Annons

”Minska lärarautonomin vid betygssättning”

Publicerad 4 augusti 2014

DEBATT Det är vår unika svenska kombination av lärarautonomi, målrelaterade och subjektivt tolkningsbara mål och ett skolsystem med fritt skolval, där konkurrensutsatta skolor slåss om elevpengen, som varit förödande för kunskapsnivån i svensk skola. Jämför med bilskolor där lärarna både tränar och examinerar sina körskoleelever och dessutom får betalt för varje godkänd uppkörning, skriver gymnasieläraren Linda Skantze. 

Ingen har kunnat undgå det gångna årets larmrapport om sjunkande Pisa-resultat, och i kölvattnet av den rapporten har mängder av förklaringar och lösningar på problemen lyfts fram: skolan behöver mer resurser, klasserna behöver bli mindre, lärarnas löner högre och fler röster höjs för att förstatliga skolan igen, men framför allt debatteras det fria skolvalet och vinstuttag i friskolorna. Dock har detta påfallande lite satts i samband med det kanske viktigaste problemet; den decentraliserade svenska skolans och lärarens höga grad av autonomi och avsaknad av yttre examination och kontroll.

1994 slopades det relativa betygssystemet med betygen 1-5 och ett målrelaterat betygssystem med betygsskalan IG-MVG infördes, där IG var underkänt. Sedan 2011 är det betygssystemet ersatt av det målrelaterade systemet med betygsstegen F-A. Det är en lovvärd målsättning att alla elever med rätt hjälp skall kunna nå målen för godkänt eller högre. Problemet med det målrelaterade systemet är dock att målen och kunskapskraven ger stort utrymme för lärarens subjektiva tolkning, vilket försvårar likvärdigheten i betygsättningen.

Detta i kombination med fritt skolval och avsaknad av central normering har oundvikligen lett till betygsinflation och en sänkt kunskapsnivå, då pressen varit stor på att alla elever ska klara kunskapsmålen för godkänt (G/E). Svenska forskare har de senaste åren lyft fram dessa brister och dess konsekvenser för skolan. Några av dessa är Magnus Henrekson (Institutet för Näringslivsforskning), Peter Johansson och Jonas Vlachos (Stockholms universitet). Våra svenska politiker är dock oroväckande tysta i denna fråga.  

Likvärdighet i betygsättningen skall säkerställas genom nationella prov och kontinuerlig betygssamverkan inom lärarkåren. Det finns nog inte en gymnasieskola i Sverige som inte har likvärdig bedömning inskrivet i sin arbetsplan. Under året har dessutom ett stort antal nationella prov genomförts i både grundskolan och på gymnasiet med syfte att öka likvärdigheten. Detta är rimligt med tanke på att vi i Sverige 1968 avskaffade studentexamen och inte heller genomför externt bedömda slutprov i den utsträckning de flesta andra europeiska länder gör, våra nordiska grannländer inbegripna. Frågan är dock om dessa nationella prov är tillräckliga åtgärder?

Min egen erfarenhet från tre stora kommunala svenska gymnasieskolor ger inblick i hur olika arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning kan se ut.  I realiteten står det nämligen skolorna helt fritt att organisera och genomföra bedömningsarbetet så som de själva önskar. Nationella prov rättas på många skolor fortfarande av elevernas ordinarie lärare utan medbedömning. I ett ämne som svenska, som är mycket öppet för subjektiv tolkning, är ett fullgott samverkansarbete så tidskrävande att det sällan hinns med på ett tillfredsställande sätt.

En svensk lärare har i internationell jämförelse stor frihet att utforma examinationer - som läraren rättar själv - enligt egna önskemål. Oundvikligen leder denna autonomi till ojämlikhet i bedömningen. Detta är elever, lärare och skolledning medvetna om, men man pratar sällan om det. I länder där läraren inte ensam sätter betyget blir en krävande lärare någon som hjälper eleverna mot de uppsatta målen.

Incitamenten för skolor och lärare att sätta så kallade "snälla betyg" är dessutom flera. Den enskilde läraren blir populär bland elever och föräldrar. Skolans betygsstatistik förbättras och därmed även skolans attraktionskraft, vilket ger fler elever och därmed mer pengar. Pressen på den enskilde läraren att göra allt den kan för att eleven ska nå E är mycket stor i både grundskolan och på gymnasiet. Ett F innebär primärt att eleven inte nått godkänd kunskapsnivå.  Självklart skall varje skola och lärare arbeta för att alla elever skall nå fullgod kunskap och godkända betyg, men detta får inte innebära att kunskapskraven sänks för att eleven skall få betyget E.

Naturligtvis finns det skolor där skolledning och lärare gemensamt bedriver ett utmärkt arbete för att bedömning och betygsättning ska vara likvärdig på åtminstone den egna skolan. När det arbetet fungerar väl är lärarna samspelta inom ämnet och genomför liknande eller t.o.m. samma prov med medbedömning, men detta är något läraren i många fall beslutar om själv. Detta sker dock helt utifrån personliga initiativ, vilket inte är fallet överallt.

Krav på betygssamverkan, samrättning eller anonymisering av prov kan för lärare vara en känslig fråga då det kan upplevas som ett ifrågasättande av deras yrkesprofessionalitet. När lärare rättar sina egna nationella prov visar dock kontrollrättning alltför ofta att Skolverkets bedömningsinstruktioner och bedömda elevexempel inte är nog för att lärarens rättning skall stämma överens med den externa kontrollrättningen. Endast i de fall då lärarna bedömt för dem okända elever finns en hög överensstämmelse.

Ett tydligt ramverk med regler för hur skolornas arbete med likvärdig betygsättning skall se ut behöver utarbetas, samt en tydlig dokumentation och utvärdering av det arbetet.  Betygsättningen måste för att nå likvärdighet grunda sig på såväl lärarens examinationer och externt rättade slutprov. I Finland sätts halva betyget av lärarens egna prov, och halva betyget av externt bedömning. Avviker lärarens bedömning mycket ser det inte bra ut.

Dessutom bör det nationella provet få en ökad trovärdighet genom att den egna skolan inte rättar provet. Låt även de nationella proven få tillbaka den nivåsättande betydelse för medelbetyget som det hade före 1994; innan betygsinflationen tog fart. Vi bör för att säkra kunskapskvalitet och likvärdighet även införa obligatoriska slutprov i fler ämnen än idag.

Många är rädda för att standardiserade och externt rättade prov skall ge en instrumentell inlärning. Dem vill jag rekommendera att ta en titt på de examensprov som finska elever skriver i sin studentexamen (http://vetamix.net/abimix). I de proven finns inte tillstymmelse till korvstoppning (se t.ex. prov i litteratur i modersmålet eller historia).

De flesta politiker och debattörer i skolfrågor verkar ha skygglappar i frågan om att minska skol- och lärarautonomin i betygsfrågan. Vi tycks i Sverige inte inse att det finns skäl till att vi på detta område utmärker oss i världen; långt bort från landet lagom. Det är vår unika svenska kombination av lärarautonomi, målrelaterade och subjektivt tolkningsbara mål och ett skolsystem med fritt skolval, där konkurrensutsatta skolor slåss om elevpengen, som varit förödande för kunskapsnivån i svensk skola. Jämförbart vore om svenska bilskolor och dess lärare både skulle träna och examinera sina körskoleelever – och dessutom få betalt för varje godkänd uppkörning. Någon som vill införa det?

En sak är säker; om vi vill höja kunskapsnivån i den svenska skolan och fortsätta använda betygen som urval till gymnasiet och högre studier är likvärdigheten i betygsättningen en fråga alla partier bör ta på allvar inför stundande val. Det är hög tid att vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser och tittar närmare på de länder vi har omkring oss i denna fråga.

Linda Skantze
Gymnasielärare i svenska och tyska

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons