vfu-sverige
Foto: Li Rosén
Praktik

Brist på utbildade vfu-handledare

Lärarutbildningens vfu fungerar bättre än tidigare, visar Universitetskanslersämbetets granskning. Men problem kvarstår. Till exempel har alldeles för få handledare en handledarutbildning. 

UKÄ:s rekommendationer

Rekommendationer till regeringen
Att ersätta det nuvarande ersättningssystemet med ett nytt, liknande det som används för vårdutbildningarna.
Att införa ett särskilt handledarlyft för att öka andelen VFU-handledare med handledarutbildning.
Att permanenta Lärarlyftet II för att öka andelen behöriga lärare.

Rekommendationer till lärosätena
Krav på handledarutbildning för VFU-handledare.
Fortsatt kvalitetssäkring av examination av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Rekommendationer till huvudmännen
Att ge VFU-handledare bättre förutsättningar att inom ramen för ordinarie arbetstid genomgå handledarutbildning och delta i andra kompetenshöjande aktiviteter som lärosätena erbjuder.

Här hittar du hela rapporten

2011 infördes en ny examensordning för förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Nu har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på regeringens uppdrag följt upp hur den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) fungerar och identifierat förbättringsområden.

En övergripande slutsats som UKÄ drar är att vfu fungerar betydligt bättre än vad tidigare utvärderingar visat.

– Den utvärdering som gjordes 2005 visade att läget var riktigt illa. Studenter, särskilt de som skulle undervisa högre åldrar, kunde få göra vfu på förskolan. Tre år senare gjordes en uppföljning, då var det bättre men det fanns fortfarande brister. Nu ser vi att lärosätena har tagit tag i kritiken, säger utredaren Jana Hejzlar.

– När den nya examensordningen infördes 2011 var alla utbildningar tvungna att prövas för att få nytt tillstånd att bedrivas. Lärosätena har gjort ett gediget arbete för att få sina tillstånd och där ingår förstås vfu:n som en viktig del. Det tror jag har påverkat.

Vilka är de största, kvarstående bristerna?

– Det största problemet som lärosätena brottas med är att få tag i vfu-handledare som faktiskt har en relevant handledarutbildning.

Särskilt illa är situationen i gymnasieskolan där endast en liten del av vfu-handledarna har handledarutbildning. Enligt UKÄ kan det påverka bedömningen av studenternas prestationer utifrån lärandemålen, vilket är allvarligt då detta riskerar att undergräva rättssäkerheten för studenterna.

– Det här måste lösas i samarbete med huvudmännen. Och lärosätena får inte ha för låga ambitioner. Vi ser exempel på lärosäten som skriver i sina avtal att deras ”ambition” är att handledaren ska ha utbildning. Det duger inte. Man måste kräva att de som tar emot studenten har handledarutbildning.

– Ett bakomliggande problem är att läraren inte får tid av huvudmannen för att gå de här utbildningarna.

UKÄ ställer sig också frågande till det faktum att anmärkningsvärt få studenter blir underkända på sin vfu och man skriver i rapporten att för lärosätenas del bör detta mana till eftertanke och ytterligare analys.

I jämförelse med tidigare utvärderingar visar UKÄ-rapporten att vfu-handledarna i betydligt större utsträckning är behöriga i skolformer och ämnen som är relevanta i förhållande till den utbildning studenterna går. Det framkommer också att VFU-handledarna har lång erfarenhet både av yrket och av att vara vfu-handledare.

– Det ät bra att lärarna är erfarna men det är viktigt att de också har genomgått en vfu-handledarutbildning som är relevant i förhållande till nuvarande lärar- och förskollärarutbildningar. Det finns säkert handledare som skulle behöva gå en kompletterande utbildning, säger Jana Hejzlar.

Ett annat problem är att studenterna inte alltid får göra vfu i alla sina ämnen. I bristämnen som teknik, svenska som andraspråk och musik finns inte tillräckligt många legitimerade lärare.

– Något vi kan se i enkäterna, som är glädjande, är att både studenter och handledare säger att de spenderar mycket tid med varandra. Men då är det viktigt att handledarna verkligen får den tiden, så att inte ordinarie arbetsuppgifter måste göras utanför arbetstid.

UKÄ har tagit fram ett antal rekommendationer riktade till regeringen, lärosätena och huvudmännen. Det handlar bland annat om att ge VFU-handledare bättre förutsättningar att inom ramen för ordinarie arbetstid genomgå handledarutbildning och delta i kompetenshöjande aktiviteter som lärosätena erbjuder.

Alexandra Alexandersson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet och aktiv i LR Stud Växjö säger att UKÄ:s rapport stämmer väl överens med hennes egen bild av vfu:n.

– Mitt lärosäte har blivit avsevärt bättre vad gäller deras del i vfu:n och i dagsläget är de flesta studenterna jag pratat med nöjda med administrationen. Det är framförallt i handledardelen jag ser problem, precis som rapporten visar, säger Alexandra Alexandersson.

Är det något du saknar i UKÄ:s rekommendationer?

– Ja, UKÄ, och även lärosätena, fokuserar på att handledarna ska vara behöriga och handledarutbildade. Tyvärr har vi studenter sett att det inte räcker. Det måste garanteras att de lärare studenterna får som handledare dessutom är skickliga lärare. Behörig och skicklig är tyvärr inte alltid samma sak. 

– Rekommendationen till huvudmännen borde också vara att det ska synas ordentligt i lönekuvertet om man är VFU-handledare.

Kommentera