distans1

Reine Södergren och Erik Ekström, ombudsmän för Lärarnas Riksförbund, svarar på 27 frågor om corona. Bilden är ett montage.

Corona

27 frågor och svar om corona – det här gäller för dig som lärare

Hur påverkar Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer dig som lärare? Vad ska du göra om arbetsbelastningen blir för hög? Får du ha skyddsutrustning på jobbet? LR:s ombudsmän Reine Södergren och Erik Ekström reder ut 27 frågetecken.

Uppdaterad 4 november 2020.

Uppdaterad 2 november 2020.

Uppdaterad 20 november 2020.

Vad innebär Folkhälsomyndighetens senaste besked om att gymnasierna ska gå tillbaka till fjärr- och distansundervisning för mig som lärare?

– FHM:s rekommendation innebär att det stora flertalet lärare inom gymnasieskolan kommer övergå till att undervisa på distans. Rekommendationerna har några undantag. Exempelvis för vissa typer av examinationer som inte går att genomföra på distans, praktiska moment som inte kan skjutas upp samt att elever som är sårbara för distansundervisning är undantagna från rekommendationen.

Vad ska jag göra om tiden inte räcker till för att planera om uppgifter så att de är anpassade för distansundervisning?

– I första hand påpeka brist på tid till rektor och gemensamt försöka hitta lösningar och prioriteringar. Kan man inte hitta lösningar så kan man som medlem vända sig till sitt skyddsombud eller förtroendevalda för stöd i diskussionerna.

Vad gäller om jag blir beordrad att jobba med distansundervisning och jobbar hemifrån? Får jag använda material som läromedelsföretagen har gjort tillgängliga?

– För att distansundervisning ska fungera behöver tekniska lösningar fungera. Det är viktigt att rektor tar ansvar för att det finns de läromedel och licenser som behövs. Om du är osäker på vilket material du får använda och på vilket sätt ska du vända dig till din rektor. Tänk på att GDPR alltid gäller och att du till exempel inte får lämna ut/lägga in personuppgifter för elever i ett system utan att huvudmannen har ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med företaget.

Vad gäller för lärare på gymnasiet och på högskolan när studenterna bedriver sina studier hemifrån. Ska jag undervisa hemifrån eller från skolan?

– Folkhälsomyndighetens rekommendation är att den som kan arbeta hemifrån bör arbeta hemifrån. De lärare som anser att de kan arbeta hemifrån bör därför arbeta hemifrån. Beslutet är dock ytterst arbetsgivarens. Om din rektor eller skolhuvudman anser att arbete inte kan ske från hemmet så kan du vända dig till ditt skyddsombud eller andra förtroendevalda för stöd i diskussionerna.

Det är lätt att spela in och skärmdumpa under distansundervisning och jag är orolig att jag eller elever ska hängas ut i samband med detta. Finns det något jag kan göra för att förhindra detta?

– Jag tror att lärare måste vara medvetna om att det är lättare att bli inspelad vid fjärr- och distansundervisning. Jag tycker att rektorer ska vara tydlig med vilka förväntningar som finns på eleverna och vilka ordningsregler som gäller. Tydlighet är väldigt viktigt för att minska risken att distansundervisning leder till kränkningar. Skulle eleverna ändå bryter mot reglerna så behöver rektorn agera och prata med både elever och vårdnadshavare. 

Hur påverkar Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer att symptomfria elever i grund- och förskola ska hållas hemma om familjemedlemmar är sjuka i covid-19 mig som lärare?

– De nya rekommendationerna innebär en minskad oro för lärare och studie- och yrkesvägledare att smittas av elever som bor med konstaterat smittade familjemedlemmar. Men rekommendationerna innebär även en ökad risk för ohälsosam arbetsbelastning. Fler elever kommer sannolikt vara hemma med önskemål från både vårdnadshavare och rektor om distansundervisning eller hemuppgifter.

Vad gör jag om dessa önskemål innebär en ohälsosam arbetsbelastning för min del?

– Om tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifterna ska du i första hand ta upp frågan med din rektor och gemensamt försöka hitta lösningar. Det kan exempelvis bli aktuellt att prioritera bort andra arbetsuppgifter. Kan du och rektor inte hitta lösningar tillsammans är det lämpligt att be LRs lokala skyddsombud eller annan förtroendevald att bidra med sin kompetens i dialogen med rektor.

Min grundskola har bestämt att elever som är frånvarande ska ges distansundervisning, samtidigt som jag ska bedriva vanlig undervisning för närvarande elever. Hur ska jag hantera detta?

– Här finns risken för ohälsosam arbetsbelastning. Vid sådana tillfällen behöver rektor och skyddsombudet göra en riskbedömning. Antingen får man prioritera bort andra arbetsuppgifter eller hitta någon annan lösning. 

Vad gör jag om jag inte får tillåtelse att arbeta hemifrån utanför lektionstid?

– Prata med din rektor och hänvisa exempelvis till utbildningsminister Anna Ekströms förväntningar på skolhuvudmännen. Du kan även ta kontakt med LRs skyddsombud eller annan förtroendevald.

Min skola ska ställa om all undervisning till fjärr- och distansundervisning men jag känner inte att jag har tillräcklig teknisk kunskap. Vad kan min arbetsgivare kräva av mig?

– Arbetsgivare ska i grund och botten se till att lärare har de kunskaper och utrustning som behövs för att kunna fjärr- och distansundervisa. Är man osäker på tekniken ska man be om stöd och försöka så gott man kan.

Hur fungerar det med reglerad arbetstid och förtroendearbetstid om jag ska arbeta hemifrån?

– Det innebär egentligen ingen skillnad. Det finns inget som hindrar att en lärare fullgör sin reglerade arbetstid hemma såväl som på skolan eller under utflykter. Men rektor och lärare behöver fortfarande hålla koll på den reglerade arbetstiden. 

Min skola följer inte myndigheternas råd angående vad gäller socialt avstånd och städning. Vad ska jag göra?

– Då tycker jag att man ska kontakta skolans skyddsombud som får påtala bristerna för arbetsgivaren. Saknar man skyddsombud på sin egen skola så kan man vända sig till huvudskyddsombud eller till förtroendevalda i kommunföreningen eller i den särskild föreningen för medlemmar på friskola.

Varför är vissa restriktioner självklara på andra arbetsplatser men inte i skolan?

– Att man inte har rekommenderat att skolor ska stänga ner motiveras med att elever i liten omfattning bidrar till spridningen och att man tycker att det är så viktigt att eleverna får sin utbildning.

Varför kan inte skolan, precis som alla andra öppna arbetsplatser, ställa om själva?

– Huvudmännen avgör själva om de vill gå över till distansundervisning. Distansundervisning är dock enklare inom gymnasiet. I grundskolan är det svårare att bedriva distansundervisning eftersom barnen är yngre.

Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket, som utgår från de arbetsvillkor som finns i skolan, inte enbart för de lokala färdmedlen på vägen dit. Väntar jag förgäves?

– Om nationella rekommendationer övervägs kan egentligen bara Skolverket svara på.

Jag saknar riktlinjer för oss lärare som ingår i riskgrupperna. Har jag rätt att stanna hemma eller arbeta på distans?

– Lärare kan ha rätt att vara hemma och få ersättning från försäkringskassan om man tillhör en riskgrupp, precis som alla andra. Men då ska man vara drabbad av de sjukdomar och tillstånd som omfattas, exempelvis en cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling.

Jag är orolig för att bli smittad på jobbet. Vad är arbetsgivarens ansvar?

–  Arbetsgivarens ansvar handlar om att försöka organisera arbetet så att smittrisken minimeras och se till att man följer Folkhälsomyndighetens råd så gott det går. Arbetsgivaren ska även göra en riskbedömning för att identifiera de risker man ser och vidta åtgärder som tar minimerar dessa. Vissa skolor har till exempel satt upp skärmar i matsalen, försökt hålla isär bänkar och låtit årskurserna växelvis undervisas i skolan respektive hemma.

Får jag ha skyddsutrustning på jobbet?

– Skyddsutrustning, som exempelvis munskydd och visir, är ingenting som Folkhälsomyndigheten rekommenderar men Lärarnas Riksförbund anser generellt att de lärare och vägledare som vill använda skyddsutrustning i skolan också ska få göra det. Rektor och huvudman ska inte förbjuda skyddsutrustning utan måste få sina arbetstagare att känna sig trygga utifrån var och ens situation.

Jag tillhör en riskgrupp, men arbetsgivaren vill att jag arbetar som vanligt. Vilken hjälp kan jag få av facket?

– Hör man till någon riskgrupp som omfattas kan man ha rätt att vara hemma och begära ersättning från försäkringskassan. Men vill man jobba trots att man tillhör en riskgrupp så ska man endast göra det på ett sätt som gör att man inte blir utsatt för smittrisk. Man kanske kan undervisa på distans eller göra helt andra arbetsuppgifter hemifrån. Vill man ha hjälp och stöd i en sådan diskussion med sin arbetsgivare så tycker jag att man ska vända sig till skyddsombud och våra förtroendevalda för att säkerställa att det blir på ett bra sätt.

Vad gör jag vid symptom hos mig själv eller mina elever?

– Vid egna symtom ska man vara sjukskriven och hemma. Elever med symtom ska inte vara i skolan. De flesta skolor har rutiner för hur man ska göra om någon elev insjuknar under dagen. Yngre elever ska hållas avskilda från övriga elever fram till att vårdnadshavare kommer och hämtar. Som lärare är det viktigt att hålla koll och följa dessa riktlinjer.   

Kan föräldrar kräva att få veta om andra barn visat symptom eller är sjuka?

– Nej de kan de inte.

 Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

– Det finns några olika situationer som kan leda till att huvudmannen stänger en skola. Det kan exempelvis handla om att personalfrånvaron är så hög pga Covid-19 att verksamheten inte kan bedrivas. Skolor kan också stängas om huvudman efter samråd med smittskyddsläkare vill minska smittspridningen.

Hur påverkar det mig om min skola stänger?

– Om en grundskola stänger så kan distansundervisning bli aktuellt för de äldre eleverna. Situationen för yngre elever är svårare att svara på eftersom det inte varit aktuellt på samma sätt.

Kan jag bli tvungen att arbeta på helger och lov längre fram om min skola stänger?

– Arbetsgivaren har möjlighet att ändra på arbetstiderna, men det kräver framförhållning. LRs uppfattning är att arbetsgivaren i så fall behöver förhandla sådana förändringar. För lärare med ferie kan det aldrig bli aktuellt med fler än 194 arbetsdagar underläsåret.

Får jag behålla min lön om min skola stänger?

– Vår uppfattning är att medlemmar ska ha lön så längde de står till arbetsgivarens förfogande.

Om en skola stängs blir följdeffekten i många fall att vårdnadshavare måste stanna hemma från arbetet. Vad gäller för mig som är lärare och förälder då?

– LR utgår från att arbetsgivaren har förståelse för den unika situation som pandemin innebär och försöker hitta pragmatiska lösningar för hemarbete. Andra lösningar kan exempelvis vara att medlemmen tar ut föräldraledighet, komptid eller semester.

Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?

– Går man över till distansundervisning och rektor att vill ändra i arbetstiderna så är det tillåtet, men rektor måste i så fall ha 14 dagars framförhållning.

Kommentera