zohra_och_tina_och_klassrum
Lärarstöd

De styr upp lärmiljön – för att stötta lärarna

Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi arbetar som lärmiljöutvecklare.
– Vi ser oftast brister i lektionsstrukturen och anpassningar till eleven när vi är ute och stöttar lärare, berättar Zohra Fahim Bosevska. 

Lärmiljö enligt SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ”Tillgänglighetsverktyget” så att skolan kan värdera hur tillgänglig verksamhetens hela lärmiljö är. Verktyget utgår ifrån fyra olika aspekter: 

  • Fysisk miljö – handlar till exempel om ljud, luft och utemiljö.
  • Social miljö – handlar till exempel om gemenskap, samverkan med hemmet, attityder och normkritik.
  • Pedagogisk miljö – handlar till exempel om pedagogiska strategier och stödfunktioner, olika sätt att lära och lärverktyg.
  • Förutsättningar för lärande – handlar till exempel om delaktighet, elevhälsa, språk och kommunikation samt meningsskapande och motivation.

Här kan du läsa mer om tillgänglighetsverktyget

I Eslövs kommun finns sedan augusti två lärmiljöutvecklare vars uppgift är att stötta lärare på lågstadiet med att stärka just lärmiljön.

– När vi får in en förfrågan från en skola som behöver hjälp med en klass börjar vi med att träffa läraren och annan personal för att få en första bild av situationen, berättar Zohra Fahim Bosevska som tillsammans med kollegan Tina Rossi driver projektet.

Sen träffar man klassen för att få en första bild av elevgruppen och klassrummet. Läraren genomför en enkät i klassen och sen är det dags för observation för att få en djupare blid av lärmiljöns olika aspekter.

– Utifrån observationsanteckningar, elevenkät och lärarens egna reflektioner gör vi en nulägesbeskrivning som vi delar med läraren och vi beslutar om vi ska ta på oss uppdraget eller inte. Gör vi det träffar vi läraren och övrig personal och kommer överens om utvecklingsområden och hur vi ska jobba med dem. Pedagogen väljer också tre områden som hen vill fokusera på.

Omkring två veckor jobbar Zohra Fahim Bosevska och Tina Rossi i klassrummet med fokus på elevernas lärmiljö. Det kan handla om förändringar i den fysiska miljön som elevernas placering eller störande saker som tas bort. Det kan också handla om olika anpassningar till eleverna, förslag på litteratur att läsa och hjälp med lektionsstruktur.

– Att klassläraren får gå och auskultera hos en kollega, för inspiration, kan också vara en sak. Då håller jag i lektionen för att frigöra tid, berättar Zohra Fahim Bosevska.

Hon har själv lärarbakgrund och har undervisat på grundskolan i matematik, svenska och svenska som andraspråk. Tina Rossi är speciallärare.

– Jag har jobbat på olika skolor i Malmö och har varit tvungen att tänka mycket kring hur man ska anpassa undervisningen för att skapa arbetsro och för att barnen ska utvecklas. Det har jag gjort sedan dag ett. Jag brinner verkligen för att se olikheterna i ett klassrum som en resurs, säger Zohra Fahim Bosevska.

Vilka är de vanligaste bristerna som ni stöter på?

– Ofta handlar det om lektionsstruktur, till exempel att genomgångarna är så långa att eleverna knappt hinner jobba något själva. Även anpassningar till eleverna brister. Får man de sakerna på plats får man arbetsro. Eleverna behöver struktur och känna att de klarar av uppgifterna, då blir det lugnt, säger hon och tillägger:

– Vi ser också brister i undervisningens innehåll. Tyvärr styrs undervisningen redan i lågstadiet av schema och ämnen. Det centrala innehållet dominerar när många lärare planerar. Vi önskar att läroplanens andra kapitel (övergripande mål och riktlinjer) och eleverna erfarenheter och intressen styrde lärarna mer i deras planeringar. 

Just nu är de båda lärmiljöutvecklarna ute på sitt sjätte uppdrag sedan starten.

Uppskattar lärarna att ni kommer eller är det lite känsligt att släppa in er i klassrummet?

– Många kan nog tycka att det är lite känsligt men vi är själva lärare i botten, vi vet hur det är. Vi är inte där för att döma utan jobbar med reflekterande samtal tillsammans med läraren. 

– Vi hjälper också till med mycket när vi är i klassrummet. Jag kan ta fram material, hålla i lektionen så att ordinarie lärare kan auskultera i ett annat klassrum, det är viktigt att detta inte leder till mer jobb för läraren.

Kommentera