matilda
DEBATT

”Dags för krafttag för elevhälsan”

DEBATT Det är dags att ta krafttag för att stärka elevhälsan på våra skolor. För att nå dit krävs insatser och resurser för anställning av fler inom elevhälsan. Ett maxtak för antal elever per psykolog och kurator behöver också införas, skriver Matilda Hellström, förbundsordförande för Sveriges elevråd – Svea.

 

Elevrådsrepresentanter från skolor runt om i Sverige anser att elevhälsan är skolans viktigaste utvecklingsområde. Den psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem och ett fullständigt elevhälsoteam med rätt utbildning är en sällsynthet på skolor, trots att det är lagstadgat.  

För elevers möjlighet att genomföra sina studier och uppnå goda skolresultat är det flera faktorer som spelar in. Duktiga lärare som stöttar och inspirerar betyder mycket, men det är inte allt. 

Elevers välmående är avgörande för motivationen att ta in nya kunskaper, och den tydliga trend vi ser i dag av en växande psykisk ohälsa är oroande. Huvudvärk, sömnproblem, magont och oro är vardag för många elever och enligt Folkhälsomyndighetens undersökning ”Skolbarns hälsovanor” är skolstress en av anledningarna till siffrornas utfall.

Att varje skola ska ha ett komplett elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska, specialpedagoger och skolläkare, som innehar rätt utbildning, är lagstadgat. Ändå är det inte så verkligheten ser ut, och det skiljer sig mycket hur det ser ut i olika delar av landet. 

Skolans elevhälsoteam jobbar i dag till stor del reaktivt, med att släcka bränder, i stället för proaktivt, med att se till att det aldrig börjar brinna. Det förebyggande arbetet prioriteras ner. Att arbeta för att motverka ohälsa, diskriminering och kränkande behandling, samt kompetensutveckla och handleda personal, behöver prioriteras upp igen.

Sammansättningen av olika specialiteter som arbetar för att stödja elevernas utveckling har stora förutsättningar att vara en positiv kraft i skolans arbete. Genom ett aktivt samarbete med skolans övriga personal kan de bidra med såväl kunskap som aktiva insatser för enskilda elever eller elevgrupper. Därmed kan de också avlasta de lärare som i dag allt för ofta ensamma tvingas axla alla olika roller. 

Elevhälsan sitter på en unik kompetens kring vilka metoder man kan använda för att minska stress och skapa en god kultur. 

På Elevrådskongressen som ägde rum 21–24 november, klargjordes att ”en tillgänglig och förebyggande elevhälsa”, är vad Sveriges elevråd – SVEA:s medlemmar anser är skolans viktigaste utvecklingsområde. 

Sveriges elever vill se en skola med en elevhälsa som skapar förutsättningar för att elever fångas upp i tid. En elevhälsa som är så pass nära eleverna på skolan att steget att vända sig dit aldrig är för stort. 

Det är dags att ta krafttag för att stärka elevhälsan på våra skolor. För att nå dit krävs insatser och resurser för anställning av fler inom elevhälsan. Ett maxtak för antal elever per psykolog och kurator behöver också införas.

Låt oss skapa ordning och reda, på riktigt. En tillgänglig och förebyggande elevhälsa för en skola där alla elever får möjlighet att växa i trygghet.

Matilda Hellström
Förbundsordförande Sveriges elevråd – Svea

 

Kommentera