Annons

Att vara skolbibliotekarie och medpedagog

I mitt arbete som skolbibliotekarie har jag förmånen att få initiera, skapa och driva pedagogiska projekt i tätt samarbete med lärarna. Projekten fokuserar på lässtimulans liksom medie- och informationskunnighet (MIK), allt med utgångspunkt i Lgr11. Mitt uppdrag är att, som medpedagog, samarbeta med lärarna kring elevernas måluppfyllelse. Skolbiblioteket är en angelägen pedagogisk verksamhet där eleverna möter mig såväl i klassrummet som i biblioteket. Biblioteket är en logisk kontinuitet i undervisningen genom att pedagogiska samtal kring litteratur och källkritik kan fortsätta efter att lektionen avslutats. Grunden för det synsättet är att biblioteket är en funktion och inte en plats. Naturligtvis spelar det fysiska rummet med böcker och forum för spontana litteraturmöten en oumbärlig roll, men det är min fackkompetens och mitt engagemang som bibliotekarie som ÄR biblioteket. Biblioteket är den plats där min kompetens som bibliotekarie just då fyller ett pedagogiskt syfte, oavsett plats. De lärare som jag samarbetar med ser mig som en naturlig pedagogisk resurs och de har fullt förtroende för att involvera mig i sin undervisning. I vårt gemensamma kompetensspektra kan vi skapa en högre måluppfyllelse för eleverna. Att inte ta till vara den möjligheten vore ett oerhört resursslöseri som skulle missgynna både eleverna och det kollegiala lärandet.

Som bibliotekarie kan jag obehindrat röra mig mellan arbets- och ämneslag för att göra det mina lärarkollegor upplever att de inte hinner, nämligen att prata med de kollegor som undervisar i andra ämnen. Jag kan föreslå idéer, komma med färdiga projektkoncept etc därför att jag hör att lärarna, oavsett ämnestillhörighet, ofta resonerar utifrån liknande problemställningar. Naturligtvis har de lite olika perspektiv, men här kan jag som bibliotekarie knyta ihop gemensamma trådar och föreslå ämnesintegrerade projekt som ökar elevernas måluppfyllelse. Att jag som bibliotekarie fungerar som medpedagog utmanar den traditionella synen på både bibliotekarien och läraren. Som bibliotekarie måste jag våga ta plats i olika pedagogiska sammanhang och mina lärarkollegor måste vara tillräckligt trygga i sin egen roll som pedagoger för att våga låta bibliotekarien bidra till den måluppfyllande verksamheten.

Att skolbiblioteket spelar en viktig pedagogisk roll är med dagens tandlösa lagstiftning och dess bristande uppföljning inte någon självklarhet, påfallande många grundskoleelever saknar fortfarande aktiva skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier. Regeringen har tagit fasta på kritiken och inleder under 2015 samtal med relevanta skolbiblioteksaktörer gällande lagstiftningen, vilket naturligtvis är glädjande. Min förhoppning är att tillgång till skolbibliotek inom en överskådlig framtid ska betyda att alla elever har en fackutbildad bibliotekarie som tillsammans med läraren verkar för högre måluppfyllelse vad gäller lässtimulans och medie- och informationskunnighet.

Reagera på inlägget:

Facebook kommentarer