Gunnar Hermansson, tomt klassrum med bänkar och stolar

”Omorganisationen har skapat onödig oro bland förstelärare”, säger Gunnar Hermansson, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Uddevalla,

| Foto: Privat, Schutterstock
Omorganisation

Kommunen säger upp alla sina förstelärare

Alla förstelärare i kommunen sägs upp och måste söka om sin tjänst. Kritiken från Lärarnas Riksförbund är hård.
– Många ifrågasätter om deras arbete varit tillräckligt, säger Gunnar Hermansson, föreningsombud i Uddevalla.

Förstelärare i Uddevalla
  • Totalt finns nu 92 förstelärare i Uddevalla. Med den nya organisationen utökas det till 116 tjänster.
  • Förskolan har nu 4 förstelärare, som inte finansieras med statsbidrag. Antalet förändras inte.
  • Grundskolan har nu 51 förstelärare. Det utökas till 69 tjänster.
  • Gymnasiet har nu 28 förstelärare. Det utökas till 37 förstelärare, inklusive två lektorer.
  • Komvux har 9 förstelärare, vilket utökas med 1 tjänst till 10.

Källa: Uddevalla kommun och Bohusläningen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 juli och innebär att alla förstelärare i Uddevalla sägs upp och måste söka om sin tjänst. Enligt kommunen är syftet bland annat att stärka utvecklingsarbetet och likvärdigheten inom och mellan skolformerna, men facket är skeptiskt.

Gunnar Hermansson, föreningsombud för LR i Uddevalla, beskriver arbetet med omorganisationen som utdraget och att det skapat stress bland medlemmar.

– Det är klart att huvudmännen kan utvärdera och diskutera huruvida man har fått ut det man önskat det statliga karriärtjänsterna. Men i det här fallet har det sedan mynnat ut i en process som jag upplever som kontraproduktiv.

Han fortsätter:

– Omorganisationen har skapat onödig oro bland förstelärare. Många har varit en stark bidragande faktor till utökad måluppfyllelse och en stark tillgång i verksamheten men ifrågasätter nu om deras arbete varit tillräckligt.

Tanken är att den nya organisationen, som möjliggörs genom ett statsbidrag på 12 miljoner kronor, ska innebära en utökning från dagens 92 förstelärartjänster till 116, enligt Bohusläningen.

– Det blir en kraftig utökning. Nu finns det 92 förstelärare i förvaltningen. Om vi lyckas utnyttja hela statsbidraget blir det 116 tjänster. Det innebär att fler av våra skickliga pedagoger kan få tjänst som förstelärare om man söker det, säger Staffan Lindroos till tidningen.

Han understryker att omorganisationen inte grundar sig i ett missnöje med förstelärarnas arbete, utan att det handlar om att utveckla det kollegiala lärandet. Förstelärarna ska bidra till kompetensutveckling, och bli ett tydligare stöd för rektor.

– Vi har haft förstelärare ganska länge och gör på lite olika vis inom förvaltningen. Med den nya organisationen skapar vi en större enhetlighet och vi får också en tydligare koppling till det systematiska kvalitetsarbetet, säger Staffan Lindroos, barn- och utbildningschef i Uddevalla kommun, till Bohusläningen.

Gunnar Hermansson vänder sig inte arbetet för en mer enhetlig organisation. Däremot är han kritisk till tillvägagångssättet för att nå dit.

– Att säga upp alla kommunens förstelärare gör att man riskerar att tappa kompetens. Förstelärare som redan arbetar hårt med kvalitetsarbetet kanske tappar sugen och söker sig bort istället för att söka tjänsten på nytt, säger han till Skolvärlden.

Inte heller utökningen av tjänster är argument nog enligt honom.

– När förstelärarna ursprungligen tillsattes var det genom en ganska omfattande och noggrann rekrytering.
Man måste då förutsätta att den absoluta majoriteten av de nuvarande förstelärarna är väl kvalificerade även i den nya organisationen. Här kunde man gjort annorlunda.

Den nya organisationen är förhandlad och genomförs i praktiken från nästa termin. Det har varit en process som pågått i ett år för att säkra att processen sköts på arbetsrättsligt korrekt sätt.

– LR har samlat alla förstelärare och gått igenom främst det arbetsrättsliga läget och en redovisning av den risk och konsekvensanalys som tagits fram. Här framkom också starka önskemål. Att förstelärarna får möta förvaltningschef och verksamhetschefer för att förklara avsikten och förtydliga processen i övrigt. Arbetsgivaren har lyssnat på detta.

Facket har också kritiserat förvaltningsledningen kring brister i informationsflödet.

– Den kommunikationsplan som vi var överens om sköttes inte på ett tillräckligt bra sätt. Rätt information i rätt läge på rätt nivå är avgörande när man genomför så omfattande förändringar, säger Gunnar Hermansson.

Kommentera