debatt_historia
Debatt

4 förslag – så ska läromedel bli mer likvärdiga

Sverige behöver en ny läromedelsstrategi. Det här är Rolf Ekelunds förslag för en likvärdig skola.

År 1980 publicerade Utbildningsdepartementet betänkandet från den omfattande utredningen om läromedelsmarknaden: Läromedlen i skolan (SOU 1980:15).

Först nu, 40 år senare, finner staten anledning att åter utreda frågan om läromedel i skolan.

För fyrtio år sedan fanns fler än tjugo större läromedelsförlag. I dag kvarstår endast sju: Clio (Bonnier, endast digital utgivning), Gleerups Utbildning, Liber, Natur & Kultur (inklusive Digilär), NE (Nationalencyklopedin), Sanoma Utbildning (tidigare Bonnier) samt Studentlitteratur.

Under de senaste 40 åren har skolornas inköp av läromedel minskat med cirka 50 % räknat i pengar och omkring 70 % räknat i volym.

”Elever läser i dag inte sällan i böcker som är mer än tio år gamla”

Producenterna har kompenserat sig för volymnedgången genom att höja priserna, en bra bit utöver inflationen. Läroböckerna är i dag överlag extremt dyra. Skolorna fortsätter därför att minska inköpen. Volymerna minskar och priserna ökar. Detta har alltså pågått i 40 år.

Arrangemanget med läromedelsförråd medför i att skolornas läromedelsbestånd blir föråldrat. Elever läser i dag inte sällan om samhälle och naturvetenskap i böcker som är mer än tio år gamla, vilket förstås inte är acceptabelt.

Läromedelsutbudet har över tid också förändrats såtillvida att läromedelsproducenterna numera i huvudsak enbart tillhandahåller heltäckande läromedel. Utgivning av fördjupnings- och bredvidläsningsböcker förekommer knappast längre.

De heltäckande läromedlen, såväl de analoga som de digitala, uppfattas av både lärare och aktuell skolforskning som alltför styrande av undervisningen.

Bortsett från lönsamheten har läromedelsbranschen i praktiskt taget alla hänseenden mer än halverats under de senaste decennierna.

Såväl lärare som elever har påtagliga behov av läromedel, men dessa behov ser delvis olika ut för respektive part. Läraren behöver stoff och underlag för undervisning enligt gällande kunskapskrav medan eleverna dessutom har behov av att kunna överblicka kursen och ha tillgång till respektive ämnens centrala innehåll.

Förslag till ny läromedelsstrategi för Sveriges skolor:

  • Ge alla elever i svensk skola tillgång till kvalitetssäkrade digitala läromedel i samtliga teoretiska ämnen. Dessa läromedel ska ständigt finnas åtkomliga i elevens telefon, Ipad och dator. Ett stort steg mot en likvärdig skola i hela Sverige, oavsett var skolorna är belägna, skulle tas om detta förslag realiserades.
  • Stimulera utgivning av fristående lärarlitteratur och pedagogisk facklitteratur för lärarnas fortbildning och kompetensutveckling.
  • Främja produktion av sådana fristående läromedel som stimulerar och fördjupar elevernas lärande.
  • Rekommendera skolorna att kontinuerligt uppdatera läromedelsförråden och ersätta böcker som är äldre än tre år med nya och aktuella böcker.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare, tidigare läromedelsförläggare och ordförande i branschorganisationen Svenska läromedel samt medverkande i SOU 2003:15, om läromedel för elever i behov av särskilt stöd.

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera