prov_elev

”Sveriges ungdomar behöver mer SO, inte mindre”, skriver Gudrun Brunegård, utbildningspolitisk talesperson (KD).

Debatt

”Får Skolverket hållas har vi en generation utan kunskaper”

Debatt ”Sveriges ungdomar behöver mer SO, inte mindre! Om Skolverkets förslag till nya kursplaner går igenom riskerar nästa generation stå utan viktiga begrepp om historiska epoker och kunskaper om vår världs geografi och statsskick”, skriver Gudrun Brunegård, utbildningspolitisk talesperson (KD).

Skolverkets förslag till nya kursplaner, där man till att börja med ville ta bort all undervisning om antiken i grundskolan, skapade stor debatt. Efter livliga protester backade Skolverket. Antiken ska ligga kvar i kursplanerna.

Men andra märkligheter har hittills inte fått lika stor uppmärksamhet.

Framtida elever riskerar att få bristfälliga möjligheter att tillägna sig sakkunskaper i historia. Antalet punkter om den historiska händelseutvecklingen minskas kraftigt. Den vardagligt lättillgängliga historien har tonats ned och ersatts med mer abstrakta resonemang om hur historien kan användas för olika syften, så kallat ”historiebruk”. Detta är i sig betydligt mer avancerat, i synnerhet för barn med svaga faktakunskaper.

Beskrivningen ”Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser” har för perioden 1500-1900 ersatts med: ”Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa eller stärka nationella identiteter.”

Begrepp som medeltiden, renässansen, stormaktstiden, barocken, upplysningen, frihetstiden, den gustavianska tiden, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget lyser med sin frånvaro. Markeringen av samernas och de nationella minoriteternas historia är borttagen. Detsamma gäller det nordiska samarbetet, FN och framväxten av EU. Olika högkulturer och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien, har helt försvunnit.

Men inte bara historieämnet drabbas av Skolverkets idéer.

Inom ämnet geografi föreslås mycket av namngeografin avvecklas, det vill säga kunskap om namn och läge på landskap, orter, berg, hav och vatten. I mellanstadiet finns en del kvar, men i mer svepande formuleringar än i dag. I högstadiet har dagens tydlighet ersatts med den svårtolkade beskrivningen ”Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor”. Vem definierar vad som är relevant?

I religionskunskapen har man helt tagit bort fornskandinavisk religion, det vill säga asatron, från kursplanen. Kristendomen är nedtonad och de kristna högtiderna och traditioner kopplade till kyrkoåret är helt bortplockade. I förslaget är kristendomen hopbakad och jämställd med övriga världsreligioner, uppenbarligen utan hänsyn till att just kristendomen har präglat det svenska samhället under tusen år och större delen av Europa under tvåtusen år.

I samhällskunskapen har det nordiska samarbetet helt försvunnit ur kursplanen. Detsamma gäller kunskapen om Sveriges befolkning, storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Undervisning om olika stats- och styrelseskick har också tagits bort. Förenings- och mötesteknik saknas.

Även musiken drabbas. Nuvarande kursplan har en rubrik om musikens sammanhang och funktioner. Den tar upp ”musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition”. I det nya förslaget har det bantats ned till ”musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider”.

Gudrun Brunegård (KD).
Gudrun Brunegård (KD).

Vi kristdemokrater ser mycket allvarligt på denna urholkning av elevernas kunskapsutveckling. I vårt komplexa samhälle behöver man en större mängd grundläggande kunskaper, inte mindre, för att förstå och analysera det som händer. Vi vill därför arbeta för att eleverna får bättre förutsättningar att förvärva såväl kunskap som bildning och förståelse för det samhälle vi lever i.

Gudrun Brunegård, utbildningspolitisk talesperson (KD)

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera