mobbning
Debatt

”Alla måste få veta hur mobbning stoppas”

Debatt Skolverket släppte 2011 en rapport som utvärderade olika insatser för att motverka mobbning. Budskapet som kommunicerades var att inget program fungerar, trots att det rapporten egentligen utvärderade var effektiviteten hos olika insatser. För att ge dagens skolor tydligt stöd i sitt arbete bör en ny utvärdering med bredare ansats genomföras, skriver Carolina Engström och Jacob Flärdh på Friends.

Skolverkets rapport fick stort genomslag i skolvärlden. Diskussionen handlade främst om vilka program som fungerar och inte. Men det var egentligen inte det som rapporten utvärderade och den debatten skymmer tyvärr den viktigaste slutsatsen. Det som rapporten på ett mycket tydligt sätt slog fast, och där den är ett oerhört viktigt bidrag i arbetet mot mobbning, var att olika insatser har olika effekt för olika skolor och under olika förutsättning. Det finns med andra ord ingen universalmetod mot mobbning.

För att kunna välja rätt åtgärder krävs det en kartläggning och analys av den specifika miljön. De flesta skolor använder sig idag av olika kartläggningsmetoder, men fastnar ofta vid analysen av orsakerna.

Det har gått sex år sedan Skolverkets rapport och mycket har förändrats i skolvärlden sedan dess. Som ett exempel kan nämnas att Friends arbetssätt idag inte har många likheter med hur det såg ut när fältarbetet som ligger till grund för rapporten genomfördes för snart tio år sedan. Nu ser vi att mobbningen minskar med i snitt 24 procent hos skolor som arbetat med Friendsprogrammet i ett år. Vi har även samarbeten med flera svenska universitet för att utvärdera våra befintliga metoder samt utveckla nya. I dag utgår vårt arbetssätt och våra rekommendationer helt utifrån:

1. Vetenskaplig grund. Det förebyggande och främjande arbetet ska vara forskningsförankrat för att ha korrekt stöd i bedömning av vilka insatser som fungerar.

2. Systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet ska utgå från en kartläggning som följs av analys och uppföljning. Ett vanligt misstag här är att arbetet riktas mot symptom istället för orsaker. 

3. Hela-skolan-ansatsen. Det är de vuxnas ansvar att stoppa mobbning, men det måste råda en samsyn för att uppnå resultat. Därför måste hela skolan, elever och vårdnadshavare involveras i arbetet.

För ett effektivt förebyggande arbete mot mobbning och diskriminering och för att främja allas lika värde är forskningsförankring grundläggande. Men för att ge skolor en praktisk möjlighet att tillämpa forskningen finns det ett stort behov att tillgängliggöra den på ett relevant och användbart sätt. Här är initiativ likt Skolverkets rapport väldigt viktiga, men det pågår även fantastisk interventionsforskning både i Sverige och utomlands som behöver spridas.

Därför tycker vi det är hög tid att utbildningsministern ger Skolverket i uppdrag att följa upp sin rapport utvärdering av metoder mot mobbning. Det nya uppdraget bör ha en bredare ansats och samla in både nationell och internationell forskning för att ge en övergripande bild av effektiva insatser. Alla som arbetar i skolans värld idag förtjänar en uppdaterad bild av vad som fungerar för att stoppa mobbning.

Carolina Engström, tf generalsekreterare Friends

Jacob Flärdh, chef forskning och utveckling Friends

Kommentera