Annons
 - Urban Jörén och Niklas Björling
Foto: Urban Jörén och Niklas Björling

Vem styr skolan?

Publicerad 3 maj 2012

 Var finns det verkliga ledarskapet för skolan? I Skolvärldens dokument växer bilden av ett otydligt, och mycket skiftande, ledarskap fram.  

Det nationella politiska ledarskapet för skolan har under den borgerliga alliansen präglats av effektivitet. Utbildningsminister Jan Björklund är inte en visionär utan en pragmatiker som målmedvetet identifierat problemen och drivit skoldebatten. Han har sin förändringslista och när han bockat av en reform släpper han frågan. Tydligt blev detta senast i frågan om lärarlegitimationen.

Resultatet har i många fall blivit just effektivt, innanför budgetramarna och han hittar stöd inom forskningen kring de mest framgångsrika skolorna. Men är det ledarskap? Jan Björklund har en bakgrund i försvaret, vars ledarskapsutbildning anses mycket bra. Men fungerar detta ledarskap i skolans värld?

Det politiska ledarskapet på nationell nivå får inte bara fokusera på problem utan måste leda och sträva mot långsiktiga politiska mål över partigränserna. Det menar Mikael Damberg, tidigare utbildningspolitisk talesman för S, som talar entusiastiskt om Ontario i Kanada som vände dåliga skolresultat genom politisk enighet och samarbete med lärarna.

Kanadensarna har arbetat utifrån tre mål: högre kunskapsnivå, minskad segregation samt att skapa högt förtroende hos befolkningen för utbildningen. Målen var tydliga och kommunicerades ut så att alla skulle känna till dem och kunna arbeta för dem. I samarbetet har framgången kommit.

Var finns de svenska skolvisionerna? En som sökt efter dessa är forskaren Anna Forssell, vars avhandling handlar om framtidsberättelserna i den politiska debatten. Hon gick igenom debattprotokollen i riksdagen från 1991 och disputerade i höstas vid Stockholms universitet:

– Jag hittade inga framtidsberättelser när det gällde skolan, bara historia. Så jag undrar, vad vill politikerna med skolan?

Anna Forssell är ämnesläraren som engagerade sig fackligt och blev rekryterad av Ylva Johansson när hon blev skolminister.  Forssell blev kvar som sakkunnig, började senare forska och läste en magisterexamen i pedagogik med inriktning mot utbildningsledning. I dag är hon biträdande utbildningschef och undervisar vid rektorsutbildningen vid Stockholms universitet.

Var finns det verkliga ledarskapet för skolan?

– Vi vet inte var makten i skolan ligger i dag. Även marknaden styr, rätten att välja.
– Under tiden tillber vi det finska undret, men vi kan ju inte backa tillbaka; ingen förälder kommer att acceptera att inte få välja skola för sina barn, säger Anna Forssell.

Hon är bekymrad:
– Ledarskapsfrågorna har alltid kommit i kläm i lärarutbildningen. Ändå är det en viktig och grundläggande kompetens för lärare. De måste äga klassrummet, ta det i besittning.
– Jag har en känsla av att skolvärlden ser ner på ”management”, att ledarskap bara handlar om något företagsekonomiskt som är något till för näringslivet men så är det inte, säger hon.

Det kommunala ledarskapet för skolan är många olika. Det kommunala självstyret är i sig en garant för detta. Och inte nog med att vi har 290 kommuner, med olika ledning och skolpolitiker; det kan skilja mycket även inom en och samma kommun.

I vissa kommuner finns också flera nivåer. I till exempel Malmö finns tio stadsdelsförvaltningar för förskola och grundskola samt en utbildningsförvaltning för gymnasieskola och vuxenutbildning. Skolinspektionen har kritiserat kommunen för bristen på styrning och ledning. En organisationsutredning pågår nu som handlar om just styrning och ledning av kommunens alla skolformer. Den sista maj ska ett remissförslag vara klart och i november ska beslut om en eventuell ny organisation fattas.

Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm (FP) där stadsdelsnämnderna togs bort 2007:

– Vi har ett dubbelkommando för skolan i dag. Huvudsakligen är skolan kommunalt styrd, men nu återtar staten en del mark, säger hon och nämner förstås också friskolorna som ytterligare en nivå av styrning.

Hon gillar definitivt inte dubbelkommandot och hennes parti är ett av tre riksdagspartier som tror att lösningen är ett återförstatligande av skolan.

Edholm menar att det viktigaste ledarskapet kommer, om skolan förstatligas, att finnas på två nivåer: dels på den nationella nivån, dels på skolledningsnivå.

– Rektorn är den viktigaste faktorn för framgång i dag. Lärarnas ledarskap är otroligt viktigt, men fungerar inte utan en bra skolledning, säger hon och berättar om de olika ledarskapsprojekten i Stockholm.

En klar förbättring har kunnat märkas i hur skolledarna uppfattas av skolpersonalen, berättar hon. Projekten ska nu utvärderas i ett forskningsprojekt.

Essunga kommun lyfts ofta fram som ett riktigt skolexempel på framgång. Kommunpolitikerna satte upp ett tydligt mål: ”Alla elever i årskurs 9 ska vara godkända i alla ämnen år 2010”, vilket var ett nog så tufft mål med tanke på att Nossebro skola var bland de fem sämsta i landet 2007.  Därefter tog förvaltningschefen och skolkontoret över en del administrativa uppgifterna från skolledningen och gav den dåvarande rektorn för Nossebro skola mer eller mindre fria pedagogiska händer att nå målen.

Ett forskarlag vid Högskolan i Borås tittar närmare på Essunga. Arbetet är inte klart, men redan kan de konstatera att en av de viktigaste faktorerna för framgång är
”ett auktoritativt och trovärdigt ledarskap.”

Professor Bengt Persson, som leder projektet, poängterar att det är viktigt att bryta stigmatiseringen av elever. På Nossebro skola har man upphört med att dela in elever i särskilda smågrupper, eftersom det ändå inte gav önskat resultat.

– I stället har man satt in resurserna i de vanliga klassrummen och kunnat dubbelbemanna där, säger han.

Forskningsprojektet i Borås ska resultera i en bok. Vi återkommer till Essunga i slutet av artikeln.

Den enskilda skolans ledarskap utförs av skolledaren. Han eller hon har ingen att delegera till och det är ett av Sveriges absolut viktigaste chefsjobb. Men få vill ha det.

Enligt arbetsförmedlingen söker färre än en person, 0,6 procent, varje utlyst rektorsjobb.

Trevor Dolan, doktorand vid Stockholms universitet, förstår varför:

– Rektorn är i dag administratör i första hand och allt längre från skolans kärnverksamhet, säger han och tycker kanske inte att allt är bra i Finland, men det faktum att rektorerna där har undervisningsplikt är något verkligt viktigt.

– Många lärare kan först känna det som ett hot när rektorn kommer in i klassrummet, men det blir verkligen bra. Lärarna får som det är i dag dåligt stöd från sina rektorer.

Det bästa ledarskapet för en skolledare, hur ser det ut?

– Forskning, av bland andra Helena Hallerström, visar tydligt att de skolledarna som når bäst resultat är de som säger tydligt nej till förvaltningscheferna, de som tar ställning för sin skola och sin personal.

Dolan för sedan ett resonemang kring hur kommunernas förvaltningschefer och politiker ser sina uppdrag som en styrningsfunktion – och då är skolan en fiende, ett problem. Om rektorerna då identifierar sig med förvaltningarna blir lärarna lämnade åt sitt öde.

Rektorer måste prioritera. Den nuvarande rektorn för Nossebro skola vet att hon inte hinner allt:

– Som att vi borde uppdatera hemsidan med vår vision och våra mål, men det har inte blivit gjort, för det är annat som är viktigare, säger Tina Hededal-Ljungsberg.

Klassrummets ledarskap bygger på att läraren vågar ta plats. Det kräver träning och utbildning i bland annat grupprocesser. Men ledarskap är inte en naturlig del av lärarutbildningen.

En lärare i en skånsk skola hörde nyligen av sig till Skolvärlden och uttryckte situationen så här:

– Vi har tappat ledarskapet i klassrummet, vi har inget att sätta emot och även föräldrarna pressar oss hårt.

Skolvärlden ställer frågan till Anna Forssell:

Hur återtar lärarna ledarskapet?

– De måste av eleverna uppfattas som om de äger rummet, har auktoritet och styr skeendet i rummet. Klassrummet kan ibland beskrivas som en scen, men jag menar inte att läraren måste vara huvudpersonen hela tiden. Dock ska eleverna känna att läraren har kontroll och framför allt gillar att vara där, med äkta engagemang såväl för sina ämnen som för eleverna.

Hur ska en lärare lära sig detta om det inte ingår i lärarutbildningen?

– Det är ett stort problem att ledarskap inte betonas mer i lärarutbildningen. Det var tydligt framskrivet i betänkandet som ett av åtta områden i den så
kallade utbildningsvetenskapliga kärnan: sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Vi har länge erbjudit en kurs kallad Ledarskap i skolan vid Stockholms universitet, men få studenter kunde välja det, för att det konkurrerade med kurser med vanligt ämnesinnehåll.

 – Vi vet att många lärare verkligen frågar efter kurser med inriktning mot ledarskap i skolan. Om de inte orkar gå masterprogram med inriktning mot pedagogiskt ledarskap kan de läsa en rad fristående kurser.

Några lästips?

– Hm…  Det finns mycket ledarskapslitteratur för skolan, både för lärare och rektorer. Men ett problem är att många vill ha en verktygslåda med tips. Ledarskap fungerar inte så. Det kräver en hel del teoretiskt kunnande och ett reflekterande förhållningsätt till det egna ledarskapet, som självinsikt och öppenhet inför förändring, säger Anna Forsell.

Vi behöver goda exempel. Och vi behöver samarbeten på alla nivåer kring samma visioner och mål. Det visar förändringen i Essunga tydligt:

– Politikerna i utbildningsnämnden tog beslutet att alla elever i årskurs 9 skulle vara godkända i alla ämnen 2010. Därmed satte de upp målet och gav sedan rektorn pedagogisk frihet, säger rektorn Tina Hededal-Ljungsberg.

En specialpedagog anställdes som tillsammans med skolans rektor fokuserade på att söka förhållningssätt i forskningen.

– På det sättet fick vi en gemensam grund och samsyn, säger Tina Hededal-Ljungsberg, som arbetade som lärare under förändringsarbetet.

Skolans ledning kunde bli mycket tydlig och skapade en vision; ”Alla elever ska bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar, alla ska vara inkluderade, alla ska klara målen och alla ska lyckas i klassrummet.”

Detta kunde enbart vara en framgångshistoria. Men många lärare tvekade att släppa in en annan lärare i ”sitt” klassrum; följden av att Nossebro skola slutade dela in elever i särskilda smågrupper. Numera är efterfrågan stor på extra stöd i klassen.

Det mest uppmärksammade problemet kom dock att handla om den betygsinflation som beskrevs noga även i riksmedia.

– Det blev en snedfokusering på betygen. Resultaten kommer ändå alltid att variera något eftersom eleverna är olika individer. Vi ser själva vårt arbetssätt som den största vinsten för oss. Och vi visste om problemen och arbetade dem.

Tina Hededal–Ljungsberg är rektor sedan ett och ett halvt år sedan och läser ledarskapsutbildningen vid Karlstads universitet.

Var finns det viktigaste ledarskapet för skolan? Hon funderar:

– Ledarskap är samarbete och samsyn. Visst är ledarskapet i klassrummet A och O men det bygger samtidigt på skolledningens vision, säger hon och spånar vidare kring att rektorn måste ha stöd i förvaltningen och de i sin tur från de nationella politiska visionerna om skolan.

 

Några lästips

Anna Forssell: ”Skolan som politisk narrativ”, Stockholms universitet 2011.

Trevor Dolan och Lennart Grosin, Stockholms universitet: Det finns bevis för verklig förbättring, kapitel i ”Grundskolan 50 år”, Ekerlids Förlag efter initiativ av Lärarnas Riksförbund.

Jan Carlzon: Riv pyramiderna, utgiven första gången 1985. Står sig fortfarande med en grundfilosofi i ett kärleksfullt ledarskap: fokus på målet, ja, men på medarbetarnas sida.

Ann Heberlein, Lunds universitet: ”Det var inte mitt fel”

Helena Hallerström, Lunds universitet: ”Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling”.

Facebook kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Psykisk ohälsa bakom sjukskrivningar för lärare

Psykisk ohälsa bakom sjukskrivningar för lärare

Arbetsmiljö

Psykisk ohälsa ligger bakom en dryg tredjedel av sjukskrivningarna för kvinnliga och en femtedel av sjukskrivningarna för manliga tjänstemän.

Annons
Annons
Skolinspektionen pudlar om fasthållning

Skolinspektionen pudlar om fasthållning

Arbetsmiljö

Nu ser Skolinspektionen över sina rutiner för hur de granskar fall där skolpersonal håller fast elever. Samtliga fall där myndigheten konstaterat fasthållning ses över igen.

Annons
43 miljarder till skolan i Liberalernas budgetmotion

43 miljarder till skolan i Liberalernas budgetmotion

Skolpolitik

Förlängd skolplikt och halverat sommarlov för nyanlända. Höjda lärarlöner och fortbildning för lärare. Det vill Liberalerna med sin skuggbudget.

4 av 100 nyanlända klarar kraven

4 av 100 nyanlända klarar kraven

Gymnasiebehörighet

Vid sidan av gruppen nyanlända så ökar andelen niondeklassare som uppnår behörighet till nationella program.
– Det är för tidigt att prata om ett trendbrott, men det är rätt att säga att alla lärares, elevers och rektorers hårda arbete har haft effekt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolvärlden.

Annons
Annons
It-jättarnas kamp om eleverna trappas upp

It-jättarnas kamp om eleverna trappas upp

Digitala läromedel

Ett program för en elev kan kosta lika mycket som det vanligtvis läggs på litteratur för ett helt ämne. Samtidigt utbildar it-företagen lärarna i fortbildningskurser som saknar vetenskaplig grund.
– Det är bekymmersamt, säger Helena Kvarnsell, lärare i Nacka.

Annons
Lärarstudenter lockas med 70 000 kronor

Lärarstudenter lockas med 70 000 kronor

Lärarutbildning

Sjuttio tusen kronor för den som tar lärarexamen. Det är Moderaternas recept för att locka fler in i yrket.

Läsa-skriva-räkna-garanti blir åtgärdsgaranti

Läsa-skriva-räkna-garanti blir åtgärdsgaranti

Betänkande

Obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och diagnostiska tester i lågstadiet, kopplat till krav på stödåtgärder för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Det är utredarens förslag på läsa-skriva-räkna-garanti.

Så undviker du fallgroparna i matten

Så undviker du fallgroparna i matten

Matematik

Svenska matteelever får dåliga resultat i internationella jämförelser. Systematiska inlärningsfel och begreppsförvirring är några av orsakerna.

Kritik mot skola som inte står för material

Kritik mot skola som inte står för material

Pengar

En grundskola i Stockholm som ber eleverna att själva stå för pennor, sudd, miniräknare och läsebok väcker upprörda känslor. Föräldrar på skolan menar att det strider mot lagen om avgiftsfri skola.
– Det är skolans uppgift att tillhandahålla material, säger Ragnar Sjölander, ordförande LR Stockholm.

I hans skola bestämmer lärarna hur arbetet ska utföras

I hans skola bestämmer lärarna hur arbetet ska utföras

Arbetsmiljö

Det är lärarna som kan höja skolans resultat – medan rektors jobb är att implementera lärarnas vision. Det menar Bill Martin, amerikansk skolutvecklare, vars metod följs av skolor över hela världen.

Anna Kaya: "Digitala verktyg blev livsviktigt"

Anna Kaya: "Digitala verktyg blev livsviktigt"

Anpassa stödet efter elevernas nivå – inte uppgifterna.
– Digitala medier blev livsviktigt för att individanpassa, menar Anna Kaya.

Eleverna möter världen i Saras klassrum

Eleverna möter världen i Saras klassrum

Feedback

Ämnesspanaren och läraren Sara Bruun låter sin klass möta världen under lektionerna. Och hon läser in sin feedback till elevernas individuella texter.
– Jag hinner säga mycket på en minut, säger hon.

Hon fick Ranelidpriset 2016

Hon fick Ranelidpriset 2016

Ranelidpriset

Björn Ranelidpriset 2016 går till Elisabet Reslegård, Läsrörelsens grundare. 

Videobloggen ska lyfta nyanlända elever

Videobloggen ska lyfta nyanlända elever

SFI

Helena Stenman saknade undervisningsmaterial i ljudform för sina nyanlända elever. Resultatet blev en videoblogg för de som precis startat sin undervisning i svenska.

”Pennor och sudd ska vara gratis i skolan”

”Pennor och sudd ska vara gratis i skolan”

Debatt

Föräldrar uppmanas köpa pennor och limstift till barnen i en skola där ägaren samtidigt tar ut flera miljoner i vinst. Det är inte bara fel – det är ett tydligt brott mot den svenska skollagen. Och det visar med all önskvärd tydlighet att vinstjakt inte hör hemma i den svenska skolan, skriver Freddy Grip (V), skolpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholm.

Kommentera
Svenska metoder intresserar lärare över hela världen

Svenska metoder intresserar lärare över hela världen

Undervisningsmetoder

Lärarna Emelie Hahn och Catarina Eriksson fick mycket uppmärksamhet under en konferens i Singapore när de pratade om det svenska entreprenöriella lärandet. Övriga deltagare visade stort intresserade för hur långt Sverige kommit i arbetet med mjuka värden.

Tekniken hjälper Hülya att undervisa nyanlända

Tekniken hjälper Hülya att undervisa nyanlända

Nyanlända

Ibland tänkte hon att alla nyanlända elever hade inlärningssvårigheter. Sen kom hon på att det nog var hon som hade undervisningssvårigheter.
Så Hülya Basaran vände sig till digital teknik för att undervisa nyanlända.

Lärarens nya kollega – en robot

Lärarens nya kollega – en robot

Digitalt

Professor Stefan Fölster ser en snar framtid med robotlärare och andra innovativa hjälpmedel i klassrummen. Men han ser även riskerna för de skolorna som inte tar till sig av den digitala utvecklingen.

Digitalisering
Varannan lärare nekas digitala läromedel

Varannan lärare nekas digitala läromedel

Digitala läromedel

Nästan hälften av landets lärare saknar helt tillgång till digitala läromedel, och endast var tionde får fortbildning på området av sin arbetsgivare. Det visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund.

"Lärares IT-utveckling ska skötas av akademin"

"Lärares IT-utveckling ska skötas av akademin"

IT

Likvärdigheten i svensk skola brister i den digitala undervisningen.
– Kompetensutvecklingen måste tillbaka till akademin, säger ämnesspanaren och författaren Helena Kvarnsell, en av redaktörerna bakom ”Vi får det att funka”.

”Bok på burk” risk med digitala verktyg

”Bok på burk” risk med digitala verktyg

Digitala verktyg

Forskaren Håkan Fleischer betonar vikten av att göra digitaliseringen på rätt sätt.
– Det behövs smarta digitala verktyg som ger möjligheten för eleverna att jobba på olika sätt, säger han.

Peer instruction – lärares vapen mot korvstoppning

Peer instruction – lärares vapen mot korvstoppning

Digitala verktyg

I kampen mot korvstoppning är digitala verktyg en möjlighet. Ämnesspanaren Mikael Bruér gillar Peer instruction – en undervisningsmetod som gör eleverna mer delaktiga i undervisningen.

Speciallärare ska stärkas av bidrag

Speciallärare ska stärkas av bidrag

Bidrag

Skolverket meddelar idag att ett bidrag på 14 miljoner kronor kommer att betalas ut för att kunna stärka över 1700 lärares specialpedagogiska kompetenser.

Mattesidan ska lösa problemen i klassrummet

Mattesidan ska lösa problemen i klassrummet

Matematik

Problem med matematiken? Nylanserade matematikinspiration.se ska hjälpa lärare att undervisa genom att skapa diskussioner med eleverna.

Läsförståelse
Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Läsning

Läsförståelse borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen.
– Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en text, säger läsforskaren Barbro Westlund.

Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever

Lässtrategier gav bättre resultat – för alla elever

Läsförståelse

Ämnesläraren Anna Nord forskade på sitt eget införande av lässtrategier i gymnasiets år tre. Nu har hon dåligt samvete för alla år hon jobbat utan.
– Det finns så många fördelar, och det gynnar både de goda läsarna och de med större utmaningar, säger hon.

Så ska eleverna lära sig förstå vad de läser

Så ska eleverna lära sig förstå vad de läser

Läsförståelse

Lämna inte eleverna ensamma. Och läraren måste ta ett ansvar i undervisningen. Det har varit viktiga punkter för Nyköpingslärarna Marie Trapp och Marika Nylund Ek när de tillsammans tagit fram ett nytt läromedel i läsförståelse.

Han tar över efter Anna Ekström

Han tar över efter Anna Ekström

Skolkommissionen

Professor Jan-Eric Gustafsson har utsetts som ny ordförande i Skolkommissionen. Han ersätter Anna Ekström som förra veckan utsågs till gymnasieminister.

Budget 2017
Grönvall (m): ”Obegripligt att inte inkludera vux och SFI i lärarlönelyftet”

Grönvall (m): ”Obegripligt att inte inkludera vux och SFI i lärarlönelyftet”

Budget 2017

Moderaternas skolpolitiska talesperson tycker att problemet med regeringens budgetproposition är det som saknas i den: förslag för mer lärartid per elev, kvalitetshöjning av lärarutbildningen och nolltolerans mot dåliga skolor.

Fridolin om budgeten: ”Vi behöver göra mer”

Fridolin om budgeten: ”Vi behöver göra mer”

Budget 2017

Fler platser på lärarutbildningen och webbkurser för återvändande lärare är ett par av inslagen i regeringens budgetproposition. Några höjda komvux-löner eller allmän fortbildning i språkutvecklande arbetssätt står inte på agendan.

De är Sveriges främsta lärare i entreprenörskap

De är Sveriges främsta lärare i entreprenörskap

Lärare

Två lärare från Sundsvall blev utkorade till Sveriges främsta lärare i entreprenörskap.

Arbeta utomlands
Malin undervisar på paradisön

Malin undervisar på paradisön

Arbeta utomlands

Idrottslektioner på stranden – palmer utanför klassrumsfönstret. På den svenska skolan Sanuk i Thailand gör matte- och biologiläraren Malin Axelsson sin tredje säsong.
– Om någon som vill prova något liknande frågade mig så skulle jag säga ”Gör det! Våga!”, säger Malin.

Rektorn: ”Jag är positiv till att man får nya idéer”

Arbeta utomlands

När Malin Axelsson bestämde sig för att jobba i Thailand var hennes chef en ivrig påhejare.
– Jag är positiv till att man är iväg och får nya impulser och nya idéer, säger Lars Speziali, rektor på Stadsskogsskolan i Lindesberg.

Här är svenska skolor i fler länder

Här är svenska skolor i fler länder

Arbeta utomlands

Många lärare funderar på att arbeta utomlands. Här är några tips.

”Det är inte bara idrottslärarnas ansvar att eleverna rör på sig”

”Det är inte bara idrottslärarnas ansvar att eleverna rör på sig”

Elevhälsa

En ny undersökning visar många elevers aktivitetsnivå inte är tillräckligt hög under idrottslektionerna. Men Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa, menar att det inte längre är ämnets syfte.

Åsa Fahlén: Sju miljarder för att vända skoltrenden

Åsa Fahlén: Sju miljarder för att vända skoltrenden

Skolsatsning

Det behöver satsas ytterligare sju miljarder kronor på skolan.
– Regeringens lönesatsning är otillräcklig för att locka lärare tillbaka till yrket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén i en intervju om satsningar på skolan, det fria skolvalet och diskussionen om en sammanslagning av lärarfacken.

Här är de viktigaste skolfrågorna just nu

Här är de viktigaste skolfrågorna just nu

Skolfrågor

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, förde nyligen fram krav på fem nya reformer för att lyfta den svenska skolan.
Skolvärlden ställde frågan till LR:s styrelse: Vilka är de viktigaste skolfrågorna under läsåret 2016/17. Här är deras svar.

Det är inte rimligt att skillnaderna är så stora mellan skolor

Det är inte rimligt att skillnaderna är så stora mellan skolor

Debatt

Här avgörs framtiden för våra barn och det är ett lotteri. Och som vanligt är det de mest resursstarka som vinner, skriver författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius.

Kommentera
Så många blir lärare efter kompletterande utbildning i Sverige

Så många blir lärare efter kompletterande utbildning i Sverige

Lärarutbildning

Lärarstudenter med utländsk utbildning har en naturlig väg in i klassrummet via den svenska akademin.

”Nationalism är också ett av skolans ansvar”

”Nationalism är också ett av skolans ansvar”

Debatt

Hur väver man in nationalismen på ett naturligt sätt i klassrummet? SO-läraren Ulf Martinsson delar med sig av sina tankar kring ämnet.

Kommentera
Svenska lärare jobbar mest i OECD

Svenska lärare jobbar mest i OECD

Ny rapport

De svenska lärarna jobbar flest timmar men ligger nära botten vad gäller löneutveckling jämfört med andra OECD-länder, visar ny rapport.

”Nästa steg borde vara ett arbetsmiljölyft”

”Nästa steg borde vara ett arbetsmiljölyft”

Debatt

Lönen är viktig, men vi får inte glömma arbetsmiljön. Vill man behålla sina lärare måste man satsa, både på löner och förbättrade arbetsförhållanden! Ett lönelyft följt av ett arbetsmiljölyft skulle göra både lärare och elever till vinnare, skriver Gunnar Vallinder i Göteborg.

Kommentera
Forskning: Harry Potter bra för skolans värdegrundsarbete

Forskning: Harry Potter bra för skolans värdegrundsarbete

Skönlitteratur

Harry Potter har en roll att spela i skolans värdegrundsarbete. Det menar litteraturforskaren Malin Alkestrand, som snart kommer ut med sin avhandling om fantasylitteratur i skolan.

Läs bättre med hjälp av fisk

Läs bättre med hjälp av fisk

Läsförståelse

En ny svensk studie med lågstadiebarn visar att fettsyror påverkar koncentrationsförmåga och läsning positivt.

NY MINISTER
Anna Ekström ny gymnasieminister

Anna Ekström ny gymnasieminister

Ny minister

Klockan 15.01 twittrade generaldirektören för Skolverket, Anna Ekström ”Alea iacta est”.
Det står nu klart att hon är ny gymnasie- och kunskapslyftsminister (S).

"Jätteviktigt låta lärarna ägna sig åt undervisning"

"Jätteviktigt låta lärarna ägna sig åt undervisning"

Intervju

LR:s ordförande Åsa Fahlén presenterade i veckan ett antal åtgärder hon önskar att Anna Ekström ska genomföra som ny gymnasieminister. Skolvärlden ringde upp ministern för att få svar.

De dåliga resultaten gör Anna Ekström rasande

Skolresultat

Anna Ekström lämnar Skolverket och blir ny gymnasie- och kunskapslyftsminister. I en intervju med Skolvärlden förklarar hon varför hon är argare i dag än när hon började på Skolverket för fem år sedan.
– Jag är extremt upprörd, säger hon.

Reaktioner på Ekström som ny gymnasieminister

Reaktioner på Ekström som ny gymnasieminister

Politik

För 15 år sedan slutade Anna Ekström som statssekreterare. Nu är hon tillbaka i partipolitiken som ny gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Turkiska elever tvingas lämna svensk skola

Turkiska elever tvingas lämna svensk skola

Friskolor

Elever på både svenska och danska turkiska friskolor hotas av turkiska regeringsintressen och tvingas sluta på friskolorna. Sedan höstens skolstart har skolorna mist över 500 elever. Skolorna stämplas som Gülen-trogna och föräldrar skräms därför att agera genom att tvinga bort sina barn från skolorna.

Stora skillnader i kommunernas frånvaroregistrering

Stora skillnader i kommunernas frånvaroregistrering

Frånvaro

Huvudmännen har det yttersta ansvaret för elevernas närvaro. Men en ny undersökning visar att endast hälften av kommunerna samlar in statistik. 

Matematik lockar fler att bli ämneslärare

Matematik lockar fler att bli ämneslärare

På ämneslärarprogrammet på Karlstads universitet har i år 37 procent fler av studenterna valt inriktning matematik.

Webbsatsning ska råda bot på lärarbristen

Webbsatsning ska råda bot på lärarbristen

Utbildning

Här är regeringssatsningen som ska få fler lärare till skolan.
Efter lönelyft och ytterligare skolpengar lanseras det nästa år en webbutbildning som ska locka tillbaka några av de 40 000 redan utbildade lärarna.

Kommungranskning
Bästa och sämsta kommunerna i Sverige

Bästa och sämsta kommunerna i Sverige

Granskning

Lärarnas Riksförbunds rankning av skolan i Sveriges 290 kommuner visar på mycket stora kvalitetsskillnader. I en del kommuner når nästan alla elever skolans mål, i andra underkänns närmare hälften.
Här hittar du hela listan - kommun för kommun.

Här tjänar  de mest  i Sverige

Här tjänar de mest i Sverige

Lärarlöner

Lärarna i Nacka har högst snittlön i Sverige.
– Många tjänar över 40 000 kronor i månaden och en del över 50 000 kronor, säger Kristian Smitter­berg som är ordförande för LR i Nacka.

”Klar koppling mellan resultat och behöriga lärare”

”Klar koppling mellan resultat och behöriga lärare”

Behörighet

– Risken är att vi snart får stafettlärare som åker runt och sätter betyg. Det vore en vansinnigt olycklig utveckling, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Björklund vill sätta stopp för religiösa friskolor

Björklund vill sätta stopp för religiösa friskolor

Friskolor

Liberalernas partiledare Jan Björklund återvinner sitt gamla förslag om att förbjuda religiösa friskolor.

Minskad stress med längre lektioner och plustid

Minskad stress med längre lektioner och plustid

Skolmiljö

Med längre undervisningspass och möjlighet till personlig lektionstid utanför schemat hoppas Nybyggeskolan i Västerås att alla elever ska bli sedda och att stressen ska minska.

Regeringen vill minska detaljstyrningen av Skolverket

Riksdagen

I sin budgetproposition för 2017 föreslår regeringen förändringar i styrningen av Skolverket. Större frihet att anpassa verksamheten ska ge en effektivare myndighet.

Så fixar Sandra SYV i alla ämnen

Så fixar Sandra SYV i alla ämnen

Studie- och yrkesvägledning

På Västervångsskolan i Landskrona integreras studie- och yrkesvägledningen i undervisningen, med hjälp av en SYV-plan.

Elever delas upp efter etnicitet

Elever delas upp efter etnicitet

Segregation

Ett danskt gymnasium sätter ihop klasser utifrån elevernas etnicitet för att stoppa flykten av danska elever från skolan.

Översatt matematikbok ska påskynda integrationen

Översatt matematikbok ska påskynda integrationen

Skolmedel

En digital matematikbok för elever i årskurs 3-9 har översatts till arabiska och ska underlätta för nyanlända elever som inte får det stöd de behöver i skolan.

Fler tjejer behöriga till högskolan efter gymnasiet

Fler tjejer behöriga till högskolan efter gymnasiet

Betyg

Fler klarar av sin gymnasieutbildning på tre år men färre är behöriga till högskolor och universtitet. Procentuellt är det fler tjejer än killar som är behöriga efter gymnasieexamen. Detta visar en ny undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.

Eleverna vill prata mer om internet med sina lärare

Eleverna vill prata mer om internet med sina lärare

I en ny undersökning uppger 23 procent av de tillfrågade att deras lärare aldrig frågat dem om vad de gör på internet. Samtidigt säger sju av tio elever att de vill att man ska prata mer om vardagen på nätet i skolan.

Lärarna rasar över kommunens rekryteringsfilm

Lärarna rasar över kommunens rekryteringsfilm

Rekrytering

Genom en rekryteringsfilm söker Skövde kommun en ny rektor till Rydskolan. Men det enda projektet, som kostat en halv miljon kronor, hittills resulterat i är ledsna och besvikna lärare som tappat förtroendet för sin kommun.
– Det finns inget i den här svartmålningsfilmen som stämmer. Jag tycker att det är en jävla skitfilm, säger en upprörd Magnus Sannö, lokalombud Lärarnas Riksförbund i Skövde kommun.

Metoden halverade skolket på ett år

Metoden halverade skolket på ett år

Skolk

Ann Tunell, specialpedagog på Högbergsskolan i Tierp, har genom att lyssna på eleverna, ge dem respekt och stötta dem lyckats halvera skolkandet på skolan på ett år.

Heltidsmentorer hjälper fler ta studenten

Heltidsmentorer hjälper fler ta studenten

Arbetsmiljö

När mentorskapet lyftes över på heltidsanställda mentorer ökade antalet elever som tog examen från Vretagymnasiet i Linköping.

– Lärarna får koncentera sig på att undervisa, säger Annika Gabrielsson, en av mentorerna på skolan.

Nationalekonom: Därför är SYV viktigt

Nationalekonom: Därför är SYV viktigt

Studie- och yrkesvägledning

Även små insatser från studie- och yrkesvägledare kan göra stor skillnad för elevernas studieval. Men studievägledning kan också minska antalet val som sker på grund av fördomar och vanor. 

Lärare saknar kunskap kring anmälningplikt

Elevkränkning

Anledningen till att inte fler skolor anmäler brott och kränkningar kan handla om okunskap hos lärarna.

Delad uppfattning kring lärarläget i Huddinge

Delad uppfattning kring lärarläget i Huddinge

Lärarflykt

En kommun som inte vill satsa pengar, ett stort missnöje när det kommer till skolledningar och dåliga löner får Huddinges lärare att söka sig bort till närliggande kommuner. Men hur många det är som slutat är ännu oklart.

Stärkt meddelarskydd för lärare på friskolor

Stärkt meddelarskydd för lärare på friskolor

Meddelarskydd 

Lärare som jobbar för en delvis offentligt finansierad skola men som är privat anställd ska nu få samma meddelarskydd som den som är offentligt anställd.  

 

Så mycket tjänar lärarna – län för län

Så mycket tjänar lärarna – län för län

Lön

Nu ökar lärarlönerna. Förra året steg till exempel snittlönen för en grundskollärare med 4,2 procent och för en gymnasielärare med 3,9 procent.
Här är hela listan över lärarlönerna – län för län.