betyg_debatt

Lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka skriver om Skolverkets spretande direktiv om betygssättning.

Debatt

”Betyg är ett lärarbeslut”

Debatt ”Det är inte enkelt att sätta betyg, tvärtom. Det här kan alla ha nytta av att läsa i samband med betygsättningen”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Snart är det återigen dags att sätta betyg. Många ringer Skolverkets upplysningstjänst för rådgivning just nu, då direktiven spretar.

På förekommen anledning vill vi därför påminna om att svaren redan finns – i skollagen.

Vi har tagit fram några exempel, som vi alla kan ha nytta av att läsa i samband med betygsättningen:

Det är undervisande lärare som beslutar om betyg (kap.3§16). Legitimerad lärare sätter betyget A–F eller streck, genom en sammanvägd bedömning av elevens uppvisade kunskaper, vid tidpunkten för betygsättning. Saknas tillräckligt underlag för att sätta ett rättssäkert betyg (A–F), ska läraren sätta streck.

Betyget F eller streck handlar inte bara om närvaro/frånvaro i undervisningen, även om en total frånvaro i sig medför ett streck (kap.10§18), utan om huruvida läraren har underlag nog att göra en säker bedömning av elevens faktiska kunskaper utifrån kunskapskraven. Varken elev, vårdnadshavare eller rektor kan ändra den legitimerade lärarens betygsättning. Betyg kan inte överklagas.

Nytt för i år är att lärare, i de ämnen som genomför nationella prov, särskilt ska beakta elevernas provresultat vid betygsättningen (kap.10§20a). Viktigt att betona i samband med detta är att även om särskild hänsyn ska tas till provresultatet, ska detta alltså inte avgöra betyget. Vid betygssättningen utvärderar läraren allsidigt all information om elevens kunskaper, inklusive resultatet från ett nationellt prov. Läraren avgör då vilket betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper utifrån kunskapskraven. Det betyg som eleven får kan alltså skilja sig från provbetyget, både uppåt och nedåt.

Lärare på högstadiet får, utan att meddela varken vårdnadshavare eller rektor, sätta ett lägre (såväl som högre) betyg än det föregående. Terminsbetyget bygger på en bedömning av de kunskaper eleven inhämtat i ämnet fram tills dagen för betygsättning. En ny bedömning görs varje termin, ända fram till slutbetyget i årskurs 9 (kap.10§19)

Om man befarar att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven, ska man som lärare göra extra anpassningar för eleven i sin ordinarie undervisning. Om dessa visar sig vara otillräckliga, ska man anmäla detta vidare till rektor enligt skolans rutiner (kap.3§5,8). Elev och vårdnadshavare ska också fortlöpande informeras om elevens utveckling (kap.3§4). Lärare måste dock inte ha en gjort en särskild skriftlig betygsvarning i ett ämne för att kunna sätta F eller streck i betyg. De så kallade betygsvarningarna är en lokal och varierande praxis.

När det gäller undantagsbestämmelsen, felaktigt kallad ”pysparagrafen”, får den betygsättande läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven om det föreligger särskilda skäl som inte är av tillfällig natur, till exempel en funktionsnedsättning. Ett gipsat ben vid ett betygsgrundande idrottsmoment, går därmed inte att ”pysa” (kap.10§21). Eleven kan dock, lite längre fram, få en ny chans att visa sina kunskaper och färdigheter i det aktuella momentet.

De nya allmänna råden, som Skolverket gav ut i oktober, tar också upp några av skollagens skrivelser kring bedömning och betygsättning. Nämligen att betyg ska beslutas av den lärare som bedriver undervisningen vid tiden för betygsättning, att det är undervisande lärare som beslutar om betyget F eller streck och att undantagsbestämmelsen handlar om det direkta sambandet mellan en funktionsnedsättning och möjligheten att nå ett visst kunskapskrav.

Det är positivt att även Skolverket betonar detta, att de nya allmänna råden har ett ökat fokus på skollagen samt lyfter lärarprofessionen.

Det är inte enkelt att sätta betyg, tvärtom. Men själva förfarandet kring bedömning och betygsättning är tydligt. Det finns ett distinkt regelverk och utifrån detta beslutar/sätter vi lärare betyg.

Helena Forsman Lund, lärare i SO

Anna Musikka, lärare i matematik och NO

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera