helen_angmo

Helén Ängmo, Skolinspektionen.

Läsförståelse

Eleverna behöver mer lärarstöd i svenska

Skolinspektionen har granskat svenskundervisningen för elever i årskurs 4-6 i 30 kommuner.

Slutsatsen: Mer lärarstöd behövs.

– Svenskundervisningen ska ge eleverna möjlighet att lära sig att formulera egna tankar genom olika sorters texter. I mötet med olika texter får de också möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för omvärlden. Det är viktigt att lärarna aktivt vägleder eleverna så att de kan fördjupa sin förståelse för texterna, säger Helén Ängmo, tillförordnad generaldirektör för Skolinspektionen, i en kommentar.

Skolinspektionen har observerat lektioner i svenska på 34 olika skolor i 30 kommuner över landet och gjort intervjuer med lärare, elever och rektorer.

Enligt myndigheten ger många av de granskade skolorna eleverna möjligheter att arbeta med läs- och skrivstrategier och de får möta olika slags texter. Ett område där undervisningens kvalitet skiljer sig åt är gällande det aktiva lärarstödet. På skolor där läs- och skrivundervisningen fungerar bra är lärarna aktiva i att vägleda eleverna, som får resonera om egna och andras texter. På skolor där det inte fungerar lika bra arbetar eleverna till stor del på egen hand. 

De kan läsa mycket, men läraren leder eller stödjer inte samtal om texterna, konstaterar Skolinspektionen.

Skolinspektionen konstaterar att rektorerna måste ge lärarna förutsättningar att utveckla läs- och skrivundervisningen. I granskningen lyfts tre särskilt viktiga utvecklingsområden för skolorna att arbeta med:

  • Lärare behöver i betydligt högre grad ge elever möjlighet att förstå vad de ska lära sig och varför.
  • Lärare behöver i betydligt högre grad aktivt visa och vägleda eleverna samt ge dem möjlighet att samtala om texter, både egna och andras.
  • Lärare och rektorer behöver följa upp hur elevernas intresse för läsning och skrivning utvecklas. Det är bland annat viktigt för att kunna ge eleverna rätt utmaningar.
Kommentera