beroring
Uppsats

Olika beröring skapar tillgängliga flickor och aggressiva pojkar

Det finns en överhängande risk att vuxna oftare rör vid flickor i positiva situationer och pojkar i negativa, vilket kan ge stora konsekvenser.
​– Negativ beröring kan skapa aggressivitet och motvilja till att bli berörd, berättar Julia Wester.

Undersökningen i Julia Westers c-uppsats ”Den fysiska beröringens påverkan på stereotypa könsroller på fritidshemmet” visar att de observerade pedagogerna gav flickorna dubbelt så mycket beröring i positiva och vardagliga situationer, samtidigt som de gav pojkarna tretton gånger så mycket beröring i negativa situationer, som vid tillsägelser och konfliktsituationer. Beröringen kunde i båda situationerna bestå av liknande beröring, så som en hand på barnets axel. Skillnaden låg i upplevelsen av situationerna och vad det främjar för beteende hos barnet.

Studien utfördes på två skolor vid tre olika tillfällen på drygt 100 elever och 11 pedagoger och det observerades hur ofta pedagogerna rörde vid barnen och vid vilka situationer det skedde.

– Det verkar finnas en vana i att pedagoger och vuxna oftare exempelvis stryker en flicka över håret, medan det inte görs i samma utsträckning på pojkar. Som om det inte fanns samma behov hos dem, berättar hon.

Att bemöta pojkar med beröring i negativa situationer riskerar att skapa ett undvikande beteende. I studien förekom beröringen främst i vad som kan upplevas som hotfullt laddade situationer vilket kan skapa ett aggressivt beteende vid beröring hos pojkarna.

När det kommer till beröringen av flickor så finns risken att vuxna tar för givet att beröringen är något som flickan känner sig bekväm med. Den stora mängden beröring som vuxna ger flickor utan deras direkta medgivande skulle kunna resultera i att flickan och hennes omgivning får uppfattningen om henne som fysiskt tillgänglig för andras skull.

Dessutom är positiv beröring empatifrämjande vilket enligt studien visar att vi berör flickor till empatiska individer och pojkar till mindre så. Vilket redan går att finna i stereotypa idéer om kön, där maskulinitet baseras på aggressivitet och femininitet på tillgänglighet.

– Många vanor hos pedagoger och vuxna sitter djupt rotade och sker rutinmässigt. Problemet är att det resulterar i så mycket mer än att vissa barn blir mer klappande än andra. Inte minst hormonellt med det empatifrämjande hormonet oxytocin som utsöndras vid positiv beröring och om man väljer att inte ge det till pojkar kan man motverka deras empatiutveckling. Därmed har man skapat två polariserade kön bara utifrån hur man rört vid dem som barn, avslutar Julia Wester.

Kommentera