Annons

Jag vill inte debattera kondomer i min klass

När jag gick ut lärarutbildningen 2006/2007 valde jag att skriva mitt examensarbete om värdegrundsarbete utifrån HBTQ-frågor inom skolan. Jag ville veta om detta var något lärare arbetade med och om de hade den kompetens som krävdes.

Lite statistik

Den enkätstudie jag gjorde bland lärare och elever på gymnasiet i Umeå visade att 100% av lärarna och 79% av eleverna ansåg att det är viktigt att lyfta värdegrundsarbetet kring HBTQ-frågor. Drygt hälften av lärarna hade någon gång valt att göra det men 83% av eleverna hade inte ens tänkt tanken att detta skulle kunna göras i skolan.

Bland de lärare som lyft dessa frågor ansåg nästan samtliga att det hade varit positivt, något enbart var femte elev som upplevt det höll med om. En tredjedel av lärarna ansåg att de hade goda verktyg för att lyfta frågorna, en tredjedel ansåg att de nog hade det i vissa givna situationer. En tredjedel av lärarna ansåg att de inte hade några verktyg för det alls Alla önskade mer fortbildning och mer tid för att kunna reflektera, resonera och erfarenhetsutbyte kring hur de kan arbeta med HBTQ-frågor.

Den forskning jag visade på i mitt examensarbete pekade mot att dessa frågor ska lyftas i alla ämnen. Lärarna ansåg att Svenska och Samhällskunskap var bäst lämpade.

Sex och samlevnad

Men hur jobbar vi bäst med värdegrundsfrågor? Ja, en sak säger många sakkunniga: temadagar och värdegrundsövningar är problematiska. Temadagar för att de tar slut och sällan påverkar det vardagliga arbetet och värdegrundsövningar för att de kräver väldigt mycket kunskap av ansvarig lärare.

Satsa hellre på att integrera det i alla ämnen. Låt det bli en naturlig del av klassrumsdiskursen. Själv kommer jag genast att tänka på hur sex och samlevnad nu ska bli en tydligare del av samtliga ämnen. Jag fick dock lätt panik när jag läste en skrivelse och förslaget att man kunde låta eleverna skriva argumentationer kring kondomanvändning togs upp. Ett bra förslag för många kanske, men själv blir jag av någon anledning tomatröd i ansiktet bara jag läser ordet kondom.

Däremot brukar jag alltid beröra makt, kön och samtycke. Detta kan man göra i svenskan genom att välja artiklar som eleverna skriver referat på, eller kanske som tema för utredande text. I historian finns massor med uppslag där vi kan beröra och belysa makt, kön och samtycke ur ett historiskt och samtida perspektiv.

I Sverige har sexualkunskap varit ett obligatoriskt ämne sedan 1955 och var införlivat i biologi och historia. Bildkälla: Wikimedia Commons

Regeringssatsning

En artikel i Skolvärlden lyfte nyligen Skolinspektionens granskning av skolors arbete med sex och samlevnad. Granskningen visade att det är svårt att få elever delaktiga samt att det behövs fler verktyg för lärarna. Resultatet på den undersökning jag gjorde 2006 står sig alltså fortfarande. Även rörande HBTQ-frågorna som särskilt omnämns som ett område där mer arbete är nödvändigt.

Skolinspektionen klargör att sex och samlevnad är formulerad som en del i läroplanens centrala innehåll och således varje lärares ansvar. Rektors ansvar sedan att detta arbete följs upp och att personal i behov av utbildning får det. Redan nästa år, menar Gustav Fridolin i artikeln, kommer dessutom regeringen med fler konkreta förslag krig arbetet med sex och samlevnad.

#tystiklassen

Så nu är vi här. Vi har vetat det länge. Skolan med allt vad den ansvarar för i form av att vara obligatorisk i nio år och sedan väldigt viktigt i ytterligare tre, kan inte erbjuda alla elever en skolgång trygg från sexuella trakasserier och kränkningar. Hundratals vittnesmål samlades in under haschtagen #tystiklassen. Facebookgruppen med samma namn fick snabbt 1700 medlemmar. Detta sker under deras arbetsdag i den skola de enligt lag måste gå till i nio år. Det borde inte ske. Inte 2018. Och måtte det nu gå snabbt att implementera mer undervisning, mer dialog och en trygg miljö för våra elever.

Så, vad försöker jag egentligen komma fram till? Jo, vi har ett stort intresse för värdegrundsfrågor i skolan, men vi har få verktyg.

Vi lärare tycker det gick superbra när vi lyfte HBTQ-frågor i klassrummet. Eleverna höll inte med. Vi lärare vill lära och mer. Vi vill reflektera, diskutera och bli bra på detta. 

Sex och samlevnad ska prägla skolämnena tydligare. Jag vill inte debattera kondomer i min klass (vad ska de debattera? Vems ansvar det är att ha en i väskan, eller om de ska användas alls?). Läraren i naturkunskap tog på sig det uppdraget.

Jag vill prata makt, kön och samtycke, och på så vis känner jag att jag drar mitt strå till stacken. Och alla ni som tycker att detta känns för svårt: kräv fortbildning, det är både er rättighet och skyldighet. 

Reagera på inlägget:

Lika lön för lika arbete?

I den senaste säsongen av Fröken Friman synliggörs de spänningar som skapas i och med att många män inte ville låta kvinnorna ta del av den fackliga kampens gemenskap. Vid tiden säsongen utspelar sig finns yrkesarbetade kvinnor, men de arbetar inte på samma villkor som männen.

Detta fick mig att börja tänka på oss lärare. I vårt yrke ser vi skillnad mellan könen vad gäller såväl undervisningsområden som lön, där manliga medlemmar i LR tjänar i genomsnitt cirka 6000 kronor mer per år. Skillnader som är arv från svunna tider. Arv som jag tror vi vill lämna bakom oss.

Det är i dessa svunna tider jag tar avstamp i detta inlägg. Vi börjar dock inte under medeltidens katolska skola, eller 1700-talets revolutionära idéer om jämlikhet. Vi ska börja under den industriella eran.

Kvinnor som arbetskraft

Under 1800-talet kommer en ny arbetsmarknad att efterfråga ny arbetskraft. Den puritanskt präglade synen på kvinnan kommer att luckras upp, nu när hon efterfrågas på arbetsmarknaden, och grunden läggs för ett modernt industriellt samhälle där både män och kvinnor arbetar.

Men även om allt fler kvinnor arbetar, ses de som en tilläggsarbetskraft. En gift kvinna försörjdes av sin man och en ogift kvinna försörjer ingen familj och behöver därför inte ha en hög lön. Lönefrågan leder dock till att kvinnor och män blir konkurrenter där vissa anser att kvinnors närvaro på arbetsmarknaden håller lönerna nere.

Fler kvinnor yrkesarbetar dock, samt deltar i akademiska studier. 1800-talet är en tid då många lagar tillkommer just för att öppna upp akademin, som tidigare varit förbehållen män. 1923 kom dessutom behörighetslagen, något som skulle ge även gifta kvinnor möjlighet att yrkesarbeta på samma villkor som männen.

Sinnessvaga och underutvecklade kvinnor

Erstaviks folkskola med lärarinnan Hanna Lundström och skolklass. Skolan lades ner 1935, byggnaden brann ner 1966. Bilden är från 1902. Bildkälla: wikimedia commons

Att kvinnor gav sig ut i det offentliga livet var nytt och många hade svårt att vänja sig vid tanken. Den tidigare biologistiskt präglade synen på kvinnor menade att hon var av ett svagare psyke. Hennes energi skulle inte heller räcka till att både föda friska barn och studera. En svensk medicinare dokumenterade under tidigt 1900-tal att en småskolelärarinnas sinnessjukdom berodde på en intellektuell överansträngning hon dragit på sig genom deltagande vid seminarier. Många av de lösningar som kommer att presenteras för kvinnor vid denna tid utgår ofta ifrån att hon är svagare än mannen. Enligt många skulle därmed kvinnan särskiljas från mannen, eftersom hon ändå inte kan konkurrera med honom. Hon ska således välja yrken som präglar hennes moderlighet, en egenskap som för övrigt ses som väldigt positiv. 

Kvinnan som aktiv medborgare

Industrialiseringen har tagit plats i Sverige. Kvinnor har med många förbehåll och trots många hinder börjat arbeta och utbilda sig. Demokratin växer fram och kvinnor inser att de kan förändra samhället om de börjar organisera sig. Hon strävar efter rösträtt och den manliga dominansen hotas. Kvinnor kan bli aktiva medborgare.

Denna politiska utveckling går också att koppla till folkskolans införande. Något som inte alls sågs som positivt vid 1800-talets mitt. Den var dyr och det var besvärligt att inte i samma utsträckning kunna använda barn som arbetskraft. För att hantera motståndet instiftas småskolor, vilka ska ligga nära hemmen. På småskolorna arbetade framför allt lågutbildade kvinnliga ungdomar eftersom de var billiga att anställa. Det fanns två vinster med detta: kvinnor fick in en fot i det svenska skolsystemet och motståndet mot skolorna minskade. Kvinnors undervisning av små barn var inget nytt, det fanns en lång tradition av detta. Det nya är titeln lärarinnor, vilket småskolans undervisande kvinnor från år 1887 kommer att få kalla sig. Småskolan blir en succé. Den är både billig och bildande.

Den fattiga lärarinnan föds

Folkskollärarinnan vid Jakobs folkskola, Hilma Bergman, ca 1893. Bildkälla: Wikimedia Commons I och med den nya yrkestiteln händer det något för kvinnor inom lärarbanan. Man vill inte att småskolans personal, som är billig i drift, ska konkurrera ut folkskolans examinerade lärare. Många familjer fortsätter dessutom skicka sina äldre barn till småskolan, eftersom den ligger närmare. Staten sätter tydliga gränser mellan småskolan och folkskolan, där småskolan hamnar i en klart underordnad position.

Småskolans lärarinna blev en del av ett lärarproletariat. Hon levde under miserabla förhållanden och saknade ända fram till sekelskiftet såväl minimilön som pension och uppsägningstid. Hon tjänade klart mindre än andra yrkesarbeterskor och behövde ofta ha ett extraarbete.

Inom folkskolan var inte heller kvinnans närvaro ovanlig. Hon ansågs lämplig för undervisning utifrån sin kvinnliga natur och medelklasskvinnan hade dessutom bra moral. Medelklasskvinnan hade sedan länge arbetat som guvernant. År 1856 fastslogs det att kvinnor skulle anställas inom folkskolan, trots att hon då skulle konkurrera mot männen. Hon fick dock inte leda skolan. Ur ett arbetsgivarperspektiv var kvinnans närvaro bra eftersom lönerna hölls nere.

Konflikter mellan män och kvinnor

Spänningarna mellan män och kvinnor inom folkskolan kommer att växa. Konkurrensen och lönefrågan skapar splittringar. Inom småskolan fanns grupper av kvinnor som arbetade organiserat för att uppnå pension, högre lön, arbetsbostad och dylikt. Här var splittringen inte densamma som inom folkskolan. Inom folkskolan uppstod konflikten framför allt mellan kvinnliga och manliga lärare.

Lärarnas arbetsmarknad var könssegregerad. Det ansågs att män och kvinnor var lämpade inom olika ämnesområden utifrån deras könsspecifika egenskaper. Fram till 1890 åtnjöt män och kvinnor inom folkskolan förhållandevis lika förutsättningar. Dock ser man då hur löneskillnaderna började öka och det diskuteras ett giftermålsförbud. Med oro för vidare försämringar kommer nu kvinnorna inom folkskolan att organisera sig. Kvinnor på styrande positioner minskar i antal, trots att antalet kvinnliga folkskollärare ökar. Vidare var också hennes karriärmöjligheter stängda och hon hade inga möjligheter att gå vidare till högre lärartjänster inom skolan.

Samtidigt minskar tillströmningen av manliga lärare, något man vill motverka. Argument från regeringshåll menade att män bygger upp och driver skolan, och därav förtjänade högre lön. Dessutom ansågs det biologiskt betingat att kvinnor orkar mindre. Detta kom att landa i löneregleringsförslaget och skapade en intensiv debatt, inte minst på riksdagsnivå.

Det blev dock inte någon statlig reglering av lönerna just då, även om debatten fick stor genomslagskraft. Det finns också de som menar att särskillnadssynen rörande mäns och kvinnors särart levde kvar längre i skolan än i resten av samhället. Men mot 40-talet beslutades att lönerna skulle vara jämlika.

Mot en jämställd arbetsmarknad

Vi kan dock konstatera att kampen för lika lön och en uppvärdering av kvinnors insatser fortfarande är på agendan. Även om det är på väg åt rätt håll känns det rimligt att fortsätta sträva mot att löneskillnader mellan män och kvinnor ska försvinna helt. Kanske kan vi även hoppas på att den moderna skolan i allt större utsträckning får barn och unga att uppleva att deras könstillhörighet inte styr yrkesvalen. Att alla möjligheter är öppna för alla barn och unga, och att det i sig ger en mer jämställd arbetsmarknad.

Reagera på inlägget: