lärare från Malmö högskola och Malmö stad: hutiskolan.se

Relaterat

Miljön är en av tonåringars viktigaste samhällsfrågor. Politiker, forskare och olika skolaktörer betonar gång på gång hur viktigt det är med lärande för hållbar utveckling. Men skolan lyckas inte ta tillvara på det engagemang som finns.

Åren 2005–2014 har av FN utsetts till årtiondet för lärande för hållbar utveckling. Regeringen lyfter fram det som ett område där det krävs ett brett engagemang av många olika aktörer för att framsteg ska nås. Och hållbar utveckling är ett av de 16 gemensamma läroplansmålen och framhålls i styrdokumenten för skolans alla stadier. Men begreppet saknar ofta innehåll och gymnasieskolorna har svårt att hantera undervisningen i det, visar en färsk studie från Uppsala universitet.

Naturskyddsföreningen såg samma tendenser i den enkätundersökning man i fjol gjorde bland landets kommuner för att få en översikt över hur arbetet med hållbar utveckling ser ut i grundskolorna. Enligt Naturskyddsföreningen brister både kommuner och staten i ansvar. Resultatet av undersökningen beskriver föreningen som nedslående:

  • Sex av tio kommuner saknar strategier för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra arbetet med lärande för hållbar utveckling.
  • Endast var femte kommun har avsatt särskilda medel för att fortbilda i hållbar utveckling.
  • Var fjärde kommun medger att de egna grundskolorna inte ges tillräckligt stöd för att nå målen. Nästan varannan tillfrågad (främst  skol- och förvaltningschefer) menar att staten brister i stödet till skolorna, och efterfrågar bättre nationella riktlinjer och uppföljning.

– Tyvärr pekar det mesta på att lärande för hållbar utveckling är väldigt eftersatt. Det finns många lärare som vill jättemycket, men det saknas tid och möjligheter
för kompetensutveckling och en organisation som möjliggör det. FN, EU, Unesco och Sveriges riksdag har vid upprepade tillfällen pekat på vikten av lärande för hållbar utveckling. Det är något som har fått ett stort utrymme i den svenska skolans läroplaner och som ingår i skolans kunskapskrav – men det händer för lite, sa Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, på den stora konferensen ”Rädd eller förberedd – så skapar skolan handlingskraft och framtidstro”, som hölls i november.

Johanna Sandahl anser att skolmyndigheterna borde få ett utökat ansvar för lärandet för hållbar utveckling. Hon vill bland annat att den nya regeringen ger Skolverket i uppdrag att genomföra ett hållbarhetslyft – en nationell satsning liknande mattelyftet.

– Vi vill också att Skolinspektionen ges ett särskilt uppdrag att granska lärande för hållbar utveckling. Det som Skolinspektionen granskar är det som skolorna väljer att prioritera och stärka, säger hon.

Hon menar också att det är ”helt avgörande för framtiden att skolan arbetar med hållbar utveckling”. Men om kommuner och fristående huvudmän inte prioriterar det och arbetar systematiskt med frågan kan den uppfattas som luddig och ogreppbar, tror hon.

– Eller som en pålaga, något som ska pressas in i en redan supertjock lärartillvaro. Eller handlar det om att kraven på att uppnå goda resultat i Pisa-undersökningen helt har tagit överhanden? Eller saknas det politisk vilja?

Enligt Ungdomsstyrelsens senaste attityd- och värderingsstudie är miljön 16–19-åringars fjärde viktigaste samhällsfråga.

Socialpsykologen Maria Ojala har i flera studier undersökt hur barn och unga vuxna förhåller sig till klimatfrågor och miljöhot. Hon har även tittat på ungdomars psykiska välbefinnande och sett att de som känner oro för miljöproblemen, men har identifierat dem och tror att de går att lösa, mår bra. Skolan har därför en viktig roll i att ingjuta en känsla av handlingskraft hos unga, menar utbildningsminister Gustav Fridolin, som också gästade konferensen.

– Ju mer man vet och ju fler verktyg man får, desto bättre har man förutsättningar att nå, prestera och förändra, säger Gustav Fridolin, som dock inte vill utlova något skollyft inom lärande för hållbar utveckling.

– Regeringen kommer att återkomma till hur vi vill stärka lärandet för hållbar utveckling i skolan, men skolutvecklingsprogrammen ger en form och en förutsättning att göra det. Förutsättningarna för att något ska hända finns inte i vilka lyft vi gör eller i vilka statliga krav vi ställer, utan i att lärarna har tid för sitt arbete. Regeringens viktigaste prioritet i skolpolitiken är att elever ska få den tid de behöver med sina lärare, och att lärare och skolledare ska få den tid de behöver för sitt arbete.

Även Anders Jidesjö, fil. dr vid Linköpings universitet, har i sin forskning sett att Sveriges utbildningssystem inte lever upp till läroplanens mål inom lärande för hållbar utveckling. En anledning är att eleverna inte involveras i riktiga problem och utmaningar.

Jidesjös avhandling visar att svenska elever, tvärtemot populära föreställningar, är intresserade av naturkunskap, där lärande för hållbar utveckling ofta inryms. Intresset rimmar dock bättre med det som visas i populärvetenskapliga tv-program på Discovery Channel än vad som tas upp i skolundervisningen.

– Vår största utmaning är att uppdatera skolan så att den blir en meningsfull plats, där man får lära sig viktiga saker. Vi säger att skolan förbereder för samhälls-
livet – och då måste samhällslivet vara en utgångspunkt för utbildningens funktion, säger Anders Jidesjö, som varit forskningsledare för Knut-projektet, ett nationellt skolutvecklingsprojekt finansierat av bland annat Energimyndigheten, som syftar till att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat-,
resurs- och energifrågor.

Miljö- och klimatfrågorna är en av vår tids stora utmaningar – och därför måste de ha en given plats i skolan, menar flera av forskarna som talade på Naturskyddsföreningens konferens. Att lägga mycket tid på att undervisa om stenåldern, men knappt hinna med det omvälvande 1900-talet är en typisk sak som gör att skolan inte upplevs som uppdaterad vad gäller samhällsutvecklingen. 

– Jag tänker på hållbar utveckling som ett syfte för utbildningen och som ett syfte för samhällsomställningen. Jag tror att vi behöver tänka till rejält kring ämnesundervisningen. Ämnena ska hanteras så att de bidrar till utbildningens funktion, och samarbeten i arbetslag ska vara livaktiga kring hur man jobbar i språk, NO, SO och praktiska och estetiska ämnen så att det hänger ihop för eleverna i ett gemensamt syfte, säger Anders Jidesjö och fortsätter:

– Från Knut-projektet har vi många fina exempel på att lärare kan och vet, men det måste finnas stöttning från kommuner, forskning och andra aktörer. Om vi släpper fram lärarna, som är de som gör jobbet och möter eleverna varje dag, och börjar prata med dem om hur de vill göra förändringar och vad de ser för viktiga samhällsutvecklingsmöjligheter – då tror jag att det finns en oerhörd kraft i det.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Etikforskaren: Värdegrunden en ”IKEA-moral” för eleverna

Kritik

En värdegrund för skolan som dikterar vad som är rätt och fel duger inte. Istället behöver eleverna få testa sina värderingar i öppna samtal – inte minst elever med ”problematiska” värderingar. Det menar David Kronlid, lektor vid Uppsala Universitet.

Annons
Annons

Regeringen utreder statligt finansierad skola

Nytt uppdrag

En statlig utredning ska följa upp Skolkommissionens förslag på ökad statlig finansiering av grundskolan, meddelar regeringen på torsdagen.
– Ett första och viktigt steg mot en statligt finansierad skola, säger Svante Tideman, 1:e vice ordförande för LR.

Annons

Tävla och vinn!

Tävling

Hur ser din sommar som lärare ut? Skriv och berätta vad du gör för att ha något att minnas när höstterminen går in i mörka november. Som belöning lottar vi ut fem exemplar av Danny Wattins succéroman ”Historiegeneratorn”.

6 tips: Din röst påverkar eleverna

Läraryrket är ett röstyrke. Men lärarens kanske viktigaste verktyg får sällan den kärlek den behöver. 
– Det förvånar mig att lärarens röst får så lite uppmärksamhet, säger Viveka Lyberg Åhlander, docent i logopedi.

Annons
Annons

Magister Nordström: Så höjer du undervisningen med Instagram

Digitalt

Läraren Rickard Nordström har Sveriges största lärarkonto på Instagram och är en stor inspiratör för många lärare.

Annons

”Dags för oss vägledare att sluta acceptera små tjänster”

SYV

”Bristen på satsningar visar tyvärr på att man trots allt inte tycker att studie- och yrkesvägledningen är så viktig”, skriver studie- och yrkesvägledaren David Spak.

Otydliga krav på syv i kommunerna

SYV

Många kommuner saknar strategier och mål för arbetet med studie- och yrkesvägledningen.
Det visar en rapport från Västsvenska handelskammaren.

Almedalen 2018

”Lärare kan för lite om dyslexi”

Dyslexi

Lärare kan inte tillräckligt mycket om dyslexi, menar Christina Hellman, ordförande för Svenska Dyslexiföreningen.
– Man måste återinföra klassisk läs- och skrivinlärning på lärarutbildningen.

Jenny Madestam: Så var skolpolitiken i partiledartalen

Almedalen 2018

Statsvetaren Jenny Madestam kommenterar exklusivt för Skolvärlden skolpolitiken i partiledartalen från årets politikervecka.

Förstatligande hett debattämne i Almedalen

Val 2018

Riksdagspartierna gick i clinch under Almedalens stora skoldebatt. Mycket handlade om det delade ansvaret för skolan mellan stat och kommun.
– Den kommunala budgeten står över skollagen i princip i varje kommun. Det måste vi råda bot på, säger LR:s Åsa Fahlén.

Partiernas kandidater: ”Om jag fick bli utbildningsminister…”

Val 2018

Under den stora skoldebatten i Almedalen fick alla riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner svara på frågan ”Vad gör du om du blir utbildningsminister efter valet?” Här är svaren.

Väljarna om skolpolitiken

Liberalernas skolpolitik ”stjäl” väljare från andra partier

Valet 2018

Skolan är en av valets viktigaste frågor, så viktig att väljarna kan tänka sig att byta parti. Störst stöd bland andra väljare än sina egna har Liberalerna.

Bara 2 av 10 KD-väljare nöjda med partiets skolpolitik

Val 2018

Kristdemokraterna är det riksdagsparti som får lägst stöd för sin skolpolitik av de egna väljarna.
– Deras väljare verkar inte veta vad partiet tycker, säger Åsa Fahlén, ordförande LR.

Skolfrågan oviktig för SD:s väljare

Val 2018

Sverigedemokraterna har svagt stöd för sin skolpolitik bland de egna väljarna. Samtidigt kan få av dem tänka sig att rösta på ett annat parti på grund av det.

Hälften av M:s väljare mot vinster i skolan

Val 2018

Moderata väljare håller det fria skolvalet högst av alla väljargrupper, men hälften av dem är negativa till vinstuttag ur friskolor.
– Det är tydligt att moderata väljare inte ser valfrihet och vinstuttag som förutsättningar för varandra, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

S-väljare vill se förstatligande av skolan

Val 2018

Socialdemokraternas väljare är de som är allra mest positiva till ett statligt övertagande av ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver inte frågan.
– Skulle Stefan Löfven lyssna på sina väljare borde han driva den frågan, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Varannan C-väljare redo att byta parti för skolans skull

Val 2018

En majoritet av Centerpartiets tillfrågade väljare anser att staten bör ta över ansvaret för skolan från kommunerna, men partiet driver en annan linje. Det kan kosta dem väljare, enligt en färsk undersökning.

MP:s väljare säger ja till statlig skola – men partiet säger nej

Val 2018

Skolan är viktig för Miljöpartiets väljare, men bara 36 procent av dem tycker att MP har den bästa skolpolitiken, enligt en ny väljarundersökning.
– Det är nog hög tid för Miljöpartiet att lyssna på sina väljare, säger LR:s orförande Åsa Fahlén.

V-väljarna: Inga vinstuttag för friskolor

Val 2018

Fler än åtta av tio Vänsterpartistiska väljare menar att friskolor inte borde kunna ta ut vinst. Lika många vill att staten tar över ansvaret för skolan från kommunerna.

Tre lärare: Ta bort betyget ”icke godkänt”

Debatt

Ta bort kunskapskraven – betyg bör sättas utifrån en medelprestation som normeras genom lärares erfarenhet och nationella prov – och ta bort betyget “icke godkänt”.
Det anser lärarna Nicklas Mörk, Håkan Sjöberg och Mårten Sahlin apropå den senaste tidens kunskapskravsdebatt.

Kommentera
Valet 2018

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Text + webb-tv

I mötet med Jonas Sjöstedt (V) vill läraren Ragnar Sjölander veta: 
Hur ser han på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Anna Ekström: Marknadsstyrningen av skolan leder fel

Valet 2018

Hur ser Socialdemokraternas minister Anna Ekström på lärarnas arbetssituation? Vad vill hon göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Socialdemokraterna?

Jimmie Åkesson: Vi måste gå mot mer statlig styrning

Valet 2018

Hur ser Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson på lärarnas arbetssituation? Vad vill han göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Sverigedemokraterna?

Annie Lööf: ”Skolan ska vara kvar på kommunal nivå”

Text + webb-tv

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
– Det har varit alldeles för stora förändringar inom skolans område på ganska kort tid, säger Annie Lööf.

Ulf Kristersson: ”Fler behöver bli förstelärare”

Valet 2018

Hur ser Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir Sveriges statsminister?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Text + webb-tv

Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?
– Elevpengen förstör relationen mellan rektor, lärare, elever och förälder, säger Gustav Fridolin.

Björklund: ”Det är många amatörer som styr skolan”

Valet 2018

Hur ser Liberalernas partiledare Jan Björklund på lärarnas arbetssituation och vad lovar han att göra för svensk skola efter valet om han blir utbildningsminister? 

EBT: Skolan lider av administrationssjukan

Valet 2018

Hur ser Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet om hon får makten och varför ska lärare rösta på just Kristdemokraterna? 

”Jag vill lyfta de estetiska ämnena”

Bild

Med åttaåriga Petra som guide får lågstadieelever upptäcka konsten och lära sig mer om bilders betydelse.
Torhild Elisabet Sandberg har skrivit en bokserie för barn om konsthistorien.  

LR och M: Fem förslag för ökad studiero

Ordning och reda

Anmälningarna till Arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har nästan dubblerats sedan 2014. Nu presenterar LR:s Åsa Fahlén och moderaternas Erik Bengtzboe fem förslag som ska bryta trenden.

”Elever i särskolan får inte hamna utanför i ett jämlikt skolsystem”

Debatt

Elever i grund- och gymnasiesärskolan är osynliga i debatten. Nu uppmanar vi samtliga partier att ta sitt ansvar och säkerställa att även elever i grund- och gymnasiesärskolan får rätt till en likvärdig utbildning. Det skriver Harald Strand, Förbundsordförande för FUB och Zarah Melander, Ombudsman FUB.

Kommentera

Läraren: Så blir programmering roligt

Digitalisering

Programmera egna mobilappar är inte lika svårt som det låter. Det menar matteläraren Per Bodelius, som låtit sina elever göra just det.
– Även de som först var motsträviga mot programmering tyckte att det var skoj, säger han.

”Svängdörren mellan Academedia och Skolverket hotar rättssäkerheten”

Debatt

Jurister som byter arbetsplats mellan friskolekoncerner och de myndigheter som ska reglera dem är bara ett av problemen med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor, något som Sverige är ensamma om i världen. Det skriver lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Kommentera

"Kritiken mot Academedia felaktig"

Replik

Lärarna Göran Drougge och Magnus Ekblom lyfte i en debattartikel ett antal problem som de ser med att låta bolag göra vinst på skattefinansierade skolor.
Nu svarar Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på kritiken.

Kommentera

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Läraravtalet

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

S: Stopp för nya vinstdrivande skolor

Val 2018

Behovsbaserad skolpeng, gemensam antagning till fristående och kommunala skolor samt ett stopp för nya vinstdrivande skolor. Det är några av förslagen S presenterar inför valet.
– Vi vill att valet ska handla om det här, säger gymnasieminister Anna Ekström.

”Hög tid att ta tag i skolans digitalisering”

Debatt

Arbetet med att aktivt rusta alla Sveriges skolor för digitalisering måste börja omgående. Det skriver debattörerna Åke Grönlund, professor i informatik, och Matilda Wiklund, lektor i pedagogik.

Kommentera

Skolverkets förslag: Ta bort möjligheten att läsa extra svenska och engelska

Språkval

Fler elever ska läsa moderna språk, tycker Skolverket. Därför föreslår man att möjligheten att läsa extra engelska och svenska som språkval, ska ta bort.
– Bra, tycker läraren Annika Sjödahl.

"Brist på läromedel påverkar kunskapsresultaten"

Debatt

Många lärare och elever saknar idag läromedel. Det påverkar kunskapsresultaten, mest för de elever som inte kan få stöd i hemmet. Det skriver Svenska Läromedels vd, Rickard Vinde.

Kommentera

Den blomstertid nu kommer – eller...?

Debatt

”Till alla barn där ute som har svårt att bli förstådda i skolan: Vi saknar er varje dag och ni tillför så mycket!”, skriver Lo Håkansdotter, årskurs 7.

Kommentera
Valet 2018

På rast med Annie Lööf

Valet 2018

Hur ser Centerpartiets partiledare Annie Lööf på lärarnas arbetssituation? Vad lovar hon att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Centerpartiet?
Läraren Ragnar Sjölander frågar ut Annie Lööf i serien ”På rast med...”.

”Lärarna får ta den stora smällen i dag”

Val 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under sina raster från lektionerna på skolan. 
Hur ser Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Vänsterpartiet?

Fridolin: ”Elevpengen förstör relationen”

Valet 2018

Skolvärlden lät läraren Ragnar Sjölander möta ledarna för de åtta riksdagspartierna under hans raster från lektionerna på skolan. Hur ser Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin på lärarnas arbetssituation? Vad lovar han att göra för svensk skola efter valet och varför ska lärare rösta på just Miljöpartiet?

Så ska fler lockas att läsa tyska

Moderna språk

Allt färre elever läser tyska. För att öka intresset satsar Tysk-svenska handelskammaren 1,5 miljoner kronor i förhoppning om att fler elever ska lockas till språket.
– Fantastiskt! Alla satsningar på tyska språket är bra, säger tyskläraren Mia Smith.

SPSM: Viktigt att komma närmare huvudmännen

Samverkan

Utbildningsminister Gustav Fridolin vill att skolmyndigheterna ska samarbeta mer regionalt.
Generaldirektören på SPSM, Fredrik Malmberg, har redan påbörjat arbetet.

LR efter kritiken: Vi vill träffa aktiva medlemmar

Replik

Pensionerade lärare i Luleå är kritiska till att seniormedlemmar i LR Luleå bara får vara med på var tredje aktivitet som kommunföreningen anordnar.
Nu svarar kommunombuden i Luleå på kritiken.

Kommentera

”LR diskriminerar sina seniormedlemmar”

Debatt

”Har Lärarnas Riksförbund som policy att diskriminera sina seniormedlemmar?” Det undrar lärare i Luleå efter att förbundet lokalt tagit beslut om att seniormedlemmar endast får vara med på var tredje aktivitet.

Kommentera

Så ska Sverige bli topp 10 i Pisa

Skolpolitik

Tioårig grundskola, ordningsbetyg och privata aktörer inom lärarutbildningen. Det är några av Alliansens förslag inför valet.
– Regeringen gör inte fel saker. De gör ingenting, säger Liberalernas partiledare Jan Björklund till Skolvärlden.
– I huvudsak gör vi det Alliansen föreslår, kontrar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning.

Ny dom: Förtroendearbetstid grund för a-kassa

Fackligt

Kan lärares förtroendearbetstid ligga till grund för a-kassa?
Ja, anser kammarrätten i Stockholm.
– Beslutet kommer få konsekvenser för våra medlemmar, säger LR:s chefsjurist Kristina Rollbäck. 

Fridolin: Vill inte slå ihop skolmyndigheter

Skolutredning

En ny utredning föreslår att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska Skolmyndigheten slås ihop, till två nya myndigheter.
Men utbildningsminister Gustav Fridolin kommer inte göra verklighet av förslaget.
– Vi är inte beredda att förespråka en sammanslagning.

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Ministern: Skolsegregationen är tätt kopplad till vinsterna

Skolmarknad

Gymnasieminister Anna Ekström (S) har inte gett upp hoppet om att begränsa vinstuttaget för friskolorna trots nederlaget i torsdagens riksdagsomröstning.
– Jag ser hela tiden vad vinstjakten ställer till med i skolan, säger hon till Skolvärlden.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons
Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons