emma_koster_elever_brakar
Debatt

”Det är dags att återinföra ordningsbetyget”

Debatt. ”Vi måste arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt våra skolmiljöer”, skriver Emma Köster.

Svenska skolan har under den senaste tiden strävat mot att bli mer tillåtande och tolerant. Syftet är gott, att skolan ska utformas för att ha plats för alla barn och ungdomar, oavsett egenskaper, funktionsnedsättning eller personlighet. Samtliga innefattas i det så kallade inkluderande synsättet, och fokus ligger på anpassningar utifrån elevens önskemål.

Även undervisningen går i linje med ett mer öppet och varierat förhållningssätt, för att på så sätt kunna tillgodose och fånga upp så många elever som möjligt. Många lärare har helt frångått den klassiska katederundervisningen, för att istället involvera eleverna i sitt eget lärarande, genom till exempel gruppövningar, undervisning via digitala klassrum eller med film.

Men den mer liberala synen på undervisningen märks också av i den moderna skolmiljön, inte minst på elevernas uppförande. Eller snarare, det nya synsättet att eleven ska få mer plats, vara delaktig och lyssnas på har medfört att eleverna också tillåts agera friare och mer utåtriktat.

Bra, menar vissa. Men ingen kan heller bestrida att skolan idag även innefattar en hel del bekymmer. Sen ankomst ökar, mobiltelefoner stör undervisning, andra pratar ”rakt ut” eller glömmer att ta med sig pennor och miniräknare (eller annat material du behöver för att kunna utföra de planerade uppgifterna), och kräver då att läraren ständigt ska ha ett extralager av material att tillgå. En modern trend som fått fäste på senare tid är att elever sitter med ytterkläder på inne i klassrummet. Larmrapport på larmrapport visar också att hot och våld stadigt ökar. Sammantaget har det blivit en allt rörigare miljö, som är långt ifrån optimal varken för oss lärare eller för eleverna.

Låt mig klargöra; Jag är positiv till modern skolmiljö, där undervisning sker med varierade metoder. Jag tror också på elevinflytande, till en viss nivå. Inflytande, variation och frihet får inte gå så långt att den omkullkastar den goda arbetsmiljön eller den optimala miljön för lärande, efterom lärande är skolans huvuduppdrag. Det gäller alltså att hitta en balans mellan inflytande och frihet å ena sidan, och en god arbetsmiljö å andra sidan. Man behöver också lokalisera och utforma adekvata styrmedel för att uppnå önskat tillstånd.

Skolan ska vara en språngbräda för elever inför vuxenlivet. De ska förberedas för att bli samhällsmedborgare, arbetstagare och i viss mån också föräldrar. Genom att återinföra ordningsbetyget visar vi på att vi inte är nöjda med den utveckling som vi ser runt om på många skolor idag. Att uppförande spelar roll och har betydelse för lärande och egen utveckling är givet. Det syns inte minst i samspelet med andra, då måste det finnas gemensamma förhållningsregler för att kunna verka och fungera både enskilt och i grupp.

Vad kan då ordningsbetyget innefatta? Det kan självfallet diskuteras. Jag tror på en sammanvägning av dels en summativ del, såsom statistik över närvaro och sen ankomst, och dels en formativ del, där förmågan att samarbeta och samspela med andra och förmågan att ta eget ansvar över sin egen utveckling vägs in och sammanställs till ett totalbetyg.

Återigen, varför borde vi snarast återinföra ordningsbetyget? Jo, därför att vi behöver poängtera vikten av uppförande på nytt. Det har betydelse både på kort och lång sikt. Som exempel kan nämnas att ordningsbetyg skulle inverka positivt på miljön i våra klassrum. Det skulle bli ett lugnare klassrum och därmed skulle eleverna få bättre studiemöjligheter, och på sikt även större måluppfyllelse.

Avslutningsvis, om vi menar allvar med Inkluderingen, att skolan ska innefatta alla, måste vi arbeta ännu hårdare med att betona vikten av ordning och uppförande i och runt om våra skolmiljöer. Det är dags nu att styra skutan rätt, innan den når kollisionskurs och sjunker helt.

Emma Köster, legitimerad gymnasielärare

Kommentera