elev_ledsen1
Debatt

Elevhälsan är en nyckel till ökad likvärdighet

Debatt. Genom att stötta lärarna får eleven stöd. Ett gemensamt elevhälsoarbete är en tydlig framgångsfaktor för en likvärdig skola, skriver tre företrädare för SPSM.

Lärarnas riksförbund lyfter i en debattartikel om likvärdighet i svensk skola (DN debatt 17/1) fem förslag som ska vända utvecklingen i skolor i utsatta områden. Lärares förutsättningar är i fokus och den slutsatsen delar vi. Däremot är vår erfarenhet att elevhälsan behöver få en mer central roll än vad som beskrivs i debattartikeln. En samlad och kraftfull elevhälsa är en nyckel till ökad likvärdighet i svensk skola, och den gör så mycket mer än att bara avlasta lärarna.

Enligt skollagen (2010) ska det finnas en samlad elevhälsa i alla skolverksamheter. Det innebär att det som tidigare kallades skolhälsovård, elevvård och de specialpedagogiska insatserna idag benämns som en samlad funktion; elevhälsan.

Det är inte frågan om semantik, att elevvård har fått ett nytt namn, utan ett förändrat synsätt att hälsa och lärande förutsätter varandra. Skollagen sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att knyta den samlade elevhälsan närmare skolans uppdrag.

Skolor i utsatta områden beskriver ofta sitt arbete som akuta individärenden, brandkårsutryckningar och att ständigt behöva släcka bränder. För att komma åt ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete är samverkan mellan lärare och elevhälsoteam avgörande. Elevhälsoteamet kan på så sätt vara ett kompletterande stöd till lärare och arbetslag. Samverkan mellan olika yrkeskategorier inom skolorna behöver organiseras bättre för att lärare inte ska stå ensamma i sitt arbete.

Specialpedagogiska skolmyndigheten möter många skolor som aktivt och målmedvetet arbetar med att utveckla strategier för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det finns goda exempel på hur skolor har lyckats vända en nedåtgående spiral och fått fler elever att nå målen för sin utbildning genom att satsa på elevhälsan. Det har inte minst Lärarnas riksförbunds egen tidning lyft vid flera tillfällen, som i till exempel artikeln från Malmaskolan.

Genom att stötta lärarna får eleven stöd. Ett gemensamt elevhälsoarbete är en tydlig framgångsfaktor för en likvärdig skola.

I de utsatta skolområdena är det extra viktigt att satsa på den samlade elevhälsan och förutsättningar för samverkan med lärare och övrig skolpersonal. Vi hoppas att Lärarnas riksförbund också ser det som en viktig åtgärd.

Erica Sjöberg, projektledare för satsningen på stöd till elevhälsan

Sarah Neuman, projektledare för satsningen på stöd till elevhälsan

Greger Bååth, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kommentera