Young boy in school surrounded by textbooks
Läsa och skriva

”Dyslexi är mer än läs- och skrivsvårigheter”

Dyslexi tar sig uttryck i olika former, inte bara genom läs-och skrivsvårigheter.
– Funktionsvariationen bottnar i en nedsatt fonologisk bearbetningsförmåga, säger forskaren och specialpedagogen Anna Fouganthine.

Anna Fouganthine har tidigare arbetat som 1–7-lärare, men håller numera kurser om dyslexi för lärare.

Det tydligaste uttrycket när man pratar om dyslexi är läs- och skrivsvårigheter. Men funktionsvariationen kan ta sig uttryck på flera olika sätt, berättar Anna Fouganthine.

– En person med dyslexi kan genom träning bli bra på att läsa och skriva, men det kommer alltid finnas subtila svårigheter som kvarstår. Det kan ta sig uttryck när man till exempel ska få fram ord, hålla tal och att man lättare blandar ihop saker. Vissa saker kan man träna och vissa saker måste man helt enkelt ta hänsyn till.

– Vissa personer blir inte bättre oavsett mängden träning. Dessa personer har en grav dyslexi och i forskningssammanhang kallas de för ”hardcore resistant” och dessa kräver mycket mer fokus.

Det största problemet med hanteringen av elever med dyslexi i dagsläget är att pedagogerna har svårt att veta vad man ska göra, säger Anna Fouganthine.

– Många ungdomar är på knäna. Skolväsendet är till stor del utformat efter att alla elever ska göra på samma sätt. Det går inte. Det är det stora pedagogiska dilemmat. Men om kompetensen på området breddas och skolan får struktur på arbetet med olika grader av dyslexi så kommer eleverna bli tryggare.

Mot bakgrund av en hög efterfrågan på kompetens inom dyslexi har Anna Fouganthine varit med och utvecklat en app som ska hjälpa lärare att kartlägga dyslexi. I dagsläget finns inte något verktyg för att mäta de begränsningar som funktionsvariationen för med sig, förutom läs- och skrivövningar, berättar Anna Fouganthine.

– När man utför tester för dyslexi i dag är det ofta genom att kolla på elevens läs- och skrivförmågor. Men lyfter man perspektivet lite så är dyslexi en sak och läs- och skrivsvårigheter en annan. Funktionsvariationen bottnar i begränsningar i kontakt med all verbal information, i den så kallade fonologiska medvetenheten.

För att kunna veta vilka resurser en elev med dyslexi är i behov av, måste man också veta vilken grad av funktionsvariationen eleven har. I den kartläggningen kan appen, som heter Fonologia, vara ett hjälpsamt verktyg, säger Anna Fouganthine.

– Verktyget är utformat som ett muntligt test med olika delprov där eleven bland annat få ska uppfatta ljud och säga efter ljud. Man mäter olika aspekter av den fonologiska förmågan. Resultaten redovisas i ett polärdiagram där man får en tydlig profil på elevens styrkor respektive svagheter.

Anna Fouganthine har sedan 2014 haft kurser för lärare om dyslexi och sedan starten har kurserna varit fulltecknade.

– Det märks att lärare behöver mer fortbildning på området. Just nu finns det ingen utbildning eller någon fristående kurs där man kan lära sig om det här.

Den 19–20 oktober hålls Dysleximässan i Karlstad. Där kommer det finnas ett 40-tal utställare som presenterar alternativa verktyg, metoder, läromedel och delar med sina personliga erfarenheter. Anna Fouganthine är en av personerna som kommer att föreläsa på mässan.

Kommentera