Debatt

”Betygsfilmen gör mig förundrad”

DEBATT Som lärare blir man mycket förundrad över detta påstående från Skolverket. Det tycks nämligen stå i strid med det som sedan kommer i filmen och det som står i Skolverkets ”Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gymnasieskolan” till exempel, skriver gymnasielärare Henrik Magnusson.

Den 1 april publicerar Skolverket en film på Youtube som benämns ”Elevers frågor om betyg”. Denna har föregåtts av bland annat en artikel i tidningen Skolvärlden som påstår att ”lärare misstolkar betygsskalan”. Nu går alltså vågorna höga i debatten om betygssystemet lagom inför den stundande betygsrushen månaderna vi har framför oss. Och hur agerar då Skolverket i sitt försök att informera om vad som gäller? Jo, återigen på ett otydligt och motsägelsefullt sätt.

I filmen säger nämligen Skolverkets representant att en elev som har fått betyget A på alla prov utom ett, där eleven fått betyget E, inte ska få terminsbetyget D. Eller hon säger faktiskt att ”så ska det förstås inte vara”. Som lärare blir man mycket förundrad över detta påstående från Skolverket. Det tycks nämligen stå i strid med det som sedan kommer i filmen och det som står i Skolverkets ”Allmänna råd, bedömning och betygsättning i gymnasieskolan” till exempel.

I diskussionen som följer kommer dock Skolverket fram till en något mindre förvånande slutsats: En elev som har nått betyget A på alla kunskapskrav utom ett där eleven nått betyget E ska ha termins eller slutbetyget D. Detta stämmer nämligen överens med de direktiv som utgått kring betygssättning tidigare. Men det står ju i motsats till det som sägs i inledningen till filmen.

En elev kan mycket väl ha mätts mot ett kunskapskrav i ett prov eller ett moment där betyget blivit D. Och detta kan vara enda mätningen av detta kunskapskrav av olika anledningar. Till exempel att man inom ramen för undervisningen inte hunnit behandla detta kunskapskrav fler gånger eller för att eleven varit frånvarande de andra gångerna. Det kan också vara så att just denna mätning är den mest reliabla på just detta kunskapskrav.

Nu säger också Skolverkets representant i filmen att undervisningen ska vara utvecklingsorienterad och kunskaper som eleven visar i slutet ska tillmätas större värde än tidigare prestationer. Det framhålls också att eleverna ska prövas flera gånger och på olika sätt, men att vissa kunskapskrav kanske man bara hinner ta upp vid ett enstaka eller fåtal tillfällen. Allt detta motsäger inte möjligheten att en elev kan få betyget D när alla uppgifter bedöms uppfylla kraven för A, men en uppfyller kraven för E.

Jag skulle vilja be Skolverket om ett förtydligande när det gäller den desinformation som motsägelsen i filmen på Youtube utgör. På grund av filmens spridning och eftersom det närmar sig betygssättning så är det nog lämpligt att gå ut med informationen så att den når alla lärare i landet före utgången av maj månad.

/Henrik Magnusson, gymnasielärare i Svenska och Filosofi 

Kommentera