forstoringsglas712
Särskilt stöd

Skolor brister i särskilt stöd

Svenska skolor brister i särskilt stöd och i utmaningar. Det visar Skolinspektionens bokslut för 2015.

Fyrtio procent av skolorna i Skolinspektionens granskning klarar inte av sitt uppdrag att ge särskilt stöd till elever som behöver.  En av de vanligaste bristerna var att de inte utredde elevernas behov tillräckligt snabbt. I flera fall föreslog lärare åtgärder som de visste skulle gå igenom, snarare än åtgärder som verkligen skulle kunna hjälpa eleven.

Skolinspektionen har också pratat med lärare som avstår från att utreda elevers behov eftersom det ändå saknas resurser för att ge det stöd som behövs. Elever som fått särskilt stöd har fått mindre undervisning än de har rätt till.

– Det finns stor variation mellan resurser, oavsett om det gäller ekonomi, bemanning eller kompetens. Det ser olika ut mellan olika kommuner och olika huvudmän, säger Lennart Hansson, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten i Malmö.

Han vill också lyfta elevernas rätt till bedömning, att få visa vad de kan på ett sätt som fungerar för dem.
Ett vanligt problem när det brister, menar Lennart Hansson, är att det saknas samarbete mellan lärare och elevhälsan, vilket bekräftas av Skolinspektionens sammanställning.

Uppgifterna kommer från Skolinspektionens fördjupade granskning av riskskolor under 2015, skolor som löper störst risk att inte uppfylla krav i skollag och läroplan. En del av inspektionen har varit klassrumsbesök.

Skolinspektionen rapporterar även att nyanlända elevers kunskap inte kartläggs, samt att deras undervisning ibland sker i godtyckligt utvalda ämnen och att de saknar stöd hos yrkesvägledare.

Skolinspektionen beskriver också lektioner som saknar koppling till kunskapsmål och undervisning som inte ger eleverna alla delar av kursplanen.

En tredjedel av de granskade skolorna anpassade inte undervisningen efter eleverna. Flera skolor misslyckas också med att ge studiemotiverade elever tillräckliga utmaningar.

– Vi ser till exempel att undervisningen ofta läggs på en medelnivå som fungerar bra för en del elever, men långt ifrån för alla. Varje elev ska få undervisning utifrån sina förutsättningar och behov. Det här är en stor utmaning för skolorna, säger Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Sammanställning av tillsynen överlämnas årligen till regeringen.

Kommentera