bocker_sofia

Skolbibliotekarien Sofia Malmberg.

Skolbibliotek 

”Ett skolbibliotek är inte bara en hylla böcker”

Skolverket vill att skolbibliotekens pedagogiska roll skrivs in i skollagen.
– En bra start, men inte tillräckligt, säger skolbibliotekarien Sofia Malmberg. 

Skolverket har lämnat förslag till regeringen om hur skolbibliotekens pedagogiska roll kan stärkas. Idag finns skrivningar i läroplanerna om skolbibliotekens funktion men enligt Skolverket skulle det behöva förtydligas även i skollagen.

– Det är viktigt att det blir tydligt att ett skolbibliotek inte bara är en hylla med böcker, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket.

Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen, skriver Skolverket, men lärare och rektorer har, enligt myndigheten, låg kännedom om bibliotekens roll och syfte. Det kan vara orsaken till att det är svårt att få till ett bra samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier.

– I en tid då elever möter propaganda och ”fake news” i sociala medier är skolbibliotekariernas kunskap om källkritik och medier viktigare än någonsin. Skolbiblioteken kan också bidra till att öka elevernas läslust men potentialen utnyttjas inte fullt ut idag, säger Annette Holmqvist.

Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla med uppdrag att verka för strukturer och förutsättningar för skolbibliotek som spelar roll för elevers lärande. Skolverkets förslag tycker hon är bra, om än inte tillräckligt.

– Det här är jätteviktigt och absolut bra start. Det är mycket bra att läroplanen definierar skolbibliotekens roll som pedagogisk funktion och det behöver göras även i skollagen. Sen vill ju jag att det ska finnas tydliga krav som Skolinspektionen kan arbeta utifrån, och man måste verkligen prata om kvalitativ bemanning, inga verksamheter sköter sig själva, säger Sofia Malmberg och tillägger:

– Man måste också definiera skolbibliotekariens kompetens- och erfarenhetsbakgrund, det är viktigt. Idag räcker det nästan att kliva över tröskeln till skolbiblioteket för att få tjänstebeteckning skolbibliotekarie.  

Ansvaret för skolbiblioteken behöver både på ett nationellt och lokalt plan flyttas från kulturen till utbildningen, menar hon också. Skolbiblioteken har ett pedagogiskt uppdrag att verka för att öka elevernas måluppfyllelse och det är därför viktigt att definiera dem som en del av skolans pedagogiska verksamhet.

Vad kan skolbibliotekarier bidra med vad gäller undervisning?

– Skolbibliotekarien är en viktig funktion som tillsammans med lärare bör arbeta för att öka elevernas måluppfyllelse, både vad gäller språkutveckling och för att stärka deras digitala kompetens. När bibliotekarien och läraren arbetar tillsammans uppstår ett gemensamt kompetensspektrum, som kommer eleverna till godo i form av ökad måluppfyllelse.

– Alla funktioner i skolan som kan bidra till att öka elevernas måluppfyllelse måste göra det, vi har inte råd att ha verksamheter som hänger lite vid sidan om och bara är lite allmänt bra, utan alla funktioner på skolan som kan bidra till ökad måluppfyllelse måste göra det.

 Vad är viktigast för att få igång ett bra samarbete mellan bibliotekarie och lärare?

– Bemanningen! Skolbiblioteken måste bemannas med fackutbildade skolbibliotekarier med mandat att verka i den pedagogiska verksamheten. Utan rätt kompetens kommer vi ingenstans. Det är också viktigt med en bra lokal med ett rikt och varierat medieutbud men utan en skolbibliotekarie har du inget skolbibliotek. Det är skolbibliotekarien som är skolbiblioteket. Dessutom behöver det tas fram metodmaterial kring hur lärare och skolbibliotekarie tillsammans kan verka för att öka elevernas måluppfyllelse.

Kommentera