socialamedier
IT

Flippade klassrummet under lupp

Svenska lärare ligger i EU-toppen när det gäller it-tillgång, men bara på medelnivå i att använda tekniken och utveckla sin pedagogiska it-kompetens. Ny forskning undersöker sociala mediers betydelse för lärares kompetensutveckling.

Så funkar undersökningen

Facebookgruppen som forskarna analyserar har ungefär 14 000 medlemmar.

Forskarna har fått okej av administratören, samt en godkänd etikprövning.

Genom dataanalyser, intervjuer och enkäter undersöker de hur erfarenhetsutbytet sker.

En forskargrupp vid Göteborgs universitet följer en Facebookgrupp kring det flippade klassrummet, för att se hur erfarenhetsutbytet sker bland lärarna.

Annika Bergviken Rensfeldt
Annika Bergviken Rensfeldt | Foto: Privat

– Rörelsen kring flippade klassrum är intressant på många sätt, inte minst för att den är så undervisningsnära. Den är också förknippad med sociala media i hög grad. Lärare delar resurser, egna erfarenheter och producerar själva eget innehåll, som Youtube-klipp och bloggar, säger Annika Bergviken Rensfeldt, universitetslektor i pedagogik.

Det flippade klassrummet innebär att läraren flyttar undervisning från klassrummet och till ett förproducerat material, ofta i form av en så kallad flip (webbaserat material som till exempel ett videoklipp), som eleverna tagit del av som en förberedelse till lektionen. Förhoppningen är att detta ska bidra till ökat lärande.

Men ännu saknas forskning som belägger det flippade klassrummets effektivitet.

Annika Bergviken Rensfeldt pekar på en australiensisk forskningsöversikt från 2015, som visar att det idag inte går att visa att flippade klassrum förbättrar elevernas prestationer.

– Forskning om flippade klassrum har bedrivits i liten skala, och är ofta vagt underbyggd vetenskapligt sett. Ofta är den också av lokal och utvärderande karaktär vilket gör det svårt att föra vidare kunskaper, säger hon.

Den Facebookgrupp forskarna följer har 14 000 medlemmar. Forskningen baseras på data över aktiviteten i gruppen, men även samtal i fokusgrupper, intervjuer och enkäter,.

Tidiga resultat som forskargruppen börjar urskilja ligger enligt Annika Bergviken Rensfeldt i linje med tidigare forskning och visar bland annat att interaktionen på nätet skapar fler kontakter och möjligheter till erfarenhetsutbyte för lärare.

Men svensk skola saknar pedagogiska strategier kring sin it-användning, och det är också viktigt att reflektera kring att utbytet sker på kommersiella plattformar.

– Det blir svårt för skolsystemet att systematiskt och likvärdigt fånga upp, sprida och utveckla lärares kompetens på de här premisserna. Våra data väcker också frågor om att en stor del av lärares kompetensutveckling sker utanför arbetstid och utanför den egna skolan. Vad får det för konsekvenser för arbetslagsarbete och för arbetsbelastning, undrar hon.

Resultaten från studien ska förklara hur professioner som lärare utnyttjar sociala media för sitt arbete – vilka utmaningar de möter, vilka frågor som fångar mest intresse och varför, samt redovisa hur mycket och vad deltagare delar med sig av i sociala medier-forum.

Förhoppningen är också att studien ska bidra med mer kritisk och systematisk kunskap kring hur forskningen om flippade klassrum ser ut idag, och vad den hittills saknat. 

Kommentera