Forskning

Elever lär sig mer av diskussioner i smågrupper

forskare_gruppdiskussioner

”Utifrån elevernas smågruppsdiskussioner fick läraren kännedom om och snappade upp vad hen behövde fokusera på i helklassdiskussionen för att eleverna skulle nå lärandemålen”, säger forskaren Jenny Svanteson Wester.

| Foto: Shutterstock/Ragnhild Larsson

Smågruppsdiskussioner innan helklassdiskussioner involverar fler elever i lärandet. Undervisningssättet ökar dessutom elevernas möjligheter till måluppfyllelse, visar en avhandling från Göteborgs universitet.
– Du får med dig hela klassen på ett annat sätt. Det visade sig också att de eleverna som har det tuffast tog rejäla kliv, säger forskaren Jenny Svanteson Wester.

Resultaten bygger på en studie där forskare och lärare har arbetat tillsammans med matematiklektioner i geometri och proportionalitet i fem olika åttondeklasser. Lektionerna designades så att gruppdiskussioner stod i fokus. Alla diskussioner i smågrupper och i helklasser filmades och analyserades av Jenny Svanteson Wester som vid sidan av sitt forskningsuppdrag är lärare i MA/NO på Kålltorpsskolan i Göteborg.

– Om man bara tittar på hur eleverna behandlar innehållet, alltså vilka möjligheter till lärande som finns när eleverna diskuterar i smågrupperna så kommer de inte så långt med innehållet. Det blir inte så högkvalitativ nivå. Men när jag efteråt testade eleverna såg jag att de trots det hade lärt sig mycket.

Systematiskt växelspel

I sin avhandling  kopplar hon det till att varje lektionsavsnitt med smågruppsdiskussioner hade följts av en diskussion i helklass, och förklarar att det var kombinationen av diskussionerna som gav ett bättre resultat. Eller som hon också beskriver det; ett planerat systematiskt växelspel.

Om man bara lämnar elever själva att jobba i smågrupper så kan det låta bra, säger hon, men att de inte kommer så långt. Däremot förespråkar hon att använda smågruppsdiskussioner som bränsle in i helklassdiskussioner.

– Alla elever i min studie hade grävt i innehållet vilket ledde till en helklassdiskussion på en väldigt hög nivå – och bra testresultat.

Hon framhåller i sammanhanget betydelsen av lärarens roll och värdet av att läraren tar en aktiv roll, är lyhörd och lyssnar på hur eleverna ser på innehållet.

Snappade upp

– Använd och undersök det. Utifrån elevernas smågruppsdiskussioner fick läraren kännedom om och snappade upp vad hen behövde fokusera på i helklassdiskussionen för att eleverna skulle nå lärandemålen. Lärarna hade samlat på sig hur eleverna såg på innehållet och nyttjade det för att skapa ändamålsenliga gruppuppgifter. Eleverna fick också tillsammans undersöka hur andra elever hade förstått innehållet.

Det i sin tur ledde till att de delar av innehållet som läraren ville att eleverna skulle få syn på kom fram.

– I större utsträckning än om vi bara hade haft helklassdiskussioner och inte så tydligt utgått ifrån hur eleverna ser på innehållet.

Kommentera