Annons
Reine Södergren, ombudsman för Lärarnas Riksförbund, svarar på 23 frågor om corona. Bilden är ett montage. Foto: Karin Sjödin, Shutterstock.com

Uppdaterad: 23 frågor och svar om corona

Publicerad 2 november 2020

Relaterat

Smittspridningen har tagit fart i Sverige. Hur påverkar regeringens nya regler dig som lärare? Har du rätt att stanna hemma eller arbeta på distans? Får du ha skyddsutrustning på jobbet? Reine Södergren, ombudsman för Lärarnas Riksförbund, reder ut 23 frågetecken.

Uppdaterad 20 november 2020.

Hur påverkar de senaste restriktionerna från Folkhälsomyndigheten mig som lärare?

– Det är viktigt att skolorna följer eventuella lokala eller regionala restriktioner. De skärpta råden ökar kravet på huvudmännen att anstränga sig mer för att minska smittspridningen. Exempelvis genom att öka möjligheten för lärare att hålla den sociala distanseringen i skolan och att undvika fysiska möten mellan personal genom att gå över till digitala möten. Sedan ska man försöka hålla avstånd mellan och till eleverna så gott det går, men där är problemet ofta att salarna inte är större än vad de är.

Hur påverkar regeringens nya regler mig som lärare? 

– Restriktionerna om offentliga sammankomster om max 8 personer omfattar inte skolverksamheter men de är normerande i betydelsen att huvudmännen ska anstränga sig att försöka minska antalet fysiska möten. Regeringen har även ökat möjligheterna för huvudmännen att bedriva distansundervisning för gymnasieskolor.

Vad gör jag om jag inte får tillåtelse att arbeta hemifrån utanför lektionstid?

– Prata med din rektor och hänvisa exempelvis till utbildningsminister Anna Ekströms förväntningar på skolhuvudmännen. Du kan även ta kontakt med LRs skyddsombud eller annan förtroendevald.

Min skola ska ställa om all undervisning till fjärr- och distansundervisning men jag känner inte att jag har tillräcklig teknisk kunskap. Vad kan min arbetsgivare kräva av mig?

– Arbetsgivare ska i grund och botten se till att lärare har de kunskaper och utrustning som behövs för att kunna fjärr- och distansundervisa. Är man osäker på tekniken ska man be om stöd och försöka så gott man kan.

Vad ska jag göra om tiden inte räcker till för att planera om uppgifter så att de är anpassade för distansundervisning?

– I första hand påpeka brist på tid till rektor och gemensamt försöka hitta lösningar och prioriteringar. Kan man inte hitta lösningar så kan man som medlem vända sig till sitt skyddsombud eller förtroendevalda för stöd i diskussionerna.

Hur fungerar det med reglerad arbetstid och förtroendearbetstid om jag ska arbeta hemifrån?

– Det innebär egentligen ingen skillnad. Det finns inget som hindrar att en lärare fullgör sin reglerade arbetstid hemma såväl som på skolan eller under utflykter. Men rektor och lärare behöver fortfarande hålla koll på den reglerade arbetstiden. 

Det är lätt att spela in och skärmdumpa under distansundervisning och jag är orolig att jag eller elever ska hängas ut i samband med detta. Finns det något jag kan göra för att förhindra detta?

– Jag tror att lärare måste vara medvetna om att det är lättare att bli inspelad vid fjärr- och distansundervisning. Jag tycker att rektorer ska vara tydlig med vilka förväntningar som finns på eleverna och vilka ordningsregler som gäller. Tydlighet är väldigt viktigt för att minska risken att distansundervisning leder till kränkningar. Skulle eleverna ändå bryter mot reglerna så behöver rektorn agera och prata med både elever och vårdnadshavare. 

Min grundskola har bestämt att elever som är frånvarande ska ges distansundervisning, samtidigt som jag ska bedriva vanlig undervisning för närvarande elever. Hur ska jag hantera detta?

– Här finns risken för ohälsosam arbetsbelastning. Vid sådana tillfällen behöver rektor och skyddsombudet göra en riskbedömning. Antingen får prioritera bort andra arbetsuppgifter eller hitta någon annan lösning. 

Min skola följer inte myndigheternas råd angående vad gäller socialt avstånd och städning. Vad ska jag göra?

– Då tycker jag att man ska kontakta skolans skyddsombud som får påtala bristerna för arbetsgivaren. Saknar man skyddsombud på sin egen skola så kan man vända sig till huvudskyddsombud eller till förtroendevalda i kommunföreningen eller i den särskild föreningen för medlemmar på friskola.

Varför är vissa restriktioner självklara på andra arbetsplatser men inte i skolan?

– Att man inte har rekommenderat att skolor ska stänga ner motiveras med att elever i liten omfattning bidrar till spridningen och att man tycker att det är så viktigt att eleverna får sin utbildning.

Varför kan inte skolan, precis som alla andra öppna arbetsplatser, ställa om själva?

– Huvudmännen avgör själva om de vill gå över till distansundervisning. Distansundervisning är dock enklare inom gymnasiet. I grundskolan är det svårare att bedriva distansundervisning eftersom barnen är yngre.

Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket, som utgår från de arbetsvillkor som finns i skolan, inte enbart för de lokala färdmedlen på vägen dit. Väntar jag förgäves?

– Om nationella rekommendationer övervägs kan egentligen bara Skolverket svara på.

Jag saknar riktlinjer för oss lärare som ingår i riskgrupperna. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans?

– Lärare kan ha rätt att vara hemma och få ersättning från försäkringskassan om man tillhör en riskgrupp, precis som alla andra. Men då ska man vara drabbad av de sjukdomar och tillstånd som omfattas, exempelvis en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling.

Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Vad är arbetsgivarens ansvar?

–  Arbetsgivarens ansvar handlar om att försöka organisera arbetet så att smittrisken minimeras och se till att man följer Folkhälsomyndighetens råd så gott det går. Arbetsgivaren ska även göra en riskbedömning för att identifiera de risker man ser och vidta åtgärder som tar minimerar dessa. Vissa skolor har till exempel satt upp skärmar i matsalen, försökt hålla isär bänkar och låtit årskurserna växelvis undervisas i skolan respektive hemma.

Får jag ha skyddsutrustning på jobbet?

– Skyddsutrustning, som exempelvis munskydd och visir, är ingenting som Folkhälsomyndigheten rekommenderar men Lärarnas Riksförbund anser generellt att de lärare och vägledare som vill använda skyddsutrustning i skolan också ska få göra det. Rektor och huvudman ska inte förbjuda skyddsutrustning utan måste få sina arbetstagare att känna sig trygga utifrån var och ens situation.

Jag tillhör en riskgrupp, men arbetsgivaren vill att jag arbetar som vanligt. Vilken hjälp kan jag få av facket?

– Hör man till någon riskgrupp som omfattas kan man ha rätt att vara hemma och begära ersättning från försäkringskassan. Men vill man jobba trots att man tillhör en riskgrupp så ska man endast göra det på ett sätt som gör att man inte blir utsatt för smittrisk. Man kanske kan undervisa på distans eller göra helt andra arbetsuppgifter hemifrån. Vill man ha hjälp och stöd i en sådan diskussion med sin arbetsgivare så tycker jag att man ska vända sig till skyddsombud och våra förtroendevalda för att säkerställa att det blir på ett bra sätt.

Vad gör jag vid symptom hos mig själv eller mina elever?

– Vid egna symtom ska man vara sjukskriven och hemma. Elever med symtom ska inte vara i skolan. De flesta skolor har rutiner för hur man ska göra om någon elev insjuknar under dagen. Yngre elever ska hållas avskilda från övriga elever fram till att vårdnadshavare kommer och hämtar. Som lärare är det viktigt att hålla koll och följa dessa riktlinjer.   

Kan föräldrar kräva ett få veta om andra barn visat symptom eller är sjuka?

– Nej de kan de inte.

Hur påverkar det mig om min skola stänger?

– Om en grundskola stänger så kan distansundervisning bli aktuellt för de äldre eleverna. Situationen för yngre elever är svårare att svara på eftersom det inte varit aktuellt på samma sätt.

Kan jag bli tvungen att arbeta på helger och lov längre fram om min skola stänger?

– Arbetsgivaren har möjlighet att ändra på arbetstiderna, men det kräver framförhållning. LRs uppfattning är att arbetsgivaren i så fall behöver förhandla sådana förändringar. För lärare med ferie kan det aldrig bli aktuellt med fler än 194 arbetsdagar underläsåret.

Får jag behålla min lön om min skola stänger?

– Vår uppfattning är att medlemmar ska ha lön så längde de står till arbetsgivarens förfogande.

 Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

– Det finns några olika situationer som kan leda till att huvudmannen stänger en skola. Det kan exempelvis handla om att personalfrånvaron är så hög pga Covid-19 att verksamheten inte kan bedrivas. Skolor kan också stängas om huvudman efter samråd med smittskyddsläkare vill minska smittspridningen.

Om en skola stängs blir följdeffekten i många fall att vårdnadshavare måste stanna hemma från arbetet. Vad gäller för mig som är lärare och förälder då?

– LR utgår från att arbetsgivaren har förståelse för den unika situation som pandemin innebär och försöker hitta pragmatiska lösningar för hemarbete. Andra lösningar kan exempelvis vara att medlemmen tar ut föräldraledighet, komptid eller semester.

Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?

– Går man över till distansundervisning och rektor att vill ändra i arbetstiderna så är det tillåtet, men rektor måste i så fall ha 14 dagars framförhållning.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Friskolor

Fortsatt strid om friskolors skolpeng och kösystem

Skolkö

Några avfärdar utredningens förslag, andra stödjer dem fullständigt.

Annons
Annons
Annons
Coronaviruset

LR om nya riktlinjer: Mindre oro men ökad arbetsbelastning

Corona

”Med fler elever hemma blir det tuffare för lärarna”, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

FHM vänder: Barn ska stanna hemma från skolan

Corona

Symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19.

Annons
Annons

Kornhall efter nya beskedet: ”Bra första steg, Anna Ekström”

Corona

”Vi behöver en smittskyddspolitik i skolan som bygger på internationell evidens, inte enstaka svenska myndighetspersoners tyckanden.”

Annons

Uppdaterad: 23 frågor och svar om corona

Corona

Det här gäller för dig som lärare.

Var fjärde skola följer inte corona-riktlinjer

Covid-19

”Man måste skydda personalen utifrån de riktlinjer som finns.”

Lärarens inbjudan: ”Välkommen på studiebesök i verkligheten, regeringen”

Debatt

”I klassrummen behövs inget avstånd, handsprit eller munskydd. Nån elev kan spy, må illa och hosta till men de är i skolan, trots alla rekommendationer från FHM”

Kommentera

Vikariebristen i coronakrisen på väg att knäcka lärarna

Corona

Trots larmen – den rekordstora bristen på vikarier kvarstår. 

Kornhall: Om Tegnell menar allvar borde han skämmas

Covid-19

”...och det borde de som är ansvariga för hans anställning också göra”, skriver Per Kornhall.

”Arbetsgivare måste sluta misstänkliggöra lärare”

Corona

För att regeringens beslut om distansundervisning ska få effekt krävs en större tillit, enligt LR. 

Specialpedagogik

Så hanterar specialpedagogen Agneta sina tre roller i skolan

Specialpedagogik

Arbetar som specialpedagog, lärare och fackligt ombud.

Fackligt

Europeiska facken ska bidra till en starkare lärarkår

Fackligt

”Viktigt att kunna dryfta dessa frågor tillsammans.”

Arbetsmiljö

Så vände skolan den negativa trenden

Likvärdighet

"Innan vi gjorde vår helomvändning var det ganska rörigt i skolan. Det var konflikter och barn som var ledsna."

Forskning

Unik virtuell praktik ska stärka läraryrket

Forskning

"Alltför många lärarstudenter upplever ett stort glapp mellan vad de har läst på universitetet och vad de sedan får göra ute i verkligheten."

Offentlighetsprincipen

Nej till offentlighetsprincip för friskolor: ”Ett hån mot lärare”

Sekretess

Vänsterpartiets förslag om att även friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen har nobbats.

LR kritiserar nytt nej till offentlighetsprincip

Insyn

”Jättetråkigt” tycker LR:s Åsa Fahlén om att utbildningsutskottet röstade nej till att införa offentlighetsprincip på alla skolor.

Upprop för vinstbegränsning i skolor växer lavinartat

Lärarupprop

”Nu väntar vi på att politikerna ska börja agera.”

24 av 30 grundsärskolor har brister i arbetet

Granskning

Skolinspektionen granskning av grundsärskolor i landet visar att 24 av 30 skolor har ett eller flera arbetsområden som behöver utvecklas.

 

Debatt

”Förslagen innebär en direkt form av särbehandling”

Debatt

Debatt Förslagen för att skapa en mer likvärdig skola bör inte genomföras, skriver forskaren Hrvoje Kap.

Kommentera

Ta inte skärmen från barnen – sitt med och vägled istället

Debatt

Debatt "Svärordet fan har byts ut mot fuck och de busiga påhitten med tejp på kranen har blivit att doppa någon annans tandborste i toaletten och filma det", skriver läraren Elin Bengtsson.

Kommentera

”Viktigt att ge eleverna bevis på vår värme”

Debatt

”Lärare som förmår visa känslor, reagera, agera – en sådan lärare kan eleven arbeta hårt för”, skriver läraren Johanna Söderberg.

Kommentera

”En kamp att få bli en del av Sverige”

Debatt

”Många beslut om avslag på ansökan om uppehållstillstånd är steg bakåt i utvecklingen”

Kommentera

Här får alla grundskollärare lokalt lönelyft

Lärarlöner

Grundskollärare i Luleå lovas extra löneförhöjning – på en procent.

Modellen minskade mobbning i skolorna med 40 procent

Forskning

Gävle kommuns skolor minskar mobbning kraftigt genom att arbeta med forskningsbaserade Gävlemodellen. 

Lärarbristen

Nytt nätverk vill bota lärarbristen: ”Behovet är akut”

Forskning

"Vi måste arbeta på bred front för att komma framåt".

Debatt

”Gymnasieskolan ska inte vara lika för alla”

Debatt

”Friare utformning av program bör uppmuntras, och gymnasieexamen genom ett frivilligt examensprov likt International Baccalaureate-systemet bör införas”, skriver Erik Berg (L) och Linn Rydberg (L).

Kommentera

Elevassistenter kan leda till sämre elevresultat

Forskning

Ny forskningsöversikt väcker frågor om elevassistenternas roll i skolan.

Arbetsmiljö

Föräldrar använder status som påtryckningsmedel

Arbetsmiljö

Poängterar titlar och tar med juridiska ombud på betygssamtal – påstridiga föräldrar problem för skolor i välbärgade områden. 

”Förtal av lärare tas inte på allvar av rektorer och huvudman”

Debatt 

"Relationen mellan elev och lärare blir skev om läraren trippar runt och är rädd", skriver gymnasieläraren Gunilla Margareta Zuleta.

Kommentera

”SFI-elever riskerar stora kunskapstapp med distansundervisning”

Debatt

”Det är av yttersta vikt att eleverna inom vuxenutbildningen kan upprätthålla sin undervisning”, skriver Maria Nilsson (L) och Anna Manell (LK).

Kommentera

Skolverkets GD hyllar LR-kritik i läckt e-post

Kritik

”Osmakligt”, ”skamligt” och ”feberdrömskt”. Det är några lärarreaktioner på Skolverkets generaldirektör Peter Fredrikssons e-post, skickat till Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Arbetsmiljö

Facket larmar: Hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Lärare på Anders-Olofskolan i Ragunda kommun larmar om en ohållbar arbetsmiljö. Detta har fått facket att kräva åtgärder.

Ny fortbildning i läs- och skrivsvårigheter från SPSM

Resurser

Nytt studiepaket ska träna arbetslag i att upptäcka, förstå och hantera läs- och skrivsvårigheter.

Debatt

”Inför offentlighetsprincipen för samtliga skolor”

Debatt

"Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar uppdraget på allra största allvar", skriver Daniel Riazat (V).

Kommentera
Likvärdighetsdebatten

Det betyder Academedias ”slopning” av skolkön – egentligen

Skolkö

Academedia-VD:n Marcus Strömbergs rapporterade vilja att slopa skolkön visar sig kraftigt överdriven.

Kornhall: Argumentation med köpt forskning

Likvärdighet

”Ett av de mest försåtliga sätten är att klä sin argumentation i lånta forskarkläder”, skriver Per Kornhall.

Debatt

”Mer läromedel i skolans undervisning”

Debatt

”För att målet om mer läromedel i skolans undervisning ska nås krävs att befintliga hinder rivs eller nedmonteras”

Kommentera

Panelen: så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Lärare svarar på tre aktuella frågor.

Debatt

”Stärk skyddet mot politisk diskriminering i skolan”

Debatt

"Vi har mängder av exempel på politiskt aktiva som mer eller mindre öppet nekats anställning inom grund- och gymnasieskolan", skriver Mikael Strandman (SD) och Michael Rubbestad (SD).

Kommentera

Analys av lärarlegitimationen: ”Facken var framgångsrika”

Utbildningspolitik

”Facken hade genomslag i sin opinionsbildning.”

Debatt

”Utöka idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan”

Debatt

”Vi vill utöka ämnet idrott och hälsa från nuvarande 600 timmar till 700 under grundskoletiden”, skriver Gudrun Brunegård (KD).

Kommentera

Kommunen betalar facken skadestånd efter tvist

Fackligt

"Det har varit väldigt tydligt för oss att vi hade rätt."

Debatt

”MUF och SSU måste skilja på förslag och beslut”

Replik

”Det är felaktigt av företrädare för M och S att hävda att KD vill avskaffa modersmålsundervisningen” skriver Kasper Avenbrand (KD).

Kommentera

”KDU berättar inte hela sanningen om förslaget”

Slutreplik

”Det var partistyrelsen som lade fram förslaget om att avskaffa modersmålsundervisning inför Kristdemokraternas partifullmäktige”

Kommentera

Historielärare: ökat fokus på bedömning

Forskning

Mätbara resultat har blivit viktigare för historielärare och tidspress gör att de prioriterar att undervisa i modern historia, visar ny studie. 

Coronaviruset

Läraroro efter ökade sjuktal: ”Läget har förvärrats”

Corona

Mer än var tionde lärare sjukskriven – kollegor tvingas sköta undervisningen i flera klasser samtidigt. 

Ny HD-dom: Brist på stöd är diskriminering

Stöd

HD: Elever med stödbehov har rätt till skadestånd om insatserna dröjer.
– Jättebra att det här kommer, säger NPF-experten Kenth Hedevåg.

Fortsatta kopplingar till extremism – friskola måste stänga

Nedstängning

Eleverna riskerar att utsättas för radikalisering, enligt Skolinspektionens beslut som skolan nu planerar att överklaga. 

”Barn som flytt hit måste få kosta pengar”

Debatt

”Vi pratar om en likvärdig skola. Det kommer vi inte i närheten av så länge vi inte lyfter skolor i våra så kallade särskilt utsatta områden”

Kommentera
BETYG OCH BEDÖMNING

Efter kritiken – ämnesbetyg ersätter kursbetyg

Betyg

Kursbetygen ska slopas och ersättas av ämnesbetyg.

Läromedel

Hela listan: Kommunerna som lägger mest – och minst – på läromedel

Rapport

Elever som bor i olika kommuner får inte samma förutsättningar att klara skolan.

Debatt

”Vill vi vara professionella lärare eller servicepersonal?”

Debatt

”Landets lärare bör resa sig i gemensamt motstånd mot skolkoncernernas expansion”, skriver Marcus Larsson.

Kommentera
Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten undersöker covid i skolan

Corona

En pilotstudie ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och lärare.

LR om FHM:s pilotstudie: ”Viktigt att det undersöks”

Corona

”Det är viktigt att detta undersöks”, säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm.

”Det är dags för nationella riktlinjer för skolans hantering av covid-19”

Debatt

”Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket”, skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

Grundskolor stänger efter smittspridning

Coronavirus

Två grundskolor i Huddinge går över till distansutbildning.

Debatt

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Debatt

”Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar”, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Kommentera

Regeringen ser över svenskämnena – ska bli mer rättvist

Språk

Alltför många elever får inte den svenskundervisning som de behöver – "Behöver vända och vrida på alla stenar för att hitta samtliga problem."

Debatt

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Debatt

”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström.

Kommentera
Lärarutbildningen

Grönt ljus för lämplighetsprov på lärarutbildningar

Beslut

Regeringen inför möjlighet till höjda antagningskrav på förskollärar- och lärarutbildningar.

Liberalerna: Därför vill vi ha obligatoriska test

Replik

”Fler ska inte bara vilja söka sig till lärarutbildningen, lika viktigt är det att fler slutför och tar lärarexamen.”, skriver Roger Haddad (L).

Kommentera

Debatt: Återinför USK:en och öka läraryrkets attraktivitet

Debatt 

”Vi måste slå ett slag för vikten av en rimlig arbetsbelastning”, skriver läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Skolan flaggar om dålig arbetsmiljö: ”Kan bli livsfarligt”

Arbetsmiljö

”Vi blev lovade en ombyggnation, men den rann ut i sanden”, säger skyddsombudet Andreas Ludvigsson.

Hörselpedagogens tips för lugnare klassrum

Arbetsmiljö

Läraren och hörselpedagogen Anita ger tips för mindre buller.

Betyg från åk 4 blir verklighet nästa läsår

Betyg

Rektor ska kunna besluta om att införa betyg från årskurs 4 från och med höstterminen 2021 meddelar regeringen. ”Oseriöst”, menar Lärarnas Riksförbund.

Arbetsmiljö

Alexander Skytte: 5 förslag för att göra läraryrket hållbart

Blogg

”Detta är mina fem förslag för att göra läraryrket till ett hållbart och attraktivt yrke som lockar rätt människor.”

Distansundervisning

Språklärare stöttar varandra i distansundervisningen

Språk

Utmaning att hålla elevers motivation uppe – över 100 lärare möttes online för att utbyta råd och erfarenheter. 

engelskspråkiga skolor

Kraftig ökning av engelskspråkiga skolor i Sverige

Internationella skolor

Skolverkets generaldirektör: ”Problematiskt”.

Anna Ekström: ”Svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum”

Internationella skolor

”Vi drar i nödbromsen om det behövs”.

IES: ”Vi är en del av lösningen för att motverka segregation”

Replik

"Tillståndet att delvis undervisa på engelska är inte villkorslöst", skriver Robin Kirk Johansson, skolchef för Internationella Engelska Skolan.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons