elev_ledsen
Debatt

”Bryt utanförskap med bättre mentorer”

Debatt. ”Om lärarna tillåts vara proffs på pedagogik och mentorsrollen professionaliseras kan fler elever få det stöd de behöver och kunskapsresultaten höjas”, skriver debattörerna.

Kunskapsresultaten i svensk skola måste lyftas, särskilt i utsatta områden. Idag finns en uppenbar skillnad i livschanser som beror på elevernas bakgrund och bostadsort. De elever vars familjeförhållanden är svåra eller som kommer från en tuffare social miljö är i ännu större behov av en skola med professionell elevhälsa och undervisning i toppklass för att nå kunskapsmålen. Därför vill vi flytta dagens mentorsansvar från lärarna, för att elever ska få ett bra stöd och lärare ska få vara lärare.

Ett skäl till att alla elever inte når kunskapsmålen är att lärarna inte får möjlighet att fokusera på undervisningen och arbetet i klassrummet. Detta drabbar särskilt de elever vars föräldrar saknar högskoleutbildning eller av andra skäl har svårt att hjälpa sina barn med studierna. Lärare ägnar i dag orimligt mycket tid åt andra uppgifter än lärarnas kärnuppgift, det pedagogiska arbetet i klassrummet. En sådan sak, som ligger utanför undervisningen, är att agera mentor åt eleverna. Mentorsuppgifter kan till exempel vara att ta fram elevhälsorapporter, ansvara för utvecklingssamtal, konflikthantering och vara tillgänglig för annat än undervisning. Kort sagt verksamhet som inte är en del av det pedagogiska arbetet i klassrummet. Lärarna borde inte behöva vara mentorer.

Vi menar inte att mentorsskapet är oviktigt. Tvärtom kan det vara avgörande för en elevs psykiska hälsa och i förlängningen förmågan att ta till sig kunskap. Detta är extra viktigt för elever med tuffa hemförhållanden och större behov av socialt stöd. Lärarens utbildning i mentorsskap eller närliggande kompetensområden är emellertid oftast liten. Lärarna är proffs på, och har en lång utbildning i, pedagogik och ämneskunskap men de kan inte också lära sig allt om mentorskap. Läraren har därför i regel inte de verktyg som behövs för att hantera elevernas problem eller psykiska hälsa. Detta kan vara frustrerande för både läraren och eleven.

Liberala ungdomsförbundet föreslår därför att andra professioner ska avlasta lärarna från mentorskapet i skolan. Det kan till exempel handla om beteendevetare, kandidater i psykologi eller socialt arbete. Det viktiga är att dessa personer har de verktyg som behövs för att möta eleverna på rätt sätt. Att flytta mentorskapet från läraren ger också utrymme för fler undervisningstimmar per lärare, något som verkligen behövs i tider av lärarbrist. Det är viktigt, det är ett värde i sig att eleverna mår bättre och det är dessutom avgörande för skolresultaten att läraren får vara lärare.

Elever vars föräldrar har svårt att hjälpa till med läxorna eller som har tuffa hemförhållanden måste få bättre möjligheter. Det är inte rätt att ens bakgrund avgör ens framtid, den borde avgöras av ens drivkraft och meriter. Varje dag går hundratusentals män och kvinnor till sina jobb i Svenska skolor just för att sprida kunskap och bryta utanförskap. Det är deras arbete för Sveriges elever som skapar schyssta möjligheter för alla. Vårt jobb som politiker är att ge dem verktyg och medel att göra det som de är bäst på och som de är utbildade till. Om lärarna tillåts vara proffs på pedagogik och mentorsrollen professionaliseras kan fler elever få det stöd de behöver och kunskapsresultaten höjas. Det tror vi att alla tjänar på.

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Ebba Wistedt, ämneslärare

Kommentera