samtal_2
Forskning

Forskare: Så skapar kommunikation mening i klassrummet

Lärare och elever ger och får återkoppling av varandra i klassrummet hela tiden – men hur ser samspelet egentligen ut?
Forskaren Anna Öhman har studerat hur återkoppling mellan lärare och elev görs och gestaltas.

Anna Öhman har nyligen disputerat i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet med en avhandling om återkoppling och bedömning i klassrummet.

I sin forskning har hon studerat närmare hur lärare och elever både ger och får återkoppling av varandra och hur kommunikation med såväl ord som bilder, tonfall, blickar och gester skapar mening och lärande.

Med hjälp av videoinspelningar har Anna Öhman analyserat undervisningssituationer, med klasser i årskurs ett och tre på gymnasiala frisörutbildningar, och det som sker i klassrummet vid återkoppling mellan lärare och elev.

– Vi lever i en tid där talet om bedömningar av olika slag har blivit alltmer påtagligt genom storskaliga internationella kunskapsmätningar och rankningsystem. Med egen erfarenhet av bedömningspraktiker som ämneslärare i gymnasiet, men även senare i arbetet som specialpedagog, har bedömningens tveeggade svärd blivit allt tydligare. Bedöma men inte fördöma, säger Anna Öhman.

Det finns många studier som också tyder på att vissa instrumentella bedömningspraktiker har effekter som påverkar elevernas psykosociala miljö och självbild, menar Anna Öhman.

– Därför har inriktningen mot bedömning som är en del av pågående undervisning verkat intressant att utforska som alternativ. Att låta bedömning och återkoppling ingå som en del av lektionsinnehållet praktiseras i många skolor eftersom det är inskrivet i styrdokumenten och förekommer under benämningar som formativ bedömning, bedömning för lärande och lärande bedömning. Syftet är då att främja lärande och kunnande.

Anna Öhman anser att det finns få studier där återkopplingspraktik inom undervisning utforskas i detalj som sociala handlingar.

– Resultaten visar hur återkoppling görs i samspel mellan lärare och elever genom deras samordning av både verbala och förkroppsligade resurser. Inte sällan initieras återkoppling av elevens genom någon form av bedömning av det pågående arbetet som eleven söker lärarens respons på, säger hon och tillägger:

– Min avhandling synliggör därför ett deltagarperspektiv på återkoppling, där elevens bidrag är lika avgörande som lärarens, för att förstå hur återkoppling görs i interaktion, till skillnad från en annars vanlig uppfattning av återkoppling som envägskommunikation i form av lärarens information till eleven. Resultaten visar hur återkoppling görs i multimodal interaktion. I studier av elevers uppfattningar av återkoppling uttrycker de ofta att de inte får användning av den antingen för att den kommer för sent eller att de inte förstår. När återkoppling studeras i interaktion med fokus på ett pågående arbete visar sig både att det som ömsesidigt kommuniceras möjliggör handling och även fördjupning där oklarheter finns. Det som brukar kallas ’tyst kunskap’, centralt för yrkesutbildning och yrkeskunnande, synliggörs och verbaliseras multimodalt i interaktion över tid.

Var det något som överraskade dig?

– Analyserna på mikronivå visar hur några enstaka sekunders tystnad har betydelse för att ge eleven tillträde att ställa en fråga eller visa fram något i det pågående arbetet. Som lärare har man ofta en uppfattning av att man leder undervisningen. Det gör man förstås i mångt och mycket, men studierna av lärare och elevers interaktion visar hur det handlar om ett finstämt samspel.

– Att lämna utrymme för det oväntade är därför viktigt för att ge eleven tillträde att delta och få inflytande i bedömnings- och återkopplingspraktiker. I delstudie 2 blir det tydligt hur återkoppling också görs genom förhandling för att nå en gemensam förståelse av det bedömda arbetet

Anna Öhman tycker att studiens resultat är relevanta oavsett skolform, eftersom studierna visar på betydelsen av att förstå bedömning och återkoppling som en integrerad del av undervisning och utbildning.

– Att vara medveten om betydelsen av multimodal interaktion gäller för all utbildning och socialt samspel. Det verbala språket är bara en del av vår kommunikation med varandra. Det är inte alltid elever kan uttrycka sig exakt i verbalt språk, däremot använder de andra resurser som gester och artefakter för att skapa mening. Detta kan man bli mer medveten om i sin undervisningspraktik, oavsett skolform. 

Här kan du läsa avhandlingen. 

Kommentera