laptop_lagstadielarare

Både gymnasie- och grundskollärare upplever ökad arbetsbelastning.

| Foto: Wavebreakmedia/Katja Kircher
Arbetsmiljö

8 av 10 lärare: Corona har ökat arbetsbelastningen

Coronapandemin ökar trycket på lärarkåren, enligt en ny enkät.

Resultaten i korthet
  • 8 av 10 lärare upplever att arbetsbelastningen har ökat sedan Coronapandemin tog fart i Sverige.
  • Lärare i grundskolan bedriver dubbelarbete i stor utsträckning. Över hälften av lärarna täcker upp för sjukskrivna kollegor och en lika stor andel svarar att elevnärvaron är lägre än normalt.
  • Viss undervisning i grundskolan sker delvis på distans, från skolans lokaler. Lärarna vill i större utsträckning ha möjlighet att delvis undervisa hemifrån.
  • 9 av 10 lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning undervisar helt på distans.
  • 2 av 10 av gymnasielärare bedriver distansundervisningen från skolans lokaler. Av dessa svarar 60 procent att placeringen för undervisningen var ofrivillig.
  • 5 av 10 lärare i gymnasieskolan uppger att elevnärvaron har ökat. Men flera vittnar om att det faktiska deltagandet i undervisning är sämre, även om eleverna är digitalt närvarande.
  • Lärare inom vuxenutbildningen upplever ökad arbetsbelastning och i viss utsträckning minskad elevnärvaro. En tredjedel av lärarna uppger att de inte kan bedriva undervisning enligt ordinarie schema.

Undersökningen ”Coronapandemin och undervisningens genomförande” finns att ladda ner på www.lr.se.

Lärarnas Riksförbund har genomfört en enkätundersökning för att få en bild av hur den pågående pandemin påverkar förbundets medlemmar. Det tydligaste resultatet är att lärarnas arbetsbörda ökat.

– Det är ju tyvärr inga överraskande siffor. Det är precis de signalerna vi får, att situationen pressar lärarna kraftigt. Det som oroar mig nu är återhämtningen över sommaren. Vi vet inte vad som händer med skolorna i höst, men det kommer att finnas så mycket att ta igen. Det här är inte över bara för att vi når sommaren, säger LR:s förbundsordförande Åsa Fahlén.

Hon pekar på den tidigare studie som visar att coronapandemin skapat ett kunskapstapp hos eleverna, och menar att det finns en tydlig röd tråd mellan de båda studiernas resultat.

– Det här tydliggör att när lärarna får en ökad ansträngning och en sämre arbetsmiljö, så har det en direkt påverkan på eleverna.

Den ökade ansträngning lärarna rapporterar om handlar i grundskolan till stor del om dubbelarbete. Dels när man bedriver sin egen undervisning och samtidigt täcker upp för kollegor, och dels när man tvingas undervisa både i klassrummet och på distans.

– Det här skulle man kunna undvika genom att ta in vikarier och se till att vissa lärare undervisar i klassrummet och andra gör det på distans. Så det här går ju att göra något åt. Gör man inte det så tar man inte hand om sin personal. Och det påverkar eleverna negativt, säger Åsa Fahlén.

På gymnasiet och i vuxenutbildningen handlar det mer om utmaningar och begränsningar med distansundervisning.

– I undersökningen finns ett så talande citat från en lärare i vuxenutbildningen: ”Det jag gjorde förr på en timme, tar idag två timmar, men resultatet är max hälften”. Vissa har varit snabba att säga att närvaron ökar med distansundervisningen. Men faktum är att kvaliteten minskar, säger Åsa Fahlén.

Det pågår en debatt om huruvida det är en god eller dålig idé att öppna för mer distansundervisning även efter pandemin. Åsa Fahlén tvekar inte om var hon står i den frågan.

– Vanlig undervisning blir inte bättre på distans. Det går inte att ersätta mötet i klassrummet. Ibland påstås det att distansundervisning är en god pedagogisk idé. Men det handlar bara om att spara pengar. Titta på när det digitala tillför någonting och utveckla det, men där lärare inte upplever att det tillför något ska man inte göra det. Distansundervisning är något man tar till när inga alternativ finns, säger hon.

Kommentera