Ny rapport

Dålig uppföljning av introduktionsperioden

Trots att nyexaminerade lärare har laglig rätt till en ettårig introduktionsperiod med mentor, följer inte 40 procent av skolans huvudmän upp hur detta fungerar. Det enligt en ny rapport från Skolinspektionen.

Introduktionsperiod
  • Introduktionsperioden ger nyexaminerade lärare och förskollärare möjlighet till en god start på sitt yrkesliv.
  • Det är rektorn eller förskolechefen som ansvarar för att planera introduktionsperioden och utse en mentor.
  • Mentorn ska vara legitimerad, ha tillräcklig erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare och så långt det är möjligt ha samma behörighet som den nyexaminerade läraren eller förskolläraren.
  • Introduktionsperiod ska vara minst ett läsår eller motsvarande på heltid och den får genomföras under en eller flera anställningar.
  • Det fanns tidigare krav på att lärare eller förskollärare ska ha genomfört en introduktionsperiod för att ansöka om lärarlegitimation. Kravet upphörde att gälla den 1 juli 2014.

Källa: Skolinspektionen.

Den ettåriga introduktionsperioden är viktig för nyexaminerade lärare eftersom den ska ge möjlighet till professionell utveckling och stöd i yrkesutövningen. Därför har Skolinspektionen fått i uppdrag av regeringen att granska hur detta fungerar i praktiken.

Majoriteten av de nyexaminerade lärarna anser att introduktionsperioden och mentorn varit värdefull i undersökningen. Samtidigt framgår det att mer än en tredjedel av kommunerna och de fristående huvudmännen inte följer upp hur introduktionsperioden fungerar på skolorna. Inte fler än hälften av huvudmännen har heller riktlinjer för hur mycket tid som ska avsättas för mentorskapet under introduktionsperioden.

– En väl planerad introduktionsperiod lägger en viktig grund för nya pedagoger att etablera sig i sin yrkesroll. Dessutom visar forskning att introduktionsperioden motverkar tidiga lärar- och förskolläraravhopp. Det är därför angeläget att alla huvudmän säkrar att förskolorna och skolorna viker tillräckligt med tid och att det finns system för att kunna fånga upp sådant som fungerar mindre bra, säger Skolinspektionens utredare Jens Pettersson i ett pressmeddelande.

Rapporten baseras på webbenkäter med 150 skolhuvudmän, drygt 700 rektorer och förskolechefer samt 280 lärare och förskollärare.

Kommentera