Annons
Foto: Urban Jörén och Niklas Björling

Vem styr skolan?

Publicerad 3 maj 2012

 Var finns det verkliga ledarskapet för skolan? I Skolvärldens dokument växer bilden av ett otydligt, och mycket skiftande, ledarskap fram.  

Det nationella politiska ledarskapet för skolan har under den borgerliga alliansen präglats av effektivitet. Utbildningsminister Jan Björklund är inte en visionär utan en pragmatiker som målmedvetet identifierat problemen och drivit skoldebatten. Han har sin förändringslista och när han bockat av en reform släpper han frågan. Tydligt blev detta senast i frågan om lärarlegitimationen.

Resultatet har i många fall blivit just effektivt, innanför budgetramarna och han hittar stöd inom forskningen kring de mest framgångsrika skolorna. Men är det ledarskap? Jan Björklund har en bakgrund i försvaret, vars ledarskapsutbildning anses mycket bra. Men fungerar detta ledarskap i skolans värld?

Det politiska ledarskapet på nationell nivå får inte bara fokusera på problem utan måste leda och sträva mot långsiktiga politiska mål över partigränserna. Det menar Mikael Damberg, tidigare utbildningspolitisk talesman för S, som talar entusiastiskt om Ontario i Kanada som vände dåliga skolresultat genom politisk enighet och samarbete med lärarna.

Kanadensarna har arbetat utifrån tre mål: högre kunskapsnivå, minskad segregation samt att skapa högt förtroende hos befolkningen för utbildningen. Målen var tydliga och kommunicerades ut så att alla skulle känna till dem och kunna arbeta för dem. I samarbetet har framgången kommit.

Var finns de svenska skolvisionerna? En som sökt efter dessa är forskaren Anna Forssell, vars avhandling handlar om framtidsberättelserna i den politiska debatten. Hon gick igenom debattprotokollen i riksdagen från 1991 och disputerade i höstas vid Stockholms universitet:

– Jag hittade inga framtidsberättelser när det gällde skolan, bara historia. Så jag undrar, vad vill politikerna med skolan?

Anna Forssell är ämnesläraren som engagerade sig fackligt och blev rekryterad av Ylva Johansson när hon blev skolminister.  Forssell blev kvar som sakkunnig, började senare forska och läste en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot utbildningsledning. I dag är hon biträdande utbildningschef och undervisar vid rektorsutbildningen vid Stockholms universitet.

Var finns det verkliga ledarskapet för skolan?

– Vi vet inte var makten i skolan ligger i dag. Även marknaden styr, rätten att välja.
– Under tiden tillber vi det finska undret, men vi kan ju inte backa tillbaka; ingen förälder kommer att acceptera att inte få välja skola för sina barn, säger Anna Forssell.

Hon är bekymrad:
– Ledarskapsfrågorna har alltid kommit i kläm i lärarutbildningen. Ändå är det en viktig och grundläggande kompetens för lärare. De måste äga klassrummet, ta det i besittning.
– Jag har en känsla av att skolvärlden ser ner på ”management”, att ledarskap bara handlar om något företagsekonomiskt som är något till för näringslivet men så är det inte, säger hon.

Det kommunala ledarskapet för skolan är många olika. Det kommunala självstyret är i sig en garant för detta. Och inte nog med att vi har 290 kommuner, med olika ledning och skolpolitiker; det kan skilja mycket även inom en och samma kommun.

I vissa kommuner finns också flera nivåer. I till exempel Malmö finns tio stadsdelsförvaltningar för förskola och grundskola samt en utbildningsförvaltning för gymnasieskola och vuxenutbildning. Skolinspektionen har kritiserat kommunen för bristen på styrning och ledning. En organisationsutredning pågår nu som handlar om just styrning och ledning av kommunens alla skolformer. Den sista maj ska ett remissförslag vara klart och i november ska beslut om en eventuell ny organisation fattas.

Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm (FP) där stadsdelsnämnderna togs bort 2007:

– Vi har ett dubbelkommando för skolan i dag. Huvudsakligen är skolan kommunalt styrd, men nu återtar staten en del mark, säger hon och nämner förstås också friskolorna som ytterligare en nivå av styrning.

Hon gillar definitivt inte dubbelkommandot och hennes parti är ett av tre riksdagspartier som tror att lösningen är ett återförstatligande av skolan.

Edholm menar att det viktigaste ledarskapet kommer, om skolan förstatligas, att finnas på två nivåer: dels på den nationella nivån, dels på skolledningsnivå.

– Rektorn är den viktigaste faktorn för framgång i dag. Lärarnas ledarskap är otroligt viktigt, men fungerar inte utan en bra skolledning, säger hon och berättar om de olika ledarskapsprojekten i Stockholm.

En klar förbättring har kunnat märkas i hur skolledarna uppfattas av skolpersonalen, berättar hon. Projekten ska nu utvärderas i ett forskningsprojekt.

Essunga kommun lyfts ofta fram som ett riktigt skolexempel på framgång. Kommunpolitikerna satte upp ett tydligt mål: ”Alla elever i årskurs 9 ska vara godkända i alla ämnen år 2010”, vilket var ett nog så tufft mål med tanke på att Nossebro skola var bland de fem sämsta i landet 2007.  Därefter tog förvaltningschefen och skolkontoret över en del administrativa uppgifterna från skolledningen och gav den dåvarande rektorn för Nossebro skola mer eller mindre fria pedagogiska händer att nå målen.

Ett forskarlag vid Högskolan i Borås tittar närmare på Essunga. Arbetet är inte klart, men redan kan de konstatera att en av de viktigaste faktorerna för framgång är
”ett auktoritativt och trovärdigt ledarskap.”

Professor Bengt Persson, som leder projektet, poängterar att det är viktigt att bryta stigmatiseringen av elever. På Nossebro skola har man upphört med att dela in elever i särskilda smågrupper, eftersom det ändå inte gav önskat resultat.

– I stället har man satt in resurserna i de vanliga klassrummen och kunnat dubbelbemanna där, säger han.

Forskningsprojektet i Borås ska resultera i en bok. Vi återkommer till Essunga i slutet av artikeln.

Den enskilda skolans ledarskap utförs av skolledaren. Han eller hon har ingen att delegera till och det är ett av Sveriges absolut viktigaste chefsjobb. Men få vill ha det.

Enligt arbetsförmedlingen söker färre än en person, 0,6 procent, varje utlyst rektorsjobb.

Trevor Dolan, doktorand vid Stockholms universitet, förstår varför:

– Rektorn är i dag administratör i första hand och allt längre från skolans kärnverksamhet, säger han och tycker kanske inte att allt är bra i Finland, men det faktum att rektorerna där har undervisningsplikt är något verkligt viktigt.

– Många lärare kan först känna det som ett hot när rektorn kommer in i klassrummet, men det blir verkligen bra. Lärarna får som det är i dag dåligt stöd från sina rektorer.

Det bästa ledarskapet för en skolledare, hur ser det ut?

– Forskning, av bland andra Helena Hallerström, visar tydligt att de skolledarna som når bäst resultat är de som säger tydligt nej till förvaltningscheferna, de som tar ställning för sin skola och sin personal.

Dolan för sedan ett resonemang kring hur kommunernas förvaltningschefer och politiker ser sina uppdrag som en styrningsfunktion – och då är skolan en fiende, ett problem. Om rektorerna då identifierar sig med förvaltningarna blir lärarna lämnade åt sitt öde.

Rektorer måste prioritera. Den nuvarande rektorn för Nossebro skola vet att hon inte hinner allt:

– Som att vi borde uppdatera hemsidan med vår vision och våra mål, men det har inte blivit gjort, för det är annat som är viktigare, säger Tina Hededal-Ljungsberg.

Klassrummets ledarskap bygger på att läraren vågar ta plats. Det kräver träning och utbildning i bland annat grupprocesser. Men ledarskap är inte en naturlig del av lärarutbildningen.

En lärare i en skånsk skola hörde nyligen av sig till Skolvärlden och uttryckte situationen så här:

– Vi har tappat ledarskapet i klassrummet, vi har inget att sätta emot och även föräldrarna pressar oss hårt.

Skolvärlden ställer frågan till Anna Forssell:

Hur återtar lärarna ledarskapet?

– De måste av eleverna uppfattas som om de äger rummet, har auktoritet och styr skeendet i rummet. Klassrummet kan ibland beskrivas som en scen, men jag menar inte att läraren måste vara huvudpersonen hela tiden. Dock ska eleverna känna att läraren har kontroll och framför allt gillar att vara där, med äkta engagemang såväl för sina ämnen som för eleverna.

Hur ska en lärare lära sig detta om det inte ingår i lärarutbildningen?

– Det är ett stort problem att ledarskap inte betonas mer i lärarutbildningen. Det var tydligt framskrivet i betänkandet som ett av åtta områden i den så
kallade utbildningsvetenskapliga kärnan: sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Vi har länge erbjudit en kurs kallad Ledarskap i skolan vid Stockholms universitet, men få studenter kunde välja det, för att det konkurrerade med kurser med vanligt ämnesinnehåll.

 – Vi vet att många lärare verkligen frågar efter kurser med inriktning mot ledarskap i skolan. Om de inte orkar gå masterprogram med inriktning mot pedagogiskt ledarskap kan de läsa en rad fristående kurser.

Några lästips?

– Hm…  Det finns mycket ledarskapslitteratur för skolan, både för lärare och rektorer. Men ett problem är att många vill ha en verktygslåda med tips. Ledarskap fungerar inte så. Det kräver en hel del teoretiskt kunnande och ett reflekterande förhållningsätt till det egna ledarskapet, som självinsikt och öppenhet inför förändring, säger Anna Forsell.

Vi behöver goda exempel. Och vi behöver samarbeten på alla nivåer kring samma visioner och mål. Det visar förändringen i Essunga tydligt:

– Politikerna i utbildningsnämnden tog beslutet att alla elever i årskurs 9 skulle vara godkända i alla ämnen 2010. Därmed satte de upp målet och gav sedan rektorn pedagogisk frihet, säger rektorn Tina Hededal-Ljungsberg.

En specialpedagog anställdes som tillsammans med skolans rektor fokuserade på att söka förhållningssätt i forskningen.

– På det sättet fick vi en gemensam grund och samsyn, säger Tina Hededal-Ljungsberg, som arbetade som lärare under förändringsarbetet.

Skolans ledning kunde bli mycket tydlig och skapade en vision; ”Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar, alla ska vara inkluderade, alla ska klara målen och alla ska lyckas i klassrummet.”

Detta kunde enbart vara en framgångshistoria. Men många lärare tvekade att släppa in en annan lärare i ”sitt” klassrum; följden av att Nossebro skola slutade dela in elever i särskilda smågrupper. Numera är efterfrågan stor på extra stöd i klassen.

Det mest uppmärksammade problemet kom dock att handla om den betygsinflation som beskrevs noga även i riksmedia.

– Det blev en snedfokusering på betygen. Resultaten kommer ändå alltid att variera något eftersom eleverna är olika individer. Vi ser själva vårt arbetssätt som den största vinsten för oss. Och vi visste om problemen och arbetade dem.

Tina Hededal–Ljungsberg är rektor sedan ett och ett halvt år sedan och läser ledarskapsutbildningen vid Karlstads universitet.

Var finns det viktigaste ledarskapet för skolan? Hon funderar:

– Ledarskap är samarbete och samsyn. Visst är ledarskapet i klassrummet A och O men det bygger samtidigt på skolledningens vision, säger hon och spånar vidare kring att rektorn måste ha stöd i förvaltningen och de i sin tur från de nationella politiska visionerna om skolan.

 

Några lästips

Anna Forssell: ”Skolan som politisk narrativ”, Stockholms universitet 2011.

Trevor Dolan och Lennart Grosin, Stockholms universitet: Det finns bevis för verklig förbättring, kapitel i ”Grundskolan 50 år”, Ekerlids Förlag efter initiativ av Lärarnas Riksförbund.

Jan Carlzon: Riv pyramiderna, utgiven första gången 1985. Står sig fortfarande med en grundfilosofi i ett kärleksfullt ledarskap: fokus på målet, ja, men på medarbetarnas sida.

Ann Heberlein, Lunds universitet: ”Det var inte mitt fel”

Helena Hallerström, Lunds universitet: ”Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling”.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Hamilton: Regeringen svartmålar friskolorna

Friskolor

Gymnasieminister Anna Ekström kritiserar friskolorna för glädjebetyg efter ny Skolverksrapport. Rapporten är politiserad, menar Ulla Hamilton på Friskolornas Riksförbund.

Skolverket bemöter kritiken: ”Självklart inte politiserad”

Friskolor

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tycker att Skolverkets senaste rapport om betyg både är bristfällig och politiserad.

Annons
Annons
Annons

Här har eleverna machokultur på schemat

Sex- och samlevnad

Timslånga gruppsamtal med pojkar från årskurs 7 och uppåt för att diskutera normer och machokultur. Läraren Makz Bjuggfält driver projektet på en skola i Bromma.
– I samband med metoo har det uppkommit många frågor från ungdomarna, säger han.

Arbetsmiljöverket godkänner mer undervisning för högre lön

Lön

Arbetsmiljöverket ser inga problem med Uppsalas lönekriterier – där mer undervisning ska ge högre lön.
– Lärare som redan har en tung arbetsbörda kan omöjligen ta på sig mer. Det blir ett djupt orättvist lönekriterium, säger Katharina Reineck, LR Uppsala.

Annons
Annons

Forskaren: Social bakgrund avgör undervisningens kvalitet

Likvärdighet

Att skolsegregationen ökar är en av skolans stora ödesfrågor. Pedagogikforskaren Åse Hanssons forskning visar att frågan förstärks ytterligare av det hon kallar pedagogisk segregation.

Annons

Lärarbristen: Behövs 187 000 nya lärare

Lärarbrist

Den rådande lärarbristen i Sverige väntas bli större. Nya siffror från SKL visar att skolor och förskolor behöver rekrytera 187 000 nya lärare fram till 2031.

Samarbetet mellan lärare och syv öppnar nya vägar

Samarbete

För tre år sedan inledde SO-läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren Christer Johansson ett nära samarbete, och de har inte blickat bakåt sedan dess.
Nu vill de uppmuntra fler att göra likadant.

”Måste finnas kultur som uppmuntrar till samarbete”

SYV

Styrdokumenten måste förtydligas för att samarbeten mellan syv och lärare inte ska vara beroende av individuella eldsjälar. Det menar Lena Hartvigsson på Lärarnas Riksförbund.

Lågaffektivt bemötande

Så arbetar Johan med lågaffektivt bemötande i klassrummet

Undervisningsmetoder

Hantera, utvärdera och förändra. Det är tre grundprinciper för lågaffektivt bemötande i klassrummet som lågstadieläraren Johan Sander arbetar utifrån.
– Det är viktigt att förstå att mitt i krisen kan jag inte lösa något, säger han.

Psykologen: ”I vardagen ska vi ha gränser”

Lågaffektivt bemötande

Det finns de som tror att lågaffektivt bemötande handlar om att inte agera alls, men det fungerar inte, betonar psykologen Bo Hejlskov Elvén. 
– Man måste skilja på vardag och kris. I vardagen ska vi självklart ha gränser. 

”Skolverket osynliggör flerspråkighet”

Debatt

Skolverket la ner hemsidan ”Tema Modersmål”. ”Ett misslyckande i det mångfaldsarbete skolan ska bedriva, och ett osynliggörande av flerspråkighet”, skriver debattörerna.

Kommentera

Storsatsning på att utbilda kommunens alla lärare i NPF

NPF

Norrtälje satsar stort på att höja kompetensen inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla rektorer, lärare och fritidspedagoger ska utbildas och lokalerna ska anpassas.

– Ambitionen är att alla elever ska få det yttersta bemötandet, säger Helene Walukiewicz.

”Modersmålslärare kan göra skolan mer jämställd”

Debatt

Sverige har tagit emot många barn från länder med patriarkal kultur. Modersmålslärare skulle därför kunna vara en viktig resurs för att göra skolan mer jämställd, skriver modersmålsläraren Sebüktay Kaan.

Kommentera

Yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan

Yrkesprogram

Gymnasiets yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan i fortsättningen. Det föreslår regeringen under måndagen. 

Granskning tid

Bildläraren Anna gick ner i tid – men jobbar på sin lediga dag

Tidsbrist

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd ”extraarbete” gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid.
– Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna Mautner.

Stressen minskade – då lades projektet ner

Tidsbrist

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. Men försöket blev bara ettårigt.

MP: Lärare ska inte tvingas in i asylprocessen

Debatt

"Skolan och lärarna har en viktig roll för de ensamkommande barnen. Men lärare har inte ansvar för asylprocessen." Det skriver Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet, apropå regeringens förslag för att ge fler ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige.

Kommentera

Förslag: Bussa elever ut till skolor på landet

Trängsel

Centerpartiet i Söderhamn går mot strömmen och föreslår att elever på stora stadsskolor med många elever ska erbjudas att istället pendla ut till idylliska landsbygdsskolor.

”Jag vill inte debattera kondomer i min klass”

Sex och samlevnad

”Jag vill prata makt, kön och samtycke.” Lina Lindström bloggar om det här med sex- och samlevnadsundervisning i klassrummet.

Skolornas lockbeten försvårar för eleverna i gymnasievalet

SYV

Gymnasievalet försvåras av skolornas egen marknadsföring. Det menar Jakob Amnér, ordförande för Sveriges elevråd – SVEA.
– Eleverna måste lära sig att kritiskt granska utbudet, säger vägledaren Sara Nordström.

Nya förslag ska få fler elever att klara gymnasiet

Gymnasiet

Regeringen föreslår en rad åtgärder för svensk gymnasieutbildning för att fler ska påbörja och fullfölja skolan.
– Med den arbetsmarknaden vi har i dag är det väldigt viktigt att ha en gymnasieexamen, säger gymnasieminister Anna Ekström (S).

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen.

I ett lagförslag från regeringen föreslås att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunal skola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

SKL-kritik mot regeringens satsning på likvärdighet i skolan

Utbildningspolitik

Nu riktar Sveriges kommuner och landsting kritik mot regeringens likvärdighetssatsning.
– Vi ser en uppenbar risk att satsningen kommer motverka sitt syfte, säger Bodil Båvner, utredare på SKL.

Plugga med lön på flera nya lärarutbildningar i höst

Lärarutbildning

Flera lärosäten följer Högskolan Dalarnas exempel och startar lärarutbildningar där studenterna jobbar deltid i klassrummet från dag ett.

Efter kritiken: Nu ska övergreppen inom gymnasieföreningarna bort

Åtgärdskrav

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot kommunen och ledningen på Wargentinskolan i Östersund. De har fram till september på sig att åtgärda ett flertal brister i hanteringen av elever som utsätts för kränkningar.

Undervisningen i sex- och samlevnad brister: ”Är förvånad”

Sex- och samlevnad

Skolinspektionens granskning pekar på flera brister i skolors sex- och samlevnadsundervisning.
– Vi visste att undervisningen var ojämlik, nu har vi fått faktaunderlag för att uppdatera läroplanen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Här har lärarna fredad tid för planering av sina lektioner

Arbetsmiljö

I Lidingö finns en mycket tydlig mall för hur grundskollärarnas tid ska fördelas.
Och kanske viktigast av allt: fredad tid för det betydelsefulla för- och efterarbetet.

5 sätt att hantera en hotfull situation i skolan

Våld

Våldet i skolan ökar och många lärare har blivit utsatta under det senaste året. Alexander Tilly, leg psykolog och specialiserad på frågor om hot och våld, delar med sig av sina bästa tips för hur man som lärare kan agera i hotfulla situationer.

Forskning: Därför är IT-mässorna problematiska

Forskning

Ny forskning lyfter flera problem med hur IT-mässan SETT sätter agendan för skolans digitalisering och lärares fortbildning.
– Det är väldigt svårt att förstå var budskapen kommer ifrån och vem det är som är avsändaren, säger forskaren Catarina Player-Koro.

Så kan lärare stärka nyanlända elever

Ny bok

Studiehandledningen på modersmålet är ett viktigt stöd för att nyanlända elever ska klara skolan.
– En svag punkt är samarbetet mellan läraren och handledaren, säger Karin Sheikhi som skrivit en bok om hur studiehandledningen kan utvecklas.

Introduktionsprogram lockar nyblivna lärare

Lärarprofessionen

Ett introduktionsår med 70 procents undervisningstid, en förstelärare som mentor och ledarskapsutbildning. Det ingår i programmet som ska locka lärare till skolor i Täby.

Signe Jonsson sökte till programmet förra året.

– Jag saknade utbildning i ledarskap, det får jag här, säger hon.

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt

”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Kommentera

Elever med särskilda behov nekas läromedel

Särskilda behov

Bristande utbud, bristande kunskap och bristande ekonomi är alla skäl till att elever med funktionsnedsättning inte får de hjälpmedel de har laglig rätt till, enligt en ny rapport.

Förslag om en läsa-skriva-räkna-garanti dras tillbaka

Lagförslag

Regeringen beslutar att dra tillbaka propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti efter motstånd från allianspartierna och Sverigedemokraterna. Nu ska regeringen återkomma med ett nytt förslag.

– Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Larmsiffror: Hälften av lärarna hinner inte ta lunchrast

Lunchrast

Över hälften av skolpersonalen på grundskolan i Malmö har inte möjlighet till ostörd lunchrast varje dag.

Omöjliga betygskrav: ”Finns en övertro på särskilt stöd”

Specialpedagogik

En ny studie pekar på att det finns elever för vilka läroplanens krav är för högt ställda. Det sätter även press på lärarna.
– Det finns en övertro på särskilt stöd, säger Elisabeth Fernell, professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Ny trend: Elever vandaliserar och lägger ut på Snapchat

Sociala medier

En ny vandaliseringstrend sprids på svenska skolor. Elever vandaliserar sin skola, filmar händelsen och lägger ut på Snapchat.
– Det är superviktigt att markera mot eleverna, säger LR:s Åsa Fahlén.

Så blev klassen vinnare av Surfa Lugnt-priset

Vinstglädje

Efter att klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge skrivit en debattartikel i DN och mötts av otrevliga kommentarer på bland annat Twitter, beslöt sig läraren Maria Wiman för att tillsammans med sin klass göra något åt saken.

Belöningen: Första pris i tävlingen ”Surfa lugnt”.

Konflikten mellan lärare och föräldrar: ”Vi ser brister”

Arbetsmiljö

Debatten om den bristande dialogen mellan lärare och föräldrar i skolan fortsätter växa. Nu går Skolinspektionen in i diskussionen och efterlyser en uppryckning från huvudmännen.

Läraren på utpekade SFI-skolan: Ledningen lyssnar inte på oss

SFI

Fuskande utbildningsföretag, kaosartade lektioner, snabb läraromsättning. Det är bilden av SFI-undervisning i privat regi som målas i ett reportage i Kalla fakta.
– Det är en stor genomströmning av elever och dessutom stor rotation på lärare, säger Anders Olzon, SFI-lärare på den utpekade skolan.

Skolan med skönlitterär läsning i alla ämnen

Läsglädje

På ProCivitas i Lund inleds varje lektion med en lässtund. Initiativtagaren Kalle Palm är överraskad av den positiva responsen.

– Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv, säger han.

Mobilförbudet delar lärarkåren

Mobiltelefoner

Liberalerna vill lagstifta om mobilförbud i klassrummen för att öka studieron.
Bland lärarna går åsikterna isär.

”Lärare och föräldrar måste sluta kasta grus på varandra”

Debatt

”Föräldrar till barn med npf och lärare och specialpedagoger behöver gå samman. Så länge vi fortsätter att sparka varandra på smalbenen är vi svaga. Tillsammans är vi starka”, skriver Jiang Millington.

Kommentera

Forskarkritik mot fria skolvalet

Fritt skolval

En grupp forskare riktar skarp kritik mot det fria skolvalet och dess konsekvenser.
– Vi talar om det fria skolvalet som om alla hade möjlighet att välja. Det är nonsens, säger Marianne Dovemark, professor i pedagogik.

”Släpp in ungdomsförbunden på skolorna”

Debatt

”Att fler ungdomsförbund och partier tillåts besöka skolor är särskilt angeläget i en tid där ungas tilltro till demokratin sjunker”, skriver debattörerna.

Kommentera

Efter kritiken: Mobilen viktig för skolans likvärdighet

Mobilförbud

Allt fler höjer rösten för att stoppa mobilen i skolan. Men förbud löser inte problemen, menar Stefan Bonn på SPSM som vill att den tillåts för en mer likvärdig skola.
– Ett förbud kan ta ifrån en del elever deras möjligheter, säger han.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons