debatt_np-prov

Linda Johansson, lärare i svenska och engelska, förstelärare i svenska på Häggviksskolan i Sollentuna.

Debatt

Är digitala nationella prov lösningen?

Debatt. ”De svårtolkade kunskapskraven och lärares arbetsbörda i stort skapar en gråzon när de nationella proven digitaliseras, och det är lärarna som hamnar i skottlinjen”, skriver läraren Linda Johansson. 

Det är ett omfattande arbete på gång med att digitalisera de nationella proven och det är inget konstigt, en naturlig utveckling. Är detta lösningen och svaret på den kritik som riktats mot proven? Mot lärares betygssättning? Nej, det tror jag inte.

Skolverket har genomfört en förstudie där 700 elever genomfört proven digitalt. Nu finns det en lagrådsremiss om att uppsatsdelarna i svenska och engelska ska vara digitala från höstterminen 2018, om lagförslaget går igenom. Remissförslaget tar också upp vilken betydelse vid betygssättning proven ska ges, att de ska anonymiseras samt att någon annan än den betygssättande läraren ska vara ansvarig för betygsättningen av proven.

Problemen med läckta prov, larm om fusk och dålig hantering av proven på papper är en fråga jag lämnar utanför detta. Det är lärarnas professionalitet som ska garantera den respekt som behövs för provens genomförande och hanteringen av dem. Det är rektor som ska ge de förutsättningar som krävs.

Själv har jag inget emot de nationella proven, de är ett bra verktyg i min betygsättning.

Nej, proven i sig är inte problemet. Digitalieringen av proven var bara en tidsfråga. Jag bedömer inte heller i dag de prov mina elever skriver, det gör en kollega. Jag låter redan i dag provet utgöra en del av min slutliga betygssättning. Jag följer alla instruktioner till punkt och pricka.

Jag ser framför mig att proven skickas i väg, men att resultaten kommer mig tillhanda och ska utgöra en tung, kanske tyngre, del av min betygssättning. Då uppstår ett dilemma. Nu ska jag betygsätta som innan, men jag betygsätter inte de nationella proven. Det uppkommer en gråzon här orsakad av de svårtolkade kunskapskraven samt lärares arbetsbörda i stort och det är jag/vi lärare som hamnar i skottlinjen.

Hur underlättas min bedömning inför ett slutbetyg? På vilket sätt ökar förtroendet för mig som betygssättande lärare? Vilket mandat har jag att sätta ett lägre betyg än det satts externt? Hur görs det tydligt att det är kanske hälften av kunskapskraven som prövas på de nationella proven? Vilka konsekvenser får detta för mitt sätt att bedöma fortlöpande?

En lösning kan vara att de nationella provens betyg och betygssättande lärares betyg redovisas separat på slutbetyget i årskurs 9. Det här är inga enkla frågor och de måste lösas.

Gärna digitala, externt rättade prov, men det är inte det som är det primära problemet i att komma tillrätta med förtroendet för proven i sig, eller kvaliteten i lärares betygssättning.

Linda Johansson, lärare i svenska och engelska, förstelärare i svenska på Häggviksskolan i Sollentuna

Kommentera