Tillsyn

Dåligt samarbete ger bristande elevstöd

Drygt 40 procent av de svenska grund- och gymnasieskolorna som Skolinspektionen granskade under 2015, brister i att anpassa undervisningen och i att ge särskilt stöd till eleverna. 

Ur statistiken 2015:
  • Skolinspektionen granskade 775 skolenheter och 295 huvudmän.
  • Anmälningar om kränkande behandling ökade med 17 procent.
  • 38 procent av de 4 035 anmälningarna berörde kränkande behandling.
  • Prioriterad tillsyn (tillsyn på skolor eller hos huvudmän med ökad risk för brist) skedde på 491 skolor.

Tommy Lagergren
Tommy Lagergren

– Det finns en tendens att skolorna lägger skuld på eleverna, att de säger ”vi har de elever vi har”. Man kan vända på det, och säga ”vilka elever har vi, och hur ska skolan bemöta dem, säger Tommy Lagergren, avdelningschef på Skolinspektionen.

Under förra året granskades 775 skolor och 295 huvudmän i Skolinspektionens återkommande och regelbundna granskning.

Av grundskolorna misslyckades 30 procent med att utreda behovet av särskilt stöd tillräckligt snabbt, medan motsvarande andel hos gymnasieskolan var 34 respektive 31 procent.

Tommy Lagergren ser flera faktorer, förutom att skolpersonal ibland lägger skulden på enskilda elever.

Dels handlar det om att lärare och skolhälsovård inte samarbetar och inte arbetar förebyggande. Dels handlar det om prioriteringar.

– Men nyckeln är att ha koll, att följa elevernas resultat och analysera dem så att man sätter in rätt insatser och bra insatser. Man måste veta hur det ser ut på sin skola.

Av de 4 035 anmälningar som kom in till myndigheten under året, handlade majoriteten om att elever inte fått det stöd de har rätt till, samt om att skolorna inte arbetar förebyggande mot kränkande behandling. Två tredjedelar rörde grundskolan.

Det är svårt att jämföra statistiken med resultat från tidigare år, eftersom metoderna för granskningen förändrats.

– Siffrorna pekar på ett stort problem, men de ligger i linje med det vad vi sett tidigare, säger Tommy Lagergren.

Kommentera