Nyanlända

Brott mot lagen för elevens rätt

För att ha möjlighet att ge studiehandledning på modersmål, som alla elever har rätt till, väljer vissa kommuner att köpa tjänsten på distans från andra kommuner. Men det är ett brott mot skollagen.

Alla elever har rätt till det särskilda stödet studiehandledning på modersmål, enligt skollagen. Det anses dessutom av Skolinspektionen och Skolverket vara en viktig faktor för att nyanlända elever ska lyckas i skolan.

Åsa Ernestam, utredare på Sveriges Kommuner och Landstings utbildnings- och arbetsmarknadsavdelning, är av samma åsikt.

 – Det här är väldigt betydelsefullt för eleverna. Studiehandledning är a och o för att så snabbt som möjligt kunna tillgodogöra sig undervisningen, säger hon.

Men en hög andel svenska kommuner uppfyller inte elevers rätt till studiehandledning på modersmål, enligt en riktad tillsyn som genomförts av Skolinspektionen.

– Risken är att eleverna som inte får studiehandledning inte kan delta i undervisningen under rimliga förutsättningar. Många har ju massor av kunskap med sig från tidigare skolgång, men om de inte kan svenska och begreppen i undervisningen är risken att de inte kommer vidare i sin kunskapsutveckling, säger Åsa Ernestam.

I vissa kommuner där man inte lyckats rekrytera studiehandledare i alla modersmål har man istället valt att köpa studiehandledning på entreprenad från andra kommuner där kompetensen finns.

– Kramfors kommun köper fjärrundervisning och studiehandledning från Uppsala kommun, som håller god kvalitét. Både skolor och elever har goda erfarenheter av detta, säger Åsa Ernestam och ger exempel på hur studiehandledningen kan se ut:

– Samarbetet med ämnesläraren är centralt och det går till exempel att sköta via telefon, Skype, Adobe Connect eller mejl.

Men det är egentligen inte tillåtet. Regeringen genomförde förvisso nyligen en skollagsändring som trädde i kraft 1 juli 2015 och innebar att fjärrundervisning blir tillåtet i studiehandledning, modersmål och moderna språk. Men i och med att det råder förbud mot entreprenad kan kommunerna inte köpa och sälja av varandra.

– Och det samtidigt som studiehandledning är en absolut rättighet. Kommunerna får helt enkelt välja vilken lagparagraf de vill följa: att ge eleven den studiehandledning de har rätt till enligt lag, det vill säga se till elevens bästa, eller följa lagparagrafen som säger att det inte är tillåtet för kommuner att köpa eller sälja fjärrundervisning på entreprenad, säger Åsa Ernestam.

Dock har samiska och teckenspråk undantag från förbudet.

– Det är förvisso bra, men det hjälper inte nyanlända elever som behöver studiehandledning i dari eller somaliska.

Åsa Ernestam berättar att SKL driver frågan om att studiehandledning och fjärrundervisning på entreprenad mellan kommuner ska tillåtas.

– Problemen är akuta. Eleverna är här och nu och behoven är här och nu. Vi har inte tid att vänta, säger hon.

I anslutning till regeringens skollagsändring beslutades även att Skolverket ska inleda en försöksverksamhet i fjärrundervisning, inom rådande regelverk. Åsa Ernestam menar att det finns en möjlighet att ändra regelverket inom försöksverksamheten.

– Vi på SKL har tillsammans med Friskolornas riksförbund föreslagit en tillfällig lag för utbildningsminister Gustav Fridolin, som skulle öppna upp för tillåtande av entreprenad under ordnade former. Men vi har inte fått någon reaktion ännu, säger hon.

Skolvärlden har sökt Gustav Fridolin för en kommentar. 

Kommentera