annmarie_begler

Ann-Marie Begler

| Foto: Skolinspektionen
Skolinspektionen

9 av 10 kommuner håller inte måttet

De kommunala huvudmännen har svagt underlag för sin skolstyrning och samspelet mellan huvudman, rektor och lärare fungerar dåligt. Det är två av slutsatserna när Skolinspektionen sammanfattar de gångna fem årens granskningar.

Fler fakta ur rapporten
  • Tre av tio rektorer fungerar bra. Övriga behöver utveckla sitt ledarskap.
  • Var tredje gymnasielärare säger att rektorn inte tar ansvar för det pedagogiska arbetet.
  • En av fyra niondeklassare tycker att de får för lite utmananade uppgifter.
  • Var tionde elev är rädd för en annan elev. Men var sjätte är rädd för en vuxen på skolan.
  • Sju av tio gymnasieskolor brister i arbetet mot kränkningar.

Skolinspektionen lämnar idag över en rapport till regeringen som sammanfattar de senaste fem årens granskningar av samtliga skolor i Sverige.

– Kommunerna har inte tillräckligt god bild av hur det ser ut i deras skolor, och då har man svårt att fördela resurser på ett rättvist sätt. Vi ser också återkommande hur kommuner ser statliga beslut snarare som ambitioner och visioner än som underlag för det jobb man ska utföra, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Skolvärlden.

Ett exempel på det är att lagstiftningen tydligt anger att alla elever har rätt att nå skolans mål. Men enskilda kommuner sätter ändå upp egna mål som anger att exempelvis 75 procent av eleverna ska klara målen.

– Då sänder man ju faktiskt ut en signal till rektorer, föräldrar, lärare och elever att det är ok om vi bara når 75 procent. Vi har sett väldigt tydligt att de huvudmän som istället säger att ”alla ska nå målen, det är det som gäller på våra skolor”, de får en helt annan kultur. Då genomsyrar den tanken undervisningen och ambitionerna, säger Ann-Marie Begler.

Rapporten lyfter också fram vikten av att styrkedjan från huvudman till rektor och rektor till lärare är helt avgörande. När det samspelet fungerar väl och det finns ett förtroende och öppenhet mellan nivåerna – åt båda håll – nås de bästa resultaten. Men ofta ser det inte ut så, vilket i slutändan drabbar eleverna.

För de kommande tre åren styr nu Skolinspektionen om sin verksamhet till att fokusera extra mycket på ”svaga” skolor. Istället för att inspektera samtliga skolor kommer ett urval göras för att hitta de 20 procent som har svagast resultat och störst behov av utveckling.

– Under fem år har vi nu besökt alla landets skolor. Och en sak vi ser är att de skolor som är i störst behov av förändring, det är också där inspektion gör störst nytta, säger Ann-Marie Begler.

 I den privata sektorn kommer även i fortsättningen samtliga skolor inspekteras, med motiveringen att Skolinspektionen är det offentligas enda insyn i de privata skolornas verksamhet.

Hela rapporten, Från huvudman till klassrummet – tät styrkedja viktigt för förbättrade kunskapsresultat, finns att läsa på Skolinspektionens webbplats.

Kommentera