Skolinspektionen

Brister i stöd till elever med ADHD

Elever med funktionsnedsättningen ADHD får inte alltid det stöd de behöver. Skolorna genomför inte de nödvändiga kartläggningarna av elevernas förutsättningar och anpassar inte undervisningen tillräckligt mycket.

Skolinspektionen har granskat åtta skolor i fem kommuner för att i första hand se om skolorna gör kartläggningar och analyser för elever med ADHD, och sedan anpassar undervisning och studiemiljö efter deras behov.

De granskade skolorna anpassar undervisningen till viss del, men inte alltid utifrån elevernas individuella behov. Istället använder de mer generella lösningar, en effekt av bristande kartläggning.

– Det är så klart mycket viktigt att eleverna får det stöd de behöver. Speciellt elever med en funktionsnedsättning behöver en chans att få utveckla sina styrkor. Det är helt grundläggande för en ung människas självkänsla att få känna att man lyckas, säger projektledare Eva Edlund i ett pressmeddelande.

Brister som Skolinspektionen lyfter fram är bland annat att vissa skolor saknar specialpedagogisk kompetens, att föräldrar inte involveras tillräckligt vid kartläggningen, att information om elevens behov inte når ut till alla lärare och att skolor inte följer upp de åtgärder som satts in.

– Det finns en medvetenhet i skolorna om att ramar, avgränsningar och förutsägbarhet är extra viktigt för elever med funktionsnedsättningen ADHD. Men sådana generella anpassningar räcker inte, i många fall krävs också individuella anpassningar, säger Eva Edlund.

Kommentera