Annons

Här är de viktigaste skolfrågorna just nu

Publicerad 19 september 2016

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, förde nyligen fram krav på fem nya reformer för att lyfta den svenska skolan.
Skolvärlden ställde frågan till LR:s styrelse: Vilka är de viktigaste skolfrågorna under läsåret 2016/17. Här är deras svar.

Relaterat

Svante Tideman (förste vice ordförande): Den viktigaste frågan under läsåret är att skolfrågan måste fortsätta att stå i centrum, och att lärarnas villkor är helt avgörande för att säkerställa att eleverna får bästa möjliga undervisning. Lärarlönelyftet, PISA-rapporten, 2017 års löneöversyn och Skolkommissionens slutbetänkande blir bra mätare på hur lärarnas villkor kommer att utvecklas de närmaste åren.

Sara Svanlund (andre vice ordförande): Jag ser att vi just nu har ett antal frågor att arbeta med. I första hand måste vi förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar. Lärarna har en väldigt tuff arbetssituation idag med stora utmaningar. Lärarna måste få en chans att vara lärare och bedriva undervisning i en bra studiemiljö. Vi behöver också sätta press på huvudmännen att de permanentar lärarlönelyftet och dessutom skjuter till pengar så att fler lärare får ett lönelyft. Huvudmännen måste visa att de vill satsa på skolan och lärarna.

Miia Austa (ledamot): Att arbeta för att renodla professionen och låta lärare vara lärare. Detta för att komma åt arbetsbelastningen och öka attraktiviteten. Lärare ska få möjlighet att bedriva en väl förberedd undervisning och kunna reflektera över den, samt få tid och möjlighet att skapa goda relationer med elever för feedback och stöttning i lärprocessen. Staten måste ta ett ökat ansvar för att möjliggöra detta i alla skolor - oavsett kommun eller fristående huvudman. 

Anna Carlsson (ledamot): För LR, i betydelsen alla medlemmar, är arbetssituationen viktigast nu. Att ges professionell tillit och handlingsutrymme att kunna utföra de komplexa kärnuppdragen med kvalitet och stolthet. Problemet är inte tillfälliga arbetstoppar utan snarare systemtrötthet – för mycket hinder i skolors och huvudmäns styrning, organisation och stödfunktioner. Vi behöver hälsosam balans mellan komplexa krav och resurser, snabbare omfördelning av resurser dit de behövs, ändamålsenlig tidsanvändning, utbyggd elevhälsa, strategisk kompetensförsörjning, funktionella IT-system med mera.

Sten Hagberg (ledamot): Jag väljer att fokusera på den orimliga arbetsbelastning som många lärare och SYV har, och hur vi kan använda den nya arbetsmiljöförordningen 2015:4. Denna förordning säger bland annat två viktiga saker: 1) Du ska veta vilka arbetsuppgifter du ha. 2) Du ska veta vilka arbetsuppgifter du ska prioritera om tiden inte räcker till alla. Som med allt regelverk har det dock ingen effekt om det inte tillämpas. Vi i LR måste nu se till att det blir verkstad av denna förordning överallt i landet i våra skolor.

Duska Jansson Dobrota (ledamot): En tredelad raket där LR måste jobba parallellt på flera spår där både den nödvändiga löneuppvärderingen men också frågan om arbetsbelastningen och arbetsmiljö för våra medlemmar. En viktig medspelare i detta arbete måste vara staten – inte minst i frågan om att öka likvärdigheten i skolorna runt om i landet – det är fortfarande för olika, vilket inte minst visades i den senaste undersökningen som LR gjort. Där har vi övertygad vissa delar av det politiska Sverige men det finns mera jobb att göra. Sist men definitivt inte minst har vi frågan om att vårt förbund ska vara ett modernt och relevant förbund för alla våra medlemmar! Jag ser fram emot detta läsår!

Karin Johansson (ledamot): Inåt ska vi arbeta med hur LR bäst ska organisera sig för att möta medlemmarnas olika behov så att alla medlemmar oavsett huvudman, skolform och yrke får ett vasst och likvärdigt fackligt stöd. Utåt ska vi ta problemformuleringsinitiativet i skolfrågan och se till att vi som kan skolan – lärare och vägledare – visar vad vi vill uppnå och blir självklara talespersoner för våra yrken. I båda frågor behöver vi hjälpas åt på alla nivåer i förbundet för att hitta nya infallsvinklar och angreppssätt.

Catharina Niwhede (ledamot): Det viktiga för Lärarnas Riksförbund är att sätta agendan och tala om vilken skola vi ska ha i framtiden. Våra medlemmar är de som vet vad undervisning och vägledning är så det är vi som ska tala om detta för politiker och beslutsfattare. Vi måste tala om våra yrkesskickliga medlemmar och att de är värda höga löner. När vi fått höga löner för lärare och studie- och yrkesvägledare kommer det bli svårare att sätta dessa yrkesgrupper att arbeta med annat än vad kärnan i deras uppdrag är.

Ingrid Pihl (ledamot): Mest akut är att stötta ombuden i den statliga lärarlönesatsningen på lokal nivå. LR bör ligga på övriga beslutsfattare att ta sitt ansvar för både lönebildning och arbetsmiljö i reformens kölvatten. På längre sikt bör vi återerövra professionen och stoltheten i våra medlemmars arbete. Vi ska vara den självklara talespersonen för vad skolan behöver och sedan är det upp till alla aktörer som åtminstone på pappret vill ta ansvar för skolan, att göra verklighet av pratet om ökad attraktivitet.

Katarina Reineck (ledamot): Viktigaste frågan är att få ordning på lärares arbetsbelastning. Det sker en rovdrift utan like nu. Inga uppdragssamtal förs där arbetsuppgifternas tidsåtgång, kvalitet och ansvar balanseras mot resurserna. Detta är ett klart brott mot arbetsmiljölagen. 
Därefter kommer behovet att få ordning på samordning mellan kompetensutveckling, befattningar och löneutveckling över yrkestiden.

Ragnar Sjölander (ledamot): Den viktigaste frågan under läsåret är att LR:s medlemmar måste uppleva att det sker ett paradigmskifte i synen på dem och arbetet de utför, ett skifte som tar sig uttryck i märkbara förbättringar: minskad arbetsbelastning, högre lön som värdering av arbetet, ökat förtroende och stöd för lärares och SYV:s arbete från rektorer, chefer, politiker och vårdnadshavare och en tydlig tendens till statlig inblandning och styrning av de grundläggande villkor som råder i de svenska skolorna, oavsett huvudman.

Robin Smith (ledamot): Vid sidan av villkorsfrågorna och samarbetet med politiken om en sundare och starkare statlig styrning av skolan, så behöver vi som förbund formulera en idé om riktningen för vår fortsatta utveckling efter nästa kongress. Det bultande hjärtat i både skolan och den fackliga gärningen är bildningstanken, idén om att vi i gemenskap med andra kan utveckla oss själva, både som individer och kollektiv, till något ständigt starkare, klokare och bättre. Den tanken vill jag att vi förvaltar. 

Mats Sternbring (ledamot): Givetvis är arbetsmiljö och lön grunden. För detta krävs att professionen, de legitimerade lärarna, återtar ”tolkningsföreträdet” för hur svensk skola skall fungera och organiseras tror, och hoppas, jag att samhället har förstånd nog att ge lärarna och skolan de förutsättningar som krävs. Detta kräver dock att kommunala, och andra huvudmän, vågar lita på lärarna och inriktar sig på att förse professionen med nödvändiga medel. Då lockar vi rätt personer till yrket och skapar en högkvalitativ skola.

Lars Windisch (ledamot): Den viktigaste frågan för LR under 2016/17 är att arbeta för att fortsatt uppvärdera läraryrket och igen göra det attraktivt. Det måste ske parallellt med såväl uppvärdering av lön och att renodla arbetsuppgifterna kring undervisning och vägledning för att minska arbetsbelastningen. LR behöver samarbeta med olika aktörer där vi är överens för att ta initiativet i skoldebatten och opinionsarbetet.

Robert Ljungquist (LR Stud, representant): Den viktgaste frågan för LR det kommande läsåret är att fortsatt arbeta för att lärarprofessionen uppvärderas. I synnerhet med tanke på den lärarbrist som vi står inför. Det blir extra viktigt att bibhålla de reformer som har sjösats, som t.ex. lärarlegitimationen, i tider då de ifrågasätts. Det blir också fortsatt viktigt att arbeta för att huvudmännen tar sitt ansvar i uppvärderingen av yrket och att de inte obemärkt använder lärarlönelyftet som en ursäkt för att inte satsa på att lyfta lärarlönerna. Ett led i att fortsatt uppvärdera professionen är också att ställa höga krav på lärarutbildningen. För art öka kvaliteten på utbildningen är det min uppfattning att en dimensionering behöver komma till stånd, samt att ett golv för intaget till utbildningen finns.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

De tände hoppet för barnens skolgång

Stöd

För två år sedan var det ingen som trodde på idén med ett skolresurscentrum i den fattiga rumänska byn Valsa Seaca. Nu köar barnen för att få plats.

Annons
Annons

Så lägger regeringen vinsttak för friskolor

Vinster i välfärden

Regeringen och Vänsterpartiet lägger fram ett lagförslag om 7 procents vinsttak för friskolor. Alliansen och Sverigedemokraterna vill stoppa det. Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt.
– Förslaget får ett B i betyg, säger Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Känslan av svek gör att jag jobbar när jag vabbar

Debatt

Läraren Karin Herlitz vabbar för sin sjuke son – och förlorar mer i inkomst än sin man som inte är lärare. ”Systemet borde ses över så att det inte landar i att vår ansvarskänsla för våra elever gör att vi arbetar gratis”, skriver hon.

Kommentera

Debatt i riksdagen om de avstängda Academedia-lärarna

Academedia

Academedias kritiserade behandling av två lärare blev på torsdagen föremål för riksdagsdebatt.
– Det är jätteviktigt att det togs upp i riksdagen, säger Magnus Ekblom, en av de berörda lärarna.

Annons
Annons

Jurist ska utreda diskriminering vid NP

Diskriminering

Elever med funktionsnedsättning förbjuds att använda hjälpmedel vid nationella prov. Nu vill en jurist pröva i domstol om det är förenligt med lagen.

Skolverket välkomnar rättslig prövning

Nationella prov

Jurister vill pröva i domstol om Skolverket bryter mot lagen genom att inte tillåta hjälpmedel för elever med funktionsnedsättningar under nationella proven.
– Bra att det blir klarhet i frågan, säger Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Annons

Läsexperterna: Så ska Sverige fortsätta vara bäst i klassen

Läsförmåga

Svenska elever var bäst i klassen och är åter på väg mot toppskiktet vad gäller läsförmåga internationellt. Men vad ligger bakom det nya resultatet och ska vi vara nöjda med det? 
Skolvärlden har pratat med fyra framstående profiler inom läsförståelse.

Skola fick kungligt pris på Idrottsgalan

Hälsa

Gerestaskolan fick ta emot ett pris med kunglig glans på Idrottsgalan 2018. Härnösandsskolan blev ”Årets peppare” och hyllades för deras arbete med pulshöjande aktiviteter.

Forskare: Samma bråk på låg- och högstadiet

Matematik

Det innehåll eleverna möter i bråkundervisningen är väldig snarlikt varandra – oavsett om eleverna går på lågstadiet eller högstadiet. Den slutsatsen drar Caroline Nagy i sin licentiatuppsats.
– Det kan leda till att elevernas förståelse inte utvecklas, säger hon.

Ovanligt grepp för att rekrytera syv

Syv

Konkurrensen om att anställa studie- och yrkesvägledare är stenhård just nu. Marknaden har lett till att regionerna måste hitta på kreativa lösningar för att finna anställda. I Göteborgs stad är det syvarna själva som ska vägleda potentiella kollegor.

Våld i skolan: Lärare borde omfattas av Blåljusutredningen

Våld mot lärare

En undersökning bland LR-medlemmar i Malmö vittnar om hur lärare utsätts för slag, sparkar och kränkts verbalt. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén vill se skärpta straff mot de som hotar och utövar våld mot lärare.

Skolinspektionen bekräftar: Högpresterande elever glöms bort

Undervisning

Skolinspektionen ska undersöka hur skolan klarar att stötta högpresterande elever i undervisningen – en grupp som ibland glöms bort menar Skolinspektionens Helén Ängmo.

Specialpedagogen Anna: Jag jobbar för eleven

Specialpedagogik

Jobbet som specialpedagog innebär täta kontakter med kollegor, elevhälsa, föräldrar, BUP och socialtjänst. Arbetet sker på flera nivåer, men med en sak i fokus:
– Jag jobbar för eleven, säger Anna Ternhag, specialpedagog vid Lillholmsskolan i Stockholm.

SPSM: Börja med specialpedagogik i rätt ände

NPF

Specialpedagogiska insatser börjar ofta i fel ände, menar Linda Petersson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Lärarna med dödssjuka elever

Sjukhusskolan

Uppdraget: att förebygga kunskapsluckor och att vara det normala mitt i krisen. Utmaningen: att sällan kunna planera sin undervisning.
Sjukhuslärarna undervisar svårt sjuka barn och unga i alla åldrar, i alla ämnen. Och ibland händer det allra värsta – att en elev går bort.

Hård kritik mot Karolinskas lokaler för sjukhusskolan

Ett litet rum för både undervisning och administration, där två elever med rullstol inte får plats samtidigt. Kritiken är hård mot sjukhusskolans lokaler på Nya Karolinska sjukhuset. Skolinspektionens granskning visar på bristen på anpassade lokaler. 

Pax

Pax-metoden hjälper lärarna till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Många lärare kämpar dagligen med dålig arbetsmiljö, stress och tidsbrist. Maria Lychnell på Gärdesskolan har lyckats skapa en bättre studiero och arbetsmiljö med hjälp av den nya arbetsmetoden Pax.
– Vi har ett otroligt lugn i klassrummet och det är mindre stress för mig som lärare, säger hon.

Psykologen: ”Sjukskrivningarna hos lärare skulle minska”

Arbetsmiljö

Arbetsmetoden Pax har redan skapat studiero i de svenska klassrummen och en bättre arbetsmiljö för lärarna som använder modellen. Skolvärlden har pratat med Gustav Nilsson, leg. psykolog och verksamhetsledare för Pax i Sverige. 

LO: Vinstjakten kostar hundratals lärarjobb

Rapport

En ny rapport från LO beskriver vinstdrivande friskolor som ett hot mot kvalitet och mångfald.

Miljonsatsning mot psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa

Lärarnas Riksförbund ska tillsammans andra aktörer storsatsa på en ny webbplats om psykisk ohälsa hos unga.

Lärarmanifestation mot Academedia

Facklig protest

LR Stockholm demonstrerar mot skolledningen och Academedia utanför Sjölins gymnasium.
– Att ge sig på ett skyddsombud som protesterar är som att kasta sten på blåljuspersonal, säger Ragnar Sjölander på LR Stockholm.

Studie visar: Därför kritiserar lärarna karriärtjänster

Studie

I en studie om större svenska skolförändringar uppvisas stark kritik mot förstelärarreformen.
– De tycker framförallt att systemet är orättvist och de vantrivs med det individuella och konkurrensfixerade systemet, säger Mikael R Karlsson.

Stöd till högpresterande elever granskas: ”Fantastiskt”

Undervisning

Skolinspektionen ska granska hur skolor klarar att ge utmanande undervisning till högpresterande elever.
– Kunskapen om att alla elever är olika börjar sjunka in, säger specialpedagogen Mona Liljedahl.

Enkät: Hur ser DU på Skolsverige 2017/2018?

Delta

I sex delar har Skolvärlden de senaste veckorna publicerat röster från Skolsverige som svarat på frågorna vad som var viktigast under 2017 och vad de hoppas på under 2018. 
Nu har du chansen – hur ser du som läsare av Skolvärlden på Skolsverige 2017/2018? Var med och dela med dig av dina tankar och få dem publicerade på Skolvärlden.se

NPF

Efter kritiken: Modellen hjälper lärare att bli NPF-kompetenta

NPF

Skolverket har fått svidande kritik för sin specialpedagogiska satsning. Ann Lindgren, projektledare för ”Danderydsmodellen”, ställer sig bakom kritiken.
 

Svidande NPF-kritik mot Skolverket

Specialpedagogik

Skolverkets kompetenslyft inom specialpedagogik får svidande kritik av föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
– Ge lärarna konkreta verktyg, inte moraliserande idéer om relationsskapande, säger Malin Holm på ”Barn i behov”.

Skolverket om NPF-kritiken: Lärarna är nöjda

Specialpedagogik

Skolverket svarar på kritiken från Barn i behov.
– Det är svårt att säga utifrån kritiken om de har förstått hur insatsen är uppbyggd. Vi vill gärna ha en dialog med dem, säger Helena Elwin, enhetschef på Skolverket.

Niclas: Därför är jag lärare

Jag är lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen.
Här berättar Niclas Sjöström i Norrköping varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Lärare om EU-utbildningen: ”Bästa fortbildningen jag gått”

Fortbildning 

Utbildningen om EU-frågor skall öka på skolorna. Nu ska fler av landets lärare utbildas till skolambassadör för EU, med uppdraget att inspirera och stötta kollegor i arbetet med att integrera EU-kunskap i undervisningen.

Forskare: Förstelärarna har stärkt lärarkåren

Forskning

Lärarprofessionen har stärkts av karriärlärarreformen. Det menar Johan Alvehus som i ett forskningsprojekt följt upp vilka effekter reformen haft.
– Lärarprofessionen har fått större makt över frågor som rör det egna arbetet, säger han.

Nya skollagar 2018: Detta gäller

Lagändringar 2018

Nytt år innebär nya lagar. En rad förändringar rör skolans värld.
Till exempel blir de nationella proven mer styrande och det blir tydligare hur skolan ska agera när man bjuder in politiska partier.

”Ge läsningen större utrymme i klassrummet”

Debatt

”Läsningen är för viktig för att ses som enbart en läxa eller ett eget ansvar. Om vi inte har tid att läsa i klassrummet, vad har vi då tid med?”, skriver Karin Herlitz, lärare på Värmdö.

Kommentera

Här hjälper universitetet lärarna med programmering

Programmering

I Uppsala kickstartar man den snart obligatoriska programmeringen i matematiken genom ett samarbete mellan universitet och skola.
– Vi försöker möta osäkerheten många känner när det kommer till digital kompetens, säger universitetslektor Lars-Åke Nordén.

Här är de 15 mest lästa artiklarna 2017

Lista

Ingångslöner, Twitterstorm och norska forskartips. Här är listan på de 15 mest lästa artiklarna på Skolvärldens webbplats under 2017.

Stor enkät: Så ser Skolsverige på 2017/2018

Enkät

Vad var det viktigaste som hände i skolan under 2017 och vad önskar du dig mest av allt för skolan 2018? Skolvärlden ställde frågorna till landets lärare, forskare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra personer i skolans värld.

Elever upprörs av ojämställda läroböcker

Läromedel

På Enskede skola fick eleverna gå igenom sina böcker och räkna antalet bilder av män respektive kvinnor.
– Resultaten är helt sjuka. I två historieböcker är det 59 bilder på män och fyra på kvinnor, säger förstelärare Mikael Bodin.

Hon lär eleverna svenska genom sång

SFI

Chantal Kågströms SFI-elever lär sig korrekt uttal, betoning och det svenska språkets rytm genom att sjunga.

Nationella prov

Regeringen: Antalet nationella prov halveras

Nationella prov

Nu halveras antalet nationella prov i gymnasiet – för att minska stressen för lärare och elever. LR:s ordförande Åsa Fahlén är positivt inställd till regeringens beslut.
– Vi tycker det är bra att man ser över mängden prov, säger hon. 

Läraren: Fel beslut att halvera antalet nationella prov

Debatt

Regeringen har beslutat att halvera antalet nationella prov på gymnasiet nästa år. Läraren Emma Köster tycker att det är ett kliv i fel riktning om man vill stärka likvärdigheten och att eleverna får rätt betyg.

Kommentera

13 stunder: Du vet att du är lärare när…

Lärare

Höstterminen var fylld av stunder som framkallade känslor av alla de slag. Känner du igen dig själv i de här?

TVÅLÄRARSYSTEM

Nytt tvålärarsystem höjer arbetsmiljön

Tvålärarsystem

På Mimerskolan undervisar man med två lärare i varje klassrum och med mindre undervisningsgrupper. Tvålärarsystemets effektivitet syns i elevresultaten samtidigt som lärarnas arbetsmiljö har blivit betydligt bättre.

Rektorn: Så gynnas lärarna av vårt tvålärarsystem

Tvålärarsystemet på Mimerskolan har lett till strålande elevresultat och bättre arbetsmiljö. Skolledaren Johan Edelsvärd tycker att det är en satsning som ligger rätt i tiden.

Miljonsatsning ska ge fler behöriga elever

Gymnasiet

I Uppsala kommun satsar man miljoner för att fler elever ska få gymnasiebehörighet. Pengarna ska främst gå till skolor som i dag har de svagaste resultaten.

Digitala betygssystemen har blivit en tidstjuv

Dokumentation

Digitala verktyg är tänkta att hjälpa läraren. Men så här i betygssättningstider upplever många lärare att det är precis tvärt om.
– Vi har redan tidstjuvar så det räcker. Vi behöver inte fler, menar SO-läraren Mikael Bruér.
– Dokumentation är ett oreglerat område, säger Skolverkets undervisningsråd Pernilla Lundgren.

Nu ska lärarnas arbetsmiljö bli bättre

Avtal

Nu går lärarfacken in i avtalsförhandling med SKL om hur man ska lösa skolans utmaningar och förbättra arbetssituationen. Åsa Fahlén är kritisk till SKL:s yrkande om vad de vill med svensk skola.

Lärarbristen

”Sänk inte kraven för att mota lärarbristen”

Kris

Lärarbristen växer, enligt nya siffror. Det gäller att rädda den situationen utan att samtidigt sänka yrkets status igen, resonerar LR:s Ingrid Pihl.
– Att skapa undantag kring legitimation är jättefarligt, säger hon.”Sänk inte kraven för att mota lärarbristen”

Statistik: Ämnena där flest lärare fattas

Nya siffror

Så spås lärarbristen se ut fram till och med år 2031.

Skolverkets nya siffror: 77 000 lärare saknas om fem år

Lärarbristen

De kommande fem åren måste skolor och förskolor rekrytera 77 000 heltidstjänster – drygt lika många som det totala antalet lärare i den kommunala grundskolan idag.
– Det är inte möjligt, och det är en insikt som man måste ta till sig, säger Fredrik Svensson på UKÄ.

Så ska lärare bli bättre på inkluderande undervisning

Forskning

Många lärare är positiva till inkluderande undervisning, men anser att det är ett svårt uppdrag att genomföra. Det visar en färsk avhandling på Malmö högskola.

Alliansen: ”Välfärden står på spel”

Debatt

Alliansen i Stockholms stad kräver en utredning av konsekvenserna gällande vinstförbud i välfärden – någonting som enligt dem har avfärdats av Socialdemokraterna.

Kommentera

Hård press på lärare i svenska som andraspråk

Lärarbrist

Det går fler utlandsfödda elever i svenska skolan än tidigare, och nya siffror från SCB visar dessutom att en större andel av dem läser svenska som andraspråk än för 10 år sedan.
– Vi har en gigantisk brist på lärare i ämnet, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Debatt om ”Vit makt-läraren”: Kan inte arbeta som lärare

En person aktiv inom vit makt-rörelsen arbetar som lärare på en gymnasieskola i Mellansverige.  
– Man kan inte arbeta som lärare om man inte står för skolans värdegrund, säger Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare för Teskedsorden.

Skolverket: Vit Makt-sympatisör skulle kunna jobba kvar i skolan

Värdegrund

En person aktiv inom vit makt-rörelsen arbetar som lärare på en gymnasieskola i Mellansverige. Är det ens möjligt i skolans värld?
– Det är inte helt klart vad som är konsekvensen av det, säger Skolverkets rättschef, Jonas Nordström till Skolvärlden.

Bristande stöd till obehöriga lärare slår hårt mot elever

Granskning

Skolor brister i sitt stöd till obehöriga lärare, visar en rapport från Skolinspektionen.
– Eleverna drabbas när de obehöriga lärarna inte får en bra introduktion, säger Heléne Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Så stöttas lärarna efter knivmordet på skolan

Knivmord

En 17-årig pojke knivhöggs till döds på en skola i Stockholm på onsdagen. Flera lärare bevittnade händelsen.
– Nu är det viktigt att låta folk få ventilera sina känslor och trygga upp och säkra upp miljön, säger John Nilsson, ombud på LR.

Facket: Academedias agerande befäster en farlig tystnadskultur

Academedia

Historien med två lärare inom Academediasfären som avskedats, avstängts och omplacerats av till synes politiska skäl väcker vrede och oro bland lärarna i landets största skolkoncern.
– Det finns många ombud som är rädda att uttala sig, säger Andrés Jerez, LR:s koncernombud inom Academedia.

Lärare: Så vill vi gå vidare med #MeToo

#MeToo

Stödmaterial för elevsamtal, tid för reflektion och uppdaterad sex-och samlevnadsundervisning ligger högt på lärarnas önskelista efter vittnesmålen om sexuella övergrepp i skolan.

UKÄ: Bättre VFU med övningsskolorna

VFU

Försöket med övningsskolorna har bidragit till högre kvalitet på lärarutbildningens VFU, visar Universitetskanslersämbetes utvärdering.
– Men vi skulle hellre se att man gjorde VFU bättre för alla, säger LR Stud-ordförande Mimmi Rönnqvist.

Öppet brev #metoo

Samling för en skola fri från trakasserier och övergrepp

Debatt

”Vi måste gå till botten med de strukturer som gör att sådant här kan ske samtidigt som skolans uppgift är att motverka kränkande behandling och sexuella trakasserier”, skriver företrädarna för landets elever, lärare och skolledare med anledning av #metoo-rörelsen.

Kommentera
Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Nyanlända

Samlat

Här har vi samlat artiklar som handlar om nyanlända elever.

Annons
Läsarfrågan

Samlat

Här hittar du svar på läsarfrågor om knepiga lärarsituationer, undertecknade Margareta Normell, lärare, psykoterapeut och författare.

Annons