brak
Politik

10 förslag: Så ska tryggheten öka i skolan

Liberalerna presenterar ett ordningslyft med tio åtgärder för ökad trygghet och studiero i skolan.
Bland annat föreslås att alla skolor ska införa konsekvenstrappor, att man ska lägga ner BEO och att kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder slopas.

Här är Liberalernas förslag i korthet:

1. Höj kraven på vad en kränkning innebär.
Liberalerna vill ändra skollagen för att förhindra att enskilda elevers subjektiva uppfattningar om vad som utgör en kränkning inte blir för styrande.

2. Lärare ska inte hotas med anmälan till Skolinspektionen.
Liberalerna vill att anmälningssystemet reformeras för att motverka missbruket.

3. Liberalerna kräver att Barn- och Elevombudet läggs ner.
Liberalerna ser en stor risk för att BEO skapar en osäkerhet inom lärarkåren, vilket har visat sig leda till att många lärare undviker att ingripa i bråk av rädsla för att bli anmäld.

4. Inför förväntansdokument mellan skolor och föräldrar.
Liberalerna föreslår att alla skolor ska ta fram ordningskontrakt som elever och vårdnadshavare ska skriva under.

5. Inför konsekvenstrappor.
I syfte att tydliggöra för så väl elever, lärare som vårdnadshavare vilka regler som gäller på en skola och vad för konsekvenser regelövertramp får föreslår Liberalerna att alla skolor ska ta fram en konsekvenstrappa.

6. Slopa kravet på medbestämmande för elever om ordningsregler.
Liberalerna vill ändra i skollagen så att skolledningen får fullt mandat att besluta vilka ordningsregler som behövs på en skola för att säkerställa trygghet och studiero för alla elever.

7. Inför ersättningskrav för elever som begår skadegörelse.
Liberalerna kräver att alla huvudmän ska upprätta rutiner för hantering av ersättningskrav.

8. Slopa kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder.
Liberalerna föreslår att enklare åtgärder, som exempelvis när en lärare tillfälligt skickar ut en elev som stör, inte ska omfattas av lagkrav på dokumentation.

9. Förtydliga vilka befogenheter lärare har i skollagen.
Liberalerna vill att lagen blir tydligare gällande vilka befogenheter lärarna har.

10. Skolor ska vara stängda för obehöriga.
Liberalerna vill se att det ska vara enklare för skolor att vara stängda för obehöriga. 

Källa: Liberalerna

Skolvärlden har tidigare belyst de stora arbetsmiljöproblemen med hot och våld i skolan.

I april 2019 släppte Skolverket sin senaste attitydundersökning som visade att var fjärde lärare har utsatts för hot och våld på sin arbetsplats under det senaste läsåret. 

Med bakgrund av de rådande arbetsmiljöproblemen i skolan släpper Liberalerna nu en rad olika åtgärder för en ökad trygghet och studiero i skolan.

I korthet är Liberalernas förslag uppdelade i tre områden (se samtliga förslag i faktarutan): 

  • Stopp för oseriösa anmälningar mot lärare.
  • Regelövertramp i skolan måste mötas av konsekvenser.
  • Lärarna måste känna tydligt stöd i lagen. 

Partiet vill lägga ner Barn- och Elevombudet (BEO), höja kraven på vad en kränkning innebär och förtydliga vilka befogenheter lärare har i skollagen.

I en av punkterna föreslår Liberalerna också att alla skolor i landet ska införa konsekvenstrappor. Det ska vara rektorn som fattar beslut vilka steg som ska ingå i konsekvenstrappan samt för att det finns rutiner på hur de upprätthålls.

– Vi ser i Skolinspektionens enkäter att en stor andel elever uttrycker att när man stör så får det inte alltid en konsekvens. En konsekvenstrappa kan vara att man i första hand kallar in till ett möte med rektor eller att man kallar in elevhälsoteamet. I vissa fall måste man ingripa direkt och stänga av en elev omgående, säger Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson.  

En annan konkret punkt handlar om att partiet vill slopa kravet på skriftlig dokumentation vid disciplinära åtgärder.

– Det har framkommit att en stor del av det som man dokumenterar finns det inga krav på från staten, utan man gör det av rädsla för att bli anmäld. Vi menar att man ska gå in och rensa och förtydliga.  

Hur ska alla de här punkterna som ni föreslår göra skillnad? 

– Det viktigaste är att minska på de administrativa kraven. Om jag beslagtar en mobil eller om jag visar ut en elev ska jag inte behöva upprätta en massa dokument som rektor och lägga flera timmar på det. Ibland avstår man också från att ingripa på grund av all byråkrati, säger Roger Haddad och fortsätter: 

– Förtydligar vi lärarnas befogenheter, avvecklar BEO och ändrar skollagen kring det här med personkränkningar då kommer fler att känna sig trygga att ingripa mot stökiga elever. Det kommer att ge en bättre arbetsro för lärarna och bättre studiero. 

Skolvärlden har nyligen skrivit om att regeringen tillsatt en ny snabbutredning som syftar till att skapa bättre studiero i skolan.

Mobilförbud, porrstopp och fler avstängda elever. Det är några av punkterna i utredningen.

Tyder era förslag på att Liberalerna inte nöjda med punkterna i utredningen? Eller varför kommer era förslag så nära inpå detta?

– Januariavtalet slöts under en mycket skakig politisk parlamentarisk period. Det är omöjligt att få in alla punkter just när man skriver ett sådant dokument. Under rubriken ”Nationell studieplan för trygghet och studiero” var det inte definierat från något av partierna vad ett sådant program ska innehålla. Det här är nya inspel till det arbetet, säger Rober Haddad. 

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker det är bra att partiet engagerar sig i frågan om ökad trygghet och studiero. 

– Det är en viktig fråga. Men jag tycker att man borde ha haft med en punkt om att lärare ska få möjligheter att förbereda sin undervisning. För när lärare har väl förberedda och strukturerade lektioner så bidrar det till trygghet och studiero.

Åsa Fahlén anser dock att det är bra att partiet vill höja kraven på vad en kränkning innebär.

– En lärare i en undervisningssituation är inte vilken vuxen som helst, utan du har ett ansvar både för undervisningen du ska bedriva men också tillsynsansvaret för alla elever som du möter – vilket gör att du måste få större befogenheter. 

Är det något av förslagen som du tycker sticker ut negativt?

– Jag tycker inte att man ska lägga ner BEO, det är att gå för långt. Jag är inte heller säker på att man behöver skriva om skollagen. Men däremot skulle man behöva se över BEO:s uppdrag. 

Samtidigt oroas Åsa Fahlén över att införandet av konsekvenstrappor riskerar att öka dokumentationskraven för lärare. 

– Vi behöver inte ökade krav på dokumentation. Däremot måste det finnas en tydlighet på en skola vilka förordningsregler som gäller och vad som gäller när någon överträder de bestämmelserna. 

Kommentera