Annons
Illustrationer: Anna Karlsson
Illustrationer: Anna Karlsson
Bild 1/2

Myndighet med makt att döma ut din skola

Publicerad 26 september 2013

Skolinspektionen har snabbt blivit en av de mest inflytelserika aktörerna i Skolsverige. Men kritiken växer mot myndighetens sätt att arbeta. 
– Jag har svårt att se en meningsfull skolutveckling som är beordrad uppifrån, säger forskaren Gunnar Berg.

Relaterat

Skolinspektionen är en myndighet som syns och hörs. Enligt den egna årsredovisningen omnämndes de i 10 000 artiklar på webben under förra året. Ett exempel på mediegenomslaget är den skolgranskning som Göteborgs-Posten gjorde i vintras, som byggde på Skolinspektionens granskningar och där skolorna betygssattes. I en slags webbkarta kunde läsarna gå in och kommentera betygsättningen. Det blev en snackis bland föräldrar och elever.

Linda Rönnberg, forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet, tycker att mediegenomslaget är naturligt.

– Skolinspektionen skriver kort- fattade, lättillgängliga avvikelserapporter med fokus på brister. Det passar perfekt in i medielogiken.

Hon har undersökt hur dagstidningar rapporterar om Skolinspektionens besök. När tillsynen låg på Skolverket var medieintresset inte alls lika stort.

– Som ny myndighet har det funnits ett behov av att synas och profilera sig. Det har utvecklats ett dubbelriktat förhållande där Skolinspektionen behöver media och media behöver Skolinspektionen. Det stora mediegenomslaget riskerar att skada en skola. Kritik av typen ”rektor tar inte sitt pedagogiska ansvar” eller att ”skolan saknar ett systematiskt kvalitetsarbete” låter allvarligt, särskilt när en tidning slår upp det stort. Och som elev eller förälder är det svårt att själv bedöma vad det egentligen betyder. Det kan leda till elevflykt från en skola på en fri skolmarknad där kampen om eleverna är hård.

Jens Naezer, rektor på Katrinebergsskolan i Mölndal, tycker inte att Skolinspektionen har lyckats kommunicera vad en inspektionsrapport egentligen innebär: till exempel att de huvudsakligen sysslar med avvikelserapportering.

– Det uppfattas som en kvalitetsgranskning, men det är det egentligen inte som jag ser det. Det är mer likt en bilbesiktning där du andas ut om du inte får någon anmärkning.

Dessutom är han kritisk till att diskussionen om kvalitet har reducerats till en fråga om enbart måluppfyllelse.

– Under en inspektion granskas huruvida eleverna når målen för utbildningen. Men du behöver inte vara ett snille för att förstå att du, till exempel i ett område där föräldrarnas utbildningsbakgrund är låg, kan driva en jättebra skola men ändå ha en relativt låg måluppfyllelse. Och i ett akademikertätt område kan skolan vara ogenomtänkt men eleverna får ändå bra betyg, säger Jens Naezer.

Skolinspektionen har sedan starten 2008 vuxit till en myndighet med runt 400 anställda, som kostar cirka 350 miljoner kronor per år (2012). Men Sverige är knappast ensamt om att satsa på fler inspektioner och ökad kontroll. Liknande utveckling finns i många europeiska länder. Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, deltar i ett forskningsprojekt som omfattar åtta länder där man undersöker hur inspektioner påverkar skolan. Forskarna har låtit rektorer svara på vilka åtgärder de har vidtagit året efter att deras skola har blivit inspekterad. Trots att forskningsprojektet inte är avslutat finns det en tydlig tendens.

– Vi har sett att rektorer försöker rätta in verksamheten i skolan så att den matchar de krav och normer som Skolinspektionen sänder ut. De åtgärder som rektorerna vidtar grundas på egna utvärderingar, men den egna verksamheten granskas med de glasögon som Skolinspektionen använder, säger Jan-Eric Gustafsson.

Sverige är ett av de länder där Skolinspektionen har haft störst genomslag. Jan-Eric Gustafsson säger att de punkter inspektionen fokuserar på i stort sett stämmer med vad forskningen visat krävs för att skapa bättre skolresultat. Det handlar – förutom kontrollen mot lagstiftningen – om rektors ledarskap, tydliga strukturer, uppföljning och feedback till eleverna. Men det finns en baksida. Verksamheten snävas in och utrymmet för experimenterande minskar. Därför tror Jan-Eric Gustafsson att skolinspektioner på sikt kan vara kontraproduktiva.

– Dels är den föreställning om god undervisning som används en förenkling. I verkligheten måste lärarna kunna vara flexibla och anpassa undervisningen till just den elevgrupp de har framför sig. Dels tenderar all extern inspektion att bli ett ingrepp i lärarnas professionella frihet. På sikt kan det få negativa följder. Det kan leda till att man tappar det som många lärare uppfattar som en stor tillgång, nämligen friheten att bestämma över undervisningen. Det kan påverka rekryteringen till läraryrket negativt och göra så att lärare tröttnar.

I Finland, som av många uppfattas som ett förebildsland, finns ingen inspektion alls. Istället lyfts den välutbildade, självständiga och relativt välbetalda finska lärarkåren upp som orsak till framgången.

– Det ligger mycket i att de har en välutbildad lärarkår som sköter undervisningen själva. Enligt min mening är det den grundläggande lärarkompetensen som är a och o för att skapa en bra skola.

Även Skolinspektionen har i enkäter till rektorer fått svaret att tillsynsrapporten blir styrande för utvecklingsarbetet. Men vilka resultat den omfattande inspektionen ger på sikt är det ingen som vet.

– Det finns ingen övertygande forskning som visar att skolinspektion är effektivt eller att det är ett bra sätt att utveckla skolan, säger Gunnar Berg, professor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Gunnar Berg har forskat om skolutveckling och skolans ledarskap under lång tid. Han menar att Skolinspektionen är felkonstruerad. Själv har han tillsammans med kollegor på Mittuniversitetet utvecklat en kompletterande modell som hittills använts i bland annat Ånge och Bräcke kommun. Förenklat innebär den att skolorna gör egna granskningar, så kallade kulturanalyser, parallellt med Skolinspektionens tillsyner. Medan tillsynsrapporten fokuserar på lagligheten och brister, fångar en kulturanalys helan skolans arbetsmiljö och undervisning. I det kommande utvecklingsarbetet kan båda rapporterna sedan användas.

– Jag har svårt att se en skolutveckling som är beordrad uppifrån. Det finns så många exempel på att det inte fungerar. Det kan leda till att man ändrar på ytan, man putsar på fasaden, men innanför fasaden fortsätter allt som förut. För att det ska bli en verklig utveckling måste lärarna vara delaktiga och känna att inspektionen och utvecklingsarbetet har betydelse för det egna professionella yrkesutövandet. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Annons
Annons

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Annons

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Annons
Annons

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Annons

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

Engelska

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Skolverket: Se över engelskspråkig undervisning

Ny rapport

I ett antal gymnasieskolor bedrivs undervisningen på engelska. Nu vill Skolverket att reglerna för detta ses över. 

Skolan satsar på att bli hjärnsmartast i Sverige

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har under flera år satsat för att bli Sveriges hjärnsmartaste skola.
Tillsammans har elever, skolpersonal och forskare tagit fram strategier för att främja hjärnhälsa och som samtidigt förbättrar inlärningen hos eleverna.

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Kommentera

Äta bör man – annars förstör man

NPF

Hur bemöter man ett barn med perceptuellkänslighet? Att säga ”du måste äta för att orka” sätter en skuld som barnet inte klarar av. ”Inte konstigt att det är svårt att lita på vuxna”, skriver Alexander Skytte.

Var finns rektorerna i skoldebatten?

Debatt

”Det är mycket som vilar på en rektors stolta axlar, så vi lär väl bjuda på ett leende och stå upp för en framgångsrik långsiktig skola och vara tydliga med att kvalitet kostar”, skriver Eva Myrehed Karlsson.

Kommentera

Åtgärdsgarantin: Fridolin fortfarande hoppfull

Tidiga insatser

Trots nya nej från oppositionen till regeringens läsa-skriva-räknagaranti hoppas fortfarande utbildningsministern på reformen.
– Vi har löpande samtal, säger han till Skolvärlden.

Lärare och elever drabbas när kommunen drar in assistenter

Nedskärningar

129 elever med särskilda behov riskerar att bli av med sin assistent i höst, när Eskilstuna ska spara miljoner på grundskolan.

Utökad elevhälsa avlastar lärarna i skolan

Elevhälsa

Dalhemsskolan förstärkte elevhälsan för att komma till rätta med elevernas låga studieresultat och höga frånvaro. Nu ser man effekt av satsningen.

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

Avtalsrörelse

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Lärarstöd

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Avskrivna CSN-lån ska locka fler att bli lärare

Studielån

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening vill locka fler till läraryrket med avskrivna CSN-lån. Helene Hellmark Knutsson tycker att det är ett intressant förslag.
– Det här ser jag som ett av många förslag som vi behöver titta närmare på för att komma åt lärarbristen, säger hon.

Svårare få rättvisa betyg i idrott

Idrott och hälsa

Elever upplever att möjligheten att kunna få högt betyg i ämnet idrott och hälsa har blivit svårare.

Nu får lärare nytt stöd vid betygsättning

Bedömning

Nu tar Skolverket fram nya allmänna råd för att stötta lärare vid betygssättning.
– Givet de frågor vi får är det klart att vi kan vara tydligare, säger Pernilla Lundgren, Skolverket.

SPSM kritiskt till skolornas inställning till mobilförbud

Mobilförbud

Majoriteten av Sveriges lärare vill ha mobilförbud i skolan, visar en ny undersökning. Specialpedagogiska skolmyndigheten är kritiskt till att stoppa telefonerna på skolan.

Stina Oscarson: ”Jag kände mig sviken av skolan”

Bok

Stina Oscarson har upptäckt ett svart hål i svensk undervisning. I en ny bok beskriver hon hur lärare kan belysa frågorna hon saknar i skolan.
– Jag kände mig sviken av skolan att jag inte fick lära mig det här, säger hon.

Flexibla klassrum har ökat skolans trivsel

Elevhälsa

Stå upp under lektionen, sitt på en pilatesboll eller trampa på en motionscykel. Det är några av alternativen som finns tillgängliga för eleverna i klassrummen på Drottninghögsskolan.
– Projektet startade i höstas, men vi kan redan se positiva resultat, säger Mark Siegbahn som jobbar på skolan. 

Dags för strejk?

Debatt

”Se till att vi får en bra arbetsmiljö med mycket frihet, och se till att skapa tjänster som passar även äldre lärare. Upp till kamp för att göra yrket attraktivt igen”, skriver läraren Anders Åstrand i Simrishamn.

Kommentera

Regeringen ratar förslag om Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet

Riksrevisionens rekommendationer om Lärarlönelyftet nobbas av regeringen.
– Vi ser att det Riksrevisionen föreslår inte riktigt svarar upp mot de intentioner som vi har haft i regeringen, säger minister Helene Hellmark Knutsson.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons