Anna Westerholm

Anna Westerholm, chef för läroplaner på Skolverket.

| Foto: Martin Stenmark
Ämnesplaner

Bildlärarnas ilska fick Skolverket att backa om timplanerna

Trots beslutet att inte flytta undervisningstid från högstadiet fortsätter förslaget om nya timplaner att röra upp känslor.
Skolverkets Anna Westerholm utesluter inte att bildämnet kan tilldelas fler timmar framöver, men på­pekar också vikten av balans.

Skolverkets tidigare förslag till ändringar i timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har skapat oro och ilska bland bildlärare runt om i landet.

Missnöjet grundade sig dels i förslaget om att flytta fem timmar från högstadiet till lågstadiet, dels i att bildämnet enbart tilldelades 10 extra timmar när undervisningstiden i elevens val, som myndigheten anser bör plockas bort helt, omfördelades till andra ämnen.

– Det togs emot negativt att man flyttade timmar till lågstadiet. Högstadiet behöver varje timme som finns i bild, så det uppfattades inte som en bra  idé att tulla på det och flytta mellan stadierna, säger Anna Westerholm, chef för läroplaner på Skolverket.

Förslaget var ute på remiss fram till den 29 januari. Lärarnas Riksförbund föreslog i sitt remissvar att timmar för ämnena bild och musik till skillnad mot Skolverkets förslag fördelas mot högstadiet. Kort därefter, den 2 februari, meddelade Skolverket att man tänkt om. I stället för att skära bort ämnestimmar före-slår myndigheten nu en oförändrad timplan i bild i högstadiet.

– Vi hade i uppdrag att synkronisera oss med utredningen som ser över grundsärskolan och försökte lägga ett förslag som var i harmoni med deras förslag. Det väckte dock starka reaktioner, vilket gjorde att vi beslutade oss för att justera förslaget, säger Anna Westerholm.

Trots beslutet att inte flytta undervisningstid från högstadiet till lågstadiet har förslaget på ny timplan fortsatt att röra upp känslor. LR inrättade intresseföreningen för lärare i praktiska och estetiska ämnen, hundratals namnunderskrifter har samlats in för att övertyga Skolverket om att bildämnet behöver fler timmar, och Bildlärarnas Riksförening har återupptagits.

– Bildlärare är ofta ensamma i sitt slag på sina skolor, och därför finns behovet av en gemensam plattform att utbyta tankar kring till exempel förutsättningarna och arbetsmiljön för yrkesutövningen, precis som utvecklingen av bildämnet i sig. En plattform är också värdefull för att organisera sig och mobilisera kraft för förändring, säger Janet Eriksson, ordförande för Bild-lärarnas Riksförening, i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Anna Westerholm utesluter inte att bildämnet, likt övriga skolämnen, kan tilldelas fler timmar i framtiden, men påpekar att det inte är en fråga som ingår i detta förslag.

– Det har tidigare fattats politiska beslut om att utöka antalet ämnestimmar, till exempel i matematik eller idrott och hälsa. I det här fallet tycker jag dock att vi redan har varit angelägna och medvetna om att skapa en balans mellan de praktisk-estetiska ämnena, varför vi också har utökat antalet timmar i till exempel hem- och konsumentkunskap.

Vidare påpekar hon att uppdraget att se över tim-planerna inte gav Skolverket mandat att utöka timantalet, utan enbart omfördela timmarna från elevens val.

– Det är inte ovanligt att lärare känner ett behov av fler timmar, men faktum är att vi bara hade undervisningstiden från elevens val att röra oss med. Vi har lämnat ifrån oss förslaget till regeringen och finns det ytterligare synpunkter så kommer de dit.

Kommentera