nylander_elev

Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Debatt

”För att stärka skolan måste kvalitet gå före kvantitet”

Debatt. ”Vi behöver reformer som stärker kvaliteten i varje skola. Och reformer som ser till att de som behöver skolan mest får riktigt bra undervisning”, skriver Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet.

Vi var många som gladdes åt att resultaten i Pisa äntligen blev bättre när de presenterades i fjol. Det visar att det går att vända en nedåtgående trend. Men det är viktigt att inte slå sig till ro. Vi har fortfarande stora utmaningar. Lärarbristen är akut, arbetsro saknas i många klassrum och resultaten behöver fortsatt förbättras. Ja, det finns till och med signaler om att en del går åt fel håll.

För en vecka sedan kom nya siffror från Skolverket som visar att färre klarar gymnasiebehörighet. Föräldrars bakgrund avgör fortfarande barns framtid. Andelen obehöriga lärare växer snabbt, ingen omedelbar lösning finns i sikte. En del kommuner är så desperata att de nu tillsvidareanställer obehöriga lärare.

Regeringen har presenterat den kanske mest expansiva budgeten i modern politisk historia. De gör det på toppen av en brinnande högkonjunktur. Och trots många satsningar möter man inte de grundläggande utmaningarna. Budgeten är ofokuserad och kännetecknas av lite till alla.

Att snabbt bygga ut antalet platser på lärarutbildningen kan till exempel säkert uppfattas som ett kraftfullt agerande. Men så länge söktrycket förblir lågt kommer nya platser bara att innebära att fler av dem som antas har dåliga förkunskaper, att fler hoppar av och att kvaliteten sjunker.

Jag var kritisk till regeringens utbyggnad av lärarutbildningen redan för ett år sedan där jag varnade för att det kommer att leda till försämrad kvalitet. I år har mina farhågor från förra året tyvärr besannats. Trots att antalet sökande till lärarutbildningarna har minskat i år har fler än tidigare kommit in eftersom antalet studieplatser utökats. Det kommer att leda till kvalitetsförsämringar. Ska man långsiktigt stärka skolan och höja läraryrkets status måste man låta kvalitet gå före kvantitet i lärarutbildningen.

Det är bra att regeringen satsar miljarder på skolan. Liberalerna kommer att föreslå detsamma. Men återigen är det avgörande att resurserna används rätt. För den skola som har låga resultat i matematik är inte svaret att anställa en vuxen som saknar kunskaper i matematik och låta hen hålla i lektionerna. Det behövs resurser, men den behövs också kvalitet i resurserna.

I regeringens budgetproposition hänvisas till OECD:s TALIS-studie från 2013 som visar att det i Sverige är jämförelsevis få erfarna och skickliga lärare som arbetar på skolor med en stor andel elever från ett utanförskapsområde. I samma budget hänvisas till Skolverkets egen statistik i SIRIS som visar att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är lägre i skolor i utanförskapsområden. SNS har i rapporten ”Könsskillnader i utbildning” nyligen också visat att det endast i skolor där undervisningen håller mycket hög kvalitet som kunskapsresultaten kan höjas. Det gällde inte minst pojkarnas resultat som i de skolorna lyfte så mycket att det blev en markant förbättring och skillnaden mellan könen minskade rejält. 

Detta är en av huvudutmaningarna i svensk skola. Det förvånar mig därför att regeringen väljer att avstå från att förlänga skolplikten för nyanlända elever. Jag skulle vilja se sådana tydliga satsningar för att bryta det sociala arvet och ge fler chans att lyckas.

Pisa 2015 visade att det går att vända resultaten. Vi måste fortsätta med reformer som stärker läraryrket och minskar orättvisan. Vi behöver reformer som stärker kvaliteten i varje skola. Och reformer som ser till att de som behöver skolan mest får riktigt bra undervisning. Det är bra att regeringen satsar miljarder på skolan, men effekten hade varit mycket större om man inte bara såg till kvantitet utan också kvalitet.

Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet

Kommentera