Kommentar

”Bra att regeringen lyfter nyanländas kompetens”

Bra att regeringen vill kartlägga och validera nyanländas kompetens och erfarenhet - men glöm inte gymnasiet.
Det säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Karin Sandwall är positiv till de förslag som regeringen presenterat för att nyanlända ska få ett bättre bemötande och integreras lättare. Där ingår att låta nyanlända lärare fungera som studiehandledare eller modersmålslärare under tiden deras lärarbehörighet utreds och kompletteras, och att kartlägga nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter. 

Hon hoppas att åtgärderna inte bara kommer att omfatta grundskolan utan även gymnasiet, Komvux och Sfi.

– Det är viktiga åtgärder som inte bör avgränsas enbart till grundskolan. Även nyanlända elever på gymnasienivå bör omfattas av obligatoriet om kartläggning, säger hon i ett pressmeddelande.

Regeringen är på gång med en proposition för förbättrad Sfi-utbildning, men där saknar Karin Sandwall vad hon menar skulle kunna vara den viktigaste åtgärden.

– Att skapa en lärarutbildning i svenska som andraspråk för undervisning av vuxna, liknande den som tidigare fanns vid Stockholms universitet, finns inte med i paketet. Det behövs också riktlinjer kring hur regeringens förslag till så kallade ”snabbspår” in på arbetsmarknaden kan samordnas med Sfi-utbildningen och utbildningen i svenska som andraspråk inom Komvux, säger hon.

Regeringens satsning på att utbilda lärare och rektorer om flerspråkighet, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ser hon mycket positivt på. 

– En satsning på en bra start i skolan är inte bara en bra start för nyanländas första tid i Sverige. Vi ser tidiga satsningar på nyanlända som en avgörande och långsiktig investering för den nyanlända individens liv i Sverige och därmed för hela landet, säger Karin Sandwall.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm