Kommentar Skolverket

”Alla ska klara proven”

En stor andel av eleverna i årskurs tre klarar inte alla delprov i det nationella provet. Skolvärlden ringde upp Maj Götefelt på Skolverket för att ta reda på varför resultaten ser ut som de gör.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att

•    stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och 

•    ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. 

 

Nyligen presenterade Skolverket siffror över resultatet på det nationella provet för elever i årskurs 3. Drygt 77 procent klarade alla delprov i svenska, i matematik var motsvarande siffra 65 procent.

Borde inte fler än så klara provet?
– Jo, utgångspunkten är att alla elever ska klara proven. Det handlar om en lägsta godtagbar nivå utifrån kursplanerna dit alla ska nå, men så ser det inte ut. Många elever klarar förstås mycket mer och lärare säger ibland i lärarenkäten att provet är alldeles för lätt. Samtidigt är resultatet tydligt, det går inte så bra för alla, säger Maj Götefelt, undervisningsråd på Skolverket. 

Tittar Skolverket på varför resultaten ser ut som de gör? 
– Ja, det är sådant som vi tittar på, men även de universitet som konstruerar proven samlar in ett stort antal elevlösningar som de sen analyseras. Då tittar man på vilka fel eleverna gör och vad de klarar bra. Man kan till exempel se om eleverna inte har fått rätt undervisning. I matematik är eleverna inte är så bra som man skulle önska när det gäller skriftliga räknemetoder, de har inte lärt sig välfungerade metoder, och det hör ofta ihop med undervisningen.
 
Enligt statistiken skiljer sig elevresultaten mycket åt beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Jag blev förvånad över att det slår igenom så tidigt som årskurs tre.
– Det är en sorglig läsning. Vi såg redan första gången provet gavs 2009 att föräldrars utbildningsnivå slår igenom starkt.  Kanske än sorgligare att vi ser det fortfarande i provet i årskurs 9. Skolans kompensatoriska uppdrag är tydligt och frågan är varför vi inte kommer längre.

Skolverket har, enligt Maj Götefelt, ett uppdrag kring handledning av skolor i utsatta miljöer. Det kan vara ett sätt för skolan och lärarna att få hjälp att hitta bättre metoder att möta eleven så att skolan kompenserar för föräldrarnas bakgrund. Det är också stora skillnader mellan skolor.

Det finns en kritik mot att elever bara skickas vidare. Hur kan man som lärare hantera resultatet?
– Det nationella provet säger inte allt, man kan uppnå kunskapskraven i årskurs 3 även om man i inte klarar alla delar på provet. Men det är förstås jätteviktigt att synliggöra att den här eleven inte har klarat de här delarna, nu måste vi ha fokus på detta. Sen handlar det om att sätta in stöd.

Till proven finns stöd och dokument att använda för uppföljning av elevens kunskaper. Många lärare använder det materialet, säger Maj Götefelt.

Vilka är elevernas starka sidor, enligt provresultatet? 
– De är jätteduktiga på den muntliga kommunikationen och på att diskutera. Det ser vi i internationella studier också. De vågar prata och vågar säga fel. I matematik är de duktiga på huvudräkning och har en god förståelse för räknesätten och positionssystemet. Geometriska mönster är ett annat sådant område.

Och vad är svårare? 
– I matematik har de svårt med proportionella samband och att jämföra och skatta olika mått. Skriftliga räknemetoder har eleverna också svårt för, det har de haft sedan provet gjordes första gången, liksom symmetridelen. Kanske är det inte så vanligt att man jobbar med de delarna utan har fokus på annat. Vi märker att man i undervisningen måste jobba ännu mer med skriftliga räknemetoder. 

Vet man om det är samma elever som inte klarar proven i årskurs 3 som sedan inte klarar proven i årskurs 6 och 9?
– De som jobbar med statistik hos oss ska börja titta på det nu, det har inte varit möjligt tidigare. Vi samlar in provresultat på personnummernivå så vi kommer kunna följa hur det går för en elev. Vi kommer inte kunna se om eleven bytt skola eller lärare men vi kommer kunna följa provresultat.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm