Blank directional road signs
Utbildningspolitik

Förändringar inom vägledningen

Hemkommunen kommer att ansvara för den individuella studieplanen när sfi och komvux blir ett.
– För vuxna är det jätteviktigt med vägledning in i, under och även efter utbildning och de behöver vägledare nära sig, säger vägledaren Catharina Niwhede. 

Som Skolvärlden tidigare berättat ska sfi-undervisningen blir mer individanpassad efter ett regeringsförslag. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) upphör att existera som en egen skolform och blir istället en del av vuxenutbildningen. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2016, men ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.

I och med detta kommer hemkommunen att ansvara för den individuella studieplanen vilket gör det enklare för studie- och yrkesvägledare att vägleda eleven genom studierna.

– Jag tror att man kommer att behöva mer studie- och yrkesvägledning, fler individuella studieplaner och fler tjänster om kommunerna vill att det ska vara kvalité i vägledningen, säger Catharina Niwhede, studie- och yrkesvägledare på Lärarnas Riksförbund.

Hemkommunen kommer att vara skyldig till att ge studie- och yrkesvägledningshjälp till elever på sfi samt på grundläggande nivå inom komvux och särvux, berättar Johan Duvdal, undervisningsråd på Skolverket.

– Ansvaret för den individuella studieplanen har tidigare legat på utbildningssamordnaren, vilket betyder att eleven kan ha haft flera olika studieplaner i omlopp eftersom de kanske studerat vid två olika utbildningsanordnare. Det gör det svårt att vägleda eleven på ett bra sätt, säger han.

Studie- och yrkesvägledning ska ge en mer målinriktad utbildning och bör alltid utgå från varje individs mål, behov och förutsättningar. Utan stödet av en vägledare är det i många fall svårt för en elev att finna de kombinationer av kurser och andra insatser som på bästa sätt leder fram till elevens slutmål och målet med utbildningen. En väl fungerande vägledning kan även underlätta en snabbare etablering i det svenska samhället för utrikesfödda.

– Syftet med förändringarna är att skapa bättre möjligheter för huvudmännen att kunna anpassa utbildningen efter elevens behov och förutsättningar, säger Johan Duvdal.

Kommentera