penna_bock_ratta
Guide

8 tips för mer test i klassrummet

Så gör du om du vill höja elevernas inlärning med fler tester, enligt psykologen Carola Wiklund-Hörnqvist.

8 tips – i ditt klassrum 

1. Starta med ett test

Starta lektionen med ett litet test med frågor utifrån föregående lektion, lägg in två, tre frågor var 15:e minut eller avsluta lektionen med ett test. Man kan också låta eleverna besvara webbaserade quiz på egen hand, kanske som läxa. 

2. ”Ju mer ansträngning initialt, desto starkare minnesspår”

Både flervalsfrågor och fri återgivning fungerar. Men tester med fri återgivning genererar i bättre hågkomst över tid. Ju mer eleverna får anstränga sig att tänka själva, desto bättre sitter kunskaperna. Låt den faktiska klassrumsverkligheten styra, säger Carola Wiklund-Hörnqvist. Olika tester kan passa olika bra i olika ämnen och beroende på vilka verktyg läraren har att tillgå. 

3. Gynnar alla och funkar i alla ämnen

Studier har visat att metoden fungerar i ämnen som exempelvis geografi, språkinlärning, statistik och historia. Den fungerar över olika åldrar och populationer. Det finns också studier som visar att den framförallt gynnar elever med svag kognitiv förmåga. 

4. Genererar inte bara utantill-kunskap

Test som inlärningsmetod genererar inte bara ytkunskap för det specifika område som testats utan bidrar även till en bredare kontextuell förståelse. Enligt Carola Wiklund-Hörnqvist har man även sett att testbaserad inlärning genererar i praktiska färdigheter. Läkare som testade in faktakunskaper var bättre, än de som använt andra inlärningsmetoder, på att praktiskt möta patienten och fastställa korrekt diagnos. 

5. Feedback förstärker effekten

Återkoppling är viktigt. Man måste korrigera fel så att eleven inte nöter in ett felaktigt svar. Feedback har här två syften – det ökar inlärningen och korrigerar felinlärning. 

6. Värdefull kunskap till läraren

Läraren blir mer medveten om sin egen undervisning. Vad har eleverna inte snappat upp? Har min undervisning fungerat? Ger läraren ett verktyg: vad har jag lyckats förmedla och inte? 

7. Minskar testängslan 

Ju vanare man är vid att använda tester, desto mindre stress och nervositet vid skarpt läge. Då tar själva testsituationen ingen energi och eleverna kan fokusera på innehållet. 

8. Nackdelar – tänk på detta

Den som använder testbaserad inlärning på ett material gör samtidigt ett urval av materialet. Man måste tänka på att eleven kanske inte minns det man inte testar.

I början kan det kräva mer tid för läraren. Det tar tid att formulera bra frågor och tester, något man definitivt får igen sen, menar Carola Wiklund-Hörnqvist. 

 

Så här kan man också göra

Carola Wiklund-Hörnqvists studenter fick direkt efter en föreläsning testa sig själva på nyckelbegrepp från föreläsningen. Den andra hälften fick läsa in nyckelbegreppen, om och om igen. Testgruppen presterade signifikant bättre fem veckor efter att de tränat på materialet. 

1. Exponering av materialet 

Studenterna får till exempel läsa en ordlista med 20 ord på swahili fyra gånger. 

2a. Inlärningsmetod A

Halva gruppen får testa sig själva på orden upprepade gånger. 

2b. Inlärningsmetod B 

Den andra halvan får läsa orden lika många gånger. 

3 Direktuppföljning

Direkt efter inlärningsmomentet får studenterna visa vad de lärt sig i ett uppföljande test.

4 Senare uppföljning 

X antal veckor efter inlärningsmomentet får studenterna återigen visa vad de lärt sig i ett uppföljande test.

Kommentera